Algemene Voorwaarden Gadget Protect mei 2020


Er geldt een minimum initiële verzekerde periode van twaalf (12) maanden. Na afloop van deze periode wordt uw polis steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van twaalf (12) maanden, tot een maximum van totaal 60 maanden, tenzij drie (3) maanden voor de vervaldatum een opzegging wordt gegeven. Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de maximale periode van 60 maanden ontvangt u van de Verzekeraar een formele opzegging, tenzij deze eerder wordt opgezegd in overeenstemming met de voorwaarden van deze polis.

 1. De belangrijke dingen

  Als uw apparatuur is gestolen of per ongeluk beschadigd is geraakt tijdens de verzekerde periode dan zal Atlas Insurance PCC Limited (“Atlas”), met inachtneming van de volgende definities, uitsluitingen en voorwaarden, naar eigen inzicht uw verzekerde apparatuur laten repareren of vervangen door een vervangend apparaat met gelijkwaardige functionaliteit. Een vervangend apparaat kan zowel nieuw als gereviseerd zijn.

 2. Waar en wanneer

  Uw verzekerde apparatuur is gedekt gedurende de hele verzekerde periode, zowel in België als wanneer u het verzekerde apparaat tijdelijk mee naar het buitenland hebt genomen.

 3. Definities (op alfabetische volgorde):

  1. Accessoires:

   ieder accessoire dat gelijktijdig is aangeschaft met uw verzekerde apparatuur, met uitzondering van car kits, installatiemateriaal, software en content downloads.

  2. Administrateur betekent:

   Aftersales Group B.V.. Aftersales is een vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nederlands. Zij is ingeschreven bij de Nederlandse toezichthouder AFM onder nummer 12042867. Zij is toegelaten om activiteiten uit te oefenen in België onder de vrijheid van dienstverrichting en ingeschreven bij de FSMA onder nummer 12042867. De Administrator kan (een deel van zijn) verantwoordelijkheden uitbesteden aan geselecteerde (lokale) derde partijen.

  3. Aankoopprijs betekent:

   de aankoopwaarde van de Verzekerde Apparatuur inclusief BTW maar exclusief eventueel door de verkoper verstrekte kortingen, zoals deze op uw Polisblad staat vermeld.

  4. Derde betekent:

   Elke andere persoon dan de Verzekerde, zijn echtgeno(o)te of partner, zijn ascendenten of descendenten, zijn vertegenwoordigers indien de Verzekerde een rechtspersoon is, alsook iedere andere persoon die geen toelating van de Verzekerde had om het Verzekerde Apparaat te gebruiken.

  5. Diefstal of gestolen betekent:

   het wegnemen van uw verzekerde apparatuur door personen bekend of onbekend met de bedoeling u onrechtmatig en permanent het eigendom van uw verzekerde apparatuur te ontnemen.

  6. Gauwdiefstal betekent:

   Diefstal van het Verzekerd Apparaat gepleegd door een Derde, bestaande uit het ontfutselen, zonder geweld, van het Verzekerd Apparaat in aanwezigheid van de Verzekerde, wanneer het Verzekerd Toestel geplaatst was binnen een straal van maximaal 2 (twee) meter rond de Verzekerde.

  7. Nalatigheid betekent:

   Het gebruiken van het Verzekerde apparaat in vochtige weersomstandigheden zoals regen en sneeuw of tijdens het uitoefenen van watersport of extreme sporten alsmede het buiten achterlaten van het Verzekerde Apparaat bij slechte weersomstandigheden – hierin begrepen regen, wind of sneeuw–, het achterlaten van het Verzekerde Apparaat zonder rechtstreeks en ogenblikkelijk toezicht van de Verzekerde. Het achterlaten van het Verzekerde Apparaat op een van buitenaf zichtbare plaats in een lokaal, woning, voertuig, boot, luchtvaartuig of zichtbaar in een publiek toegankelijke ruimte die niet is afgesloten.

  8. Onbeheerd betekent:

   wanneer u, of een andere persoon boven 18 jaar waaraan u uw Apparatuur heeft toevertrouwd, niet het volle zicht hebt/heeft op uw verzekerde apparatuur of niet in een positie bent/is om te voorkomen dat onbevoegden uw verzekerde apparatuur wegnemen.

  9. Ongeval schade/schade betekent:

   schade als gevolg van een plotseling van buitenaf op uw verzekerde apparaat inwerkende gebeurtenis met als gevolg val-, stoot- en/of vochtschade, waardoor uw verzekerde apparaat niet meer correct en volledig functioneert, inclusief schade toegebracht door derden zonder uw toestemming.

  10. Terrorisme betekent:

   iedere handeling, inclusief maar niet beperkt tot, het gebruik van geweld of de dreiging met geweld, van een persoon of groep van personen die alleen handelen of handelen namens of in verband met enige organisatie of regering die zich committeert aan politieke, religieuze, ideologische of soortgelijke doeleinden, met als doelstelling om een regering te beïnvloeden of om de bevolking of een deel van de bevolking angst aan te jagen.

  11. U/Uw/Verzekeringnemerbetekent

   de polishouder zoals vermeld op het polis certificaat, mits hij/zij woonachtig is in Belgie en ouder is dan 18 jaar.

  12. Vervangende apparatuur betekent:

   apparatuur die door de verzekeraar wordt uitgekeerd ter vervanging van uw verzekerde apparatuur. Vervangende apparatuur is in eerste instantie identiek aan de verzekerde apparatuur (met uitzondering van kleur). Indien identieke apparatuur voor administrateur redelijkerwijs niet meer verkrijgbaar is zal de verzekerde ter vervanging vervangende apparatuur krijgen die naar mening van de administrateur in functie gelijkwaardig is aan de verzekerde apparatuur welke is geregistreerd bij de administrateur. Vervangende apparatuur is altijd nieuwe of gereviseerde apparatuur.

  13. Verzekerde apparaat/apparatuur betekent:

   het verzekerde apparaat welke op basis van het IMEI-nummer of serienummer is geregistreerd bij de administrateur, en op basis van een functionel test is geaccepteerd door de verzekeraar, alsmede gelijktijdig met het Verzekerde apparaat gekochte accessoires. De Verzekerde apparatuur met bijbehorende serienummer en/of bijbehorende serienummer staat beschreven op uw polisblad.

  14. Verzekerde periode betekent:

   er geldt een minimum initiële verzekerde periode van twaalf (12) maanden. Na afloop van deze periode wordt uw polis steeds stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf (12) maanden, tenzij minstens drie (3) maanden voor de vervaldag een opzegging wordt gegeven, tot een maximum van totaal 60 maanden. Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de maximale periode van 60 maanden ontvangt u van de Verzekeraar een formele opzegging, tenzij deze eerder wordt opgezegd in overeenstemming met de voorwaarden van deze polis, zoals omschreven bij sub h. Uw maandelijkse premie zal worden geïncasseerd via domiciliering. Onder voorbehoud dat de eerste maandpremie geind kan worden door de Administrateur, vangt de verzekering aan direct na succesvolle registratie bij de Administrateur. De aanvangsdatum staat vermeld op het polisblad.

  15. Virus betekent:

   onder meer, maar niet uitsluitend, Trojan Horses, Worms of ieder ander programma of software dat er direct of indirect voor zorgt dat uw verzekerde apparatuur niet meer volledig functioneert.

  16. Zakkenrollerij betekent:

   Een bedrieglijke daad gepleegd door een Derde, bestaande uit het ontfutselen en ontnemen van het Verzekerde Apparaat uit de zak van een door de Verzekerde op het ogenblik van de diefstal op zijn lichaam gedragen tas of kledingstuk, zonder lichamelijk geweld.

 4. Wat wordt gedekt

  U bent gedekt voor uw verzekerde apparatuur tegen:

  1. Diefstal met braak en/of met geweld –
   Uw verzekerde apparatuur en accessoires zullen worden vervangen door vervangende apparatuur van gelijke functionaliteit.
  2. Ongeval schade –
   Uw verzekerde apparatuur zal worden gerepareerd of vervangen door vervangende apparatuur van gelijke functionaliteit.
  3. Accessoires –
   Tot een maximale waarde van € 150,- in totaal voor accessoires beschadigd of gestolen op hetzelfde moment als de verzekerde apparatuur.
  4. Wereldwijde dekking –
   De dekking geldt ook tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland.
 5. Wat wordt niet gedekt

  Atlas Gemini is niet aansprakelijk voor:

  1. Algemeen –Van toepassing op alle vormen van schade en diefstal;

   1. Een franchise is van toepassing op basis van de waarde van de Verzekerde apparatuur:

    WaardeEigen Risico
    < € 1.099,-€ 50,-
    ≥ € 1.099,-€ 75,-
   2. Kosten ontstaan door het verlies van gebruik van uw verzekerde apparatuur, kosten voor heraansluiting, abonnementskosten van welke aard dan ook, of enige andere kosten dan de directe kosten voor de reparatie of vervanging van uw verzekerde apparatuur.
   3. Voor verlies, verdwijnen of beschadiging van het Verzekerde Apparaat als gevolg van diefstal zonder braak en/of (dreiging met) geweld . Dit houdt tevens in voorvallen zoals onbeheerd achtergelaten of verloren leggen, als ook indien dit het gevolg is van zakkenrollen of gauwdiefstal.
   4. Schade aan externe gegevensdragers, zoals tapes, films, – schijven, dvd’s, SD Kaarten en software.
   5. De herstelkosten van datagegevens op zowel interne als externe gegevensdragers.
   6. Kosten waarvoor de fabrikant, leverancier of distributeur aansprakelijk is in overeenstemming met de wettelijke garantie verplichtingen.
   7. Diefstal of schade ontstaan tijdens of als gevolg van het proces van reiniging, reparatie, of aanpassing zonder vooraf gegeven toestemming van de administrateur of tijdens inbeslagneming of detentie op bevel van een overheidsinstantie, waaronder de politie.
   8. Diefstal door plundering of inbeslagname of schade die direct of indirect veroorzaakt is door:
    1. Oorlog, invasie, buitenlandse vijandigheden (ongeacht of de oorlog is verklaard of niet), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of onrechtmatig verkregen macht, nationalisatie, confiscatie, vordering, inbeslagname of vernietiging door de overheid of een overheidsinstantie;
    2. Ioniserende straling of enige vorm van nucleaire besmetting;
    3. Schokgolven veroorzaakt door vliegtuigen of andere vliegende voorwerpen die zich voortbewegen met sonische of supersonische snelheden;
    4. Terrorisme, ongeacht andere oorzaken of gebeurtenissen die gelijktijdig of in enige andere volgorde bijdragen tot de schade.
 6. Diefstal

  1. Diefstal van verzekerde apparatuur die niet binnen 72 of, indien die termijn voor de Verzekerde onhaalbaar is, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na ontdekking gemeld wordt aan de administrateur en waar niet binnen 72 of, als die termijn voor de Verzekerde onhaalbaar is, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk een proces-verbaal voor is opgemaakt door de politie.
  2. Diefstal uit een voertuig, tenzij de auto volledig was afgesloten, het verzekerde apparaat was opgeborgen in het handschoenenkastje of de kofferbak en er aantoonbare sporen van braak aan het voertuig zijn.
  3. Diefstal van verzekerde apparatuur uit enige ruimte, tenzij deze ruimte met een slot was afgesloten en niet vrij voor het publiek toegankelijk was op het moment van diefstal en er aantoonbare sporen van braak zijn.
  4. Diefstal van verzekerde apparatuur die onbeheerd is achter gelaten.
  5. Diefstal van de Verzekerde Apparatuur, waarbij de instelling “find my iPhone” niet actief was ten tijde van de diefstal voor zover deze standaard op de Verzekerde Apparatuur aanwezig is en door de Verzekerde zelf geactiveerd dient te worden.
  6. Zakkenrollen of Gauwdiefstal.
 7. Schade

  1. Cosmetische schade aan verzekerde apparatuur, zoals krassen, schrammen en deuken, die de normale functionaliteit niet beïnvloeden.
  2. Schade aan verzekerde apparatuur door het wegvallen van het recht op wettelijke garantie, als gevolg van bewerking, reparatie en/of reiniging door de verzekerde zelf en/of door een niet door Apple erkend reparatiebedrijf.
  3. Schade aan de Verzekerde Apparatuur ontstaan door het gebruik van inferieure onderdelen (niet nieuw en/of niet origineel verstrekt door Apple) tijdens aanpassing en/of reparatie van de Verzekerde Apparatuur door de verzekerde zelf en/of door een niet door Apple erkend reparatiebedrijf.
  4. Software en defecte lampen, buizen, tapes, batterijen, Simkaarten, antennes, toner kit, drumstel, printkop en andere uitrusting die vanwege hun aard en gebruik zijn onderworpen aan regelmatige en snelle slijtage en/ of verslechtering;
  5. Eventuele schade aan verzekerde apparatuur die is ontstaan als gevolg van Nalatigheid zoals beschreven in de Definities die van toepassing zijn op deze Algemene Voowaarden
  6. Schade aan accessoires, tenzij deze beschadigd zijn geraakt door dezelfde gebeurtenis die ook de ongeval schade of de diefstal aan het verzekerde apparaat heeft veroorzaakt.
  7. Enige schade aan het verzekerde apparaat veroorzaakt door slijtage, waardevermindering, insecten, ongedierte, schimmel of atmosferische of klimatologische omstandigheden.
  8. Enige schade aan het verzekerde apparaat ontstaan door het niet naleven van de gebruiksvoorschriften, de voorschriften voor aansluiting, installatie en onderhoud zoals beschreven in de gebruikershandleiding van de fabrikant.
  9. Enige schade aan het apparaat veroorzaakt door een virus.
  10. Enige schade ontstaan door opzet door de verzekerde.
 8. Onze voorwaarden

  1. Verzekerde periode

   Er geldt een minimum initiële verzekerde periode van twaalf (12) maanden. Na afloop van deze periode wordt uw polis steeds stilzwijgend verlengd voor opvolgende periodes van twaalf (12) maanden, tot een maximum van totaal 60 maanden, tenzij drie (3) maanden voor de vervaldatum een opzegging wordt gegeven. Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de maximale periode van 60 maanden ontvangt u van de Verzekeraar een formele opzegging, tenzij deze eerder wordt opgezegd in overeenstemming met de voorwaarden van deze polis.

   De voor deze verzekering geldende premie wordt maandelijks vóór aanvang van de premie-termijn door domiciliëring van de door u opgegeven bankrekening bij u geincasseerd. Als de administrateur niet in staat is om de premie tijdig van uw rekening te incasseren dan wordt, afhankelijk van de door de uitvoerende banken opgegeven reden, zo snel mogelijk al-dan-niet een nieuwe poging tot domiciliering ondernomen. In geval van melding van “onvoldoende saldo” of “onbekende reden” zal tot tweemaal toe één kalenderweek na de laatste geweigerde poging een nieuwe poging tot domiciliëring worden uitgevoerd. Géén nieuwe poging wordt ondernomen indien de domiciliering door u moedwillig is gestuit, dan wel gestorneerd. U wordt door ons in eerste instantie per email bericht van het (definitief) mislukken van de domiciliering. In dat bericht wordt eveneens een oplossing geboden om tot voldoening van de achterstallige premie te komen.

   Indien de verschuldigde premie onbetaald blijft zult u conform artikel 69 e.v. WVLA in gebreke worden gesteld. In deze ingesbrekestelling wordt de termijn bepaalt waarbinnen u de achterstallige premie moet betalen. De dekking wordt geschorst vanaf de dag volgend op de dag waarop deze termijn eindigt en stopt op de dag dat alle achterstallig verschuldigde premie is voldaan. Ook schades, ontstaan in deze periode zullen uitgesloten zijn en blijven van dekking, ook als de verschuldigde premie alsnog voldaan wordt. Eventuele schades welke zich reeds voor de inwerkingtreding van de schorsing van dekking voordeden, zullen op normale wijze worden verwerkt. Een geslaagde domiciliering van een of meerdere volgende premietermijn(en) zal niet leiden tot beeindiging van de opschorting, indien een voorgaande termijn onbetaald is gebleven. De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om Uw Polis tegelijk met de ingebrekestelling op te zeggen. In dat geval wordt de opzegging van kracht na het verstrijken van de termijn die niet korter mag zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.

  2. Wijze van uitkering

   Atlas Gemini kan naar eigen goeddunken overgaan tot:

   1. reparatie of vervanging van de verzekerde apparatuur (door vervangende apparatuur) en accessoires (met een winkelwaarde van maximaal €150,-), of
   2. om aan verzekerde een geldbedrag uit te keren gelijk aan de kosten die Atlas Gemini zou moeten maken om de verzekerde te voorzien van vervangende apparatuur met toebehoren, met functionaliteiten die redelijkerwijs zo dicht mogelijk in de buurt komen van het verzekerde apparaat, naar het oordeel van Atlas Gemini.

   Een uitkering zal nooit hoger zijn dan de Aankoopprijs.

  3. Zorgvuldig gebruik

   U bent verplicht om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om uw verzekerde apparatuur te beschermen tegen ongeval schade en diefstal en te laten verkeren in een goede staat van onderhoud.

  4. Het niet vertellen van de waarheid

   1. Indien u opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt of opzettelijk gegevens heeft verzwegen, waarvan u redelijkerwijze moet weten dat deze van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraa, tijdens het afsluiten van deze Polis kan de Verzekeraar ertoe besluiten uw Polis nietig te verklaren. In geval uw Polis op deze gronden nietig wordt verklaard vindt geen premie restitutie plaats ingevolge artikel 59 van de WVLA.
   2. Indien de Verzekerde opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt of opzettelijk gegevens heeft verzwegen in relatie tot een door de Verzekerde gerapporteerde claim, kan de Verzekeraar de claim weigeren. Uw Polis blijft geldig tot het moment waarop deze door één van beide partijen wordt opgezegd conform de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
   3. Atlas Gemini heeft het recht om alle gemaakte kosten inzake een claim (inclusief onderzoeks- en invorderingskosten) van u terug te vorderen indien na uitkering van de claim alsnog blijkt dat de claim op enigerlei wijze frauduleus was.
   4. Atlas Gemini kan de politie, overheid of regelgevende instanties op de hoogte brengen van frauduleus handelen. Atlas Gemini kan ook de details van de frauduleuze claims met andere verzekeraars delen, onder meer door ze te plaatsen op een lijst van frauduleuze claims die door verzekeraars in het leven is geroepen om fraude te bestrijden.
  5. Het melden van een claim

   Zo snel als redelijkerwijs mogelijk na het ontdekken van ongeval schade of diefstal die volgens u in aanmerking komen voor dekking onder uw polis moet u:

   1. In het geval van diefstal of opzettelijke schade, toegebracht door een derde zonder uw toestemming, de administrateur en de politie (of als u in het buitenland verblijft, de lokale equivalent van de politie) op de hoogte brengen.
    De politie moet een proces-verbaal opmaken, ook als u in het buitenland verblijft omdat een kopie van dit proces verbaal vereist is voor het beoordelen van uw claim. U kunt contact opnemen met de administrateur door te bellen op +32-(0)2-896 2803 of, als u in het buitenland belt +32-(0)2-896 2803;
   2. In het geval van een ongeval schade die valt onder de dekking van uw polis, binnen 14 dagen na de ontdekking van de ongeval schade of indien dit niet mogelijk is zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk, de administrateur op de hoogte brengen. U kunt dit doen door te bellen met de administrateur op +32-(0)2-896 2803 of, als u in het buitenland belt +32-(0)2-896 2803;
   3. Wanneer u de schade niet overeenkomstig bovenstaande verplichtingen meldt, kan Atlas Gemini zijn prestatie verminderen te, belope van het door hem geleden nadeel. Wanneer Atlas Gemini bedrieglijk opzet kan aantonen zal deze de volledige verzekeringsprestatie kunnen weigeren.
   4. Het is een voorwaarde voor de aansprakelijkheid van Atlas Gemini dat uitkering van uw claim altijd plaatsvindt op de door Atlas Gemini aangegeven methode. Uw verzekerde apparaat moet worden vervangen door Atlas Gemini of worden gerepareerd door een door Atlas Gemini geselecteerde reparateur. Als u zich hier niet aan houdt vervalt iedere aansprakelijkheid van Atlas Gemini;
   5. Zodra u melding maakt van de diefstal van uw verzekerde apparatuur is Atlas Gemini gerechtigd om uw operator te verzoeken om de betreffende apparatuur op de zwarte lijst te plaatsten;
   6. U kan worden gevraagd om een aanvraagformulier in te vullen of aanvullende informatie inzake uw claim te verstrekken. Indien u hier niet aan mee werkt kan dit de beoordeling van uw claim vertragen.
  6. Uw leeftijd en waar u woont

   U moet minstens 18 jaar oud zijn op het moment van de aankoop van uw polis en woonachtig zijn in België gedurende de verzekerde periode.

  7. Wijziging van verzekerde apparatuur of andere geregistreerde gegevens

   Verzekerde is verantwoordelijk voor het tijdig aan administrateur doorgeven van wijzigingen van de gegevens op basis waarvan deze polis tot stand is gekomen. Dit betreft adres- en bankgegevens alsmede het email adres van de verzekerde. Wijziging van het verzekerde apparaat is alleen dan mogelijk indien het een nieuw, goed functionerend en onbeschadigd apparaat betreft en de wijziging binnen 7 dagen, na aanschafdatum aan Atlas Gemini is doorgegeven d.m.v. een e-mail naar Gadgetprotect@aftersalesnl.nl. Atlas Gemini behoudt zich het recht voor het aankoopbewijs van het nieuwe apparaat op te vragen. Atlas Gemini is niet aansprakelijk voor de kosten voor het repareren of vervangen van apparatuur anders dan de geregistreerde verzekerde apparatuur.

  8. Annuleren van uw polis

   U heeft het recht om uw polis te annuleren binnen 14 dagen na:

   1. De dag dat u geïnformeerd bent dat uw polis is gestart of;
   2. De dag waarop u de volledige algemene voorwaarden van uw polis heeft ontvangen
    Na ontvangst van uw verzoek tot annulering, zal de reeds betaalde premie met betrekking tot de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging aan u worden geretourneerd.

   Verder geldt het volgende:

   Opzegging door beide partijen kan in beginsel enkel in de door de wet bepaalde gevallen.
   Daarnaast kan de Verzekeringnemer de Polis opzeggen indien de Verzekerde Apparatuur niet meer in het bezit is van de Verzekerde, niet meer dagelijks gebruikt wordt door de Verzekerde of niet meer de waarde vertegenwoordigd op basis waarvan de Polis in eerste instantie tot stand is gekomen. De opzegging heeft steeds slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste een maand te rekenen van de dag volgend op de kennisgeving van de opzeg.

   Opzegging van de Polis door een van beide partijen dient te geschieden middels:

    -Zending van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs;
    -Een aangetekende zending of;
    -Een deurwaardersexploot.
  9. Wijzigingen van uw polis

   Atlas Gemini kan de bepalingen en voorwaarden van uw polis te allen tijde wijzigen voor zover deze naar maatstaven van redelijkheid en billikheid geen wezenlijke impact hebben op de Verzekerde.
   Wezenlijke veranderingen van de bepalingen en voorwaarden van uw polis, met inbegrip van maar niet beperkt tot de premie, eigen risico, claim procedures of recht tot annulering voor toekomstige verzekerde perioden, kunnen door Atlas Gemini alleen worden doorgevoerd nadat deze het akkoord van de verzekeringnemer met de gewijzigde polisvoorwaarden heeft ontvangen.

   In geval van een wezenlijke aanpassing van de bepalingen en voorwaarden van uw polis heeft u gedurende drie (3) maanden na ontvangst van de aangekondigde wijziging het recht de Polis te beëindigen.
   Wanneer u de polis gedurende deze periode niet heeft opgezegd en Atlas Gemini ontvangt de eerstvolgende maandelijkse premie, wordt dit beschouwd als uw akkoord met de gewijzigde polisvoorwaarden.

  10. Wat te doen als u niet tevreden bent met Atlas Gemini

   Atlas Gemini zal al het mogelijke doen om u van een perfecte, professionele en betrouwbare service te voorzien. Indien u onverhoopt een klacht heeft over deze service kunt u deze te allen tijde melden bij de Ombudsman voor Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, België, 0032 (2)5475871, info@ombudsman.be. Desalniettemin adviseren wij u om uw klacht eerst bij ons te melden om de kans voor een snelle oplossing van uw klacht te vergroten. In dat geval kunt u uw klacht melden bij Aftersales Group BV, die handelt in naam van Atlas Gemini als administrateur van de polis. U kunt contact opnemen met Aftersales Group via de telefoon op +32-(0)2-896 2803, of per e-mail op Gadgetprotect@aftersalesnl.nl. Het postadres van Aftersales Group is:

   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch Nederland

   De administrateur zal proberen om uw klacht of probleem binnen 24 uur op te lossen. Als dit niet mogelijk is zullen zij uw klacht bevestigen binnen 5 werkdagen na ontvangst en zorgen voor een definitief antwoord binnen 8 weken.

   In het onwaarschijnlijke geval dat de reactie van de administrateur onbevredigend wordt gevondenkan de klacht worden gemeld aan de Managing Director Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.
   Als na inschakeling van deze instanties uw klacht nog immer onbevredigend is verholpen dan kunt u de volgende organisatie vragen de zaak te herzien: De Arbiter voor Financiële Diensten, 1e Verdieping, St Calcedoniusplein,
   Floriana FRN 1530, Malta, Tel +356 21249245 (overzeese belkosten van toepassing),
   E-mail complaint.info@financialarbiter.org.mt; Web www.financialarbiter.org.mt.
   Het kantoor van de Arbiter verwacht dat u een definitief schriftelijk antwoord hebt van Atlas Gemini voordat zij uw zaak kunnen accepteren, dus houdt er rekening mee dat u dit eerst in bezit moet hebben voordat u de Arbiter kunt benaderen.

   De Europese Commissie heeft een online geschillencommissie voor Consumenten die een klacht hebben over een product of dienst die online is aangeschaft. Als u ervoor kiest om uw klacht op deze wijze in te dienen, wordt deze doorgestuurd naar een onafhankelijke klachten organisatie die de zaak uiteindelijk volledig online zal behandelen en komt binnen 90 dagen met een uitkomst. Het webadres voor deze online geschillencommissie is: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Gelieve ook ons e-mailadres Gadgetprotect@aftersalesnl.nl. altijd te vermelden. Let op dat deze onafhankelijke klachten organisatie uw klacht alleen in overweging kan nemen, nadat wij de kans hebben gekregen om tot een oplossing te komen.

   Bovenstaande klachtenregeling doet geen afbreuk aan uw recht om uw klacht voor te leggen aan de bevoegde hoven en rechtbanken.

  11. Behoeften en wensen

   Uw verzekering voldoet aan de behoeften en wensen van een persoon die zijn of haar verzekerde apparatuur wenst te beschermen tegen het risico van diefstal en beschadiging.

  12. Uw verzekeraar en de aansprakelijkheid clausule

   Deze verzekering wordt onderschreven door Atlas Insurance PCC Limited, vanuit haar Gemini Cell (“Atlas Gemini”).

   Atlas Insurance PCC Ltd is een vennootschap naar Maltees recht met maatschappelijk zetel te 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC is geautoriseerd door de Maltese Financial Services Authority, Notabile Road, Ħ’Attard BKR 3000, Malta, Tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Zij handelt in België onder de vrijheid van dienstverrichting en is ingeschreven bij de Nationale Bank van België onder nummer 2856 (NBB – Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be).

   Voor deze verzekering, handelt Atlas vanuit haar Gemini Cell, een beschermde cel die is opgericht binnen de geldende Protected Cell Company regelgeving en eigendom is van Aftersales Group BV. Atlas Insurance PCC Limited is gevestigd op 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Atlas kan één of meer beschermde cellen creëren ten behoeve van het scheiden en beschermen van cellulaire activa (kapitaal). De activa van de Gemini Cell zijn dan beschermd tegen de verplichtingen en verliezen van de andere Atlas cellen en van die van het kernbedrijf van Atlas zelf. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord:

   1. dat u slechts recht heeft om een claim onder deze verzekering te maken; en
   2. dat uw rechten en aanspraken die voortkomen uit deze polis in de eerste plaats worden afgewikkeld uit de activa van Gemini Cell die beschikbaar zijn voor de afwikkeling van claims op het moment dat uw aanspraak op Atlas Gemini is aangemeld; en
   3. dat alleen in het geval dat de activa van Gemini Cell’s zijn uitgeput, Atlas’ niet-cellulaire activa worden gebruikt om eventuele verplichtingen van de Gemini Cell te voldoen; en
   4. dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op de activa van een andere beschermde Cel van Atlas.

   Op deze manier wordt het kapitaal van uw verzekeraar Atlas Gemini te allen tijde beschermd tegen mogelijke tekorten bij de kernactiviteiten van Atlas of bij één van de andere beschermde cellen. Omgekeerd kan in het onwaarschijnlijke geval van een tekort bij Atlas Gemini wel een beroep worden gedaan op het kapitaal van de Atlas kern, waarmee de verplichtingen die voortkomen uit deze polis extra zijn gewaarborgd.

   Door het aangaan van deze verzekering, erkent en aanvaardt u dat deze verzekering wordt onderschreven vanuit Atlas Gemini en dat u zich bewust bent van de bepalingen van het PCC Regulations zoals hierboven vermeld, die gelden voor Atlas Insurance PCC Limited en de Atlas Gemini Cell. Verder gaat u er mee akkoord dat deze clausule (l.) van de algemene voorwaarden valt onder het Maltezer recht en dat enig geschil ten aanzien van deze clausule moet worden voorgelegd aan het Maltezer gerechtshof. U garandeert dat u vrij bent in de recht- en forum keuze ten aanzien van geschillen die voortkomen uit deze clausule van uw polis. Uw acceptatie van deze clausule en uw vrijheid van recht- en forum keuze ten aanzien van geschillen die voortkomen uit deze clausule zijn van substantieel belang voor Atlas bij het tot stand komen van deze polis.
   Deze verzekering wordt aangeboden door Aftersales Group BV in samenwerking die handelt in opdracht van Atlas Gemini.
   Aftersales Group BV is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Achter de Tolbrug 151, 5211 SM ‘s-Hertogenbosch, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55498833, en is een erkende verzekeringstussenpersoon in Nederland, geautoriseerd en gereguleerd door de AFM met registratienummer 12042867. Aftersales Group BV is ook in België geregistreerd als verzekeringstussenpersoon actief inder de vrijheid van dienstverlening onder nummer 12042867.

  13. Communicatie

   Alle communicatie tussen u en Atlas Gemini en/of administrateur enerzijds verloopt via het e-mailadres of het postadres dat door u is verstrekt tijdens de registratie van de polis. Ons e-mailadres is: Gadgetprotect@aftersalesnl.nl en ons telefoonnummer is +32-(0)2-896 2803.

  14. Uw rechten

   Uw rechten als klant om juridische stappen te ondernemen blijven onaangetast door het bestaan of het gebruik van genoemde klachtenprocedures.

  15. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

   Atlas Gemini is de beheerder (Data Controller) van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard. Atlas Gemini en de Administrator (Wij) zullen de informatie die door u is verstrekt voor de totstandkoming van uw Polis en eventueel wellicht tijdens het rapporteren van een claim alleen gebruiken voor polis administratie, klantenservice, schadegevallen en fraudepreventie, inclusief het mogelijk doorgeven van uw gegevens aan andere verzekeraars en regelgevende instanties en het verifiëren van uw gegevens op basis van gegevens van derden waar we legaal toegang toe hebben. Voor deze doeleinden kunnen we mogelijkerwijs gegevens bekendmaken aan onze dochterondernemingen, dienstverleners, agenten en leveranciers.

   U bevestigt hierbij dat alle gegevens van een derde persoon die u mogelijkerwijs aan ons hebt verstrekt in verband met de registratie en uitvoering van uw Polis, zijn verstrekt met de toestemming van deze derde persoon. U stemt er ook mee in communicatie te ontvangen betreffende de bescherming van deze gegevens van Atlas Gemini namens deze derde persoon.

   Wij bewaren uw gegevens alleen gedurende de periode die nodig is om al onze verplichtingen die voortkomen uit deze Polis na te komen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist.

   U hebt het recht om toegang te krijgen tot Uw persoonlijke gegevens en Atlas Gemini te vragen de informatie in kwestie bij te werken of te corrigeren of om deze persoonsgegevens uit onze administratie te verwijderen als deze niet langer nodig is voor de hierboven aangegeven doeleinden. U kunt deze en andere rechten voortkomend uit privacy beleid van Atlas Gemini uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt uw verzoek richten aan; The Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta of per e-mail aan dpo@atlas.com.mt. Houdt u er echter rekening mee dat bepaalde persoonlijke informatie kan worden vrijgesteld van dergelijke toegangs-, correctie- of wisverzoeken op basis van de Uitvoeringswet AVG en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

   Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Atlas Gemini niet in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij Atlas Gemini en/of bij het Bureau van de Informatie- en Gegevensbeschermingscommissaris door deze link te volgen https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Als u ons volledige privacy beleid wilt bekijken om een beter begrip te krijgen over de wijze waarop wij uw gegevens beheren verwijzen wij u naar u naar https://www.atlas.com.mt/legal/dataprotection/. Houdt U er rekening mee dat ons beleid onderhevig is aan incidentele wijzigingen om te blijven voldoen aan de veranderende wetten, voorschriften en richtlijnen voor gegevensbescherming.

  16. Welke wetten zijn van toepassing en welke rechtbanken zijn bevoegd.

   Op deze polis is Belgische recht van toepassing en de geschillen die betrekking hebben op de uit de polis voortvloeiende rechten worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken en hoven, met uitzondering van hetgeen beschreven in artikel l. Indien er een geschil ontstaat inzake de beschermde cel constructie van Atlas dan is Maltees recht van toepassing.

   Deze polis wordt onderschreven door Atlas Insurance PCC Ltd., handelend vanuit haar Gemini Cell Company. Atlas Insurance PCC Ltd is een vennootschap naar Maltees recht met maatschappelijk zetel te 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC is geautoriseerd door de Maltese Financial Services Authority, Notabile Road, Ħ’Attard BKR 3000, Malta, Tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Zij handelt in België onder de vrijheid van dienstverrichting en is ingeschreven bij de Nationale Bank van België onder nummer 2856 (NBB – Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be).