Üldtingimused, Nokia Phone Insurance Plus, august 2019

Rakendub kindlaksmääratud lepingu kestus, milleks on kuus (6), kaksteist (12) või kakskümmend neli (24) kuud, sõltuvalt valitud tootest.Hiljemalt kolm kuud enne kindlaksmääratud perioodi möödumist saate kindlustusandjalt lepingust taganemise avalduse, välja arvatud juhul, kui kindlustusleping lõpetati varem kooskõlas selle lepingu tingimustega.

 1. Oluline teave

  Kui lepingu kestuse ajal on teie kindlustatud seadmeid juhuslikult kahjustatud või need varastatakse, laseb Atlas Insurance PCC Limited, seoses oma Gemini tütarettevõttega („Atlas Gemini“), järgides järgmisi määratlusi, erandeid ja tingimusi, omal äranägemisel parandada või asendada teie kindlustatud seadmed asendusseadmega, millel on samaväärne funktsionaalsus. Asendusseade võib olla nii uus kui ka parandatud.

 2. Kus ja millal

  Teie kindlustatud seadmed on kindlustuskaitstud kogu kindlustuslepingu kestuse ajal, nii teie elukohariigis, mis on kirjas teie lepingu sertifikaadil, kui ka ajal, mil te oma kindlustatud seadmed viite välismaale.

 3. Mõisted:

  1. Asendusseadmed:
   kindlustusandja maksud seadmed, et asendada teie kindlustatud seade. Põhimõtteliselt on asendusseadmed identsed kindlustatu mobiiltelefoniga (välja arvatud värv). Kui identsed seadmed pole halduri jaoks enam mõistlikult kättesaadavad, antakse kindlustatud isikule asendusseadmed, mis on administraatori arvates samaväärsed halduri juures registreeritud kindlustatud seadmetega. Asendusseadmed on alati uued või parandatud seadmed.
  2. Haldur:
   Aftersales Group B.V. Aftersales on äriühing, mis on asutatud Hollandi seaduste alusel ja registreeritud aadressil Achter de Tolbrug 151, 5211 SM ‘s-Hertogenbosch, Madalmaad. Äriühing, registrinumbriga 12042867, on registreeritud Hollandi järelevalve teostaja juures, milleks on AFM (Madalmaade finantsturgude amet). Äriühingul on õigus tegutseda Eesti Vabariigis teenuste osutamise vabaduse alusel. Haldur võib anda (osa oma) tegevustest edasi valitud (kohalikele) kolmandatele isikutele.
  3. HMD:
   HMD Global Oy, Soome mobiiltelefonifirma, millel on Nokia mobiiltelefonide tootemargi ainuõigused.
  4. Hooletus:
   suutmatus hoolitseda sellisel määral, nagu mõistlikult ettevaatlik inimene sarnastes olukordades teeb.
  5. Järelevalveta:
   kui teil või mõnel muul isikul, kes on vanem kui 18 aastat, kellele olete usaldanud oma kindlustatud seadmed, puudub kindlustatud seadmetele täielik nähtavus või kui te/ta ei suuda takistada volitamata isikutel teie kindlustatud seadmeid võtmast.
  6. Juhuslik kahjustus/kahju:
   kahjustus ootamatu sündmuse tagajärjel, millel on teie kindlustatud seadmetele väline mõju, mille tagajärjel võivad tekkida kukkumis-, löögi- ja/või niiskuskahjustused, mille tulemusel teie kindlustatud seadmed ei tööta enam korrektselt ja täielikult, sealhulgas kahju, mille on põhjustanud kolmandad isikud ilma teie loata.
  7. Kindlustatud seadmed / seadmed:
   kindlustatud Nokia seade, mis on rahvusvahelise mobiilinumbri (IMEI-numbri) või seerianumbri põhjal registreeritud halduri juures 14 päeva jooksul alates ostmisest, ja ka tarvikud, mis samal ajal osteti. Seonduva seerianumbriga kindlustatud seadmed ja/või seonduv seerianumber on kirjas teie kindlustuslepingu graafikus.
  8. Kolmas isik:
   iga isik, välja arvatud kindlustatu, tema abikaasa või elukaaslane, tema ülenejad või alanejad sugulased, tema esindajad, kui kindlustatu on juriidiline isik, isikud, kellel on kindlustatu volitus kindlustatud seadme kasutamiseks.
  9. Näppamine:
   kindlustatud seadmete vargus kolmanda isiku poolt, mis ei hõlma vägivalda, kui kindlustatud seadmed asuvad vähemalt 2 (kahe) meetri kaugusel kindlustatud isikust.
  10. Ostuhind:
   kindlustatud seadme ostuhind käibemaksuga, välja arvatud müügiassistendi tehtud allahindlused, nagu on kirjas teie kindlustuslepingu graafikus.
  11. Tarvikud:
   kõik tarvikud, mis osteti koos teie kindlustatud seadmetega, välja arvatud autokomplektid, paigaldamise materjal, tarkvara ja allalaaditud sisu.
  12. Taskuvargus: kolmanda isiku poolt toime pandud kelmus, mis seisneb kindlustatud seadmete eemaldamises varguse ajal kindlustatu kantava koti või rõivaeseme taskust ilma füüsilise vägivallata.
  13. Teie/kindlustusvõtja:
   lepingu sertifikaadis nimetatud kindlustusvõtja, tingimusel et ta elab Eesti Vabariigis ja on vanem kui 18 aastat.
  14. Terrorism:
   igasugune tegevus, sealhulgas jõu kasutus või jõuga ähvardus, mille on toime pannud üksikisik või mitu isikut, tegutsedes kas üksi, organisatsiooni või valitsuse nimel või sellega seoses, olles pühendunud poliitilistele, usulistele, ideoloogilistele või sarnastele eesmärkidele, kavatsusega mõjutada valitsust või hirmutada elanikke või osa elanikkonnast.
  15. Vargus või varastatud:
   kui teile teadaolevad või tundmatud inimesed võtavad teie kindlustatud seadme, eesmärgiga võtta teilt teie kindlustatud seadme omandiõigus
  16. Viirus:
   muuhulgas, kuid mitte ainult Trooja hobused, ussviirused ja mis tahes programm või tarkvara, mis takistab otse või kaudselt teie kindlustatud seadmetel korralikult töötamast.
 4. Mis kuulub kindlustuskaitse alla

  Nokia Phone Insurance Plus pakub kindlustuskaitset järgmiste eest.

  1. Sissemurdmisele või vägivallale järgnev vargus – teie kindlustatud seadmed ja tarvikud asendatakse asendusseadmega, millel on samaväärne funktsionaalsus.
  2. Juhuslik kahjustus –
   teie kindlustatud seadmed parandatakse või asendatakse asendusseadmega, millel on samaväärne funktsionaalsus.
  3. Tarvikud –
   tarvikute, mida kahjustati või mis varastati samaaegselt koos kindlustatud seadmetega, maksimaalne väärtus on 150,00 eurot.
  4. Ülemaailmne kindlustuskaitse –
   see kehtib ka ajutise visiidi ajal välismaale.
 5. Mis ei kuulu kindlustuskaitse alla

  Atlas Gemini ei vastuta:

  1. Üldiselt – rakendatav igale kahjustuse ja varguse viisile
   1. Ülemäärane tasu rakendatakse kindlustatud seadme väärtuse alusel:

    Seadme arvväärtuse vahemikÜlemäärane tasu
    < 250 € 29 €
    251 € < 500 € 49 €
    > 500 € 69 €
   2. Mis tahes nõude kulud pärast esimese nõude rahuldamist, kui teie kindlustusperiood on kuus (6) või kaksteist (12) kuud, ja pärast teise nõude rahuldamist tekkinud mis tahes nõude kulud, kui teie kindlustusperiood on kakskümmend neli (24) kuud.
   3. Kulud, mis ilmnesid teie kindlustatud seadme kasutusvõimaluse kaotusest, taasühendamisest tekkinud kuludest või mis tahes muudest kuludest, mis ei ole teie kindlustatud seadme otsesed parandamis- või asenduskulud.
   4. Kindlustatud seadmete kaotamise, kadumise või kahjustamise eest varguse tagajärjel, millele ei eelne sissemurdmine ega vägivald (ähvardus), ega kaotsimineku või omastamise tagajärjel. See hõlmab ka intsidente, nagu järelevalveta jätmine või kaotamine, aga ka taskuvarguse või näppamise tagajärg.
   5. Kahju välistele andmekandjatele, nagu heli- ja filmilindid, DVDd, SD-kaardid ja tarkvara.
   6. Nii sisemiste kui ka väliste andmekandjate andmetaaste kulud.
   7. Kulud, mille eest vastutab tootja, tarnija või turustaja kooskõlas õigusliku garantii kohustustega.
   8. Kahjustused, mis on tekkinud puhastamise, parandamise või muutmise protsessi ajal või selle tulemusel ilma eelneva halduri loata, või erikonfiskeerimine või hävitamine valitsusasutuse, sealhulgas politsei korraldusel.
   9. Vargus rüüstamise või erikonfiskeerimise teel või kahju, mille on otseselt või kaudselt põhjustanud:
    1. sõda, sissetund, välismaine vaenulikkus (olenemata sellest, kas sõda kuulutati või mitte), kodusõda, ülestõus, revolutsioon, vastuhakk, sõjaline või ebaseaduslik võimu haaramine, natsionaliseerimine, konfiskeerimine, nõue, erikonfiskeerimine või hävitamine valitsuse või valitsusasutuse poolt;
    2. ioniseeriv kiirgus või mis tahes vormis tuumareostus;
    3. lööklained, mis on põhjustatud heli- või ülehelikiirusel liikuvate õhusõidukite või muude lendavate objektide poolt;
    4. terrorism, sõltumata muudest põhjustest või sündmustest, mis põhjustavad kahju samaaegselt või muus järjekorras.
   10. Tulekahju põhjustatud kahju teie seadmetele.
  2. Vargus
   1. Kindlustatud seadme vargus, millest ei ole teatatud haldurile ja asukohajärgsele politseiasutusele 72 tunni jooksul või võimalikult kiiresti pärast avastamist, kui 72 tundi ei ole kindlustatu jaoks jõukohane. Politsei peab koostama ametliku aruande.
   2. Vargus sõidukist, välja arvatud juhul, kui auto oli lukus, kindlustatud seadmed olid pandud kindalaekasse või auto pagasiruumi, ja näha on tõendatavad märgid sõidukisse sissemurdmisest.
   3. Kindlustatud seadmete vargus mis tahes ruumist, välja arvatud juhul, kui ruum oli lukuga lukustatud ja ei olnud varguse ajal avalikkusele kogu aeg vabalt ligipääsetav ning selle kohta on näha tõendatavad märgid.
   4. Järelevalveta jäetud kindlustatud seadmete vargus.
   5. Taskuvargus või näppamine.
   6. Hooletusest tingitud vargus.
  3. Kahjustamine
   1. Kindlustatud seadmete kosmeetilised kahjustused, nagu kriimustused ja mõlgid, mis ei mõjuta normaalset funktsionaalsust.
   2. Kõik paranduskulud, mis on tekkinud töötlemise, parandamise ja/või puhastamise ajal, mida on teinud kindlustatu ise ja/või remonditöökoda, mis ei ole HMD tunnustatud, mille puhul oleks kindlustatu muidu kaotanud õiguse õiguslikule garantiile.
   3. Kindlustatud seadme kahjustused, mis on põhjustatud halvema kvaliteediga osade (vanade ja/või mitteoriginaalsete Nokia osade) kasutamisest, kui kindlustatud seadmeid modifitseerib ja/või remondib kindlustatu ise ja/või remonditöökoda, mis ei ole HMD tunnustatud.
   4. Tarkvara ja defektsed lambid, voolikud, teibid, akud, SIM-kaardid, antennid, toonerite komplekt, trumlikomplekt, prindipea ja muud seadmed, mis on oma olemuse ja kasutamise tõttu regulaarselt ja kiiresti kuluvad ja/või kahjustuvad.
   5. Kindlustatud seadmete mis tahes kahjustused, mis on tekkinud hooletuse tagajärjel.
   6. Tarvikute kahjustused, välja arvatud juhul, kui need said kahjustada samal ajal, kui toimus kindlustatud seadmete juhuslik kahjustamine või vargus.
   7. Kindlustatud seadmete mis tahes kahjustused, mis tulenevad kulumisest, amortiseerumisest, putukatest, kahjuritest, hallitusseentest või keskkonna- või kliimatingimustest.
   8. Kindlustatud seadmete mis tahes kahjustused, mis tulenevad tootja kasutusjuhendis kirjeldatud kasutusjuhiste, ühendamise, paigaldamise ja hooldamise juhiste mittejärgimisest.
   9. Kindlustatud seadmetele viiruse tekitatud mis tahes kahjustused.
   10. Kõik kahjustused, mille tekitas kindlustatu tahtlikult.
 6. Meie tingimused

  1. Kindlustusperiood või kindlustuslepingu kestus

   Rakendub kindlaksmääratud lepingu kestus, milleks on kuus (6), kaksteist (12) või kakskümmend neli (24) kuud, sõltuvalt valitud tootest. Hiljemalt kolm kuud enne kindlaksmääratud perioodi möödumist saate kindlustusandjalt lepingust taganemise avalduse, välja arvatud juhul, kui kindlustusleping lõpetati varem kooskõlas selle lepingu tingimustega, nagu on sätestatud punktis h. Kui kindlustusandja on kindlustuslepingu ajaks saanud kogu kindlustusmakse, algab kindlustus kuupäeval, mil olete sellele kindlustusele edukalt registreerunud, tingimusel et see kuupäev ei ületa 14 kalendripäeva alates uhiuue kindlustatud seadme ostmisest ja tingimusel, et kindlustatud seadmed pole kahjustatud, neid pole kaotatud ega varastatud. Kindlustuse alguskuupäev ja kindlaksmääratud periood on nimetatud kindlustuslepingu graafikus.
   Kindlustusele rakenduva kindlustusmakse kogub kindlustusandja eest täies mahus haldur.

  2. Makseviis

   Atlas Gemini võib oma ära äranägemise järgi:

   1. parandada või asendada kindlustatud seadmed (asendusseadmega) ja tarvikud (jaehinnaga kuni 150,00 eurot), või
   2. maksta kindlustatule rahasumma, mis võrdub kuludega, mida Atlas Gemini peaks kandma kindlustatu asendusseadmete ja tarvikute funktsionaalsuse tagamiseks, mis Atlas Gemini arvates on kindlustatud seadmetele võimalikult sarnane.

   Makstav summa ei ületa kunagi ostuhinda.

  3. Hoolikas kasutamine

   Te olete kohustatud võtma kasutusele kõik mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta oma kindlustatud seadmeid juhuslike kahjustuste ja varguse eest ning hoida neid heas seisukorras.

  4. Tõe rääkimata jätmine
   1. Kui te olete tahtlikult edastanud ebaõiget teavet või jätnud esitamata teabe, mida peaksite mõistlikult teadma, võib see mõjutada kindlustusandja riskihindamist ja kindlustusandja võib lepingu tühistada, kui te seda välja võtate. Kui teie kindlustusleping on kuulutatud nendel alustel õigustühiseks, tagastatakse teile allesjäänud kindlustusmakse.
   2. Kui kindlustatu on tahtlikult edastanud ebaõiget teavet või jätnud esitamata teabe enda esitatud nõude osas, võib kindlustusandja nõude tagasi lükata. Teie kindlustusleping on kehtiv, kuni selle tühistab üks pooltest kooskõlas nende üldtingimuste sätetega.
   3. Atlas Geminil on õigus tagasi nõuda kõik tekkinud kulud seoses nõudega (sealhulgas uurimis- ja kogumiskulud), kui pärast nõude maksmist tundub, et nõue oli mingil määral petlik.
   4. Atlas Gemini võib teavitada politseid, valitsust või kelmusi reguleerivaid ametiasutusi. Atlas Gemini võib ka jagada kelmuste üksikasju teiste kindlustusandjatega, sealhulgas lisades need kindlustusandjate poolt pettuste vastu võitlemiseks loodud petturlike nõuete nimekirja.
  5. Nõudest teatamine

   Võimalikult kiiresti pärast juhusliku kahjustuse või varguse avastamist, mis on teie arvates teie kindlustuslepingu alusel katmiseks sobiv, peate te:

   1. Varguse või tahtliku kahjustamise korral kolmanda isiku poolt, ilma teie nõusolekuta, teavitama haldurit ja politseid (või kui viibite välismaal, kohalikku politseiga samaväärset asutust) 72 tunni jooksul või pärast avastamist võimalikult kiiresti, kui 72 tundi ei ole kindlustatu jaoks jõukohane.
   2. Politsei peab koostama ametliku aruande isegi kui viibite välismaal, sest selle ametliku aruande koopiat on vaja, et hinnata teie nõuet. Juhusliku kahjustamise korral, mis on kaetud teie kindlustuslepinguga, võite pöörduda halduri poole, ka välismaalt helistades, numbrile +372 (0)686 8897 ja teavitada haldurit 14 päeva jooksul alates juhusliku kahjustamise avastamisest, või kui see pole võimalik, siis võimalikult kiiresti. Selleks saate nii välismaalt kui ka kodumaal helistada haldurile telefonil +372 (0)686 8897.
   3. Kui te ei teata kahjust kooskõlas ülalmainitud kohustustega, võib Atlas Gemini vähendada oma teenuseid sellele tekitatud kahju ulatuses. Kui Atlas Gemini suudab tõestada pettuslikku kavatsust, saab ta täielikult keelduda kindlustushüvitise maksmisest.
   4. Atlas Gemini vastutuse tingimuseks on, et teie nõude tasumine toimub alati Atlas Gemini osutatud viisil. Atlas Gemini peab asendama teie kindlustatud seadmed või need peab parandama töökoda, mille on valinud Atlas Gemini. Kui te seda ei järgi, ei vastuta Atlas Gemini enam teenuste osutamise eest.
   5. Kohe kui teavitate oma kindlustatud seadmete vargusest, on Atlas Gemini kohustatud paluma, et teie operaator kannaks teie kindlustatud seadmed musta nimekirja.
   6. Teil võidakse paluda täita taotluse vorm või anda oma nõude kohta lisateavet. Kui te ei tee koostööd, võib teie nõude hindamist edasi lükata.
  6. Teie vanus ja aadress

   Te peate kindlustuslepingu sõlmimise ajal olema vähemalt 18-aastane ja elama lepingu kestuse ajal oma lepingu sertifikaadil nimetatud elukohariigis.

  7. Kindlustatud seadmete või muu teabe muutmine

   Kindlustatu peab haldurit õigeaegselt teavitama lepinguteabe muudatustest, näiteks kindlustatu aadressi ja e-posti aadressi osas. Kindlustatud seadmete vahetamine on võimalik ainult juhul, kui tegemist on uue, korralikult töötava ja kahjustamata Nokia seadmega ja vahetamisest on teavitatud Atlas Geminit 7 päeva jooksul alates ostukuupäevast, saates e-kirja aadressile eu_support@servify.tech. Atlas Geminil on õigus paluda uue seadme ostutšeki esitamist. Atlas Gemini ei vastuta paranduskulude või seadmete asendamise eest, välja arvatud registreeritud kindlustatud seadmete eest.

  8. Kindlustuslepingu tühistamine

   Teil on õigus tühistada oma kindlustusleping 14 päeva jooksul alates:

   1. päevast, mil teid teavitati, et teie kindlustusleping on jõustunud; või
   2. päevast, mil te saite oma kindlustuslepingu täielikud üldtingimused, kui see toimus hiljem kui jaotises (i) nimetatud kuupäeval.

   Pärast teie tühistamistaotluse laekumist tagastatakse tühistamise jõustumisel kindlustuslepingu kestuse eest juba makstud kindlustusmakse.

   Lisaks kehtib järgmine:

   1. Teie kindlustusleping tühistatakse automaatselt kohe pärast esimese nõude rahuldamist, kui teie kindlustusperiood on kuus (6) või kaksteist (12) kuud. Ühtegi kindlustusmakset ei tagastata. Kindlustusandja teavitab teid tühistamisest e-kirja kaudu.
   2. Teie kindlustusleping tühistatakse automaatselt kohe pärast teise nõude rahuldamist, kui teie kindlustusperiood on kakskümmend neli (24) kuud. Ühtegi kindlustusmakset ei tagastata. Kindlustusandja teavitab teid tühistamisest e-kirja kaudu.
  9. Muudatused teie kindlustuslepingus

   Atlas Gemini võib teie kindlustuslepingu tingimusi igal ajal muuta, kuniks neil puudub mõistlikkuse ja õigluse kriteeriumide kohaselt oluline mõju kindlustatule.

   Atlas Gemini saab rakendada olulisi muudatusi teie kindlustuslepingu tingimustes, muu hulgas kindlustusmakse, omavastutus, nõudeprotseduurid või tühistamisõigus tulevaste kindlustuslepingute kestuste korral, pärast seda, kui ta on saanud teie nõusoleku muudetud kindlustuslepingu tingimuste kohta.

   Oluliste muudatuste korral teie kindlustuslepingu tingimustes on teil õigus tühistada leping kolme (3) kuu jooksul alates väljakuulutatud muudatuste saamisest. Kindlustusandja peab sellistest muudatustest teavitama vähemalt kolm kuud enne nende jõustumist.

   Kui te otsustate sellisel juhul kindlustuslepingu tühistada, tagastab kindlustusandja kõik ülejäänud kindlustusperioodi eest ettemakstud kindlustusmaksed, mis jõustuvad tühistamisest teavitamise kuupäevast.

  10. Mida teha, kui te pole Atlas Geminiga rahul

   Atlas Gemini teeb kõik endast oleneva, et pakkuda teile professionaalset ja usaldusväärset teenust. Kui teil on siiski selle teenuse kohta kaebusi, võite sellest alati meid teavitada. Sellisel juhul soovitame teil edastada oma kaebus Aftersales Group B.V.-le, mis tegutseb Atlas Gemini nimel kindlustuslepingu haldurina. Te võite võtta ühendust Aftersales Groupiga, helistades numbrile +372 (0)686 8897, või saates e-kirja aadressile eu_support@servify.tech. Aftersales Groupi postiaadress on:
   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, Madalmaad

   Haldur püüab teie kaebuse või probleemi lahendada 24 tunni jooksul. Kui see pole võimalik, kinnitab haldur teie kaebuse viie tööpäeva jooksul alates selle saamisest ja annab kindla vastuse kahe nädala jooksul.

   Kui halduri vastus osutub ebarahuldavaks, mis on aga ebatõenäoline, saab kaebuse edastada äriühingule Atlas Insurance PCC Limited (Gemini tütarettevõte) aadressil 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Kui pärast nende üksuste kaasamist ei ole teie kaebus endiselt rahuldavalt lahendatud, võite paluda juhtum läbi vaadata järgmisel organisatsioonil:

   Finantsteenuste vahekohtuniku büroo(Office of the Arbiter for Financial Services), 1e korrus, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta, tel +356 2124 9245 (kehtivad välismaal olevad kõnetasud),e-posti aadress complaint.info@financialarbiter.org.mt, veebisait www.financialarbiter.org.mt.Enne kui vahekohtuniku büroo saab teie juhtumi vastu võtta, eeldatakse, et teil on lõplik kirjalik vastus Atlas Geminilt või et teil pole õnnestunud saada sellist lõplikku vastust 15 päeva jooksul.

   Euroopa Komisjonil on veebipõhine vaidluskomisjon tarbijatele, kellel on kaebusi veebis ostetud toote või teenuse kohta. Kui otsustate oma kaebuse sel viisil esitada, edastatakse see sõltumatule kaebuste käsitlemisega tegelevale organisatsioonile, kes tegeleb teemaga täielikult veebis ja vastab 90 päeva jooksul. Selle veebipõhise vaidluskomisjoni veebiaadress on: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Pidage meeles alati lisada meie e-posti aadress eu_support@servify.tech. Pange tähele, et see sõltumatu kaebuste käsitlemisega tegelev organisatsioon saab teie kaebust käsitleda alles pärast seda, kui meil on olnud võimalus jõuda lahenduseni.

   Nimetatud kaebuste esitamise kord ega kasutamine ei mõjuta teie kui kliendi õigusi juriidiliste meetmete võtmiseks.

  11. Nõuded ja soovid

   Teie kindlustus vastab nende isikute nõuetele ja soovidele, kes soovivad kaitsta oma kindlustatud seadmeid varguse ja kahjustuste ohu eest.

  12. Teie kindlustusandja ja vastutusklausel

   Sellele kindlustusele on alla kirjutanud Atlas Insurance PCC Limited seoses oma Gemini tütarettevõttega („kindlustusandja“).

   Atlas Insurance PCC Ltd on Malta seaduste alusel asutatud äriühing, mis on registreeritud aadressil 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC tegutseb Malta finantsteenuste asutuse väljastatud volituse alusel aadressil Notabile Road, BKR 3000 Attard, Malta, tel: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Äriühing kaupleb Eesti Vabariigis teenuste osutamise vabaduse alusel ja on registreeritud Eesti finantsinspektsiooni juures.

   Selle kindlustuse alusel tegutseb Atlas seoses oma Gemini tütarettevõttega, mis loodi kehtivate kaitstud tütarettevõtte määruste alusel ja mida omab Aftersales Group B.V..

   Atlas võib luua ühe või mitu kaitstud tütarettevõtet, eesmärgiga eraldada ja kaitsta filiaalide varasid (kapital). Gemini tütarettevõtte varasid kaitstakse Atlase teiste tütarettevõtete ja Atlase põhitegevuse enda vastutuste ja kahjude eest. Nende tingimustega nõustumisel nõustute, et:

   1. teil on õigus esitada nõue ainult selle kindlustuse alusel; ja
   2. teie sellest kindlustuslepingust tulenevad õigused ja nõuded rahuldatakse peamiselt Gemini tütarettevõtte varast, mis on saadaval nõuete lahendamiseks, kui teie nõue registreeritakse Atlas Gemini vastu; ja
   3. alles siis, kui Gemini tütarettevõtte varad on ammendatud, kasutatakse Atlase mittefiliaalseid varasid Gemini tütarettevõtte mis tahes kohustuste täitmiseks; ja
   4. muu Atlase kaitstud tütarettevõtte varade suhtes ei saa nõuet esitada.

   Sellisel viisil on teie kindlustusandja Atlas Gemini kapital alati kaitstud võimalike eelarve puudujääkide eest Atlase põhitegevuses või mõnes muus kaitstud tütarettevõttes. Vastupidisel juhul, kui Atlas Geminil tekib puudujääk (mis on vähetõenäoline), tagavad teiseselt järjepidevuse Atlase mittefiliaalsed varad.

   Selle kindlustuse sõlmimisega tunnistate ja nõustute, et see kindlustus sõlmitakse Atlas Geminiga ja te olete teadlikud kaitstud tütarettevõtte määruste sätetest, mis rakenduvad Atlas Insurance PCC Limitedile ja Gemini tütarettevõttele.

   Lisaks tunnistate ja nõustute, et seda tingimuste klauslit tuleb reguleerida ja tõlgendada kooskõlas Malta seadustega ning kõik sellega seotud vaidlused tuleb anda Malta kohtute ainupädevusse. Te kinnitate, et kohaldatava seaduse kohaselt on teil õigus valida selle kindlustusklausli reguleerimiseks selline seadus ja foorum. Teie nõusolek, et seda klauslit reguleerib Malta seadus ja et see allub Malta kohtute jurisdiktsiooni alla, ning teie kinnitus, et kohaldatava seaduse kohaselt on selle klausli reguleerimiseks lubatud valida selline seadus, on oluline põhjus, miks Atlas Gemini on nõustunud sõlmima selle kindlustuslepingu.

  13. Suhtlus

   Kogu suhtlus teie ja Atlas Gemini ja/või halduri vahel toimub meile kindlustuslepingu registreerimisel antud e-posti või postiaadressi kaudu. Meie e-posti aadress on: eu_support@servify.tech ja meie telefoninumber on +372 (0)686 8897.

  14. Teie isikuandmete kaitse

   Atlas Gemini on meiepoolselt talletavate teie isikuandmete vastutav töötleja. Atlas Gemini ja haldur (meie) kasutame teie andmeid kindlustuslepingu loomise eesmärgil ja nõudest teatamise ajal kindlustuslepingu haldamise, klienditeeninduse, nõuete ja pettuste ennetamise jaoks, sealhulgas teie andmete võimalik edastamine teistele kindlustusandjatele ja reguleerivatele asutustele ning teie andmete kontrollimine kolmandatelt isikutelt saadud andmete põhjal, millele meil on seaduslik juurdepääs. Nendel eesmärkidel võime avaldada andmeid oma tütarettevõtetele, teenuste osutajatele, agentidele ja tarnijatele.

   Käesolevaga kinnitate, et kõik kolmandalt isikult saadud andmed, mille olete meile edastanud seoses oma kindlustuslepingu registreerimise ja täitmisega, on antud selle kolmanda isiku nõusolekul. Samuti nõustute saama kolmanda isiku nimel Atlas Gemini käest nende andmete kaitsega seotud teateid.

   Me talletame teie andmeid ainult ajaks, mida on meil vaja, et täita kõik oma kohustused, mis tulenevad sellest kindlustuslepingust, välja arvatud juhul, kui seadusega on ette nähtud pikem säilitusaeg.

   Teil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja paluda Atlas Geminil kõnealust teavet värskendada, parandada või eemaldada need isikuandmed meie registritest, kui see pole eespool nimetatud eesmärkide jaoks enam vajalik. Te võite teostada neid ja muid õiguseid, mis tulenevad Atlas Gemini privaatsuseeskirjadest, võttes ühendust meie andmekaitseametnikuga. Te võite saata oma taotluse kirja teel andmekaitseametnikule, Atlas Insurance PCC Limited, aadressile 48-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta, või e-kirja teel dpo@atlas.com.mt. Pange siiski tähele et teatud isiklik teave võib olla erandiks sellistele juurdepääsu-, parandamis- või kustutamistaotlustele, mis põhinevad ELi isikuandmete kaitse üldmäärusel ja/või muudel kohaldatavatel seadustel ja määrustel.

   Kui te usute, et teie isikuandmete töötlemine Atlas Gemini poolt ei ole kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseaduste ja -määrustega, saate esitada kaebuse Atlas Geminile ja/või andmekaitsevoliniku kantseleile, klõpsates järgmisele lingile: https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Kui soovite vaadata meie täielikke privaatsuseeskirju, et saada lisateavet oma andmete haldamise kohta, minge aadressile https://www.atlas.com.mt/legal/data-protection/. Pange tähele, et meie kindlustusleping võib aeg-ajalt muutuda, selleks et see oleks muutuvate andmekaitseseaduste, -määruste ja -juhistega kooskõlas.

  15. Millised õigused kohalduvad ja millised kohtud on pädevad

   Sellele kindlustuslepingule kohaldub Eesti seadus ja kindlustuslepingust tulenevate õigustega seotud vaidlused edastatakse Ühendkuningriigi kohtutele, välja arvatud artiklis l kirjeldatud õigused. Malta seadus kohaldub, kui tekib vaidlus Atlase kaitstud tütarettevõtte üle.

   Sellele kindlustuslepingule on alla kirjutanud Atlas Insurance PCC Ltd, tegutsedes oma Gemini tütarettevõtte nimel. Atlas Insurance PCC Ltd on Malta seaduste alusel asutatud äriühing, mis on registreeritud aadressil 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC tegutseb Malta finantsteenuste asutuse väljastatud volituse alusel aadressil Notabile Road, BKR 3000 tt’Attard, Malta, tel: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).