Generelle vilkår og betingelser for Nokia Phone Insurance Plus August 2019

En fast policeperiode på seks (6), tolv (12) eller fireogtyve (24) måneder er gældende, afhængigt af det valgte produkt. Mindst 3 måneder før den faste periode udløber modtager du en notifikation om opsigelse fra forsikringsselskabet, medmindre policen tidligere er blevet opsagt i henhold til vilkårene i denne police.

 1. Vigtige oplysninger

  Hvis der ved et uheld opstår skader på dit forsikrede udstyr, eller hvis det bliver stjålet i løbet af policens løbetid, pålægger det Atlas Insurance PCC Limited, i forbindelse med Gemini-cellen (‘Atlas Gemini’), efter eget skøn og med efterlevelse af følgende definitioner, udelukkelser og betingelser, at reparere eller erstatte dit udstyr med erstatningsudstyr med en tilsvarende funktionalitet. Erstatningsudstyr kan være nyt udstyr eller renoveret udstyr.

 2. Hvor og hvornår

  Dit forsikrede udstyr er dækket i hele policeperioden, både i dit bopælsland, som angivet på din police, og når du midlertidigt tager det forsikrede udstyr med til udlandet.

 3. Definitioner (i alfabetisk rækkefølge):

  1. Administrator betyder:
   Aftersales Group B.V. Aftersales er en virksomhed, som er stiftet under hollandsk lovgivning med registreret kontor på adressen 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Holland. Virksomheden er registreret hos den hollandske tilsynsmyndighed AFM (Hollands myndighed for de finansielle markeder) under nummer 12042867. Virksomheden er godkendt til at udføre aktiviteter i Danmark som led i fri udveksling af tjenesteydelser. Administratoren har ret til at outsource (dele af sine) ansvarsområder til udvalgte (lokale) tredjeparter.
  2. Dig/din/forsikringstager betyder:
   Forsikringstageren, som er anført på policen, forudsat, at vedkommende bor i Danmark og er over 18 år.
  3. Erstatningsudstyr betyder:
   Udstyr, som betales af forsikringsselskabet som erstatning for dit forsikrede udstyr. I princippet er erstatningsudstyr identisk med forsikringstagers mobiltelefon (med undtagelse af farve). Hvis identisk udstyr ikke længere er rimeligt tilgængeligt for administratoren, tildeles forsikringstager erstatningsudstyr, som efter administratorens skøn svarer til det forsikrede udstyr, der er registreret hos administratoren. Erstatningsudstyr er altid nyt eller renoveret udstyr.
  4. Forsikret udstyr betyder:
   Den forsikrede Nokia-enhed, som, baseret på IMEI-nummer eller serienummer, registreres som ny hos administratoren senest 14 dage efter købsdatoen, samt tilbehør, der blev købt samtidig. Det forsikrede udstyr med tilknyttet IMEI-nummer og/eller serienummer er beskrevet i din specificerede police.
  5. Grov uagtsomhed betyder:
   Manglende udførelse af den håndtering, som en rimeligt fornuftig person ville udvise i lignende tilfælde.
  6. Hændelige skader betyder:
   Skader, der opstår som resultat af en pludselig hændelse, og som har en ekstern effekt på dit forsikrede udstyr, hvilket medfører fald-, stød- og/eller fugtskade, hvorefter dit forsikrede udstyr ikke længere fungerer korrekt og fuldstændigt, herunder skader forårsaget af tredjeparter uden din tilladelse.
  7. HMD betyder:
   HMD Global Oy er en finsk mobiltelefonvirksomhed, som har de eksklusive rettigheder til Nokia-brandet til mobiltelefoner.
  8. Købspris betyder:
   Købsprisen på det forsikrede udstyr inkl. moms, men ekskl. eventuelle rabatter, som blev givet af sælger, som anført i policen.
  9. Lommetyveri betyder:
   En ulovlig handling udført af en tredjepart, som består i at fjerne det forsikrede udstyr fra lommerne i en taske eller en beklædningstilstand, som forsikringstager bærer på kroppen under hele tyveriet, og uden brug af fysisk vold.
  10. Snatching betyder:
   Tyveri af det forsikrede udstyr udført af en tredjepart, som består i at tage, uden vold, det forsikrede udstyr, mens forsikringstager er til stede, og mens det forsikrede udstyr er placeret inden for en radius på op til 2 (to) meter fra forsikringstager.
  11. Terrorisme betyder:
   Enhver handling, herunder, men ikke begrænset til, magtanvendelse eller trussel om magtanvendelse, fra en person eller en gruppe personer, der handler alene eller på vegne af eller i forbindelse med en organisation eller myndighed dedikeret til politiske, religiøse, ideologiske eller lignende formål, med henblik på at påvirke en regering eller skabe frygt hos befolkningen eller dele af befolkningen
  12. Tilbehør betyder:
   Alt tilbehør, som blev købt sammen med dit forsikrede udstyr, med undtagelse af bil-kits, installationsmateriale samt downloadet software og indhold.
  13. Tredjepart betyder:
   Enhver anden person end den forsikrede, den forsikredes ægtefælle eller partner, den forsikredes forfædre eller efterkommere, den forsikredes repræsentanter, hvis den forsikrede er en juridisk enhed, samt enhver anden person, som ikke har den forsikredes tilladelse til at bruge det forsikrede udstyr.
  14. Tyveri eller stjålet betyder:
   Kendte eller ukendte personers fjernelse af det forsikrede udstyr med henblik på ulovlig eller permanent fratagelse af dit ejerskab over dit forsikrede udstyr.
  15. Uden tilsyn betyder:
   Når du, eller en anden person over 18 år, som du har betroet dit forsikrede udstyr til, ikke har fuldt udsyn til det forsikrede udstyr eller ikke er i stand til at forhindre, at uautoriserede personer fjerner dit forsikrede udstyr.
  16. Virus betyder:
   Bland andet, men ikke begrænset til, trojanske heste, orme og andre programmer og anden software, som direkte eller indirekte forhindrer korrekt funktion af dit forsikrede udstyr.
 4. Hvad er dækket?

  Nokia Phone Insurance Plus yder dækning mod:

  1. Tyveri med forudgående indbrud/eller vold–
   Dit forsikrede udstyr og tilbehør erstattes af erstatningsudstyr med tilsvarende funktionalitet.
  2. Hændelige skader –
   Dit forsikrede udstyr vil blive repareret eller erstattet med erstatningsudstyr med tilsvarende funktionalitet.
  3. Tilbehør –
   Op til en maksimumværdi på i alt 150,00 € for tilbehør, som blev beskadiget eller stjålet samtidig med det forsikrede udstyr.
  4. Global dækning –
   Dækningen er også gældende under et midlertidigt ophold i udlandet.
 5. Hvad dækkes ikke?

  Atlas Gemini er ikke ansvarlige for:

  1. Generelt –Gælder for alle former for skader og tyveri;
   1. Der er en selvrisiko baseret på værdien af det forsikrede udstyr:

    UdstyrSelvrisiko
    < €250,00 €29,00
    €251,00 < € 500 €49,00
    > €500,00 €69,00
   2. Udgifterne til krav efter det første vellykkede krav, hvis din forsikringsperiode er seks (6) måneder eller tolv (12) måneder, og udgifterne til krav efter det andet vellykkede krav, hvis forsikringsperioden er fireogtyve (24) måneder.
   3. Udgifter, som påløber som følge af manglende brug af dit forsikrede udstyr, udgifter til ny tilslutning, alle abonnementsudgifter eller alle andre udgifter end de direkte omkostninger til reparation eller udskiftning af dit forsikrede udstyr.
   4. Ved tab, bortkomst eller skade på det forsikrede udstyr som følge af tyveri uden forudgående indbrud og/eller (trusler om) vold, eller som følge af tab eller bedrageri. Omfatter desuden situationer, hvor udstyret har været uden opsyn eller er mistet samt som følge af lommetyveri eller snatching.
   5. Beskadigelse af eksterne datamedier, f.eks. bånd, film, diske, dvd’er, SD-kort og software.
   6. Udgifterne til gendannelse af data hos både interne og eksterne dataudbydere.
   7. Udgifter, som producenten, leverandøren eller distributøren hæfter for i overensstemmelse med de juridiske garantiforpligtelser.
   8. Tyveri eller skader, som opstår i løbet af eller som resultat af rengøring, reparation eller modificering uden forudgående tilladelse fra administratoren, eller under beslaglæggelse eller tilbageholdelse efter ordre fra en statslig myndighed, herunder politiet.
   9. Tyveri via røveri eller overfald eller skader forårsaget direkte eller indirekte af:
    1. Krig, invasion, udenlandske kamphandlinger (uanset om krigen er erklæret eller ej), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militærmagt eller ulovligt opnået magt, nationalisme, konfiskering, krav, beslaglæggelse eller destruktion udført af myndigheder eller et offentligt organ,
    2. Ioniserende stråling eller anden form for atomforurening,
    3. Chokbølger forårsaget af et fly eller andre flyvende genstande, der bevæger sig ved soniske eller supersoniske hastigheder,
    4. Terrorisme, uanset andre årsager eller hændelser, som samtidigt eller i anden rækkefølge bidrager til skaden.
   10. Beskadigelse eller tab af det forsikrede udstyr som følge af brand
  2. Tyveri
   1. Tyveri af forsikret udstyr, som ikke anmeldes til administratoren og det lokale politi inden for 72 timer eller så snart, det er rimeligt muligt efter opdagelse, hvis forsikringstager ikke kan overholde perioden på 72 timer. Politiet skal udfærdige en officiel anmeldelse.
   2. Tyveri fra et køretøj, medmindre køretøjet var låst, det forsikrede udstyr var opbevaret i handskerummet eller bagagerummet og der er tydelige spor efter indbrud i bilen.
   3. Tyveri af forsikret udstyr fra et rum, medmindre rummet var låst med en lås og ikke var offentligt tilgængeligt på tidspunktet for tyveriet og der er tydelige spor efter tyveriet.
   4. Tyveri af forsikret udstyr, som er efterladt uden opsyn.
   5. Lommetyveri eller snatching.
   6. Tyveri forårsaget af grov uagtsomhed.
  3. Beskadigelse
   1. Kosmetisk skade på det forsikrede udstyr, f.eks. ridser og buler, som ikke påvirker normal funktionalitet.
   2. Alle reparationsomkostninger til behandling, reparation og/eller rengøring, som er udført af forsikringstager og/eller af en reparationsvirksomhed, der ikke anerkendes af HMD, og som har medført, at forsikringstager har mistet retten til den juridisk bindende garanti.
   3. Beskadigelse af det forsikrede udstyr, som er forårsaget af brugen af dele af ringere kvalitet (ikke nye dele og/eller dele, som ikke er originale Nokia-dele) i forbindelse med modificering og/eller reparation af det forsikrede udstyr udført af forsikringstager og/eller en reparationsvirksomhed, der ikke anerkendes af HMD.
   4. Software og defekte lamper, slanger, tape, batterier, SIM-kort, antenner, tonerkit, printhoved og andet udstyr, som på grund af udformning og anvendelse hurtigt bliver slidt og/eller forringet,
   5. Alle skader på det forsikrede udstyr, som er opstået som resultat af grov uagtsomhed.
   6. Skader på tilbehør, medmindre disse er blevet beskadiget ved samme lejlighed, som medføre den hændelige skade på eller tyveri af det forsikrede udstyr.
   7. Alle skader på det forsikrede udstyr, som er forårsaget af slitage, forringelse, insekter, skadedyr, mug eller atmosfæriske eller klimatiske forhold.
   8. Alle skader på det forsikrede udstyr, som er forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne for anvendelse og instruktionerne for tilslutning, installation og vedligeholdelse som beskrevet i betjeningsvejledningen fra producenten.
   9. Alle skader på det forsikrede udstyr, som er forårsaget af en virus.
   10. Alle skader forårsaget med forsikringstagers hensigt.
 6. Vores betingelser

  1. Forsikringsperiode eller policeperiode

   En fast policeperiode på seks (6), tolv (12) eller fireogtyve (24) måneder er gældende, afhængigt af det valgte produkt. Mindst 3 måneder før den faste periode udløber modtager du en notifikation om opsigelse fra forsikringsselskabet, medmindre policen tidligere er blevet opsagt i henhold til vilkårene i denne police. Forsikringen træder i kraft på den dato, hvor du tegnede forsikringen, forudsat, at denne dato ikke er senere end 14 kalenderdage efter at du købte det forsikrede udstyr som helt nyt, og forudsat at det forsikrede udstyr ikke er beskadiget, mistet eller stjålet. Ikrafttrædelsesdatoen og den faste forsikringsperiode er anført i policen.

   Forsikringstager betaler hele forsikringspræmien, når forsikringen tegnes.

  2. Betalingsmetode

   Atlas Gemini har ret til, efter eget skøn, at:

   1. reparere eller erstatte det forsikrede udstyr (med erstatningsudstyr) og tilbehør (med en detailværdi på op til 150,00 €) eller
   2. betale forsikringstager en sum penge, som svarer til det beløb, som Atlas Gemini skulle betale for at give forsikringstager
   3. erstatningsudstyr og tilbehør med funktionalitet, som ligger så tæt som muligt på det forsikrede udstyr, efter Atlas Geminis eget skøn.

   Det udbetalte beløb kan aldrig overstige købsprisen.

  3. Forsigtig brug

   Du er forpligtet til at tage alle rimelige forhåndsregler for at beskytte dit forsikrede udstyr mod hændelige skader og tyveri og holde det i god stand.

  4. Ikke fortælle sandheden

   1. Hvis du bevidst har opgivet forkerte oplysninger eller bevidst har tilbageholdt oplysninger, som du med rimelighed burde vide kunne påvirke forsikringsselskabets risikovurdering, kan forsikringsselskabet vælge at annullere policen. Hvis din police ugyldiggøres på dette grundlag, vil forsikringspræmien ikke blive refunderet.
   2. Hvis forsikringstager bevidst har opgivet forkerte oplysninger eller bevidst har tilbageholdt oplysninger om et krav, som forsikringstager har anmeldt, har forsikringsselskabet ret til at afvise kravet. Din police forbliver gyldig, indtil den annulleres af en af de to parter i henhold til bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser.
   3. Atlas Gemini har ret til at kræve tilbagebetaling af alle udgifter, de har betalt i forbindelse med et krav (herunder udgifter til undersøgelser og indsamling), efter udbetaling af kravet, hvis det viser sig, at kravet var ulovligt på den ene eller den anden måde.
   4. Atlas Gemini har ret til at informer politiet, myndighederne eller tilsynsmyndigheder i forbindelse med ulovlige handlinger.
  5. Anmeldelse af en skade

   Snarest muligt efter opdagelse af en hændelig skade eller et tyveri, som du mener er dækket af din police, skal du:

   1. I forbindelse med tyveri eller bevidst skade forårsaget af en tredjepart uden dit samtykke, skal du informere administratoren og politiet (eller, hvis du er i udlandet, det lokale politi) inden for 72 timer eller snarest muligt efter opdagelsen, hvis forsikringstager ikke kan overholde perioden på 72 timer.
   2. Ved tyveri skal du anmode om, at politiet udfærdiger en officiel anmeldelse, selvom du er i udlandet, da vi skal bruge en kopi af denne officielle anmeldelse for at kunne vurdere dit krav. Du kan kontakte administratoren ved at ring på +47-(0)78150463 eller, hvis du ringer fra udlandet, på +47-(0)78150463. I forbindelse med en hændelig skade, som er dækket af din police, skal du informere administratoren inden for 14 dage efter opdagelsen af den hændelige skade, eller, hvis dette ikke er muligt, snarest muligt. Det kan du gøre ved at ringe til administratoren på +47-(0)78150463 eller, hvis du ringer fra udlandet, ved at ringe til administratoren på +47-(0)78150463.
   3. Hvis skaden ikke anmeldes i henhold til ovenstående bestemmelser, kan Atlas Gemini begrænse sine ydelser. Hvis Atlas Gemini kan bevise, at hensigten var bedrag, har de ret til at nægte fuld forsikringsdækning.
   4. Det er en forudsætning for Atlas Geminis forpligtelser, at betaling af dit krav altid foregår i henhold til den metode, som Atlas Gemini har fremsat. Dit forsikrede udstyre skal erstattes af Atlas Gemini eller af en reparationsvirksomhed, som vælges af Atlas Gemini. Hvis du ikke overholder dette, er Atlas Gemini ikke længere ansvarlig for at levere tjenesteydelser.
   5. Så snart du anmelder tyveriet af dit forsikrede udstyr, er Atlas Gemini forpligtet til at anmode om, at din operatør blacklister det forsikrede udstyr.
   6. Du kan blive bedt om at udfylde en ansøgningsformular eller angive yderligere oplysninger i forbindelse med dit krav. Hvis du nægter at samarbejde, kan de forsinke behandlingen af dit krav.
  6. Din alder og adresse

   Du skal være mindst 18 år på tidspunktet for køb af policen, og du skal bo i det bopælsland, som er angivet på din police, i løbet af policens løbetid.

  7. Ændringer på det forsikrede udstyr eller andre oplysninger

   Forsikringstager skal informere administratoren rettidigt i forbindelse med ændringer i de oplysninger, som policen er baseret på, f.eks. forsikringstagers adresse eller e-mailadresse. Det er kun muligt at ændre det forsikrede udstyr, hvis enheden er en ny, korrekt fungerende og intakt Nokia-enhed, og hvis ændringen kommunikeres til Atlas Gemini senest 7 dage efter købsdatoen via afsendelse af en e-mail til eu_support@servify.tech. Atlas Gemini forbeholder sig retten til at anmode om at få tilsendt kvitteringen for køb af den nye enhed. Atlas Gemini er ikke ansvarlig for udgifter til reparation eller erstatningsudstyr til andet end det registrerede forsikrede udstyr.

  8. Opsigelse af police

   Du har ret til at opsige din police inden for 14 dage efter:

   1. den dag, hvor du blev informeret om, at din police var trådt i kraft, eller
   2. den dag, hvor du modtog de fulde generelle vilkår og betingelser for din police, hvor den seneste dato er den dato, der henvises til i paragraf (i).

   Efter modtagelse af opsigelsen vil den allerede betalte præmie for policeperioden, efter at opsigelsen træder i kraft, blive refunderet.

   Derudover er følgende gældende:

   1. Din police opsiges automatisk umiddelbart efter imødekommelsen af dit første vellykkede krav, hvis din forsikringsperiode er seks (6) eller tolv (12) måneder. Der tilbagebetales ingen præmie. Forsikringsselskabet informerer dig om opsigelsen via e-mail.
   2. Din police opsiges automatisk umiddelbart efter imødekommelsen af dit andet vellykkede krav, hvis din forsikringsperiode er fireogtyve (24) måneder. Der tilbagebetales ingen præmie. Forsikringsselskabet informerer dig om opsigelsen via e-mail.
  9. Ændringer til policen

   Atlas Gemini har ret til når som helst at foretage ændringer i vilkårene og betingelserne for din police for så vidt de ikke har nogen væsentlig indflydelse på forsikringstager og er i overensstemmelse med kriterierne for rimelighed og retfærdighed.

   Væsentlige ændringer i vilkårene og betingelserne for din police, herunder, men ikke begrænset til, præmie, selvrisiko, procedurer for anmeldelse eller ret til opsigelse af fremtidige policeperioder, kan kun implementeres af Atlas Gemini efter modtagelse af din accept til de ændrede policebetingelser.

   Hvis vilkårene og betingelserne for din police bliver ændret, har du ret til at opsige policen i tre (3) måneder, efter at have modtaget de annoncerede ændringer. Forsikringsselskabet skal annoncere sådanne ændringer senest tre måneder før de træder i kraft.

   Hvis du i et sådant tilfælde beslutter dig for at opsige policen, skal forsikringsselskabet refundere forsikringspræmier, der er forudbetalt for den resterende del af forsikringsperioden, med ikrafttrædelsesdato på datoen for annoncering af opsigelsen.

  10. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med Atlas Gemini?

   Atlas Gemini vil bestræbe sig på at yde dig en professionel og pålidelig service. Skulle du have klager i forbindelse med denne service, kan du altid kontakte os. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du anmelder din klage til Aftersales Group BV, der handler på vegne af Atlas Gemini som policeadministrator. Du kan kontakte Aftersales Group ved at ringe på +47-(0)78150463 eller sende en e-mail til eu_support@servify.tech. Postadressen til Aftersales Group er:

   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, The Netherlands

   Administratoren vil forsøge at finde en løsning på dit problem inden for 24 timer. Hvis dette ikke er muligt, bekræfter administrator din klage inden for 5 hverdage fra modtagelsen, og du modtager et endeligt svar inden for 2 uger.

   I det usandsynlige tilfælde, at du finder administratorens svar utilfredsstillende, kan du anmelde klagen til Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Hvis din klage, efter involvering af disse enheder, stadig ikke er blevet håndteret på en tilfredsstillende måde, kan du bede følgende organisationer om at gennemgå sagen:

   Office of the Arbiter for Financial Services, 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta, Tlf. +356 21249245 (afgifter på oversøiske opkald),E-mail complaint.info@financialarbiter.org.mt; Web http://www.financialarbiter.org.mt Voldgiftsmandens kontor forventer, at du har et endeligt skriftligt svar fra Atlas Gemini, eller ikke har modtaget et sådant endeligt svar inden for 15 dage, før de kan acceptere din sag.

   Europa-Kommissionen har nedsat en kommission for onlinetvister til forbrugere, som har en klage til et produkt eller en tjeneste, der er købt online. Hvis du vælger at sende din klage på denne måde, bliver den videresendt til en uafhængig klageinstans, som udelukkende behandler sagen online og svarer inden for 90 dage. Internetadressen til denne kommission for onlinetvister er: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Husk altid at angive din e-mailadresse eu_support@servify.tech. Bemærk, at denne uafhængige klageinstans kun kan behandle din klage, efter at vi har haft mulighed for at finde en løsning.

   Din ret som forbruger til at anlægge sag forbliver upåvirket af tilstedeværelsen eller bruge af førnævnte klageprocedurer.

  11. Krav og ønsker

   Din forsikring opfylder kravene og ønskerne fra en person, som ønsker at beskytte sit forsikrede udstyr mod risikoen for tyveri og skader.

  12. Dit forsikringsselskab og begrænset ansvar

   Denne forsikring er underskrevet af Atlas Insurance PCC Limited angående Gemini-cellen (‘forsikringsselskab’).

   Atlas Insurance PCC Ltd er en virksomhed, som drives i henhold til lovgivningen på Malta, og som har registreret kontor på adressen 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC er godkendt af Maltese Financial Services Authority, Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta, Tlf.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Virksomheder drives også i Danmark som led i fri udveksling af tjenesteydelser, og det er registreret hos finanstilsynet under nummer 439406.

   I forbindelse med denne forsikring fungerer Atlas i forbindelse med sin Gemini-celle, som er en beskyttet celle, der blev grundlagt inden for gældende PCC-bestemmelser, og som ejes af Aftersales Group BV.

   Atlas kan oprette en eller flere beskyttede celler med henblik på adskillelse og beskyttelse af celleaktiver (kapital). Gemini-cellens aktiver beskyttes derefter mod gæld og tab fra de andre Atlas-celler og fra selve Atlas’ kernevirksomhed. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du:

   at du kun er berettiget til at fremsætte krav under denne forsikring, og at dine rettigheder og krav, som fremsættes i forbindelse med denne police, primært betales fra de aktiver i Gemini-cellen, som er tilgængelige til betaling af krav, når dit krav til Atlas Gemini er blevet registreret, og det kun er når Gemini-cellens aktiver er blevet brugt, at Atlas ikke-celleaktiver bruges til at opfylde Gemini-cellens aktiver, og at der ikke kan gøres krav på aktiverne fra en anden af Atlas’ beskyttede celler.

   På denne måde beskyttes dit forsikringsselskabs kapital (Atlas Gemini) altid mod mulige underskud i Atlas’ kerneaktiviteter eller i en af de andre beskyttede celler. Omvendt gælder det, at, hvis det udsandsynlige skulle ske, at der opstår underskud hos Atlas Gemini, så garanteres kontinuiteten af Atlas’ ikkecelle-aktiver.

   Ved at tegne denne forsikring accepterer og anerkender du, at forsikringen tegnes hos Atlas Gemini, og at du er opmærksom på PCC-bestemmelserne, som er gældende for Atlas Insurance PCC Limited og Gemini-cellen.

   Du accepterer og anerkender desuden, at denne klausul i vilkårene og bestemmelserne skal styres og fortolkes i henhold til maltesisk lovgivning, og at alle tvister i denne forbindelse skal forelægges den eksklusive jurisdiktion hos de maltetiske domstole. Du garanterer, at du, under gældende lov, har tilladelse til at vælge en sådan lov i det land, hvor domstolen sidder, til behandling af denne forsikringsklausul. Din accept af, at denne klausul er underlagt maltesisk lovgivning og jurisdiktionen for de maltesiske domstole og din angivelse af, at det er tilladt efter gældende lov at vælge en sådan lov til at være gældende for klausulen, er en væsentlig årsag til, at Atlas Gemini har accepteret at tegne denne forsikring.

  13. Kommunikation

   Al kommunikation mellem dig og Atlas Gemini og/eller administratoren foregår via den e-mailadresse og postadresse, du angav ved tegning af policen. Vores e-mailadresse er: eu_support@servify.tech , og vores telefonnummer er +47-(0)78150463.

  14. Beskyttelse af dine personlige oplysninger

   Atlas Gemini er dataansvarlig for dine personlige oplysninger, der lagres af os. Atlas Gemini og administratoren (os) bruger kun de oplysninger, du har angivet, til oprettelse af din police og muligvis under anmeldelse af et krav med henblik på policeadministration, kundeservice, forebyggelse af krav og svindel, herunder mulig overførsel af dine data til andre forsikringsselskaber og tilsynsmyndigheder og for at verificere dine data på baggrund af data fra tredjeparter, som vi har juridisk adgang til. Til disse formål offentliggør vi muligvis data til vores datterselskaber, tjenesteudbydere, agenter og leverandører.

   Du bekræfter hermed, at alle data fra en tredjepart, som du måtte have oplyst til os i forbindelse med tegningen og udførelse af din police, er blevet angivet med samtykke fra denne tredjepart. Du accepterer desuden at modtage kommunikation om beskyttelsen af disse data fra Atlas Gemini på vegne af denne tredjepart.

   Vi gemmer kun dine data i den periode, som er nødvendig for at kunne opfylde alle vores forpligtelse i forbindelse med denne police, medmindre en længere opbevaringsperiode er et lovkrav.

   Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger og til at bede Atlas Gemini om at opdatere eller redigere oplysningerne eller fjerne de personlige oplysninger fra vores arkiver, hvis de ikke længere er nødvendige i forbindelse med ovenstående formål. Du kan håndhæve disse og andre rettigheder i forbindelse med Atlas Geminis politik om beskyttelse af personlige oplysninger ved at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Du kan sende din anmodning via post til: Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta eller via e-mail til dpo@atlas.com.mt. Bemærk, dog, at der kan være visse personlige oplysninger, du ikke kan få adgang til, redigere eller slette, baseret på EU’s GDPR og/eller andre gældende love og bestemmelser.

   Hvis du mener, at Atlas Geminis behandling af dine personlige oplysninger ikke er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser for databeskyttelse, kan du indsende en klage til Atlas Gemini og/eller EU-datakommissæren ved at klikke på dette link https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Hvis du vil læse hele vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at få en bedre forståelse af, hvordan vi administrerer dine data, kan du gå til https://www.atlas.com.mt /legal/data protection/. Bemærk, at vores politik blive ændret fra tid til anden for hele tiden at være i overensstemmelse med ændret lovgivning, ændrede bestemmelser og ændrede retningslinjer for databeskyttelse.

  15. Hvilke love er gældende, og hvilke domstole er kompetente

   Dansk lov er gældende for denne police, og tvister, der opstår i forbindelse med rettighederne i policen, sendes til de danske domstole og nævn, med undtagelse af det, som er beskrevet i paragraf I. Hvis der opstår en tvist angående Atlas’ konstruktion af beskyttede celler, er maltesisk lov gældende.

   Denne police er underskrevet af Atlas Insurance PCC Ltd på vegne af Gemini-cellen. Atlas Insurance PCC Ltd er en virksomhed, som drives i henhold til lovgivningen på Malta, og som har registreret kontor på adressen 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC er godkendt af Maltese Financial Services Authority, Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, Tlf.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).