Algemene Voorwaarden Nokia insurance Plus August 2019

Nederlands

Een vaste polisperiode van twaalf (12) maanden is van toepassing. Uiterlijk 3 maanden voordat de vaste periode verstrijkt, ontvangt u een beëindiging van de verzekeraar, tenzij de polis eerder werd beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze polis.

 1. Belangrijke informatie

  Als uw apparatuur is gestolen of per ongeluk beschadigd is geraakt tijdens de verzekerde periode dan zal Atlas Insurance PCC Limited vanuit haar Gemini Cell (“Atlas Gemini”), met inachtneming van de volgende definities, uitsluitingen en voorwaarden, naar eigen inzicht uw verzekerde apparatuur laten repareren of vervangen door een vervangend apparaat met gelijkwaardige functionaliteit. Een vervangend apparaat kan zowel nieuw als gereviseerd zijn.

 2. Waar en wanneer

  Uw verzekerde apparatuur is gedekt gedurende de hele verzekerde periode, zowel in het land waar u woont welke vermeld staat op uw polisblad, als wanneer u het verzekerde apparaat tijdelijk mee naar het buitenland neemt.

 3. Definities:

  1. Aankoopprijs betekent:
   de aankoopwaarde van de Verzekerde Apparatuur, inclusief BTW maar exclusief eventuele kortingen verleend door de verkoper, zoals vermeld op uw polisblad.
  2. Accessories betekent:
   ieder accessoire dat gelijktijdig is aangeschaft met uw verzekerde apparatuur, met uitzondering van car kits, installatie materiaal, software en content downloads.
  3. Administrator betekent:
   Aftersales Group B.V. is een besloten vennootschap en gevestigd te Achter de Tolbrug 151, 5211 SM, ‘s-Hertogenbosch, Nederland. Aftersales Group B.V is een erkende verzekeringstussenpersoon in Nederland, geautoriseerd en gereguleerd door de AFM met registratienummer 12042867. De Administrator kan (een deel van zijn) verantwoordelijkheden uitbesteden aan geselecteerde (lokale) derde partijen.
  4. Derde(n) betekent:
   Elke andere persoon dan de verzekerde, zijn/haar echtgeno(o)te of partner, zijn ascendenten of descendenten, zijn/haar vertegenwoordigers indien de verzekerde een rechtspersoon is, als ook iedere andere persoon die geen toestemming van de verzekerde had om de verzekerde apparatuur te gebruiken.
  5. Diefstal of gestolen betekent:
   het wegnemen van uw verzekerde apparatuur door personen, bekend of onbekend, met de bedoeling u onrechtmatig en permanent het eigendom van uw verzekerde apparatuur te ontnemen.
  6. Gauwdiefstal betekent:
   diefstal van de verzekerde apparatuur door een derde, bestaande uit het zonder geweld nemen van de verzekerde apparatuur in aanwezigheid van de verzekerde, wanneer de verzekerde apparatuur geplaatst was binnen een straal van maximaal 2 (twee) meter van de verzekerde.
  7. HMD betekent:
   HMD Global Oy is een Fins bedrijf dat zich toelegd op mobiele telefonie en dat de exclusieve rechten heeft op het merk Nokia voor mobiele telefoons.
  8. Nalatigheid betekent:
   Het gebruiken van het Verzekerde apparaat in vochtige weersomstandigheden zoals regen en sneeuw of tijdens het uitoefenen van watersport of extreme sporten alsmede het buiten achterlaten van het Verzekerde Apparaat bij slechte weersomstandigheden – hierin begrepen regen, wind of sneeuw–, het achterlaten van het Verzekerde Apparaat zonder rechtstreeks en ogenblikkelijk toezicht van de Verzekerde. Het achterlaten van het Verzekerde Apparaat op een van buitenaf zichtbare plaats in een lokaal, woning, voertuig, boot, luchtvaartuig of zichtbaar in een publiek toegankelijke ruimte die niet is afgesloten.
  9. Onbeheerd betekent:
   wanneer u, of een andere persoon ouder dan 18 jaar waaraan u uw apparatuur heeft toevertrouwd, niet het volle zicht hebt op uw verzekerde apparatuur of niet in een positie bent om te voorkomen dat onbevoegden uw verzekerde apparatuur wegnemen.
  10. Ongeval schade/schade betekent:
   schade als gevolg van een plotseling van buitenaf op uw verzekerde apparaat inwerkende gebeurtenis met als gevolg val-, stoot- en/of vochtschade, waardoor uw verzekerde apparaat niet meer correct en volledig functioneert, inclusief schade toegebracht door derden zonder uw toestemming.
  11. Terrorisme betekent:
   iedere handeling, inclusief maar niet beperkt tot, het gebruik van geweld of de dreiging met geweld, van een persoon of groep van personen die alleen handelen of handelen namens of in verband met enige organisatie of regering die zich committeert aan politieke, religieuze, ideologische of soortgelijke doeleinden, met als doelstelling om een regering te beïnvloeden of om de bevolking of een deel van de bevolking angst aan te jagen.
  12. U/Uw/ Polishouder betekent:
   de polishouder zoals vermeld op het polisblad, mits hij/zij woonachting is in Belgie en ouder is dan 18 jaar.
  13. Vervangende apparatuur betekent:
   apparatuur die door de verzekeraar wordt uitgekeerd ter vervanging van uw verzekerde apparatuur. Vervangende apparatuur is in eerste instantie identiek aan de verzekerde apparatuur (met uitzondering van kleur). Indien identieke apparatuur voor administrateur redelijkerwijs niet meer verkrijgbaar is, zal de verzekerde ter vervanging vervangende apparatuur krijgen die naar mening van de administrateur in functie gelijkwaardig is aan de verzekerde apparatuur welke is geregistreerd bij de administrateur. Een vervangende telefoon is altijd nieuwe of gereviseerde apparatuur. Er vindt in dat geval geen premie restitutie plaats.
  14. Verzekerde apparaat/apparatuur betekent:
   de verzekerde Nokia-apparuur welke op basis van het IMEI-nummer of serienummer uiterlijk binnen 14 dagen na aankoop als nieuw is geregistreerd bij de administrateur, alsmede gelijktijdig gekochte accessoires. De verzekerde apparatuur met bijbehorend serienummer en/of bijbehorend serienummer staat vermeld op uw polisblad.
  15. Virus betekent:
   onder meer, maar niet uitsluitend, Trojan Horses, Worms of ieder ander programma of software dat er direct of indirect voor zorgt dat uw verzekerde apparatuur niet meer volledig functioneert.
  16. Zakkenrollen betekent:
   een frauduleuze handeling gepleegd door derde, bestaande uit het ontfutselen en ontnemen van de verzekerde apparatuur uit de zak van een tas of kledingstuk dat, op het moment van de diefstal, door de verzekerde op zijn lichaam droeg, zonder fysiek geweld.
 4. Wat wordt gedekt

  Nokia insurance PLus biedt dekking voor:

  1. Diefstal voorafgegaan door inbraak / of geweld
   Uw verzekerde apparatuur en accessoires zullen worden vervangen door vervangende apparatuur van gelijke functionaliteit.
  2. Ongeval schade –
   Uw verzekerde apparatuur zullen worden gerepareerd of vervangen door vervangende apparatuur van gelijke functionaliteit.
  3. Accessories –
   Tot een maximale waarde van € 150 in totaal voor accessoires beschadigd op hetzelfde moment als de verzekerde apparatuur.
  4. Wereldwijde dekking –
   De dekking geldt ook tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland.
 5. Maximale aansprakelijkheid

  De maximale aansprakelijkheid van de verzekeraar gedurende de looptijd van de polis is gelimitteerd tot de aanschafwaarde van de verzekerde apparatuur, vermindert met de van topassing zijnde franchise.

 6. Wat wordt niet gedekt

  Atlas Gemini is niet aansprakelijk voor:

  1. Algemeen –Van toepassing op alle vormen van schade en diefstal;
   1. Een franchise is van toepassing op basis van de waarde van de Verzekerde apparatuur:

    Waarde Eigen Risico
    < € 250,- € 29,-
    € 251,- < € 500€ 49,-
    > € 500,- € 69,-
   2. Kosten ontstaan door het verlies van gebruik van uw verzekerde apparatuur, kosten voor heraansluiting, abonnementskosten van welke aard dan ook, of enige andere kosten dan de directe kosten voor de reparatie of vervanging van uw verzekerde apparatuur.
   3. Voor verlies, vermissing of schade van de verzekerde apparatuur als gevolg van diefstal niet voorafgegaan door inbraak en / of (dreiging van) geweld, of als gevolg van verlies of verduistering. Dit omvat ook incidenten zoals onbeheert achterlaten of verloren gaan, ook wanneer dit het gevolg is van zakkenrollerij of grissen.
   4. Schade aan externe gegevensdragers, zoals tapes, films, schijven, dvd’s, SD Kaarten en software.
   5. De herstelkosten van datagegevens op zowel interne als externe gegevensdragers.
   6. Kosten waarvoor de fabrikant, leverancier of distributeur aansprakelijk is in overeenstemming met hun standaard contractuele verplichtingen, waaronder de wettelijke garantie verplichtingen.
   7. Diefstal of schade ontstaan tijdens of als gevolg van het proces van reiniging, reparatie, of aanpassing zonder vooraf gegeven toestemming van de administrateur of tijdens inbeslagneming of detentie op bevel van een overheidsinstantie, waaronder de politie.
   8. Diefstal door plundering of inbeslagname of schade die direct of indirect veroorzaakt is door:
    1. Oorlog, invasie, buitenlandse vijandigheden (ongeacht of de oorlog is verklaard of niet), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of onrechtmatig verkregen macht, nationalisatie, confiscatie, vordering, inbeslagname of vernietiging door de overheid of een overheidsinstantie;
    2. Ioniserende straling of enige vorm van nucleaire besmetting;
    3. Schokgolven veroorzaakt door vliegtuigen of andere vliegende voorwerpen die zich voortbewegen met sonische of supersonische snelheden;
    4. Terrorisme, ongeacht andere oorzaken of gebeurtenissen die gelijktijdig of in enige andere volgorde bijdragen tot de schade.
  2. Diefstal
   1. Diefstal van verzekerde apparatuur die niet binnen 72 uur na ontdekking gemeld wordt aan de administrateur en de lokale politie. Wanneer de periode van 72 uur voor de verzekerde niet haalbaar is, dient de diefstal zo snel als redelijkerwijs mogelijk gemeld te worden. Een officieel rapport (proces verbaal) moet door de politie worden opgesteld.
   2. Diefstal uit een voertuig, tenzij de auto volledig was afgesloten, het verzekerde apparaat was opgeborgen in het handschoenenkastje of de kofferbak en er aantoonbare sporen van braak aan het voertuig zijn.
   3. Diefstal van verzekerde apparatuur uit enige ruimte, tenzij deze ruimte deugdelijk was afgesloten en niet vrij voor het publiek toegankelijk was op het moment van diefstal en er aantoonbare sporen van braak zijn.
   4. Diefstal van verzekerde apparatuur die onbeheerd is achter gelaten.
   5. Zakkenrollen of grissen.
   6. Diefstal veroorzaakt door Nalatigheid.
  3. Schade
   1. Cosmetische schade aan verzekerde apparatuur, zoals krassen, schrammen en deuken, die de normale functionaliteit niet beïnvloeden.
   2. Reparatiekosten door het verlies van wettelijke garantie ontstaan door bewerking, reparatie en/of reiniging door de verzekerde en/of door een niet door HMD erkend reparatiebedrijf.
   3. Schade aan de verzekerde apparatuur veroorzaakt door het gebruik van inferieure onderdelen (geen nieuwe en / of geen originele Nokia-onderdelen) tijdens bewerking en / of reparatie van de verzekerde apparatuur door de verzekerde zelf en / of door een niet door HMD erkend reparatiebedrijf
   4. Software en defecte lampen, buizen, tapes, batterijen, SIM-kaarten, antennes, toner kit, drumstel, printkop en andere uitrusting die vanwege hun aard en gebruik zijn onderworpen aan regelmatige en snelle slijtage en / ofverslechtering.
   5. Schade aan verzekerde apparatuur die is ontstaan als gevolg van Nalatigheid zoals beschreven in de definities die van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden.
   6. Schade aan accessoires, tenzij deze beschadigd is geraakt door dezelfde gebeurtenis die ook de ongeval schade aan het verzekerde apparaat heeft veroorzaakt.
   7. Enige schade aan het verzekerde apparaat veroorzaakt door slijtage, waardevermindering, insecten, ongedierte, schimmel of atmosferische of klimatologische omstandigheden.
   8. Schade aan de verzekerde apparatuur veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruikersinstructies, de aansluit-, installatie- en onderhoudsinstructies zoals beschreven in de gebruikershandleiding van de fabrikant.
   9. Enige schade aan het apparaat veroorzaakt door een virus.
   10. Schade die met opzet door de verzekerde is veroorzaakt.
   11. Schade of verlies van de verzekerde apparatuur na een brand.
 7. Onze Voorwaarden

  1. Verzekeringsperiode of polis periode

   Een vaste polisperiode van twaalf (12) maanden is van toepassing. Uiterlijk 3 maanden voordat de vaste periode verstrijkt, ontvangt u een beëindiging van de verzekeraar, tenzij de polis eerder werd beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze polis, zoals beschreven bij sub h. Op voorwaarde dat de totale premie voor de polisperiode door de verzekeraar is geïnd, start de verzekering op de datum dat u zich succesvol voor deze verzekering heeft geregistreerd, op voorwaarde dat deze datum uiterlijk 14 kalenderdagen na de aankoop van de verzekerde apparatuur in nieuwe staat is en op voorwaarde dat het apparaat niet is beschadigd of verloren of gestolen is. De startdatum en de vaste verzekeringsperiode staan ​​vermeld op het polisblad.

   De premie die op deze verzekering van toepassing is, wordt vooraf volledig door de verzekeraar geïnd.

  2. Wijze van uitkering

   Atlas Gemini kan naar eigen goeddunken overgaan tot:

   1. reparatie of vervanging van de verzekerde apparatuur (door vervangende apparatuur) en accessoires (met een winkelwaarde van maximaal €150), of
   2. om aan verzekerde een geldbedrag uit te keren gelijk aan de kosten die Atlas Gemini zou moeten maken om de verzekerde te voorzien van vervangende apparatuur met accessoires, met functionaliteiten die redelijkerwijs zo dicht mogelijk in de buurt komen van de verzekerde apparatuur, naar oordeel van Atlas Gemini. Het uitgekeerde bedrag zal nooit hoger zijn dan de aankoopprijs
  3. Zorgvuldig gebruik

   U bent verplicht om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om uw verzekerde apparatuur te beschermen tegen ongeval schade en diefstal en te laten verkeren in een goede staat van onderhoud.

  4. Het niet vertellen van de waarheid

   1. Als u tijdens het totstand komen van de polis opzettelijk onjuiste informatie hebt verstrekt of opzettelijk informatie hebt achtergehouden waarvan u redelijkerwijs moet weten dat dit de risicobeoordeling door de verzekeraar kan beïnvloeden, kan de verzekeraar besluiten de polis te annuleren. Als uw polis op deze gronden nietig wordt verklaard, wordt er geen premie terugbetaald.
   2. Indien de verzekerde opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt of opzettelijk informatie heeft achtergehouden met betrekking tot een door de verzekerde gemelde claim, kan de verzekeraar de claim weigeren. Uw polis blijft geldig tot het moment dat het wordt geannuleerd door een van de twee partijen in overeenstemming met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
   3. Atlas Gemini heeft het recht om alle gemaakte kosten inzake een claim (inclusief onderzoeks- en invorderingskosten) van u terug te vorderen indien na uitkering van de claim alsnog blijkt dat de claim op enigerlei wijze frauduleus was.
   4. Atlas Gemini kan de politie, overheid of regelgevende instanties op de hoogte brengen van frauduleus handelen. Atlas Gemini kan ook de details van de frauduleuze claims met andere verzekeraars delen, onder meer door ze te plaatsen op een lijst van frauduleuze claims die door verzekeraars in het leven is geroepen om fraude te bestrijden.
  5. Het melden van een claim

   Zo snel als redelijkerwijs mogelijk na het ontdekken van ongeval schade of diefstal die volgens u in aanmerking komen voor dekking onder uw polis moet u:

   1. In het geval van diefstal of opzettelijke schade, toegebracht door een derde zonder uw toestemming, de administrateur en de politie (of als u in het buitenland verblijft, de lokale equivalent van de politie) binnen72 uur na de ontdekking op de hoogte brengen. Als de periode van 72 uur niet haalbaar is voor de verzekerde dient dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk alsnog gedaan te worden.
   2. De politie moet een proces verbaal opmaken, ook als u in het buitenland verblijft omdat een kopie van dit proces verbaal vereist is voor het beoordelen van uw claim. U kunt contact opnemen met de administrateur door te bellen naar +32-(0)2-896 2803 of, als u vanuit het buitenland belt +32-(0)2-896 2803. In geval van ongeval schade die onder uw polis valt, dient u de administrateur binnen 14 dagen na ontdekking van de ongeval schade op de hoogte te brengen. Indien dit niet mogelijk is binnen 14 dagen, dient de verzekerde dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk alsnog te melden. U kunt dit doen door de administarteur te bellen op +32-(0)2-896 2803 of, als u vanuit het buitenland belt, +32-(0)2-896 2803;
   3. Als u de schade niet meldt in overeenstemming met de bovenstaande verplichtingen, kan Atlas Gemini haar service verminderen met de omvang van de hierdoor geleden schade. Als Atlas Gemini frauduleuze bedoelingen kan aantonen, kan Atlas de volledige uitkering van de claim weigeren.
   4. Het is een voorwaarde voor de aansprakelijkheid van Atlas Gemini dat uitkering van uw claim altijd plaatsvindt op de door Atlas Gemini aangegeven methode. Uw verzekerde apparaat moet wordenvervangen door Atlas Gemini of worden gerepareerd door een door Atlas Gemini geselecteerde reparateur. Als u zich hier niet aan houdt vervalt iedere aansprakelijkheid van Atlas Gemini;
   5. Zodra u melding maakt van de diefstal van uw verzekerde apparatuur is Atlas Gemini gerechtigd om uw operator te verzoeken om de betreffende apparatuur op de zwarte lijst te plaatsten;
   6. U kan worden gevraagd om een aanvraagformulier in te vullen of aanvullende informatie inzake uw claim te verstrekken. Indien u hier niet aan mee werkt kan dit de beoordeling van uw claim vertragen. Als uw gebrek aan medewerking leidt tot extra schade voor Atlas dan kan uw recht op uitkering worden verminderd met de door Atlas geleden schade.
  6. Uw leeftijd en waar u woont

   U moet minstens 18 jaar oud zijn op het moment van de aankoop van uw polis en tijdens de polisperiode woonachtig zijn in het land zoals vermeld op uw polisblad.

  7. Wijziging van verzekerde apparatuur of andere geregistreerde gegevens

   Verzekerde is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aan administrateur doorgeven van wijzigingen van de gegevens op basis waarvan deze polis tot stand is gekomen, zoals het adres en e-mailadres van de verzekerde. Wijziging van het verzekerde apparaat is alleen dan mogelijk indien het een nieuw, goed functionerend en onbeschadigd apparaat betreft en de wijziging binnen 7 dagen, na aanschafdatum aan Atlas Gemini is doorgegeven d.m.v. een e-mail naar eu_support@servify.tech. Atlas Gemini behoudt zich het recht om het aankoopbewijs van het nieuwe apparaat op te vragen. Atlas Gemini is niet aansprakelijk voor de kosten voor het repareren of vervangen van apparatuur anders dan de geregistreerde verzekerde apparatuur.

  8. Annuleren van uw polis
   U heeft het recht om uw polis te annuleren binnen 14 dagen na:

   1. De dag dat u geinformeerd bent dat uw polis is gestart of;
   2. De dag waarop u uw polis en de volledige van toepassing zijnde algemene voorwaarden heeft ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek tot annulering, zal reeds betaalde premie voor de verzekerinsgperiode aan u worden geretourneerd.

   Verder geldt dat Uw polis automatisch wordt beëindigd onmiddellijk na afwikkeling van een claim die geresulteerd heeft in de uitkering van Vervangende apparatuur, aangezien het risico is verdwenen. Er worden geen premies terugbetaald.

  9. Wijzigingen van uw polis

   Atlas Gemini kan de algemene voorwaarden van uw polis op elk moment wijzigen voor zover deze geen materiële gevolgen hebben op de verzekerde volgens de criteria van redelijkheid en billijkheid. Aanzienlijke wijzigingen in de algemene voorwaarden van uw polis, imet inbegrip van maar niet beperkt tot de premie, eigen risico, claim procedures of recht tot annulering voor toekomstige verzekerde perioden, kunnen alleen door Atlas Gemini worden doorgevoerd nadat de polishouder akkoord is gegaan met de gewijzigde polis voorwaarden.

   In het geval van substantiële wijzigingen in de algemene voorwaarden van uw polis, heeft u het recht om de polis te annuleren binnen drie (3) maanden na ontvangst van de aangekondigde wijziging. Dergelijke wijzigingen moeten ten minste drie maanden voordat ze van kracht worden door de Verzekeraar worden aangekondigd.Als u in dat geval besluit de polis te annuleren, zal de verzekeraar de vooraf betaalde premies voor de resterende verzekeringsperiode terugbetalen.

  10. Wat te doen als u niet tevreden bent met Atlas Gemini

   Atlas Gemini zal al het mogelijke doen om u van een perfecte, professionele en betrouwbare service te voorzien. Indien u onverhoopt een klacht heeft over deze service kunt u deze altijd bij ons melden. In dat geval adviseren wij u om de klacht te mendel bij Aftersales Group BV, die handelt in naam van Atlas Gemini als administrateur van de polis. U kunt opnemen met Aftersales Group via de telefoon op +32-(0)2-896 2803, of per e-mail naar eu_support@servify.tech.

   Het postadres van Aftersales Group is:
   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch
   Nederland

   U kunt uw klacht ook altijd melden bij de Verzekerings Ombudsman, De Meeûssquare 35, 1000 Brussels, Belgium, 0032 (2)5475871, info@ombudsman.be.

   De administrateur zal proberen om uw klacht of probleem binnen 24 uur op te lossen. Als dit niet mogelijk is zullen zij uw klacht bevestigen binnen 5 werkdagen na ontvangst en zorgen voor een definitief antwoord binnen 2 weken

   In het onwaarschijnlijke geval dat de reactie van de administrateur onbevredigend wordt gevonden, kan de klacht worden gemeld aan Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Als na inschakeling van deze instanties uw klacht nog immer onbevredigend is verholpen dan kunt u de volgende organisatie vragen de zaak te herzien: De Arbiter voor Financiële Diensten, 1e Verdieping, St Calcedoniusplein,
   Floriana FRN 1530, Malta, Tel +356 21249245 (overzeese belkosten van toepassing),
   E-mail: klacht.info@financialarbiter.org.mt;
   Web: www.financialarbiter.org.mt.
   Het kantoor van de Arbiter verwacht dat u een definitief schriftelijk antwoord van Atlas Gemini krijgt voordat zij uw zaak kunnen accepteren. Houdt u er dus rekening mee dat u dit eerst in bezit moet hebben voordat u de Arbiter kunt benaderen.

   De Europese Commissie heeft een online geschillencommissie voor consumenten die een klacht hebben over een product of dienst die online is aangeschaft. Als u ervoor kiest om uw klacht op deze wijze in te dienen, wordt deze doorgestuurd naar een onafhankelijke klachtenorganisatie die de zaak uiteindelijk volledig online zal behandelen en komt binnen 90 dagen zal reageren. Het webadres voor deze online geschillencommissie is: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Gelieve ook altijd ons e-mailadres [Servify-nummer toepassen] te vermelden. Houd er rekening meer dat deze onafhankelijke klachtenorganisatie uw klacht alleen in behandeling kan nemen, nadat wij de gelegenheid hebben gekregen om tot een oplossing te komen.

   Bovenstaande klachtenprocedure heeft geen invloed op uw recht om uw klacht in te dienen bij een Belgischebevoegde rechtbank of gerechtshof.

  11. Behoeften en wensen

   Uw verzekering voldoet aan de behoeften en wensen van een persoon die zijn of haar verzekerde apparatuur wenst te beschermen tegen het risico van diefstal en beschadiging.

  12. Uw verzekeraar en de aansprakelijkheid clausule

   Deze verzekering wordt onderschreven door Atlas Insurance PCC Limited, vanuit haar Gemini Cell (“Atlas Gemini”).

   Atlas Insurance PCC Ltd is een vennootschap naar Maltese wetgeving met maatschappelijke zetel te 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC is geautoriseerd door de Maltese Financial Services Authority, Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, Tel .: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).

   Voor deze verzekering, handelt Atlas vanuit haar Gemini Cell, een beschermde cel die is opgericht binnen de geldende Protected Cell Company regelgeving en eigendom is van Aftersales Group BV. Atlas Insurance PCC Limited is gevestigd op 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Atlas kan één of meer beschermde cellen creëren ten behoeve van het scheiden en beschermen van cellulaire activa (kapitaal). De activa van de Gemini Cell zijn dan beschermd tegen de verplichtingen en verliezen van de andere Atlas cellen en van die van het kernactiviteiten van Atlas zelf. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord:

   1. dat u slechts recht heeft om een claim onder deze verzekering te maken; en
   2. dat uw rechten en aanspraken die voortkomen uit deze polis in de eerste plaats worden afgewikkeld uit de activa van Gemini Cell die beschikbaar zijn voor de afwikkeling van claims op het moment dat uw aanspraak op Atlas Gemini is aangemeld; en
   3. dat alleen in het geval dat de activa van Gemini Cell’s zijn uitgeput, Atlas’ niet-cellulaire activa worden gebruikt om eventuele verplichtingen van de Gemini Cell te voldoen; en
   4. dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op de activa van een andere beschermde Cel van Atlas

   Op deze manier wordt het kapitaal van uw verzekeraar Atlas Gemini te allen tijde beschermt tegen mogelijke tekorten bij de kernactiviteiten van Atlas of bij één van de andere beschermde cellen. Omgekeerd, in het onwaarschijnlijke geval van een tekort bij Atlas Gemini, wordt continuïteit secundair gewaarborgd door de niet-cellulaire activa van Atlas.

   Door het aangaan van deze verzekering, erkent en aanvaardt u dat deze verzekering wordt onderschreven vanuit Atlas Gemini en dat u zich bewust bent van de bepalingen van het PCC Regulations zoals hierboven vermeld, die gelden voor Atlas Insurance PCC Limited en de Atlas Gemini Cell. Verder gaat u er mee akkoord dat deze clausule (l.) van de algemene voorwaarden valt onder het Maltezer recht en dat enig geschil ten aanzien van deze clausule moet worden voorgelegd aan het Maltezer gerechtshof. U garandeert dat u vrij bent in de recht- en forum keuze ten aanzien van geschillen die voortkomen uit deze clausule van uw polis. Uw acceptatie van deze clausule en uw vrijheid van recht- en forum keuze ten aanzien van geschillen die voortkomen uit deze clausule zijn van substantieel belang voor Atlas bij het tot stand komen van deze polis.

   Deze verzekering wordt aangeboden door Aftersales Group BV die handelt in opdracht van Atlas Gemini.

   Aftersales Group BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Achter de Tolbrug 151, 5211 SM ‘s-Hertogenbosch, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55498833, en is een erkende verzekeringstussenpersoon in Nederland, geautoriseerd en gereguleerd door de AFM met registratienummer 12042867.

  13. Communicatie

   Alle communicatie tussen u en Atlas Gemini en/of administrateur enerzijds verloopt via e-mail. Atlas Gemini en/of de administrateur maken hiertoe gebruik van het e-mailadres of het post adres dat door u is verstrekt tijdens de registratie van de polis. Ons e-mail adres is: eu_support@servify.techen ons telefoonnummer is +32-(0)2-896 2803.

  14. Uw rechten

   Uw rechten als klant om juridische stappen te ondernemen blijven onaangetast door het bestaan of het gebruik van genoemde klachtenprocedures.

  15. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

   Atlas Gemini is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens die door ons worden opgeslagen. Atlas Gemini en de administrateur (wij) zullen de informatie die door u wordt verstrekt alleen gebruiken voor de registratie van uw polis en mogelijk tijdens het melden van een claim voor polis administratie, klantenservice, claimafhandeling en fraudepreventie, waaronder het delen van gegevens aan andere verzekeraars en regelgevende instanties om uw gegevens te verifieren op basis van gegevens van derden waartoe we wettelijke toegang hebben. Voor deze doeleinden kunnen we gegevens bekendmaken aan onze aan dochterondernemingen, service providers, agenten en leveranciers.

   U bevestigt hierbij dat indien u gegevens van een andere persoon heeft verstrekt in verband met de registratie en uitvoering van deze polis dat deze andere persoon u heeft benoemd om namens deze persoon op te treden en dat deze persoon heeft ingestemd met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

   U stemt er ook mee in om mededelingen omtrent de bescherming van deze gegevens namens deze persoon te ontvangen van Atlas Gemini.

   We bewaren uw gegevens alleen voor de periode die nodig is om aan al onze verplichtingen, die voortvloeien uit deze polis, te voldoen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist is.

   U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en Atlas Gemini te verzoeken de betreffende informatie bij te werken of te corrigeren of om deze persoonlijke gegevens uit onze administratie te verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden. U kunt deze en andere rechten die voortvloeien uit het privacybeleid van Atlas Gemini uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt uw verzoek per brief sturen naar: De functionaris voor gegevensbescherming, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta of per e-mail naar dpo@atlas.com.mt. Houd er echter rekening mee dat bepaalde persoonlijke informatie kan worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering op basis van de EU AVG en / of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

   Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Atlas Gemini niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij Atlas Gemini en / of het kantoor van de Information and Data Protection Commissioner d.m.v. volgende link. https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.

   Raadpleeg https://www.atlas.com.mt / legal / data protection / als u ons volledige privacybeleid wilt inzien om een beter inzicht te krijgen in hoe wij uw gegevens beheren. Houd er rekening mee dat ons beleid onderworpen is aan incidentele wijzigingen om te blijven voldoen aan veranderende wetten, voorschriften en richtlijnen voor gegevensbescherming.

  16. Welke wetten zijn van toepassing

   Op deze polis is Belgisch recht van toepassing, met uitzondering van hetgeen beschreven in artikel l. Indien er een geschil ontstaat inzake de beschermde cel constructie van Atlas dan is Maltees recht van toepassing.

française

Conditions Générales Nokia insurance Plus Août 2019

Une durée de contrat fixe de douze (12) mois est d’application. Vous recevez une résiliation de l’assureur au plus tard 3 mois avant que la durée fixe soit écoulée, sauf si le contrat a été résilié plus tôt conformément aux conditions de la présente police.

 1. Informations importantes

  En cas de vol ou de dommages accidentels causés à votre équipement pendant la période d’assurance, Atlas Insurance PCC Limited fera depuis sa cellule Gemini (« Atlas Gemini »), sous réserve des définitions, exclusions et conditions suivantes, réparer ou remplacer, à sa discrétion, votre équipement assuré par un appareil de remplacement ayant des fonctionnalités équivalentes. Par appareil de remplacement, on entend un équipement neuf ou remis à neuf.

 2. Champ d’application temporel et spatial

  Votre équipement assuré est couvert pendant toute la période d’assurance, aussi bien dans le pays où vous résidez et qui est mentionné sur votre certificat d’assurance, que lors d’un séjour temporaire à l’étranger.

 3. Définitions :

  1. Prix d’achat :
   la valeur d’achat de l’équipement assuré, TVA comprise, mais hors éventuelles remises accordées par le vendeur, comme mentionné sur votre certificat d’assurance.
  2. Accessoires :
   tout accessoire acheté en même temps que votre équipement assuré, à l’exclusion des kits voiture, du matériel d’installation, des logiciels et des téléchargements de contenu.
  3. Administrateur :
   Aftersales Group B.V., une société privée à responsabilité limitée dont le siège est situé Achter de Tolbrug 151, 5211 SM ‘s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc), Pays-Bas. Aftersales Group B.V. est un intermédiaire d’assurance agréé aux Pays-Bas, autorisé par et placé sous la surveillance de l’AMF et enregistré sous le numéro 12042867. L’Administrateur peut sous-traiter (une partie de) ses responsabilités à des tiers (locaux) sélectionnés.
  4. Tiers :
   toute personne autre que l’assuré, son/sa conjoint(e) ou partenaire, ses ascendants ou descendants, ses représentants si l’assuré est une personne morale, ainsi que toute autre personne qui n’a pas été autorisée par l’assuré à utiliser l’équipement assuré.
  5. Vol ou volé :
   soustraction de votre équipement assuré par des personnes, connues ou non, dans le but de vous priver de manière illégale et permanente de la propriété de votre équipement assuré.
  6. Vol à l’arraché:
   vol de l’équipement assuré commis par un tiers, caractérisé par la subtilisation de l’équipement assuré, sans violence, en présence de l’assuré, alors que l’équipement assuré se trouvait dans un rayon maximal de 2 (deux) mètres autour de l’assuré.
  7. HMD:
   HMD Global Oy, une entreprise finlandaise qui est spécialisée dans la téléphonie mobile et qui a des droits exclusifs sur la marque Nokia pour téléphones mobiles.
  8. Négligence :
   L’utilisation de l’appareil assuré par temps humide, comme pluie et neige, ou lors de la pratique de sports nautiques ou de sports extrêmes, ainsi que le fait de laisser l’appareil assuré à l’extérieur par mauvais temps – y compris pluie, vent ou neige – et le fait de laisser l’appareil assuré sans surveillance directe et immédiate par l’assuré. Le fait de laisser l’Équipement Assuré dans un endroit visible de l’extérieur dans une pièce, une maison, un véhicule, un bateau, un avion ou dans un endroit accessible au public qui n’est pas verrouillé.
  9. Sans surveillance :
   si vous ou une autre personne âgée de plus de 18 ans à qui vous avez confié votre équipement, laissez votre équipement assuré sans surveillance ou n’êtes pas en mesure d’éviter la soustraction de ce dernier par des personnes non autorisées.
  10. Dommages accidentels/dommages :
   dommages résultant d’un événement extérieur imprévisible affectant votre appareil assuré, résultant d’une chute, d’un choc et/ou de dommages causés par l’humidité, à la suite desquels votre appareil assuré ne fonctionne plus correctement et complètement, en ce compris des dommages causés par des tiers sans votre autorisation.
  11. Terrorisme :
   tout acte, en ce compris sans que cela soit limitatif l’usage de la force ou la menace avec violence d’une personne ou d’un groupe de personnes agissant seule(s) ou pour le compte ou au nom d’une organisation ou d’un gouvernement qui s’engage en faveur de causes politiques, religieuses, idéologiques ou similaires, dans le but d’influencer un gouvernement ou d’effrayer la population ou une partie de celle-ci.
  12. Vous/Votre/ Preneur d’assurance :
   le titulaire du contrat d’assurance, tel que mentionné sur le certificat d’assurance, à condition qu’il/elle réside aux Belgique et soit âgé(e) de plus de 18 ans.
  13. Équipement de remplacement :
   équipement remis par l’assureur en remplacement de votre équipement assuré. L’équipement de remplacement est en premier lieu identique à l’équipement assuré (à l’exception de la couleur). Si l’administrateur n’est raisonnablement pas en mesure de fournir un équipement identique, l’assuré bénéficiera d’un équipement de remplacement considéré par l’administrateur comme fonctionnellement similaire à l’équipement assuré enregistré chez l’administrateur. Un téléphone de remplacement est toujours un équipement neuf ou remis à neuf. Aucune restitution de prime n’intervient dans ce cas.
  14. Appareil/équipement assuré :
   l’équipement Nokia assuré qui a été enregistré à l’état neuf chez l’administrateur sur la base du numéro IMEI ou du numéro de série au plus tard dans les 14 jours suivant l’achat, ainsi que les accessoires achetés en même temps. L’équipement assuré avec son numéro de série et/ou le numéro de série correspondant est mentionné sur votre certificat d’assurance.
  15. Virus :
   notamment, mais non exclusivement, chevaux de Troie, vers ou tout autre programme ou logiciel qui empêche directement ou indirectement le fonctionnement complet de votre équipement assuré.
  16. Vol à la tire :
   un acte frauduleux commis par un tiers, consistant à voler et à sortir l’équipement assuré de la poche d’un sac ou d’un vêtement que l’assuré portait sur lui au moment du vol, sans violence physique.
 4. Etendue de la couverture

  Nokia insurance Pus couvre :

  1. Vol avec effraction et/ou violence –
   L’équipement assuré et les accessoires seront remplacés par un équipement de remplacement ayant des fonctionnalités similaires.
  2. Dommages accidentels –
   Votre équipement assuré sera réparé ou remplacé par un équipement de remplacement ayant des fonctionnalités similaires.
  3. Accessoires –
   Jusqu’à une valeur maximale de 150 € au total pour les accessoires endommagés en même temps que l’équipement assuré.
  4. Couverture mondiale –
   La couverture s’applique également pendant un séjour temporaire à l’étranger.
 5. Limite de responsabilité
  La responsabilité de l’assureur pendant la durée du contrat d’assurance est limitée à la valeur d’achat de l’équipement assuré, minorée de la franchise applicable.
 6. Exclusions

  Atlas Gemini décline toute responsabilité dans les cas suivants :

  1. Généralités – Applicable à toutes les formes de dommages et de vol ;
   1. Une franchise s’applique sur la base de la valeur de l’équipement assuré :

    Valeur Franchise
    < 250 € 29 €
    251 € < 500 € 49 €
    > 500 € 69 €
   2. Frais dus à la perte d’usage de votre équipement assuré, frais de reconnexion, frais d’abonnement de quelque nature que ce soit ou tous frais autres que les coûts directs de réparation ou de remplacement de votre équipement assuré.
   3. Perte, disparition ou endommagement de l’équipement assuré à la suite d’un vol sans effraction et/ou (menace) de violence ou à la suite d’une perte ou d’un détournement. Cela inclut également les incidents consécutifs à l’absence de surveillance de l’équipement ou à sa perte, ainsi qu’à des vols à la tire ou à l’arraché.
   4. Dommages aux supports de données externes, tels que bandes, films, disques, DVD, cartes SD et logiciels.
   5. Frais de récupération de données sur des supports de données tant internes qu’externes.
   6. Frais dont le fabricant, le fournisseur ou le distributeur est responsable conformément à ses obligations contractuelles types, parmi lesquelles les obligations légales de garantie.
   7. Le vol ou les dommages survenant pendant ou à la suite du processus de nettoyage, de réparation ou de modification sans le consentement préalable de l’administrateur ou pendant la saisie ou la détention ordonnée par un organisme gouvernemental, y compris la police.
   8. Vol par pillage ou saisie ou dommages causés directement ou indirectement par un des événements suivants :
    1. Guerre, invasion, hostilités avec l’étranger (que la guerre soit déclarée ou non), guerre civile, rébellion, révolution, insurrection, militarisation ou usurpation de pouvoir, nationalisation, confiscation, réquisition, saisie ou destruction par le gouvernement ou une autorité publique ;
    2. Rayonnements ionisants ou toute forme de contamination nucléaire ;
    3. Ondes de choc causées par des avions ou d’autres objets volants se déplaçant à des vitesses soniques ou supersoniques 
    4. Terrorisme, indépendamment d’autres causes ou événements contribuant simultanément ou selon un autre ordre aux dommages.
  2. Vol
   1. Vol de l’équipement assuré qui n’a pas été signalé à l’administrateur et à la police locale dans les 72 heures suivant la constatation. Si l’assuré n’est pas en mesure de respecter le délai de 72 heures, le vol doit être signalé dès que cela s’avèrera raisonnablement possible. Un rapport officiel (procès-verbal) doit être dressé par la police.
   2. Vol dans un véhicule, sauf si le véhicule était complètement verrouillé, que l’appareil assuré était rangé dans la boîte à gants ou le coffre et qu’il existe des traces démontrables d’effraction sur le véhicule.
   3. Vol d’équipement assuré dans n’importe quelle pièce, sauf si cette pièce était fermée à clé et n’était pas librement accessible au public au moment du vol et qu’il existe des traces démontrables d’effraction.
   4. Vol d’équipement assuré laissé sans surveillance.
   5. Vols à la tire ou à l’arraché.
   6. Vol dû à une négligence.
  3. Dommages
   1. Dommages esthétiques à l’équipement assuré, tels que rayures, égratignures et éraflures, qui n’affectent pas le fonctionnement normal.
   2. Frais de réparation dus à la perte du droit à la garantie légale, suite à un traitement, une réparation et/ou un nettoyage par l’assuré lui-même et/ou par une entreprise de réparation non agréée par HMD.
   3. Dommages causés à l’équipement assuré par l’utilisation de pièces détachées de qualité inférieure (non neuves et/ou non fournies à l’origine par Nokia) pendant le traitement et/ou la réparation de l’équipement assuré par l’assuré même et/ou par une entreprise de réparation non agréée par HMD.
   4. Logiciels et lampes défectueuses, tubes, rubans, batteries cartes SIM, antennes, kit toner, kit tambour, tête d’impression et autres équipements qui, de par leur nature et leur utilisation, sont soumis à une usure et/ou une détérioration régulière et rapide ;
   5. Dommages à l’équipement assuré résultant d’une négligence telle que figurant dans les définitions applicables aux présentes conditions générales.
   6. Dommages aux accessoires, à moins que ceux-ci aient été endommagés par le même événement que celui qui a causé également le dommage accidentel à l’équipement assuré.
   7. Dommages causés à l’appareil assuré par l’usure, la dépréciation, des insectes, des animaux nuisibles, la moisissure ou les conditions atmosphériques ou climatiques.
   8. Dommages à l’équipement assuré résultant du non-respect des instructions d’utilisation, de raccordement, d’installation et d’entretien figurant dans la notice d’utilisation du fabricant.
   9. Tous dommages causés à l’appareil par un virus.
   10. Dommages causés intentionnellement par l’assuré.
   11. Dommages ou pertes de matériel assuré à la suite d’un incendie.
 7. Nos conditions

  1. Période d’assurance ou durée du contrat

   Une durée de contrat fixe de douze (12) mois est d’application. Vous recevez une résiliation de l’assureur au plus tard 3 mois avant que la durée fixe soit écoulée, sauf si le contrat a été résilié plus tôt conformément aux conditions de la présente police, comme indiqué à la lettre h. À condition que la totalité de la prime établie pour la durée du contrat ait été recouvrée par l’assureur, l’assurance débute à la date où vous vous serez enregistré avec succès pour cette assurance, à condition que cette date se situe au plus tard 14 jours calendaires après l’achat de l’équipement assuré à l’état neuf et à condition que l’appareil n’ait pas été endommagé ou perdu ou volé. La date de commencement et la période d’assurance fixe sont mentionnées sur le certificat d’assurance.

   La prime qui s’applique à cette assurance sera recouvrée au préalable et dans sa totalité par l’assureur.

  2. Mode d’indemnisation

   Atlas Gemini peut décider à sa discrétion de :

   1. réparer ou remplacer l’équipement assuré (par un équipement de remplacement) et des accessoires (d’une valeur maximale au détail de 150 €), ou
   2. verser à l’assuré un montant égal aux frais qu’Atlas Gemini devrait engager pour fournir à l’assuré un équipement de remplacement avec accessoires, dont les fonctionnalités se rapprochent raisonnablement le plus possible de celles de l’équipement assuré, de l’avis d’Atlas Gemini. Le montant versé ne sera jamais supérieur au prix d’achat.
  3. Utilisation précautionneuse

   Vous êtes tenu de prendre toutes les mesures de précaution raisonnables pour protéger votre équipement assuré contre les dommages accidentels et le vol et le conserver en bon état d’entretien.

  4. Ne pas dire la vérité

   1. Si, pendant la formation du contrat d’assurance, vous avez fourni intentionnellement des informations incorrectes ou dissimulé intentionnellement des informations dont vous devez raisonnablement savoir qu’elles peuvent influencer l’appréciation des risques par l’assureur, l’assureur peut décider d’annuler le contrat. Si votre police est déclarée nulle pour ces motifs, aucune prime ne sera remboursée.
   2. Si l’assuré a fourni intentionnellement des informations incorrectes ou dissimulé intentionnellement des informations concernant un sinistre qu’il a déclaré, l’assureur peut refuser la demande d’indemnisation. Votre police reste en vigueur jusqu’à la date de son annulation par une des deux parties conformément aux dispositions des présentes conditions générales.
   3. Atlas Gemini est en droit de demander le remboursement de tous les frais engagés dans le cadre d’un sinistre (y compris les frais de recherche et de recouvrement), s’il apparaît après indemnisation du sinistre que la déclaration était d’une manière ou d’une autre frauduleuse.
   4. Atlas Gemini peut être amenée à porter tout acte frauduleux à la connaissance de la police, d’une autorité publique ou réglementaire. Atlas Gemini peut aussi être amenée à partager les détails des déclarations frauduleuses avec d’autres assureurs, notamment en les inscrivant sur une liste de déclarations de sinistre frauduleuses, mise ne place par les assureurs pour lutter contre la fraude.
  5. Déclaration d’un sinistre

   Dès que cela s’avèrera raisonnablement possible après la constatation d’un dommage accidentel ou d’un vol qui, selon vous, est susceptible d’être couvert par votre contrat d’assurance, vous devez :

   1. En cas de vol ou de dommages intentionnels causés par un tiers sans votre consentement, informer l’administrateur et la police (ou si vous séjournez à l’étranger, l’équivalent local de la police) dans les 72 heures suivant la constatation. Si l’assuré n’est pas en mesure de respecter le délai de 72 heures, il doit agir dès que cela s’avèrera raisonnablement possible.
   2. La police doit dresser un procès-verbal, même si vous séjournez à l’étranger, car une copie de ce procès-verbal est requise pour l’appréciation de votre demande d’indemnisation. Vous pouvez contacter l’administrateur en appelant le 02-896 2803 ou, si vous appelez de l’étranger, le +32-(0)2-896 2803. En cas de dommages accidentels couverts par votre contrat d’assurance, vous devez informer l’administrateur dans les 14 jours suivant la constatation du dommage accidentel. Si cela n’est pas possible dans un délai de 14 jours, l’assuré doit le signaler dès que cela s’avèrera raisonnablement possible. Pour ce faire, vous pouvez appeler l’administrateur au 02-896 2803 ou, si vous appelez de l’étranger, au +32-(0)2-896 2803 ;
   3. Si vous ne signalez pas les dommages conformément aux obligations ci-dessus, Atlas Gemini peut être amenée à déduire de l’indemnité qu’elle versera le montant du préjudice qu’elle aura ainsi subi. Si Atlas Gemini est en mesure de démontrer des intentions frauduleuses, Atlas peut refuser l’indemnisation totale du sinistre.
   4. La responsabilité d’Atlas Gemini est subordonnée à la condition que l’indemnisation de votre sinistre intervienne toujours selon la méthode indiquée par Atlas Gemini. Votre appareil assuré doit être remplacé par Atlas Gemini ou réparé par un réparateur sélectionné par Atlas Gemini. Si vous ne respectez pas ces conditions, toute responsabilité d’Atlas Gemini devient caduque ;
   5. Dès que vous signalez le vol de votre équipement assuré, Atlas Gemini est en droit de demander à votre opérateur de placer l’équipement en question sur une liste noire ;
   6. Vous pouvez être invité à remplir un formulaire de demande ou à fournir des informations complémentaires concernant votre sinistre. Ne pas coopérer peut retarder l’appréciation de votre demande d’indemnisation. Si votre manque de coopération entraîne un préjudice supplémentaire pour Atlas, votre droit à indemnisation peut être diminué du montant du préjudice subi par Atlas.
  6. Âge et lieu de résidence

   Vous devez être âgé d’au moins 18 ans au moment de la souscription de votre police et résider pendant la durée du contrat dans le pays mentionné sur votre certificat d’assurance.

  7. Modification de l’équipement assuré ou d’autres données enregistrées

   Il appartient à l’assuré d’informer en temps utile l’administrateur de toutes modifications des données sur la base desquelles la présente police a été établie, comme adresse et adresse e-mail de l’assuré. La modification de l’appareil assuré n’est possible que s’il s’agit d’un équipement neuf, en bon état de fonctionnement et non endommagé et que la modification a été communiquée à Atlas Gemini dans les 7 jours suivant la date d’achat par e-mail envoyé à eu_support@servify.tech. Atlas Gemini se réserve le droit de demander la preuve d’achat de l’appareil neuf. Atlas Gemini ne répond pas des frais de réparation ou de remplacement d’un équipement autre que l’équipement assuré enregistré.

  8. Annulation de votre police
   Vous êtes en droit d’annuler votre police dans les 14 jours suivant :

   1. La date à laquelle vous avez été informé de sa prise d’effet ou ;
   2. La date à laquelle vous avez reçu votre police et les conditions générales complètes applicables. À réception de votre demande d’annulation, la prime déjà payée pour la période d’assurance vous sera restituée.

   En outre, la résiliation automatique de votre police interviendra immédiatement après règlement d’un sinistre qui aura conduit à la mise à disposition d’un équipement de remplacement, étant donné que le risque aura disparu. Aucune prime ne sera remboursée.

  9. Modifications de votre police

   Atlas Gemini peut être amenée à modifier à tout moment les conditions générales de votre police, pour autant que ces modifications n’aient pas un impact significatif sur l’assuré selon les critères de bonne foi et de loyauté. Atlas Gemini ne peut apporter de modifications importantes aux conditions générales de votre police, y compris sans que cela soit limitatif la prime, la franchise, les procédures de déclaration de sinistre ou le droit d’annulation pour des périodes d’assurance futures, qu’après avoir reçu l’accord du preneur d’assurance sur les conditions modifiées.

   En cas de modifications substantielles des conditions générales de votre police, vous êtes en droit d’annuler le contrat dans les trois (3) mois suivant la réception de la modification annoncée. De telles modifications doivent être annoncées par l’assureur trois mois au moins avant leur prise d’effet.

   Si vous décidez dans ce cas d’annuler la police, l’assureur remboursera les primes préalablement payées pour la période d’assurance restante.

  10. Que faire si vous n’êtes pas satisfait d’Atlas Gemini ?

   Atlas Gemini s’engage à vous fournir un service de qualité, professionnel et fiable. Si vous avez par malheur une réclamation à formuler au sujet de ce service, vous pouvez à tout moment nous le signaler. Dans ce cas, nous vous conseillons d’adresser votre réclamation à Aftersales Group BV, qui agit au nom d’Atlas Gemini.

   en tant qu’administrateur de la police. Vous pouvez contacter Aftersales Group par téléphone au +32-(0)2-896 2803 ou par e-mail à l’adresse eu_support@servify.tech.
   L’adresse postale d’Aftersales Group est :
   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc)
   Pays-Bas

   Vous pouvez également formuler à tout moment votre réclamation auprès de l’Ombudsman des assurances, Square De Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgique, 0032 (2)5475871, info@ombudsman.be.

   L’administrateur tentera de résoudre votre réclamation ou votre problème dans les 24 heures. Si ce n’est pas possible, il accusera réception de votre réclamation dans les 5 jours ouvrables suivant réception et y répondra définitivement dans les 2 semaines.

   Dans le cas peu probable où la réponse de l’administrateur serait jugée insatisfaisante, la réclamation peut être transmise à Atlas Insurance PCC Limited (cellule Gemini) 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malte.

   Si votre réclamation n’a toujours pas été traitée de manière satisfaisante après l’intervention de ces organismes, vous pouvez demander à l’organisation suivante d’examiner le cas : The Arbiter for Financial Services, 1stFloor, St Calcedonius Square,
   Floriana FRN 1530, Malte, Tél. +356 21249245 (appels surtaxés depuis l’étranger),
   E-mail : klacht.info@financialarbiter.org.mt ;
   Internet : www.financialarbiter.org.mt.
   Le bureau de l’Arbitre pour les services financiers attendra que vous ayez reçu par écrit une réponse définitive d’Atlas Gemini, avant d’accepter votre dossier. Tenez compte du fait que vous devez d’abord être en possession de cette réponse, avant de pouvoir contacter l’Arbitre.

   La Commission européenne dispose d’un comité de conciliation en ligne pour les consommateurs qui ont une plainte à propos d’un produit ou d’un service acheté en ligne. Si vous choisissez de déposer votre plainte de cette manière, elle sera transmise à une entité indépendante de résolution des litiges qui, au final, traitera toute l’affaire en ligne et se prononcera dans les 90 jours. L’adresse Internet de ce comité de conciliation en ligne est https://ec.europa.eu/consumers/odr. Veuillez mentionner notre adresse e-mail dans tous les cas [appliquer le numéro Servify]. Veuillez noter que cette entité indépendante de résolution des litiges ne peut traiter votre plainte que si nous avons eu préalablement la possibilité d’y apporter une solution.

   La procédure de traitement des réclamations exposée ci-dessus n’a aucune incidence sur le droit qui vous est reconnu de déposer votre plainte auprès d’un tribunal ou d’une juridiction belge compétent.

  11. Besoins et souhaits

   Votre assurance répond aux besoins et aux souhaits d’une personne désireuse de protéger son équipement assuré contre les risques de vol et d’endommagement.

  12. Votre assureur et la clause de responsabilité

   Cette assurance est souscrite par Atlas Insurance PCC Limited depuis sa cellule Gemini (« Atlas Gemini »).

   Atlas Insurance PCC Ltd est une société de droit maltais dont le siège social est situé 47-50 Ta’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malte. Atlas Insurance PCC est agréée par la Malta Financial Services Authority (Autorité maltaise des services financiers), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malte, Tél. : +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).

   Aux fins de cette assurance, Atlas agit depuis sa cellule Gemini, une société structurée en cellules protégées qui a été créée dans le cadre de la réglementation en vigueur sur les PCC et qui est détenue par Aftersales Group BV. Atlas Insurance PCC Limited est établie à l’adresse 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malte.

   Atlas peut créer une ou plusieurs cellules protégées au profit de la ségrégation et de la protection des actifs (capitaux) liés en cellules. Les actifs de la cellule Gemini sont ainsi protégés contre les dettes et les pertes des autres cellules d’Atlas et contre celles des activités principales (noyau) d’Atlas. En acceptant les présentes conditions générales, vous marquez votre accord sur les points suivants :

   1. vous êtes uniquement en droit de déclarer un sinistre au titre de cette assurance ; et
   2. vos droits et recours résultant de cette police seront réglés en premier lieu à partir des actifs de la cellule Gemini qui sont disponibles pour le règlement de sinistres à la date où votre demande d’indemnisation aura été notifiée à Atlas Gemini ; et
   3. les actifs d’Atlas non liés en cellules seront utilisés pour éponger les éventuelles dettes de la cellule Gemini, dans le seul cas où les actifs de la cellule Gemini sont épuisés ; et
   4. les actifs d’une autre cellule protégée d’Atlas ne peuvent en aucun cas être sollicités.

   De cette manière, les capitaux de votre assureur Atlas Gemini sont protégés à tout moment contre d’éventuels déficits des noyaux d’Atlas ou d’une des autres cellules protégées. Inversement, dans le cas peu probable d’un déficit chez Atlas Gemini, la continuité sera garantie dans un second temps par les actifs d’Atlas non liés en cellules.

   En contractant cette assurance, vous reconnaissez et acceptez la souscription de cette assurance depuis Atlas Gemini et confirmez être informé des dispositions des PCC Regulations, telles que mentionnées ci-dessus, qui s’appliquent à Atlas Insurance PCC Limited et à la cellule Atlas Gemini. Vous acceptez en outre que la présente clause (l.) des conditions générales relève du droit maltais et que la juridiction maltaise soit saisie de tout litige relatif à cette clause. Vous garantissez que vous êtes libre au niveau du choix de la loi applicable et de l’élection du for en matière de litiges résultant de la présente clause de votre police. Votre acceptation de cette clause et votre liberté de choix de la loi applicable et d’élection du for en cas de litiges résultant de cette clause sont une condition essentielle à l’élaboration de la présente police par Atlas.

   La présente assurance est proposée par Aftersales Group BV agissant pour le compte d’Atlas Gemini.

   Aftersales Group BV est une société privée à responsabilité limitée dont le siège social est situé Achter de Tolbrug 151, 5211 SM ’s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc), Pays-Bas, immatriculée à la Chambre de Commerce sous le numéro 55498833 et agissant en tant qu’intermédiaire d’assurance agréé aux Pays-Bas, autorisé par et placé sous la surveillance de l’AMF et enregistré sous le numéro 12042867.

  13. Communication

   Toute communication entre vous-même et Atlas Gemini et/ou l’administrateur interviendra par e-mail. Atlas Gemini et/ou l’administrateur utilisent pour ce faire l’adresse e-mail ou l’adresse postale que vous aurez fournie lors de l’enregistrement de la police. Notre adresse e-mail est : eu_support@servify.tech, notre numéro de téléphone est : +32-(0)2-896 2803.

  14. Vos droits

   Les droits qui vous sont reconnus en tant que client d’avoir recours à des actions en justice ne sont pas affectés par l’existence ou l’utilisation des procédures de traitement des réclamations susmentionnées.

  15. Protection de vos données à caractère personnel

   Atlas Gemini est le responsable du traitement des données à caractère personnel que nous conservons à votre sujet. Atlas Gemini et l’administrateur (nous) utiliseront les informations que vous fournissez exclusivement pour l’enregistrement de votre police et éventuellement lors de la déclaration d’un sinistre à des fins d’administration de la police, pour faciliter le service client, le traitement des demandes d’indemnisation et la prévention des fraudes, y compris le transfert possible de vos données à d’autres assureurs et autorités réglementaires, en vue de vérifier vos données sur la base des données de tiers auxquelles nous avons légalement accès. À ces fins, nous pouvons être amenés à divulguer des données à nos filiales, prestataires de services, agents et fournisseurs.

   Vous confirmez par la présente que, si vous avez fourni des données d’une autre personne en rapport avec l’enregistrement et l’exécution de la présente police, cette autre personne vous a désigné pour agir en son nom et a consenti au traitement de ses données à caractère personnel.

   Vous consentez également à recevoir au nom de cette personne des communications qui concernent la protection de ces données et sont adressées par Atlas Gemini.

   Nous ne conservons vos données que pendant la période nécessaire au respect de toutes nos obligations résultant de la présente police, à moins que la législation exige une période de conservation plus longue.

   Vous avez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel et de demander à Atlas Gemini de mettre à jour ou de rectifier les informations correspondantes ou de supprimer ces données à caractère personnel de nos dossiers, si elles ne sont plus nécessaires pour les finalités indiquées ci-dessus. Vous pouvez exercer ces droits ainsi que d’autres droits résultant de la politique de confidentialité d’Atlas Gemini en contactant notre responsable de la protection des données. Vous pouvez envoyer votre demande par courrier postal au : Délégué à la protection des données, Atlas Insurance PCC Limited, Ta’Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta ou par e-mail à dpo@atlas.com.mt Veuillez noter toutefois que certaines informations personnelles peuvent être exemptées de telles demandes d’accès, de rectification ou de suppression sur la base du RGPD de l’UE et/ou d’autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

   Si vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel par Atlas Gemini n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de protection des données, vous pouvez déposer une réclamation auprès d’Atlas Gemini et/ou du bureau du Commissaire à l’Information et à la Protection des Données en cliquant sur le lien suivant :
   https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.
   Rendez-vous sur https://www.atlas.com.mt / legal / data protection / data protection / si vous souhaitez consulter l’intégralité de notre politique de confidentialité pour mieux comprendre la manière dont nous gérons vos données. Veuillez noter que notre politique est sujette à des changements occasionnels que nous sommes amenés à apporter pour continuer à nous conformer à l’évolution des lois, règlements et directives sur la protection des données.

  16. Lois applicables

   La présente police est régie par le droit belge, à l’exception des dispositions de l’article I. La loi maltaise est d’application en cas de litige concernant la structure en cellules protégées d’Atlas.