Общи правила и условия – Nokia Phone Insurance Plus – август 2019 г.

Прилага се фиксиран период на полицата от 6 (шест), 12 (дванадесет) или 24 (двадесет и четири) месеца – в зависимост от продукта, който сте избрали. Най-късно 3 месеца преди изтичането на фиксирания период ще получите уведомление за анулиране от Застрахователя, освен ако полицата не е прекратена по-рано в съответствие с условията на тази полица.

 1. Важна информация

  Ако вашето Застраховано оборудване е откраднато или случайно повредено по време на периода на полицата, дружеството Atlas Insurance PCC Limited, по отношение на неговата каптивна компания (Atlas Gemini), ще, по собствено усмотрение с надлежно съблюдаване на следните определения, изключения и условия, поправи вашето Застраховано оборудване или ще го подмени със Заместващо оборудване с еквивалентна функционалност. Заместващото оборудване може да е или ново, или възобновено.

 2. Къде и кога

  Вашето Застраховано оборудване се обхваща от покритието през целия период на полицата, както във вашата държава на пребиваване, посочена в сертификата за полицата ви, така и при временно изнасяне на Застрахованото оборудване в чужбина.

 3. Определения (в азбучен ред):

  1. Аксесоари означава:
   Всеки аксесоар, закупен заедно с вашето Застраховано оборудване, с изключение на автомобилни комплекти, инсталационни материали, изтегляния на софтуер и съдържание.
  2. Случайна повреда/Повреда означава:
   Повреда в резултат на внезапно събитие, което има външен ефект върху Застрахованото оборудване и води до Повреда от падане, удар и/или влага, в резултат на което Застрахованото оборудване вече не функционира правилно и напълно, включително Повреда, причинена от Трети лица без вашето разрешение.
  3. Администратор означава:
   Aftersales Group B.V. Aftersales е дружество, учредено съгласно нидерландското законодателство със седалище и адрес на управление 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Нидерландия. Дружеството е регистрирано пред нидерландския надзорен орган AFM (нидерландски орган по финансовите пазари) под номер 12042867. Дружеството е оторизирано да извършва дейности в Обединеното кралство при свобода на предоставяне услугите. Администраторът има право да възлага (част от) своите задължения на избрани (местни) трети лица, явяващи се външни изпълнители.
  4. HMD означава:
   HMD Global Oy, финландска компания за мобилни телефони, която има изключителни права за марката Nokia за мобилни телефони.
  5. Застраховано оборудване/Оборудване означава:
   Застрахованото устройство на Nokia, което, на база на IMEI номера или серийния номер, е регистрирано като ново при Администратора в рамките на 14 дни след покупката, както и Аксесоарите, които са закупени едновременно. Застрахованото оборудване със свързания сериен номер и/или свързания сериен номер е описано във вашия график на полицата.
  6. Небрежност означава:
   непроявяване на грижата, която благоразумен човек би упражнил при сходни обстоятелства.
  7. Грабване означава:
   Кражба на Застрахованото оборудване от Трето лице, състояща се в отнемане без насилие на Застрахованото оборудване в присъствието на застрахования, когато Застрахованото оборудване е поставено в радиус от до 2 (два) метра от застрахования.
  8. Джебчийство означава:Измамническо действие, извършено от Трето лице, състоящо се от отнемане на Застрахованото оборудване от джоба на чанта или елемент от облеклото, носено от застрахования по тялото му към момента на Кражбата, без физическо насилие.
  9. Покупна цена означава:
   Стойността на покупката на Застрахованото оборудване, включително ДДС, но без каквито и да е отстъпки, предоставени от асистента по продажбите, както е указано във вашия график на полицата.
  10. Заместващо оборудване означава:
   Оборудване, което е заплатено от Застрахователя, за да подмени вашето Застраховано оборудване. По принцип Заместващото оборудване е идентично с мобилния телефон на застрахования (с изключение на цвета). Ако идентично оборудване вече не е налично за Администратора, застрахованото лице ще получи Заместващо оборудване, което, по мнението на Администратора, е еквивалентно на Застрахованото оборудване, регистрирано при Администратора. Заместващото оборудване винаги е ново или възобновено оборудване.
  11. Тероризъм означава:
   Всяко действие, включително, но не само, използването на сила или заплахата от сила от лице или група лица, действащи самостоятелно или от името на или във връзка с някаква организация или правителство, ангажирани с политически, религиозни, идеологически или подобни цели, с цел да повлияят на правителството или да уплашат населението или част от населението.
  12. Кражба или откраднато означава:
   Отнемането на вашето Застраховано оборудване от познати или непознати лица с намерението на незаконно и перманентно да ви лишат от правото на собственост върху Застрахованото оборудване.
  13. Трето лице означава:
   Всяко лице, различно от застрахования, неговия съпруг или партньор, неговите възходящи или низходящи, неговите представители, ако застрахованият е юридическо лице, както и всяко друго лице, което не е имало разрешение от застрахования да използва Застрахованото оборудване.
  14. Без надзор означава:
   Когато вие или друго лице на възраст над 18 години, на което сте поверили своето Застраховано оборудване, нямате/няма пълна видимост върху Застрахованото оборудване или не сте/не е в позиция да предотвратите/предотврати неупълномощени лица да отнемат Застрахованото оборудване.
  15. Вие/Ваш/Притежател на полицата означава:
   Притежателят на полицата, посочен в сертификата на полицата, при условие че той/тя живее в Обединеното кралство и е на възраст над 18 години.
  16. Вирус означава:
   Измежду други неща, но не само, троянски коне, червеи и всякакви други програми или софтуер, които пряко или косвено не позволяват на вашето Застраховано оборудване да работи правилно.
 4. Какво е обхванато от покритието

  Nokia Phone Insurance Plus предоставя покритие срещу:

  1. Кражба, предшествана от насилствено влизане/или насилие –
   Вашето Застраховано оборудване и Аксесоари ще се подменят със Заместващо оборудване с еквивалентна функционалност.
  2. Случайна повреда –
   Вашето Застраховано оборудване ще се поправи или подмени със Заместващо оборудване с еквивалентна функционалност.
  3. Аксесоари –
   До максимална стойност от 150 € общо за Аксесоари, които са били повредени или откраднати едновременно със Застрахованото оборудване.
  4. Покритие, валидно в целия свят –
   Покритието се прилага и при временен престой в чужбина.
 5. Какво не е обхванато от покритието

  Atlas Gemini не носи отговорност за:

  1. Общо –Приложимо за всички форми на повреда и кражба;
   1. Прилага се излишък на база на стойността на Застрахованото оборудване:

    Диапазон на оборудванетоИзлишък
    < 250 € 29 €
    251 € < 500 €49 €
    > 500 €69 €
   2. Разходите за всякакви претенции след първата успешна претенция, ако вашият Период на застраховката е 6 (шест) месеца или 12 (дванадесет) месеца, и разходите за всякакви претенции след втората успешна претенция, ако вашият Период на застраховане е 24 (двадесет и четири) месеца.
   3. Разходите, възникнали поради загуба на използване на вашето Застраховано оборудване, разходи за повторно свързване, разходи за абонамент от какъвто и да е вид или някакви други разходи, различни от преките разходи за поправка или подмяна на вашето Застраховано оборудване.
   4. За загуба, изчезване или Повреда на Застрахованото оборудване в резултат на Кражба, която не се предхожда от насилствено влизане и/или (заплаха за) насилие, или в резултат на загуба или незаконно присвояване. Това също така включва инциденти, като например оставяне Без надзор или загуба, както и ако това е в резултат на Джебчийство или Грабване
   5. Повреда на външни носители на данни, като например касети, филми, дискове, DVD-та, SD карти и софтуер.
   6. Разходите за възстановяване на данни както на вътрешни, така и на външни носители на данни.
   7. Разходи, за които производителят, доставчикът или дистрибуторът носи отговорност в съответствие със законоустановените задължения по гаранцията.
   8. Кражба или повреда, възникнали по време на или в резултат на процеса на почистване, поправка или модифициране без предварително разрешение от Администратора или по време на изземване или задържане по заповед на правителствен орган, включително полицията.
   9. Кражба чрез грабеж или изземване или Повреда, причинена пряко или косвено от:
    1. Война, инвазия, чуждестранни вражески действия (независимо дали войната е обявена, или не), гражданска война, бунт, революция, метеж, военно или незаконно получена власт, национализъм, конфискация, претендиране, изземване или задържане от правителството или държавен орган;
    2. Йонизираща радиация или каквато и да е форма на ядрено заразяване;
    3. Ударни вълни, предизвикани от самолети или други летящи обекти, движещи се със звукови или свръхзвукови скорости;
    4. Тероризъм, независимо от други случаи или събития, които едновременно или в друг ред спомагат за повредата.
  2. Кражба
   1. Кражба на Застрахованото оборудване, която не се докладва на Администратора и местната полиция в рамките на 72 часа или възможно най-бързо след откриването ѝ, ако този период от 72 часа не е реалистичен за Застрахования. Полицията трябва да изготви официален доклад.
   2. Кражба от превозно средство, освен ако автомобилът не е напълно заключен, Застрахованото оборудване не е прибрано в жабката или багажника и няма видими следи от проникване в автомобила.
   3. Кражба на Застрахованото оборудване от всяка стая, освен ако тази стая не е била заключена с ключалка и не е била свободно достъпна за обществеността по време на Кражбата и няма видими следи от проникване.
   4. Кражба на Застрахованото оборудване, което е било оставено Без надзор.
   5. Джебчийство или грабване.
   6. Кражба, причинена от Небрежност.
  3. Повреда
   1. Козметична повреда на Застрахованото оборудване, като например драскотини и вдлъбнатини, които не влияят на нормалната функционалност.
   2. Всички разходи за поправка, направени за обработката, ремонта и/или почистването от самия застрахован и/или от сервиз за ремонт, непризнат от HMD, които са довели до загубата на правото на застрахования да претендира законоустановената гаранция.
   3. Повреда на Застрахованото оборудване, причинена от използването на по-нискокачествени части (които не са нови и/или не са оригинални части на Nokia) по време на модифициране и/или ремонт на Застрахованото оборудване от самия Застрахован и/или от сервиз за ремонт, непризнат от HMD.
   4. Софтуер и дефектни лампи, тръби, ленти, батерии, SIM карти, антени, комплекти тонери, комплекти барабани, печатащи глави и друго оборудване, които поради естеството и използването си са подложени на редовно и бързо износване и/или амортизация;
   5. Всяка повреда на Застрахованото оборудване, възникнала в резултат на Небрежност.
   6. Повреда на Аксесоарите, освен ако не са повредени от същото събитие, което също е причинило Случайна повреда или Кражба на Застрахованото оборудване.
   7. Всякаква Повреда на Застрахованото оборудване, причинена от износване, амортизация, насекоми, вредители, мухъл, атмосферни или климатични условия.
   8. Всякаква Повреда на Застрахованото оборудване, причинена от неспазване на инструкциите на потребителя, инструкциите за свързване, монтаж и поддръжка, както е описано в ръководството за потребителя на производителя.
   9. Всякаква Повреда на Застрахованото оборудване, причинена от Вирус.
   10. Всякаква Повреда, която е причинена с умисъл от застрахования.
   11. Повреда или загуба на Оборудването в резултат на пожар.
 6. Нашите условия

  1. Период на застраховка или Период на полица

   Прилага се фиксиран период на полицата от 6 (шест), 12 (дванадесет) или 24 (двадесет и четири) месеца – в зависимост от продукта, който сте избрали. Най-късно 3 месеца преди изтичането на фиксирания период ще получите уведомление за анулиране от Застрахователя, освен ако полицата не е прекратена по-рано в съответствие с условията на тази полица, както е указано в подточка h. При условие че общата премия за периода на полицата е събрана от Застрахователя, застраховката започва от датата, на която сте се регистрирали успешно за тази Застраховка, при условие че тази дата е не по-късно от 14 календарни дни след закупуването на Застрахованото оборудване в чисто ново състояние и при условие че застрахованото оборудване не е повредено или не е загубено или откраднато. Началната дата и фиксираният Период на застраховката са указани в графика на полицата.

   Премията, приложима за тази застраховка, се събира напълно и предварително от Застрахователя.

  2. Метод на плащане

   Atlas Gemini може по собствено усмотрение да пристъпи към:

   1. поправка или подмяна на Застрахованото оборудване (със Заместващо оборудване) и Аксесоари (със стойност на дребно до 150 €), или
   2. заплащане на застрахования на сума пари, равна на разходите, които компанията Atlas Gemini би претърпяла за предоставяне на Застрахования на Заместващо оборудване и Аксесоари с функционалност, която в рамките на разумното е възможно най-близка до Застрахованото оборудване, по мнение на Atlas Gemini.

   Изплатената сума никога няма да е по-висока от Покупната цена.

  3. Внимателно използване

   Задължени сте да вземате всички предпазни мерки, за да защитавате своето Застраховано оборудване от Случайна повреда и Кражба и да го поддържате в изправно състояние.

  4. Несподеляне на истината

   1. Ако умишлено сте предоставили невярна информация или умишлено сте укрили информация, която би трябвало да знаете, че може да повлияе на оценката на риска от Застрахователя, Застрахователят може да реши да анулира полицата, докато я изваждате. Ако полицата ви е обявена за нищожна и невалидна на тези основания, Застрахователят има право да задържи и събере премиите за периода до датата на подаването на искането за анулиране на полицата, но е длъжен да плати застрахователната сума, ако застрахователното събитие се е случило до тази дата.
   2. Ако сте предоставили невярна информация или сте укрили информация, но не умишлено, Застрахователят може да реши: (i) да анулира полицата; или (ii) да предложи да увеличи премията пропорционално на увеличения риск, в рамките на 1 (един) месец от разбирането за невярната или укрита информация. В такъв случай полицата се прекратява 14 (четиринадесет) дни след деня, в който застрахователят ви предостави изявление за прекратяване, или в случай на предложение на застрахователя за увеличаване на премията, прекратяването става ex lege, ако не приемете предложението в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването му. В случай на прекратяване Застрахователят е длъжен да възстанови сумата на премията, която съответства на времето до края на застрахователния период. Ако Застрахователното събитие се случи: а) преди определянето на предоставената невярна или укрита информация; б) след това, но преди прекратяването на полицата; или в) преди достигане на споразумение за увеличаване на премията, обезщетението ще се намали пропорционално между ставката на платените премии и ставката на премиите, които трябва да се платят при действителен риск.
   3. Ако застрахованият умишлено е предоставил невярна информация или умишлено е укрил информация по отношение на претенция, докладвана от застрахования, Застрахователят може да откаже претенцията. Вашата полица остава валидна до момента, в който бъде анулирана от една от двете страни в съответствие с клаузите на настоящите Общи правила и условия.
   4. Atlas Gemini има право да претендира обратно всички разходи, направени във връзка с дадена претенция (включително разходи за разследване и събиране), ако след изплащане на претенцията все пак изглежда, че претенцията по някакъв начин е била измамна.
   5. Atlas Gemini може да уведомява полицията, правителството или регулаторните органи за измамни действия. Atlas Gemini може също да споделя детайлите за измамни претенции с други застрахователи, включително като ги поставя в списък на измамни претенции, създаден от застрахователи за борба с измамите.
  5. Докладване на претенция

   Веднага щом е възможно в рамките на разумното след откриване на Случайна повреда или Кражба, която считате, че отговаря на условията на покритието по вашата полица, трябва да:

   1. В случай на Кражба или умишлена Повреда, причинена от Трето лице без вашето съгласие, уведомете Администратора и полицията (или ако пребивавате в чужбина, местния еквивалент на полицията) в рамките на 72 часа или възможно най-бързо след откриването ѝ, ако този период от 72 часа не е реалистичен за Застрахования.
   2. Полицията трябва да подготви официален доклад, дори ако сте отседнали в чужбина, тъй като за преценка на претенцията ви е необходимо копие от този официален доклад. Можете да се свържете с администратора, като се обадите на +359-(0)2-9060636 или, ако се обаждате от чужбина, на +359-(0)2-9060636 в случай на Случайна повреда, обхваната от полицата ви, информирайте Администратора в рамките на 14 дни от откриването на Случайната повреда или, ако това не е възможно, максимално скоро в рамките на разумното. Можете да направите това, като се обадите на Администратора на +359-(0)2-9060636или, ако се обаждате от чужбина, можете да направите това, като се обадите на Администратора на +359-(0)2-9060636;
   3. Ако не докладвате Повредата в съответствие с горните задължения, Atlas Gemini може да намали своите услуги до степента на вредата, претърпяна от това. Ако Atlas Gemini може да докаже измамно намерение, дружеството може да откаже изпълнение на пълна застраховка.
   4. Условие за отговорността на Atlas Gemini е плащането по вашата претенция винаги да се случва съгласно метода, указан от Atlas Gemini. Вашето Застраховано оборудване трябва да се подмени от Atlas Gemini или от сервиз за ремонт, избран от Atlas Gemini. Ако не спазите това, Atlas Gemini няма да носи отговорност повече за предоставянето на услугите.
   5. Веднага след като докладвате Кражба на вашето Застраховано оборудване, Atlas Gemini има право да поиска от вашия оператор да постави в черен списък Застрахованото оборудване.
   6. Може да бъдете помолени да попълните формуляр за заявление или да предоставите допълнителна информация относно вашата претенция. Всяка липса на сътрудничество от ваша страна може да забави преценката на вашата претенция.
  6. Вашите възраст и адрес

   Трябва да имате поне 18 навършени години към момента на закупуване на вашата полица и да живеете във вашата държава на пребиваване, както е посочено в сертификата на вашата полица по време на периода на полицата.

  7. Промени в Застрахованото оборудване или друга информация

   Застрахованият трябва да уведомява своевременно Администратора за промените в информацията, на която се основава тази полица, като адрес и имейл адрес на Застрахования. Промяната на Застрахованото оборудване е възможна само ако устройството е ново, правилно функциониращо и неповредено устройство на Nokia и промяната е съобщена на Atlas Gemini в рамките на 7 дни след датата на покупката чрез изпращане на имейл на +359-(0)2-9060636. Atlas Gemini си запазва правото да изиска представяне на разписка за закупуване на новото устройство. Atlas Gemini не носи отговорност за разходите за поправка или подмяна на оборудване, което е различно от регистрираното Застраховано оборудване.

  8. Анулиране на вашата полица

   Имате правото да анулирате своята полица в рамките на 14 дни след:

   1. Деня, в който сте били уведомени, че полицата ви е влязла в сила, или
   2. Деня, в който сте получили пълните правила и условия на полицата ви, когато тази дата е по-късна от датата, посочена в параграф (i).

   След получаване на вашето искане за анулиране вече заплатената премия ще се възстанови.

   Допълнително се прилага следното:

   1. Вашата полица се анулира автоматично незабавно след реализирането на първата ви успешна претенция, ако Периодът на застраховката е 6 (шест) месеца или 12 (дванадесет) месеца. Няма да се възстановяват премии. Застрахователят ще ви уведоми за анулирането по имейл.
   2. Вашата полица се анулира автоматично незабавно след реализирането на втората ви успешна претенция, ако Периодът на застраховката е 24 (двадесет и четири) месеца. Няма да се възстановяват премии. Застрахователят ще ви уведоми за анулирането по имейл.
  9. Промени във вашата полица

   Atlas Gemini има право да променя правилата и условията на вашата полица по всяко време, доколкото тези промени нямат съществен ефект върху Застрахования съгласно критериите за разумност и добросъвестност.

   Съществените промени в правилата и условията на вашата полица, включително, но не само, премията, излишъка, процедурите за предявяване на претенции или правото на анулиране за бъдещи периоди на полицата, могат да бъдат приложени от Atlas Gemini само след като дружеството е получило вашето съгласие с променените условия на полицата.

   В случай на съществени промени в правилата и условията на Вашата полица имате право да анулирате полицата 3 (три) месеца след получаване на уведомлението за промяната. Тези промени трябва да се обявят на Застрахования поне три месеца преди да влязат в сила.

   Ако в този случай решите да анулирате полицата, Застрахователят ще възстанови всички премии, които са платени авансово за оставащия период на застраховката, което влиза в сила от датата на уведомлението за анулирането.

  10. Какво да правите, ако не сте доволни от Atlas Gemini

   Atlas Gemini ще направи всички възможно, за да ви предостави професионална и надеждна услуга. Ако обаче имате оплакване относно тази услуга, винаги можете да го докладвате до нас. В този случай ви съветваме да докладвате жалбата си до Aftersales Group BV, което дружество действа от името на Atlas Gemini като Администратор на полицата. Можете да се свържете с Aftersales Group, като се обадите на +359-(0)2-9060636 или като изпратите имейл на eu_support@servify.tech. Пощенският адрес на Aftersales Group е:

   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, The Netherlands (Нидерландия)

   Администраторът ще се опита да разреши жалбата ви или проблема в рамките на 24 часа. Ако това не е възможно, Администраторът ще потвърди жалбата ви в рамките на 5 работни дни от получаването и ще предостави окончателен отговор в рамките на 2 седмици.

   В случай че отговорът на администратора се окаже незадоволителен, жалбата може да бъде докладвана до Atlas Insurance PCC Limited (Каптивна компания) 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta (Малта).

   Ако останете недоволни от окончателния отговор или ако не сте получили окончателен отговор в рамките на 1 (един) месец от подаването на жалбата, може да имате право да отнесете жалбата си до Комисията за финансов надзор в България. Подробните данни за контакт са следните:

   Комисия за финансов надзор
   ул. „Будапеща“ № 16 1000 София, България
   Имейл: delovodstvo@fsc.bg
   Уеб сайт: www.fsc.bg/en/for-the-consumers/complaints/

   Също така можете да помолите следната организация да прегледа казуса:

   Office of the Arbiter for Financial Services (Офис на арбитъра за финансови услуги), 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta (Малта), тел: +356 21249245 (прилагат се такси за задгранични обаждания),
   Имейл: complaint.info@financialarbiter.org.mt;
   Уеб сайт: www.financialarbiter.org.mt.

   Офисът на арбитъра очаква да имате окончателен писмен отговор от Atlas Gemini или да не сте получили такъв окончателен отговор в рамките на 15 дни, преди да могат да приемат вашия казус.

   Европейската комисия има онлайн комисия за спорове за Потребители, които имат оплаквания за продукти или услуги, закупени онлайн. Ако изберете да подадете своята жалба по този начин, тя ще се препрати към независима организация за жалби, която ултимативно ще разреши въпроса изцяло онлайн и ще отговори в рамките на 90 дни. Интернет адресът на тази онлайн комисия за спорове е: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Не забравяйте винаги да указвате нашия имейл адрес eu_support@servify.tech. Обърнете внимание, че тази независима организация за жалби може да прецени жалбата ви само след като ние сме имали възможност да предоставим решение.

   Правото ви на потребител да предприемете правни действия остава незасегнато от съществуването или използването на въпросните процедури за подаване на жалби.

  11. Изисквания и желания

   Вашата застраховка отговаря на изискванията и желанията на човек, който иска да защити своето Застраховано оборудване срещу риска от Кражба или Повреда.

  12. Вашият застраховател и клаузата за отговорност

   Настоящата застраховка е подписана от дружеството Atlas Insurance PCC Limited по отношение на неговата каптивна компания („Застраховател“).

   Atlas Insurance PCC Ltd е дружество, учредено по малтийското законодателство, със седалище и адрес на управление 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta (Малта). Atlas Insurance PCC е одобрено от Малтийския орган за финансови услуги с адрес: Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta (Малта), тел.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Дружеството действа в Обединеното кралство при свобода на предоставяне на услугите и е регистрирано при Службата за финансов надзор под номер 439406.

   За тази застраховка Atlas действа чрез своята защитена каптивна компания, която беше учредена в рамките на приложимите регламенти за Защитени каптивни компании и се притежава от Aftersales Group BV.

   Atlas може да създаде една или повече защитени каптивни компании за целите на отделянето и защитаването на активите на ядрото (капитал). Активите на каптивната компания тогава са защитени срещу задължения и загуби на другите каптивни компании на Atlas и тези на самия основен бизнес на Atlas. Чрез приемането на тези правила и условия вие се съгласявате:

   1. че само вие имате право да предявявате претенции по тази застраховка; и
   2. че вашите права и претенции, произлизащи от тази полица, се уреждат основно от активите на каптивната компания, които са налични за уреждане на претенции, когато претенцията ви е регистрирана при Atlas Gemini; и
   3. че само когато активите на каптивната компания са изчерпани, активи на Atlas, които не са с отделен портфейл, ще бъдат използвани за покриване на някои от задълженията на каптивната компания; и
   4. че дадена претенция не може да се прави за активите на други защитени каптивни компании на Atlas.

   По този начин капиталът на вашия застраховател Atlas Gemini е защитен по всяко време срещу възможен недостиг в основните дейности на Atlas или при някоя от другите защитени каптивни компании. Обратно, при малко вероятния случай на недостиг в Atlas Gemini, приемствеността се гарантира на второ място от активи на Atlas, които не са с отделен портфейл.

   Сключвайки тази застраховка, вие потвърждавате и приемате, че тази застраховка се сключва с Atlas Gemini и че сте запознати с клаузите на Регламентите на PCC, които се прилагат за Atlas Insurance PCC Limited и каптивната компания.

   Освен това приемате и се съгласявате, че тази клауза на правилата и условията ще се урежда и тълкува в съответствие с малтийското законодателство и че всички спорове във връзка с нея ще бъдат подчинени на изключителната юрисдикция на малтийските съдилища. Вие гарантирате, че съгласно приложимото право, имате право да избирате такъв закон и форум, който да регулира тази клауза на застраховката. Вашето съгласие тази клауза да се урежда от малтийското законодателство и да се подчинява на юрисдикцията на малтийските съдилища и вашата декларация, че съгласно приложимото законодателство е разрешено да избира такъв закон за уреждане на тази клауза, е съществена причина, поради която дружеството Atlas Gemini се е съгласило да сключи тази застраховка.

  13. Комуникация

   Цялата комуникация между вас и Atlas Gemini и/или Администратора от една страна се провежда чрез имейл адреса или пощенския адрес, предоставен от вас по време на регистрацията на полицата. Нашият имейл адрес е: eu_support@servify. и нашият телефонен номер е +359-(0)2-9060636.

  14. Защита на вашите лични данни

   Atlas Gemini е администраторът на данните за вашите лични данни, които се съхраняват от нас. Atlas Gemini и Администраторът (ние) ще използваме предоставената от вас информация само за създаването на вашата Полица и евентуално по време на докладване на претенция за администриране на полицата, обслужване на клиенти, предотвратяване на претенции и измами, включително възможното предаване на вашите данни на други застрахователи и регулаторни органи, и за да проверяваме вашите данни въз основа на данни от трети лица, до които имаме легален достъп. За тези цели можем да разкрием данните на наши дъщерни дружества, доставчици на услуги, представители и снабдители.

   С настоящото потвърждавате, че всички данни от трето лице, които може да сте ни предоставили във връзка с регистрацията и реализирането на вашата Полица, са предоставени със съгласието на това трето лице. Вие също се съгласявате да получавате съобщения относно защитата на тези данни от Atlas Gemini от името на това трето лице.

   Ние съхраняваме вашите данни само за периода, необходим за изпълнение на всички наши задължения, произтичащи от тази политика, освен ако законово не се изисква по-дълъг период на запазване.

   Имате право да получите достъп до вашите лични данни и да поискате от Atlas Gemini да актуализира или коригира въпросната информация, или да премахнем тези лични данни от нашите записи, ако те вече не са необходими за целите, посочени по-горе. Можете да упражните тези и други права, произтичащи от политиката за поверителност на Atlas Gemini, като се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните. Можете да изпратите искането си чрез писмо до: The Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta (Малта) или по имейл до dpo@atlas.com.mt. Въпреки това обаче обърнете внимание, че определена лична информация може да се изключи от подобни достъп, коригиране или изтриване на база на ОРЗД на ЕС и/или други приложими закони и регламенти.

   Ако считате, че обработването на вашите лични данни от Atlas Gemini не е в съответствие с приложимите закони и регламенти за защита на данните, можете да подадете жалба до Atlas Gemini и/или Офиса на комисаря за защита на информацията и данните, като щракнете върху тази връзка https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Ако искате да прегледате нашата пълна политика за поверителност, за да получите по-добро разбиране за начина, по който управляваме вашите данни, вижте https://www.atlas.com.mt /legal/data protection/. Обърнете внимание, че нашата политика се подчинява на инцидентни промени, за да продължи да спазва променени закони, регламенти и насоки за защита на данните.

   Можете да подадете жалба и до българската Комисия за защита на личните данни:
   Адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, София 1592
   Имейл:kzld@cpdp.bg
   Уеб сайт:www.cpdp.bg

  15. Кои закони се прилагат и кои съдилища са компетентни

   Българските закони се прилагат за тази полица и споровете, свързани с правата, произтичащи от полицата, се подават към българските съдилища, с изключение на това, което е описано в Член I. Ако възникне спор относно конструкцията от защитени каптивни компании на Atlas, тогава се прилага малтийското законодателството.

   Настоящата полица е подписана от Atlas Insurance PCC Ltd, което дружество действа чрез своя каптивна компания. Atlas Insurance PCC Ltd е дружество, учредено по малтийското законодателство, със седалище и адрес на управление 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta (Малта). Atlas Insurance PCC е оторизирано от Малтийския орган за финансови услуги с адрес: Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta (Малта), тел.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).