Všeobecné podmínky k Nokia Phone Insurance Plus Srpen 2019

V závislosti na produktu, který jste si zvolili, se na vás vztahuje pevné pojistné období v trvání šesti (6), dvanácti (12) nebo dvaceti čtyř (24) měsíců. Nejpozději 3 měsíce před uplynutím pevného pojistného období obdržíte od pojistitele oznámení o zrušení, pokud pojistná smlouva nebyla ukončena dříve v souladu s podmínkami této pojistné smlouvy.

 1. Důležité informace

  Pokud vaše pojištěné zařízení bylo ukradeno nebo neúmyslně poškozeno v průběhu pojistného období, společnost Atlas Insurance PCC Limited, s ohledem na svou jednotku Gemini Cell (dále jen „Atlas Gemini“), dle svého uvážení a při dodržení následujících definic, výjimek a podmínek nechá vaše pojištěné zařízení opravit nebo vyměnit za náhradní zařízení s ekvivalentními funkcemi. Náhradní zařízení může být buďto nové, nebo repasované.

 2. Kde a kdy

  Na vaše pojištěné zařízení se pojištění vztahuje po celé pojistné období, jak ve vaší zemi trvalého bydliště, která je uvedena ve vašem osvědčení o uzavření pojistné smlouvy, tak i během vašeho dočasného pobytu s pojištěným zařízením v zahraničí.

 3. Definice (v abecedním pořadí):

  1. Bez dozoru znamená:
   Když vy nebo jiná osoba starší 18 let, které jste svěřili své pojištěné zařízení, nevidíte na pojištěné zařízení zcela nebo nejste v pozici, kde byste mohli zabránit neoprávněným osobám vaše pojištěné zařízení odstranit.
  2. HMD znamená:
   HMD Global Oy, finskou společnost vyrábějící mobilní telefony, která má exkluzivní práva na mobilní telefony značky Nokia.
  3. Kapesní krádež znamená: Podvodný čin spáchaný třetí osobou zahrnující nenásilné odebrání pojištěného zařízení z kapsy tašky nebo oděvu, který má na sobě pojištěná osoba v době krádeže.
  4. Krádež nebo ukradený znamená: Odebrání vašeho pojištěného zařízení známou nebo neznámou osobou s úmyslem nezákonně a trvale vás připravit o vlastnictví vašeho pojištěného zařízení.
  5. Kupní cena znamená:
   Kupní hodnota pojištěného zařízení, včetně DPH, ale bez jakýchkoli slev poskytnutých prodejcem, jak je uvedena ve vašem přehledu pojistné smlouvy.
  6. Náhradní zařízení znamená:
   Zařízení, které je zaplaceno pojistitelem jako náhrada za vaše pojištěné zařízení. V zásadě je náhradní zařízení identické s pojištěným mobilním telefonem (vyjma barvy). Pokud již správce nemá identické zařízení adekvátně k dispozici, pojištěná osoba obdrží náhradní zařízení, které je dle názoru správce ekvivalentní k pojištěnému zařízení zaregistrovanému správcem. Náhradní zařízení je vždy nové nebo repasované zařízení.
  7. Nedbalost znamená:
   nevynaložení péče, kterou by přiměřeně obezřetná osoba vynaložila v podobných situacích.
  8. Neúmyslné poškození / poškození znamená:
   Poškození v důsledku náhlé události, která má vnější vliv na vaše pojištěné zařízení a jejímž výsledkem je poškození pádem, nárazem a/nebo vlhkostí, v důsledku čehož vaše pojištěné zařízení přestane správně a zcela fungovat, včetně poškození způsobeného třetími osobami bez vašeho svolení.
  9. Pojištěné zařízení / zařízení znamená:
   Pojištěné zařízení Nokia, které je na základě čísla IMEI nebo výrobního čísla registrováno jako nové zařízení u správce do 14 dní od koupě, a rovněž příslušenství, které s ním bylo zakoupeno současně. Pojištěné zařízení s přidruženým číslem IMEI a/nebo přidruženým výrobním číslem je popsáno ve vašem přehledu pojistné smlouvy.
  10. Příslušenství znamená:
   Každé příslušenství, které bylo zakoupeno spolu s vaším pojištěným zařízením, s výjimkou montážních sad do automobilu, instalačního materiálu, softwaru a obsahu ke stažení.
  11. Správce znamená:
   Aftersales Group B.V. Aftersales je společnost zřízená podle holandského práva, se sídlem na adrese 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nizozemsko. Společnost je registrována u holandského dozorového orgánu AFM (nizozemský Úřad pro finanční trhy) pod číslem 12042867. Společnost je oprávněna provádět činnosti v České republice na základě svobodného poskytování služeb. Správce může zadávat své povinnosti (jejich část) vybraným (místním) třetím osobám.
  12. Terorismus znamená:
   Jakýkoli čin, mimo jiné včetně použití síly nebo pod hrozbou síly, vykonaný osobou nebo skupinou osob jednající ze své vůle nebo jménem jakékoli organizace či vlády nebo v napojení na ni a spáchaný z politických, náboženských, ideologických nebo podobných důvodů s cílem ovlivnit vládu nebo ohrozit populaci nebo část populace.
  13. Třetí osoba znamená:
   Každá jiná osoba než pojištěná osoba, její partner, její předchůdci nebo nástupci, její zástupci, pokud je pojištěná osoba právnickou osobou, a rovněž každá další osoba, která neměla svolení pojištěné osoby používat pojištěné zařízení.
  14. Virus znamená:
   Mimo jiné trojské koně, červi a jakýkoli jiný program nebo software, který přímo nebo nepřímo brání tomu, aby vaše pojištěné zařízení správně fungovalo.
  15. Vy/váš/pojistník znamená:
   Pojistník uvedený v osvědčení o uzavření pojistné smlouvy, pokud žije v České republice a je starší 18 let.
  16. Vytržení znamená: Krádež pojištěného zařízení třetí osobou zahrnující nenásilné odebrání pojištěného zařízení za přítomnosti pojištěné osoby, když je pojištěné zařízení umístěno do vzdálenosti 2 (dvou) metrů od pojištěné osoby.
 4. Na co se vztahuje pojištění

  Nokia Phone Insurance Plus se vztahuje na:

  1. Krádež, které předcházelo násilné vniknutí nebo násilí – Vaše pojištěné zařízení a příslušenství bude nahrazeno náhradním zařízením s ekvivalentními funkcemi.
  2. Neúmyslné poškození –
   Vaše pojištěné zařízení bude opraveno nebo vyměněno za náhradní zařízení s ekvivalentními funkcemi.
  3. Příslušenství – Až do maximální hodnoty 150,00 EUR celkem za příslušenství, které bylo poškozeno nebo ukradeno současně s pojištěným zařízením.
  4. Příslušenství –
   Až do maximální hodnoty 150,00 EUR celkem za příslušenství, které bylo poškozeno současně s pojištěným zařízením.
  5. Celosvětové pojistné krytí –
   Pojistné krytí se na vás vztahuje rovněž během dočasného pobytu v zahraničí.
 5. Na co se nevztahuje pojištění

  Společnost Atlas Gemini nenese odpovědnost za:

  1. Obecně –Platí na všechny formy poškození a krádeže;
   1. Spoluúčast se uplatňuje na základě hodnoty pojištěného zařízení:

    Značka zařízeníSpoluúčast
    < 250 EUR 29 EUR
    251 EUR < 500 EUR49 EUR
    > 500 EUR 69 EUR
   2. Náklady každého nároku po prvním úspěšném nároku, pokud je vaše pojistné období v trvání šesti (6) měsíců nebo dvanácti (12) měsíců, a náklady každého nároku po druhém úspěšném nároku, pokud je vaše pojistné období v trvání dvaceti čtyř (24) měsíců.
   3. Náklady vynaložené z důvodu ztráty používání vašeho pojištěného zařízení, náklady na opětovné připojení, náklady na předplatné jakéhokoli druhu, nebo jakékoli jiné náklady než přímé náklady na opravu nebo výměnu vašeho pojištěného zařízení.
   4. Na ztrátu, zmizení nebo poškození pojištěného zařízení v důsledku krádeže, které nepředcházelo násilné vniknutí a/nebo (hrozba) násilí, nebo v důsledku ztráty či zpronevěry. Patří sem rovněž incidenty, jako je ponechání bez dozoru nebo ztráta, a rovněž situace, které jsou důsledkem kapesní krádeže nebo vytržení.
   5. Poškození externích datových nosičů, jako jsou pásky, filmy, disky, DVD, SD karty a software.
   6. Náklady na obnovu dat na interních a externích datových nosičích.
   7. Náklady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo distributor v souladu s povinnostmi zákonné záruky.
   8. Krádež nebo poškození, ke kterému dojde v průběhu nebo v důsledku procesu čištění, opravy či úpravy bez předchozího svolení správce nebo v průběhu zabavení nebo zadržení na základě příkazu státního orgánu, včetně policie.
   9. Krádež vzniklá rabováním nebo zadržením nebo poškození způsobené přímo či nepřímo:
    1. válkou, invazí, cizí agresí (bez ohledu na to, zda byla válka vyhlášena či nikoli), občanskou válkou, rebelií, revolucí, povstáním, vojensky nebo nezákonně uchvácenou mocí, znárodněním, konfiskací, záborem, zadržením nebo zničením ze strany státu nebo státního orgánu;
    2. ionizačním zářením nebo jakoukoli formou jaderné kontaminace;
    3. rázovými vlnami způsobenými letadlem nebo jinými létajícími objekty pohybujícími se rychlostmi zvuku nebo nadzvukovou rychlostí;
    4. terorismem bez ohledu na další příčiny nebo události, které se současně nebo v jakémkoli jiném pořadí podílí na poškození.
   10. Jakýkoli druh poškození nebo ztráty pojištěného zařízení způsobené požárem.
  2. Krádež
   1. Krádež pojištěného zařízení, která není nahlášena správci a místní policii do 72 hodin nebo co nejdříve to bude možné po zjištění krádeže, pokud tato lhůta ve výši 72 hodin není pro pojištěnou osobu realizovatelná. Policie musí vyhotovit oficiální protokol o nahlášení krádeže.
   2. Krádež z vozidla, pokud vozidlo nebylo zcela uzamčeno, pojištěné zařízení nebylo uloženo v uzavřené schránce nebo v zavazadlovém prostoru a pokud neexistují prokazatelné stopy násilného vniknutí do vozidla.
   3. Krádež pojištěného zařízení z jakékoli místnosti, pokud tato místnost nebyla uzamčena zámkem a nebyla volně přístupná veřejnosti v době krádeže a pokud k této krádeži neexistují prokazatelné stopy.
   4. Krádež pojištěného zařízení, které bylo ponecháno bez dozoru.
   5. Kapesní krádež nebo vytržení.
   6. Krádež způsobenou nedbalostí.
  3. Poškození
   1. Kosmetické vady pojištěného zařízení, např. škrábance a promáčkliny, které neovlivňují normální funkčnost.
   2. Náklady na opravu vynaložené na zpracování, opravu a/nebo čištění samotnou pojištěnou osobou a/nebo opravnou neuznávanou společností HMD, kdy měla taková činnost za následek ztrátu práva pojištěné osoby na zákonnou záruku.
   3. Poškození pojištěného zařízení způsobené použitím druhořadých dílů (nikoli nových a/nebo originálních dílů Nokia) během úpravy a/nebo opravy pojištěného zařízení samotnou pojištěnou osobou a/nebo opravnou neuznávanou společností HMD.
   4. Software a vadné kontrolky, trubičky, pásky, baterie, SIM karty, antény, tonery, sady válců, tiskové hlavy a jiné zařízení, které svou povahou a použitím podléhá běžnému a rychlému opotřebení a/nebo zkáze.
   5. Jakékoli poškození pojištěného zařízení, ke kterému došlo v důsledku nedbalosti.
   6. Poškození příslušenství, pokud není poškozeno stejnou událostí, která také způsobila neúmyslné poškození nebo krádež pojištěného zařízení.
   7. Jakékoli poškození pojištěného zařízení způsobené opotřebením, snížením hodnoty, hmyzem, škůdci, plísní nebo povětrnostními vlivy.
   8. Jakékoli poškození pojištěného zařízení způsobené nedodržením návodu k obsluze, pokynů k připojení, instalaci a údržbě, jak jsou popsány v uživatelské příručce poskytované výrobcem.
   9. Jakékoli poškození pojištěného zařízení způsobené virem.
   10. Jakékoli poškození, které bylo způsobeno úmyslně pojištěnou osobou.
 6. Naše podmínky

  1. Období pojištění neboli pojistné období

   V závislosti na produktu, který jste si zvolili, se na vás vztahuje pevné pojistné období v trvání šesti (6), dvanácti (12) nebo dvaceti čtyř (24) měsíců. Nejpozději 3 měsíce před uplynutím pevného pojistného období obdržíte od pojistitele oznámení o zrušení, pokud pojistná smlouva nebyla ukončena dříve v souladu s podmínkami této pojistné smlouvy, jak je stanoveno pod písmenem h). Za předpokladu, že celkové pojistné za pojistné období bylo inkasováno pojistitelem, pojištění začíná běžet k datu, kdy jste se k tomuto pojištění úspěšně zaregistrovali, pokud toto datum není později než 14 kalendářních dní po koupi zcela nového pojištěného zařízení a pokud není pojištěné zařízení poškozeno či nebylo ztraceno nebo ukradeno. Datum zahájení a pevné pojistné období jsou uvedeny v přehledu pojistné smlouvy.
   Pojistné splatné za toto pojištění je v plné výši inkasováno pojistitelem předem.

  2. Způsob platby

   Společnost Atlas Gemini může dle svého uvážení přistoupit k:

   1. opravě nebo výměně pojištěného zařízení (za náhradní zařízení) a příslušenství (s maloobchodní cenou nepřesahující částku 150 EUR), nebo
   2. výplatě částky pojištěné osobě, kdy se tato částka rovná nákladům, které by společnost Atlas Gemini vynaložila na poskytnutí náhradního zařízení a příslušenství pojištěné osobě, přičemž funkce takového náhradního zařízení a příslušenství by se dle názoru společnosti Atlas Gemini adekvátně co nejvíce blížily pojištěnému zařízení.

   Vyplacená částka nikdy nebude vyšší než kupní cena.

  3. Opatrné používání

   Máte povinnost přijmout veškerá preventivní opatření k ochraně vašeho pojištěného zařízení před neúmyslným poškozením a krádeží a zachovávat jej v dobrém neporušeném stavu.

  4. Nesdělení pravdy
   1. Pokud vy nebo pojištěná osoba úmyslně poskytnete nesprávné nebo neúplné odpovědi na písemné dotazy pojistitele, na jejichž základě by jinak pojistitel neuzavřel pojistnou smlouvu, kdyby obdržel správné a úplné odpovědi, může se pojistitel rozhodnout odstoupit od pojistné smlouvy v průběhu pojistného období. Pokud pojistitel odstoupí od pojistné smlouvy na základě těchto důvodů, bude vám vrácena částka za zbývající trvání pojistného období. Pokud pojištěná osoba úmyslně poskytla nesprávné informace nebo úmyslně nesdělila informace týkající se pojistného nároku vzneseného pojištěnou osobou, může pojistitel pojistný nárok odmítnout. Vaše pojistná smlouva zůstává platná až do chvíle jejího zrušení jednou nebo dvěma stranami v souladu s ustanoveními v těchto všeobecných podmínkách.
   2. Společnost Atlas Gemini má právo nárokovat si všechny náklady vynaložené v souvislosti s pojistným nárokem (včetně nákladů na vyšetřování a inkasování), pokud se po výplatě pojistného nároku prokáže, že byl nárok jakýmkoli způsobem podvodný.
   3. Společnost Atlas Gemini může o podvodném jednání uvědomit policii, státní nebo regulační orgány. Společnost Atlas Gemini může také sdílet podrobnosti o podvodných pojistných nárocích s dalšími pojistiteli, včetně jejich uvedení v seznamu podvodných pojistných nároků vytvořeném pojistiteli s cílem bojovat proti podvodnému jednání.
  5. Vznesení nároku

   Co nejdříve to bude možné po vašem zjištění neúmyslného poškození nebo krádeže, o němž se domníváte, že zakládá váš nárok na pojistné krytí z vaší pojistné smlouvy, musíte:

   1. V případě krádeže nebo úmyslného poškození způsobeného třetí osobou bez vašeho svolení uvědomit správce a policii (v případě vašeho pobytu v zahraničí potom místní orgán ekvivalentní policii) do 72 hodin nebo jakmile to bude po zjištění adekvátně možné, pokud tato lhůta ve výši 72 hodin není pro pojištěnou osobu realizovatelná.
   2. Policie musí vyhotovit oficiální protokol, i když pobýváte v zahraničí, protože kopie tohoto oficiálního protokolu je vyžadována pro posouzení vašeho nároku. Můžete kontaktovat správce zavoláním na číslo +420-(0)2-2537 9061 nebo na číslo +420-(0)2-2537 9061, pokud voláte ze zahraničí, a to v případě neúmyslného poškození, na které se vztahuje vaše pojistná smlouva, informovat správce do 14 dní od zjištění neúmyslného poškození nebo co nejdříve to bude možné. Můžete tak učinit zavoláním správci na číslo +420-(0)2-2537 9061 nebo v případě hovoru ze zahraničí zavoláním na číslo +420-(0)2-2537 9061;
   3. Pokud nenahlásíte poškození v souladu s výše uvedenými povinnostmi, společnost Atlas Gemini může omezit své služby na rozsah poškození, které utrpěla. Pokud společnost Atlas Gemini prokáže podvodný úmysl, bude moci odmítnout úplné pojistné krytí.
   4. Podmínkou odpovědnosti společnosti Atlas Gemini je, že výplata vašeho pojistného nároku je vždy provedena v souladu s metodou uvedenou společností Atlas Gemini. Vaše pojištěné zařízení musí být vyměněno společností Atlas Gemini nebo opravnou vybranou společností Atlas Gemini. Pokud toto nesplníte, společnost Atlas Gemini již nebude dále odpovídat za plnění služeb.
   5. Jakmile oznámíte krádež vašeho pojištěného zařízení, společnost Atlas Gemini je oprávněna požádat vašeho operátora, aby vaše pojištěné zařízení umístil na černou listinu zařízení.
   6. Můžete být požádáni o vyplnění žádosti nebo poskytnutí doplňujících informací o vašem pojistném nároku. Jakákoli nedostatečná spolupráce z vaší strany může posouzení vašeho pojistného nároku prodloužit.
  6. Váš věk a adresa

   V době uzavření vaší pojistné smlouvy vám musí být minimálně 18 let a v průběhu pojistného období musíte žít v zemi svého trvalého bydliště uvedeného v osvědčení o uzavření pojistné smlouvy.

  7. Změny pojištěného zařízení nebo jiných informací

   Pojištěná osoba musí správce včas uvědomit o změnách informací, na nichž je pojistná smlouva založena, např. adresa a e-mailová adresa pojištěné osoby. Výměna pojištěného zařízení je možná pouze tehdy, pokud jde o nové, správně fungující a nepoškozené zařízení Nokia a výměna byla sdělena společnosti Atlas Gemini do 7 dní od data koupě zasláním e-mailu na číslo +420-(0)2-2537 9061. Společnost Atlas Gemini si vyhrazuje právo vyžádat si předložení dokladu o koupi nového zařízení. Společnost Atlas Gemini nenese odpovědnost za náklady na opravu nebo výměnu jiného zařízení než registrovaného pojištěného zařízení.

  8. Zrušení vaší pojistné smlouvy

   Máte právo zrušit svou pojistnou smlouvu do 14 dní od:

   1. dne, kdy jste byli upozorněni, že vaše pojistná smlouva vstoupila v platnost, nebo
   2. dne, kdy jste obdrželi úplné všeobecné podmínky vaší pojistné smlouvy, pokud jde o pozdější datum než datum uvedené v odstavci (i).

   Po přijetí vaší žádosti o zrušení vám bude vráceno již uhrazené pojistné za pojistné období od doby, kdy zrušení vstoupí v platnost.

   Dále platí následující:

   1. Vaše pojistná smlouva se automaticky zruší ihned po splnění vašeho prvního úspěšného nároku, pokud vaše pojistné období trvá šest (6) měsíců nebo dvanáct (12) měsíců. Žádné platby pojistného nebudou vráceny. Správce vás o zrušení uvědomí e-mailem.
   2. Vaše pojistná smlouva se automaticky zruší ihned po splnění vašeho druhého úspěšného nároku, pokud vaše pojistné období trvá dvacet čtyři (24) měsíců. Žádné platby pojistného nebudou vráceny. Správce vás o zrušení uvědomí e-mailem.
  9. Změny vaší pojistné smlouvy

   Společnost Atlas Gemini může kdykoli změnit podmínky vaší pojistné smlouvy, ale

   veškeré změny podmínek vaší pojistné smlouvy mohou být společností Atlas Gemini zavedeny až po obdržení vašeho souhlasu ze změněnými pojistnými podmínkami.

   V případě změn podmínek vaší pojistné smlouvy máte právo zrušit pojistnou smlouvu za tři (3) měsíce po obdržení oznámené změny. Takové změny musí být pojistitelem oznámeny alespoň tři měsíce před jejich vstupem v platnost.

   Pokud se v takovém případě rozhodnete pojistnou smlouvu zrušit, pojistitel vám vrátí pojistné zaplacené předem, a to za zbývající pojistné období, s platností od data oznámení zrušení.

  10. Co dělat, pokud nejste spokojeni se společností Atlas Gemini

   Společnost Atlas Gemini udělá vše možné, aby vám poskytovala profesionální a spolehlivé služby. Pokud však budete mít stížnost na tyto služby, můžete nám ji vždy sdělit. V takovém případě vám doporučujeme předat vaši stížnost společnosti Aftersales Group BV, která jedná jménem společnosti Atlas Gemini jako správce pojistné smlouvy. Společnost Aftersales Group můžete kontaktovat telefonicky na čísle +420-(0)2-2537 9061 nebo zasláním e-mailu na adresu eu_support@servify.tech. Poštovní adresa skupiny Aftersales je:
   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nizozemsko

   Správce se pokusí vyřešit vaši stížnost nebo problém do 24 hodin. Pokud to nebude možné, správce potvrdí vaši stížnost do 5 pracovních dní od jejího přijetí a konečnou odpověď vám poskytne do 2 týdnů.

   V nepravděpodobném případě, kdy bude odpověď správce shledána jako neuspokojivá, může být stížnost předána společnosti Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Uděláme maximum pro to, abychom veškeré potíže vyřešili přímo s vámi. Pokud nebudete spokojeni, máte právo celou záležitost předat České národní bance, která se bude vaší stížností zabývat.

   Česká národní banka
   Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
   Tel.: 224 411 111, Fax: 224 412 404

   V případě spotřebitelského sporu mezi námi a zákazníkem (vámi), který vyvstane z pojistných smluv na neživotní pojištění a který nebude vyřešen vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na soudní rozhodnutí takových sporů orgánem jmenovaným soudem k urovnání spotřebitelských sporů, což je:

   Česká obchodní inspekce
   E-mail:adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz

   Pokud by ani po zapojení těchto subjektů nebyla vaše stížnost stále vyřešena, můžete o revizi případu požádat následující organizaci:

   Office of the Arbiter for Financial Services, 1e Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta, Tel. +356 21249245 (mezinárodní hovory jsou zpoplatněny), E-mail: complaint.info@financialarbiter.org.mt; Web www.financialarbiter.org.mt.

   Úřad arbitra předpokládá, že než budou moci váš případ přijmout, budete mít k dispozici konečnou písemnou odpověď od společnosti Atlas Gemini, případně vám tato konečná odpověď nebyla poskytnuta ve lhůtě 15 dní.

   Evropská komise má k dispozici online výbor pro řešení sporů pro spotřebitele, kteří mají stížnost na produkt nebo službu zakoupenou online. Pokud se rozhodnete podat svou stížnost tímto způsobem, bude předána nezávislé organizaci pro řešení stížností, která se nakonec bude záležitostí zabývat zcela online a odpoví vám do 90 dní. Internetová adresa na tento výbor pro řešení sporů je: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nezapomeňte vždy uvést naši e-mailovou adresu eu_support@servify.tech. Pamatujte, že tato nezávislá organizace pro řešení stížností může vaši stížnost zvážit až poté, co budeme mít možnost dospět k jejímu řešení.

   Vaše práva jako zákazníka na podání žaloby zůstávají existencí nebo využitím uvedených reklamačních postupů nedotčena.

  11. Požadavky a přání

   Vaše pojištění splňuje požadavky a přání osoby, která si přeje ochránit své pojištěné zařízení před rizikem krádeže a poškození.

  12. Váš pojistitel a ujednání o odpovědnosti

   Toto pojištění uzavírá společnost Atlas Insurance PCC Limited ve vztahu ke své pobočce Gemini Cell (dále jen „pojistitel“).

   Atlas Insurance PCC Ltd je společnost zřízená podle maltského práva, se sídlem na adrese 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC je autorizována Úřadem pro finanční služby na Maltě (Malta Financial Services Authority), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta, Tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Společnost působí v České republice na základě svobodného poskytování služeb a je registrována u České národní banky.

   V tomto pojištění společnost Atlas jedná ve vztahu ke své pobočce Gemini Cell, chráněné pobočce, která byla založena podle platných předpisů o chráněných firemních pobočkách a je vlastněna společností Aftersales Group BV.

   Společnost Atlas může vytvářet jednu nebo několik chráněných poboček pro účely oddělení a ochrany majetku (kapitálu). Majetek společnosti Gemini Cell je dále chráněn před závazky a ztrátami dalších poboček společnosti Atlas a závazky a ztrátami samotné hlavní společnosti Atlas. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím:

   1. že jste jedinou oprávněnou osobou k vznášení nároků na základě tohoto pojištění; a
   2. že vaše práva a nároky vyplývající z této pojistné smlouvy jsou primárně vyrovnány z majetku společnosti Gemini Cell, který je k dispozici pro vyrovnání nároků, když je váš pojistný nárok registrován u společnosti Atlas Gemini; a
   3. že pouze tehdy, až dojde k vyčerpání majetku společnosti Gemini Cell, bude k vyrovnání závazků společnosti Gemini Cell použit majetek společnosti Atlas; a
   4. že pojistný nárok nelze vznést na majetek jiných chráněných poboček společnosti Atlas.

   Tímto způsobem je kapitál vašeho pojistitele, společnosti Atlas Gemini, za všech okolností chráněn před možnými deficity v základních činnostech společnosti Atlas nebo činnostech jedné z dalších chráněných poboček. Opačně také platí, že v případě nepravděpodobného deficitu na straně společnosti Atlas Gemini bude kontinuita sekundárně zaručena majetkem společnosti Atlas.

   Uzavřením tohoto pojištění potvrzujete a souhlasíte s tím, že toto pojištění se uzavírá se společností Atlas Gemini a že jste si vědomi ustanovení nařízení PCC, které se vztahuje na společnosti Atlas Insurance PCC Limited a Gemini Cell.

   Dále stvrzujete a souhlasíte s tím, že toto ujednání podmínek se bude řídit a vykládat v souladu s maltským právem a že veškeré spory vzniklé v souvislosti s tímto pojištěním budou postoupeny výhradní jurisdikci maltských soudů. Zaručujete se, že podle platného práva máte možnost zvolit si takové právo a fórum k řízení tohoto ujednání daného pojištění. Váš souhlas s tím, že se bude toto ujednání řídit maltským právem a bude podléhat jurisdikci maltských soudů, a vaše prohlášení, že je podle platného práva povoleno zvolit si takové právo k řízení tohoto ujednání, je podstatným důvodem, proč společnost Atlas Gemini souhlasila s uzavřením tohoto pojištění.

  13. Komunikace

   Veškerá komunikace mezi vámi a společností Atlas Gemini a/nebo správcem na straně jedné bude realizována prostřednictvím e-mailové adresy nebo poštovní adresy vámi poskytnuté v průběhu registrace pojistné smlouvy. Naše e-mailová adresa je: eu_support@servify a naše telefonní číslo je +420-(0)2-2537 9061.

  14. Ochrana vašich osobních údajů

   Společnost Atlas Gemini je správcem vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy. Společnost Atlas Gemini a správce (my) budou údaje vámi poskytnuté pro vytvoření vaší pojistné smlouvy a případně během hlášení pojistného nároku používat pro správu pojistné smlouvy, zákaznické služby, prevenci pojistných nároků a podvodů, včetně případného přenosu vašich údajů na jiné pojistitele a regulační orgány, a k ověření vašich údajů na základě údajů od třetích osob, k nimž máme zákonný přístup. Pro tyto účely můžete údaje poskytnout našim dceřiným společnostem, poskytovatelům služeb, zástupcům a dodavatelům.

   Tímto potvrzujete, že veškeré údaje třetích osob, které jste nám poskytli v souvislosti s registrací a plněním vaší pojistné smlouvy, byly poskytnuty se souhlasem této třetí osoby. Také souhlasíte s přijímáním sdělení týkajících se ochrany těchto údajů od společnosti Atlas Gemini jménem této třetí osoby.

   Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nutnou k plnění všech našich povinností podle této pojistné smlouvy, pokud není zákonem vyžadováno delší období jejich uchování.

   Máte právo získat přístup k vašim osobním údajům a požádat společnost Atlas Gemini o aktualizaci nebo opravu dotyčných informací nebo o odstranění těchto osobních údajů z našich záznamů, pokud již nejsou vyžadovány pro výše uvedené účely. Můžete uplatnit toto a další práva vyplývající ze zásad společnosti Atlas Gemini o ochraně osobních údajů tím, že se obrátíte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Svou žádost můžete zaslat poštou na adresu: Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta nebo e-mailem na adresu dpo@atlas.com.mt. Mějte však na paměti, že určité osobní údaje mohou být z takové žádosti o přístup, opravu nebo vymazání vyjmuty na základě nařízení EU GDPR a/nebo jiných platných zákonů a nařízení.

   Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů společností Atlas Gemini není v souladu s platnými zákony a předpisy na ochranu osobních údajů, můžete podat stížnost u společnosti Atlas Gemini a/nebo Úřadu komisaře pro ochranu informací a osobních údajů kliknutím na tento odkaz ahttps://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Pokud byste si chtěli přečíst naše úplné zásady ochrany osobních údajů, abyste lépe pochopili, jak s vašimi údaji zacházíme, přejděte na odkaz https://www.atlas.com.mt /legal/data protection/. Pamatujte, že naše zásady podléhají občasným změnám, aby mohly být i nadále v souladu s měnícími se zákony, předpisy a nařízeními o ochraně osobních údajů.

  15. Které zákony platí a které soudy jsou kompetentní

   Právo České republiky se vztahuje na tuto pojistnou smlouvu a spory týkající se práv vyplývajících z pojistné smlouvy jsou postoupeny soudům a tribunálům ve Velké Británii, s výjimkou sporů popsaných v článku I. Pokud vznikne spor týkající se vytvoření chráněné pobočky společnosti Atlas, potom se uplatní maltské zákony.

   Tuto pojistnou smlouvu uzavírá společnost Atlas Insurance PCC Ltd jednající prostřednictvím své pobočky Gemini Cell. Atlas Insurance PCC Ltd je společnost zřízená podle maltského práva, se sídlem na adrese 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC je autorizována Úřadem pro finanční služby na Maltě (Malta Financial Services Authority), Notabile Road, tt‘Attard BKR 3000, Malta, Tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).