Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Ασφάλισης Nokia Phone Insurance Plus Αύγουστος 2019

Ανάλογα με το προϊόν που έχετε επιλέξει, ισχύει ορισμένη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου για έξι (6), δώδεκα (12) ή εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Το αργότερο 3 μήνες πριν τη λήξη της καθορισμένης διάρκειας ισχύος, θα λάβετε μια ειδοποίηση ακύρωσης από τον Ασφαλιστή, εκτός εάν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει καταγγελθεί νωρίτερα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 1. Σημαντικές πληροφορίες

  Εάν η Ασφαλισμένη συσκευή σας κλαπεί ή υποστεί τυχαία ζημιά κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η Atlas Insurance PCC Limited, σε σχέση με την Gemini Cell της («Atlas Gemini»), κατά τη διακριτική ευχέρειά της, τηρώντας δεόντως τους ακόλουθους ορισμούς, εξαιρέσεις και προϋποθέσεις, θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει την Ασφαλισμένη συσκευή σας με μια Συσκευή αντικατάστασης με αντίστοιχες λειτουργικές δυνατότητες. Η Συσκευή αντικατάστασης μπορεί να είναι είτε καινούργια είτε επισκευασμένη.

 2. Πότε και πού

  Η Ασφαλισμένη συσκευή σας καλύπτεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, τόσο στη Χώρα κατοικίας σας, όπως αυτή αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας όσο και όταν παίρνετε μαζί σας προσωρινά την Ασφαλισμένη συσκευή στο εξωτερικό.

 3. Ορισμοί (με αλφαβητική σειρά):

  1. Αμέλεια σημαίνει:
   Παράλειψη επίδειξης της επιμέλειας που θα επιδείκνυε ο μέσος συνετός άνθρωπος σε παρόμοιες συνθήκες.
  2. Αρπαγή σημαίνει:
   Κλοπή της Ασφαλισμένης συσκευή από Τρίτο μέρος, που συνίσταται στην αφαίρεση, χωρίς άσκηση βίας, της Ασφαλισμένης συσκευής, παρουσία του ασφαλισμένου ενώ η Ασφαλισμένη συσκευή βρίσκεται σε ακτίνα έως 2 (δύο) μέτρων από τον ασφαλισμένο.
  3. Ασφαλισμένη συσκευή/Συσκευή σημαίνει:
   Η ασφαλισμένη συσκευή Nokia, η οποία, με βάση τον αριθμό IMEI ή τον σειριακό αριθμό, καταχωρείται ως καινούργια στον Διαχειριστή εντός 14 ημερών από την αγορά, καθώς και τα Εξαρτήματα που αγοράστηκαν κατά τον ίδιο χρόνο. Η Ασφαλισμένη συσκευή με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό ή/και με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό περιγράφεται στο παράρτημα του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.
  4. Διαχειριστής σημαίνει:
   Η Aftersales Group B.V. Η Aftersales είναι μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο με έδρα στη διεύθυνση 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, The Netherlands. Η εταιρεία έχει καταχωριστεί στην ολλανδική εποπτεύουσα αρχή AFM (Netherlands Authority for the Financial Markets) με αριθμό 12042867. Η εταιρεία έχει άδεια να εκτελεί δραστηριότητες στην Ελλάδα σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής δύναται να αναθέτει εξωτερικά τις υποχρεώσεις του (ή μέρος αυτών) σε επιλεγμένα (τοπικά) τρίτα μέρη.
  5. Εξαρτήματα σημαίνει:
   Κάθε Εξάρτημα που αγοράστηκε μαζί με την Ασφαλισμένη συσκευή σας, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων αυτοκινήτου, των υλικών εγκατάστασης, του λογισμικού και των μεταφορτώσεων περιεχομένου.
  6. Εσείς/Σας/Ασφαλισμένος σημαίνει:
   Ο Ασφαλισμένος που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφαλιστηρίου συμβολαίου, υπό την προϋπόθεση ότι ζει στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών.
  7. HMD σημαίνει:
   Η HMD Global Oy, φιλανδική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με αποκλειστικά δικαιώματα στην εμπορική επωνυμία Nokia για κινητά τηλέφωνα.
  8. Ιός σημαίνει:
   Μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, οποιαδήποτε Trojan Horses, Worms και τυχόν άλλα προγράμματα ή εφαρμογές λογισμικού που εμποδίζουν άμεσα ή έμμεσα την ορθή λειτουργία της Ασφαλισμένης συσκευής.
  9. Κλοπή σημαίνει:
   Η αφαίρεση της Ασφαλισμένης συσκευής σας από γνωστά ή άγνωστα πρόσωπα με σκοπό την παράνομη και μόνιμη αφαίρεση της κυριότητας της Ασφαλισμένης συσκευής σας από εσάς.
  10. Κλοπή από τσάντα σημαίνει:
   Δόλια πράξη που διαπράττεται από Τρίτο μέρος, η οποία συνίσταται στην αφαίρεση της Ασφαλισμένης Συσκευής από την τσέπη μιας τσάντας ή είδους ένδυσης που φορά ο ασφαλισμένος στο σώμα του κατά τον χρόνο της Κλοπής χωρίς άσκηση σωματικής βίας.
  11. Συσκευή αντικατάστασης σημαίνει:
   Η συσκευή που έχει πληρωθεί από τον Ασφαλιστή για να αντικαταστήσει την Ασφαλισμένη συσκευή σας. Κατά κανόνα, η Συσκευή αντικατάστασης είναι όμοια με το κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου (με εξαίρεση το χρώμα). Εάν, για εύλογους λόγους, ο Διαχειριστής δεν έχει διαθέσιμη κάποια όμοια συσκευή, ο ασφαλισμένος θα λάβει μια Συσκευή αντικατάστασης, που, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή, είναι αντίστοιχη της Ασφαλισμένης συσκευής που έχει καταχωριστεί στον Διαχειριστή. Η Συσκευή αντικατάστασης είναι πάντα καινούργια ή επισκευασμένη συσκευή.
  12. Τιμή αγοράς σημαίνει:
   Η τιμή αγοράς της Ασφαλισμένης συσκευής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εξαιρουμένων όμως τυχόν εκπτώσεων που παρέχονται από τον πωλητή, όπως αναφέρεται στο παράρτημα του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.
  13. Τρίτο μέρος σημαίνει:
   Κάθε πρόσωπο πλην του ασφαλισμένου, του/της συζύγου ή συντρόφου του/της, των ανιόντων ή κατιόντων του/της, των εκπροσώπων του, εάν ο ασφαλισμένος είναι νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που δεν είχε άδεια από τον ασφαλισμένο να χρησιμοποιήσει την Ασφαλισμένη συσκευή.
  14. Τρομοκρατία σημαίνει:
   Οποιαδήποτε πράξη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της άσκησης βίας ή απειλής βίας, από ένα πρόσωπο ή από ομάδα προσώπων, που ενεργούν μόνοι ή για λογαριασμό ή σε σχέση με οποιονδήποτε οργανισμό ή κυβέρνηση που δεσμεύεται από πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή παρόμοιους σκοπούς, με στόχο την επιρροή μιας κυβέρνησης ή τον εκφοβισμό του πληθυσμού ή μέρους του πληθυσμού.
  15. Τυχαία ζημιά/Ζημιά σημαίνει:
   Ζημιά ως αποτέλεσμα ενός ξαφνικού γεγονότος που είχε εξωτερική επίδραση στην Ασφαλισμένη συσκευή σας που επέφερε Ζημιά λόγω πτώσης, πρόσκρουσης ή/και υγρασίας, με αποτέλεσμα η Ασφαλισμένη συσκευή σας να μην λειτουργεί σωστά και πλήρως, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ζημιάς που προκαλείται από Τρίτα μέρη χωρίς την άδειά σας.
  16. Χωρίς επίβλεψη σημαίνει:
   Όταν εσείς, ή άλλο πρόσωπο άνω των 18 ετών, στο οποίο έχετε εμπιστευτεί την Ασφαλισμένη συσκευή σας, δεν έχετε/έχει πλήρη ορατότητα της Ασφαλισμένης συσκευής ή δεν είστε/είναι σε θέση να εμποδίσετε/εμποδίσει μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να αφαιρέσουν την Ασφαλισμένη συσκευή σας.
 4. Τι καλύπτεται

  Η Ασφάλιση Nokia Phone Insurance Plus παρέχει κάλυψη για:

  1. Κλοπή που πραγματοποιείται με βίαιη είσοδο/ή βία–
   Η Ασφαλισμένη συσκευή σας και τα Εξαρτήματά σας θα αντικατασταθούν από Συσκευή αντικατάστασης με αντίστοιχες λειτουργικές δυνατότητες.
  2. Τυχαία ζημιά –
   Η Ασφαλισμένη συσκευή σας θα επισκευαστεί ή αντικατασταθεί από Συσκευή αντικατάστασης με αντίστοιχες λειτουργικές δυνατότητες.
  3. Εξαρτήματα –
   Έως το ανώτατο ποσό των 150,00 € συνολικά για Εξαρτήματα που Ζημιώθηκαν ή Εκλάπησαν κατά τον ίδιο χρόνο με την Ασφαλισμένη συσκευή.
  4. Παγκόσμια κάλυψη –
   Η κάλυψη ισχύει επίσης κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής στο εξωτερικό.
 5. Τι δεν καλύπτεται

  Η Atlas Gemini δεν είναι υπεύθυνη για:

  1. Γενικά –Ισχύει για κάθε είδους ζημιά και κλοπή.
   1. Ισχύει απαλλαγή που βασίζεται στην αξία της Ασφαλισμένης συσκευής:

    Σύνολο συσκευής Απαλλαγή
    < 250,00 € 29,00 €
    251,00 € < 500 € 49,00 €
    > 500,00 € 69,00 €
   2. Τα έξοδα κάθε απαίτησης μετά την πρώτη επιτυχή απαίτηση, εάν η Περίοδος ασφάλισής σας είναι έξι (6) μήνες ή δώδεκα (12) μήνες, και τα έξοδα κάθε απαίτησης μετά τη δεύτερη επιτυχή απαίτηση, εάν η Περίοδος ασφάλισής σας είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
   3. Τα έξοδα που προέκυψαν λόγω απώλειας της χρήσης της Ασφαλισμένης συσκευής σας, τα έξοδα επανασύνδεσης, τα έξοδα συνδρομής κάθε είδους, ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα πέρα από τα άμεσα έξοδα της επισκευής ή αντικατάστασης της Ασφαλισμένης συσκευής σας.
   4. Για απώλεια, εξαφάνιση ή Ζημιά της Ασφαλισμένης συσκευής ως αποτέλεσμα κλοπής που δεν πραγματοποιήθηκε με βίαιη είσοδο ή/και (απειλούμενη) βία, ή ως αποτέλεσμα απώλειας ή υπεξαίρεσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται περιστατικά στα οποία η συσκευή έχει αφεθεί χωρίς επίβλεψη ή έχει χαθεί, καθώς και εάν είναι αποτέλεσμα Κλοπής από τσάντα ή Αρπαγής.
   5. Ζημιά σε εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, όπως κασέτες, ταινίες, δίσκοι, DVD, κάρτες SD και λογισμικό.
   6. Τα έξοδα αποκατάστασης δεδομένων τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων.
   7. Έξοδα για τα οποία ευθύνονται ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής ή ο διανομέας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της νόμιμης εγγύησης.
   8. Κλοπή ή Ζημιά που προκαλείται από ή κατά τη διάρκεια καθαρισμού, επισκευής ή τροποποίησης χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Διαχειριστή ή κατά τη διάρκεια κατάσχεσης ή παρακράτησης με εντολή κρατικού φορέα, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας.
   9. Κλοπή στο πλαίσιο λεηλασίας ή κατάσχεσης ή Ζημιάς που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από:
    1. Πόλεμο, εισβολή, εχθρικές ενέργειες από ξένη χώρα (ανεξαρτήτως του εάν έχει κηρυχθεί πόλεμος ή όχι), εμφύλιο πόλεμο, εξέγερση, επανάσταση, εξουσία που λαμβάνεται στρατιωτικά ή παράνομα, εθνικοποίηση, απαλλοτρίωση, απαίτηση, κατάσχεση ή καταστροφή από το κράτος ή κρατική αρχή,
    2. Ιονίζουσα ακτινοβολία ή οποιαδήποτε μορφή πυρηνικής μόλυνσης,
    3. Κρουστικά κύματα που προκαλούνται από αεροσκάφος ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα με ηχητική ή υπερηχητική ταχύτητα,
    4. Τρομοκρατία, ανεξάρτητα από άλλες αιτίες ή γεγονότα που έχουν συμβάλει ταυτόχρονα ή με οποιαδήποτε άλλη σειρά στην πρόκληση της ζημίας.
   10. Οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε από φωτιά.
  2. Κλοπή
   1. Κλοπή της Ασφαλισμένης συσκευής που δεν καταγγέλλεται στον Διαχειριστή και στην τοπική αστυνομία εντός 72 ωρών ή το συντομότερο δυνατό από τη διαπίστωση της κλοπής, εάν δεν είναι εφικτό να τηρηθεί η προθεσμία των 72 ωρών από τον Ασφαλισμένο. Η αστυνομία πρέπει να συντάξει επίσημη αναφορά.
   2. Κλοπή από όχημα, εκτός εάν το αυτοκίνητο ήταν πλήρως κλειδωμένο, η Ασφαλισμένη συσκευή ήταν ασφαλισμένη στο ντουλαπάκι ή στο πορτμπαγκάζ και υπάρχουν αποδεικτικά ίχνη διάρρηξης του οχήματος.
   3. Κλοπή της Ασφαλισμένης συσκευής από οποιοδήποτε δωμάτιο, εκτός εάν αυτό το δωμάτιο ήταν κλειδωμένο με κλειδαριά και δεν ήταν ελεύθερα προσβάσιμο στο κοινό κατά τον χρόνο της Κλοπής και υπάρχουν αποδεικτικά ίχνη αυτής.
   4. Κλοπή της Ασφαλισμένης συσκευής που έχει αφεθεί Χωρίς επίβλεψη.
   5. Κλοπή από τσάντα ή Αρπαγή.
   6. Κλοπή που προκαλείται από Αμέλεια.
  3. Ζημιά
   1. Ζημιά στην εξωτερική εμφάνιση της Ασφαλισμένης συσκευής, όπως γρατσουνιές και χτυπήματα, που δεν επηρεάζουν τις κανονικές λειτουργικές δυνατότητές της.
   2. Τυχόν έξοδα επισκευής για την επεξεργασία, την επισκευή ή/και τον καθαρισμό από τον/την ίδιο/ίδια τον Ασφαλισμένο/η ή/και από συνεργείο επισκευής που δεν αναγνωρίζεται από την HMD και για τα οποία ο/η ασφαλισμένος/η έχει δικαίωμα να κάνει χρήση της νόμιμης εγγύησης.
   3. Ζημιά στην Ασφαλισμένη Συσκευή που προκαλείται από τη χρήση ανταλλακτικών κατώτερης ποιότητας (μη καινούργια ή/και μη γνήσια ανταλλακτικά Nokia) κατά της διάρκεια τροποποίησης ή/και επισκευής της Ασφαλισμένης Συσκευής από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο ή/και από συνεργείο επισκευής που δεν αναγνωρίζεται από την HMD.
   4. Λογισμικό και ελαττωματικές λάμπες, σωλήνες, ταινίες, μπαταρίες, κάρτες SIM, κεραίες, τόνερ, κεφαλή εκτύπωσης τυμπάνου και άλλες συσκευές που, εξαιτίας της φύσης και της χρήσης τους, υπόκεινται σε συνήθη και γρήγορη φθορά ή/και υποβάθμιση.
   5. Οποιαδήποτε Ζημιά στην Ασφαλισμένη συσκευή που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα Αμέλειας.
   6. Ζημιά σε Εξαρτήματα εκτός εάν έχουν υποστεί ζημία από το ίδιο γεγονός που προκάλεσε την Τυχαία Ζημία ή Κλοπή της Ασφαλισμένης συσκευής.
   7. Οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή που προκλήθηκε από φυσική φθορά, απομείωση, έντομα, παράσιτα, μούχλα ή ατμοσφαιρικές ή κλιματικές συνθήκες.
   8. Οποιαδήποτε ζημιά στην Ασφαλισμένη συσκευή που προκλήθηκε από παράλειψη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήστη, τις οδηγίες σύνδεσης, εγκατάστασης και συντήρησης, όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη του κατασκευαστή.
   9. Οποιαδήποτε Ζημιά στην Ασφαλισμένη συσκευή που προκλήθηκε από Ιό.
   10. Οποιαδήποτε Ζημιά που προκλήθηκε με πρόθεση από τον ασφαλισμένο.
 6. Οι προϋποθέσεις μας

  1. Διάρκεια της ασφάλισης ή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

   Ισχύει ορισμένη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου έξι (6), δώδεκα (12) ή εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, ανάλογα με το προϊόν που έχετε επιλέξει. Το αργότερο 3 μήνες πριν τη λήξη της καθορισμένης διάρκειας ισχύος, θα λάβετε μια ειδοποίηση ακύρωσης από τον Ασφαλιστή, εκτός εάν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει καταγγελθεί νωρίτερα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όπως ορίζεται στην υποπαρ. h. Εφόσον το συνολικό ασφάλιστρο για τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου έχει εισπραχθεί από τον ασφαλιστή, η ασφάλιση ξεκινά από την ημερομηνία που καταχωριστήκατε επιτυχώς για την παρούσα Ασφάλιση, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ημερομηνία είναι εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αγορά της ασφαλισμένης συσκευής σε εντελώς καινούργια κατάσταση και υπό την προϋπόθεση ότι η ασφαλισμένη συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά ή χαθεί ή κλαπεί. Η ημερομηνία έναρξης και η ορισμένη Περίοδος Ασφάλισης αναφέρονται στο παράρτημα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

   Το ασφάλιστρο που ισχύει για την παρούσα ασφάλιση εισπράττεται προκαταβολικά από τον Ασφαλιστή.

  2. Τρόπος πληρωμής

   Η Atlas Gemini μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της, να προβεί:

   1. στην επισκευή ή αντικατάσταση της Ασφαλισμένης συσκευής (με Συσκευή αντικατάστασης) και των Εξαρτημάτων (με αξία λιανικής πώλησης έως 150,00 €), ή
   2. στην πληρωμή στον ασφαλισμένο χρηματικού ποσού ίσου με τα έξοδα, με τα οποία θα επιβαρυνόταν η Atlas Gemini προκειμένου να παράσχει στον Ασφαλισμένο τη Συσκευή αντικατάστασης και τα Εξαρτήματα με λειτουργικές δυνατότητες όσο το δυνατόν πλησιέστερες, κατά την άποψη της Atlas Gemini, στις λειτουργικές δυνατότητες της Ασφαλισμένης συσκευής.

   Το καταβληθέν ποσό δεν μπορεί ποτέ να είναι υψηλότερο από την Τιμή αγοράς.

  3. Προσεκτική χρήση

   Είστε υποχρεωμένοι να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να προστατεύετε την Ασφαλισμένη συσκευή σας από Τυχαία ζημία και Κλοπή και να την διατηρείτε σε καλή κατάσταση.

  4. Απόκρυψη αλήθειας

   1. Εάν με πρόθεση έχετε παράσχει λανθασμένες πληροφορίες ή με πρόθεση έχετε παρακρατήσει πληροφορίες, οι οποίες θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να επηρεάσουν την αξιολόγηση κινδύνου από τον Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής μπορεί να αποφασίσει να ακυρώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενώ εσείς το αγοράζετε. Εάν το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας κηρυχθεί άκυρο για αυτούς τους λόγους, δεν θα γίνεται καμία επιστροφή ασφαλίστρου.
   2. Εάν ο ασφαλισμένος παρείχε με πρόθεση λανθασμένες πληροφορίες ή παρακράτησε με πρόθεση πληροφορίες σχετικά με απαίτηση που υποβλήθηκε από τον ασφαλισμένο, ο Ασφαλιστής μπορεί να απορρίψει την απαίτηση. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας παραμένει σε ισχύ έως την ακύρωσή του από ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.
   3. Η Atlas Gemini έχει το δικαίωμα να ανακτήσει όλα τα έξοδα που επιβαρύνθηκε σε σχέση με μία απαίτηση (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων έρευνας και είσπραξης), εάν, μετά την πληρωμή της απαίτησης, εξακολουθεί να προκύπτει ότι η απαίτηση ήταν με οποιονδήποτε τρόπο προϊόν απάτης.
   4. Η Atlas Gemini μπορεί να ειδοποιήσει την αστυνομία, τις κρατικές ή ρυθμιστικές αρχές σε σχέση με οποιεσδήποτε εγκληματικές πράξεις. Η Atlas Gemini μπορεί επίσης να κοινοποιήσει τα στοιχεία των απαιτήσεων που είναι προϊόν απάτης σε άλλους ασφαλιστές, μεταξύ άλλων καταγράφοντάς τα σε έναν κατάλογο απαιτήσεων απάτης που έχει δημιουργηθεί από τους ασφαλιστές για την καταπολέμηση της απάτης.
  5. Αναφορά απαίτησης

   Το νωρίτερο δυνατόν από την ανακάλυψη οποιασδήποτε Τυχαίας ζημιάς ή Κλοπής που θεωρείτε ότι καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας πρέπει:

   1. Στην περίπτωση Κλοπής ή Ζημιάς από πρόθεση που προκλήθηκε από Τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεσή σας, να ειδοποιήσετε τον Διαχειριστή και την αστυνομία (ή εάν διαμένετε στο εξωτερικό, την τοπική αρχή που είναι αντίστοιχη της αστυνομίας) εντός 72 ωρών, ή το συντομότερο δυνατό από την ανακάλυψη, εφόσον δεν είναι εφικτό για τον Ασφαλισμένο να τηρήσει την εν λόγω προθεσμία των 72 ωρών.
   2. Η αστυνομία πρέπει να συντάξει επίσημη αναφορά, ακόμη και εάν διαμένετε στο εξωτερικό, επειδή απαιτείται αντίγραφο της επίσημης αναφοράς για να μπορέσει να αξιολογηθεί η απαίτησή σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή καλώντας στο +30-(0)21-1199 2945 ή, εάν καλείτε από το εξωτερικό, στο +30-(0)21-1199 2945. Σε περίπτωση Τυχαίας ζημιάς που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, ενημερώστε τον Διαχειριστή εντός 14 ημερών από την ανακάλυψη της Τυχαίας ζημιάς ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, το συντομότερο δυνατό. Για να τον ενημερώσετε, καλέστε στο +30-(0)21-1199 2945 ή, εάν καλείτε από το εξωτερικό, στο +30-(0)21-1199 2945.
   3. Εάν δεν αναφέρετε τη Ζημιά σύμφωνα με τις ανωτέρω υποχρεώσεις, η Atlas Gemini μπορεί να μειώσει τις υπηρεσίες της στον βαθμό της ζημιάς που υπέστη εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Εάν η Atlas Gemini μπορεί να αποδείξει πρόθεση εξαπάτησης, έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την πλήρη εκτέλεση της ασφάλισης.
   4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την Atlas Gemini είναι η πληρωμή της Απαίτησής σας να έχει γίνει πάντα σύμφωνα με τον τρόπο που υποδεικνύεται από την Atlas Gemini. Η Ασφαλισμένη συσκευή σας πρέπει να αντικατασταθεί από την Atlas Gemini ή από συνεργείο επισκευής που έχει επιλεγεί από την Atlas Gemini. Εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτό, η Atlas Gemini δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένη να παράσχει τις υπηρεσίες της.
   5. Αμέσως μόλις καταγγείλετε την Κλοπή της Ασφαλισμένης συσκευής σας, η Atlas Gemini έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον πάροχό σας να βάλει την Ασφαλισμένη συσκευή στη μαύρη λίστα.
   6. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο αίτησης ή να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την απαίτησή σας. Τυχόν έλλειψη συνεργασίας από πλευράς σας μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση της αξιολόγησης του αιτήματός σας.
  6. Ηλικία και διεύθυνσή σας

   Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών κατά τον χρόνο της αγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας και να ζείτε στη χώρα κατοικίας σας, όπως αυτή αναφέρεται στο πιστοποιητικό Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, κατά τη διάρκεια ισχύος του εν λόγω συμβολαίου.

  7. Αλλαγές σχετικά με την Ασφαλισμένη συσκευή ή άλλες πληροφορίες

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως τον Διαχειριστή σχετικά με αλλαγές σε πληροφορίες στις οποίες βασίζεται το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όπως η διεύθυνση κατοικίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ασφαλισμένου. Αλλαγή της Ασφαλισμένης συσκευής είναι δυνατή μόνο εάν η συσκευή είναι μια καινούργια συσκευή Nokia που λειτουργεί σωστά και δεν έχει υποστεί ζημία και η αλλαγή έχει κοινοποιηθεί στην Atlas Gemini εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο. Η Atlas Gemini διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς της καινούργιας συσκευής. Η Atlas Gemini δεν είναι υπεύθυνη για έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης συσκευής άλλης πλην της καταχωρισμένης Ασφαλισμένης συσκευής.

  8. Ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας

   Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας εντός 14 ημερών μετά:

   1. Την ημέρα που ειδοποιηθήκατε ότι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας τέθηκε σε ισχύ ή
   2. Την ημέρα που παραλάβατε τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, όταν αυτή είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο (i).

   Μετά την παραλαβή του αιτήματος ακύρωσής σας, το ασφάλιστρο που έχει ήδη καταβληθεί για το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα σας επιστραφεί μόλις τεθεί σε ισχύ η ακύρωση.

   Έχετε επίσης το δικαίωμα να ακυρώσετε την Ασφαλιστική κάλυψή σας εντός 1 μήνα από την ημέρα που παραλάβατε τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, εάν η ανωτέρω είναι διαφορετική από την αρχική αίτηση σας για ασφαλιστική κάλυψη.

  9. Αλλαγές στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας

   Η Atlas Gemini μπορεί να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ανά πάσα στιγμή, στον βαθμό που οι εν λόγω αλλαγές δεν έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τα κριτήρια της λογικής και της δικαιοσύνης.

   Ουσιώδεις αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ασφαλίστρων, της απαλλαγής, των διαδικασιών απαίτησης ή του δικαιώματος ακύρωσης της ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για μελλοντικά χρονικά διαστήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την Atlas Gemini μόνο αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη σας σε σχέση με τις τροποποιημένες προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

   Σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών στους όρους και τις προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της ανακοινωθείσας αλλαγής. Οι εν λόγω αλλαγές πρέπει να ανακοινώνονται από τον Ασφαλιστή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τεθούν σε ισχύ.

   Εάν, σε μια τέτοια περίπτωση, αποφασίσετε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο Ασφαλιστής θα σας επιστρέψει τυχόν ασφάλιστρα που πληρώθηκαν προκαταβολικά για την υπολειπόμενη χρονική διάρκεια της ασφάλισης, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία της ειδοποίησης ακύρωσης.

  10. Τι να κάνετε εάν δεν είστε ευχαριστημένος/η με την Atlas Gemini

   Η Atlas Gemini κάνει ό,τι είναι δυνατό για να σας παρέχει επαγγελματική και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Ωστόσο, στην περίπτωση που έχετε μια καταγγελία σχετικά με την εν λόγω εξυπηρέτηση, μπορείτε πάντα να την αναφέρετε σε εμάς. Στην περίπτωση αυτή, σας συμβουλεύουμε να αναφέρετε την καταγγελία σας στην Aftersales Group BV, η οποία ενεργεί για λογαριασμό της Atlas Gemini ως Διαχειριστής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Aftersales Group καλώντας στο +30-(0)21-1199 2945, ή στέλνοντας ένα e-mail στο eu_support@servify.tech. Η ταχυδρομική διεύθυνση της Aftersales Group είναι:

   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, The Netherlands

   Ο Διαχειριστής θα προσπαθήσει να επιλύσει την καταγγελία ή το πρόβλημά σας εντός 24 ωρών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ο Διαχειριστής θα επιβεβαιώσει την καταγγελία σας εντός 5 εργασίμων ημερών από την παραλαβή και θα παράσχει οριστική απάντηση εντός 2 εβδομάδων.

   Στην απίθανη περίπτωση που η απάντηση του Διαχειριστή κριθεί μη ικανοποιητική, η καταγγελία μπορεί να αναφερθεί στην Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Μάλτα.

   Εάν, μετά την εμπλοκή αυτών των οντοτήτων, η καταγγελία σας εξακολουθεί να μην έχει επιλυθεί με ικανοποιητικό τρόπο, μπορείτε να ζητήσετε από τον ακόλουθο οργανισμό να εξετάσει την υπόθεση:

   Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία είναι υπεύθυνη να ασκεί οικονομική εποπτεία στις ασφαλιστικές εταιρείες, στέλνοντας e-mail στο: dep.Insurancesupervision@bankofgreece.gr, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης καλώντας στο τηλέφωνο 210 32052220 ή στέλνοντας φαξ στο 210 3205437-8.

   Πρέπει να υποβάλετε στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης την οριστική έγγραφη απάντηση της Atlas Gemini, ή να μην έχετε λάβει τέτοια οριστική απάντηση εντός 50 ημερών, προκειμένου να αποδεχθεί την υπόθεσή σας.

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μια διαδικτυακή επιτροπή επίλυσης διαφορών για Καταναλωτές που έχουν μια καταγγελία σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που αγόρασαν στο διαδίκτυο. Εάν επιλέξετε να υποβάλετε την καταγγελία σας με αυτόν τον τρόπο, θα προωθηθεί σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό καταγγελιών, ο οποίος θα χειριστεί τελικά το ζήτημα εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου και θα απαντήσει εντός 90 ημερών. Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την εν λόγω επιτροπή διαδικτυακής επίλυσης διαφορών είναι: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Θυμηθείτε να αναφέρετε πάντα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας eu_support@servify.tech. Σημειώστε ότι ο εν λόγω ανεξάρτητος οργανισμός καταγγελιών μπορεί να εξετάσει την καταγγελία σας μόνο εφόσον έχουμε εξετάσει εμείς τη διευθέτησή της.

   Το δικαίωμά σας ως πελάτης να προβείτε σε νομικές ενέργειες δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη ή χρήση των προαναφερθεισών διαδικασιών καταγγελίας.

  11. Απαιτήσεις και επιθυμίες

   Η ασφάλισή σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και επιθυμίες ενός προσώπου που επιθυμεί να προστατεύσει την Ασφαλισμένη συσκευή του/της από τον κίνδυνο της Κλοπής και της Ζημιάς.

  12. Ο Ασφαλιστής σας και η ρήτρα ανάληψης ευθύνης

   Η παρούσα ασφάλιση αναλαμβάνεται από την Atlas Insurance PCC Limited σε σχέση με την Gemini Cell της («Ασφαλιστής»).

   Η Atlas Insurance PCC Ltd είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας με έδρα στη διεύθυνση 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Η Atlas Insurance PCC είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας, Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta, Τηλ.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και έχει καταχωριστεί στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό.

   Για την παρούσα ασφάλιση, η Atlas ενεργεί σε σχέση με την εταιρεία Gemini Cell, μια εταιρεία με προστατευόμενα τμήματα (protected cell) που ιδρύθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με τις Εταιρείες με προστατευόμενα τμήματα (Protected Cell Companies) και ανήκει στην Aftersales Group BV.

   Η Atlas μπορεί να δημιουργεί ένα ή περισσότερα τμήματα (cells) με σκοπό τον διαχωρισμό και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των τμημάτων (κεφάλαιο). Τα περιουσιακά στοιχεία της Gemini Cell προστατεύονται, συνεπώς, από τις ευθύνες και τις ζημίες των υπόλοιπων τμημάτων της Atlas και από αυτές της ίδιας της κύριας επιχείρησης της Atlas. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συμφωνείτε:

   1. ότι μόνο εσείς έχετε δικαίωμα να υποβάλετε οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει της παρούσας ασφάλισης και
   2. ότι τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις σας που προκύπτουν από την παρούσα πολιτική διευθετούνται κατά κύριο λόγο από τα περιουσιακά στοιχεία της Gemini Cell, τα οποία είναι διαθέσιμα για τη διευθέτηση απαιτήσεων κατά τον χρόνο καταχώρισης της απαίτησής σας στην Atlas Gemini και
   3. ότι μόνο όταν εξαντληθούν τα περιουσιακά στοιχεία της Gemini Cell, θα χρησιμοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία της Atlas που δεν είναι ενταγμένα σε προστατευόμενα τμήματα για την ικανοποίηση τυχόν υποχρεώσεων της Gemini Cell και
   4. η απαίτηση δεν μπορεί να γίνει επί περιουσιακών στοιχείων άλλων Εταιρειών προστατευόμενων τμημάτων (protected Cells) της Atlas.

   Με αυτόν τον τρόπο, το κεφάλαιο του Ασφαλιστή σας, της Atlas Gemini, είναι προστατευμένο ανά πάσα στιγμή από οποιαδήποτε διατάραξη της βασικής δραστηριότητας της Atlas ή οποιασδήποτε από τις υπόλοιπες εταιρείες προστατευόμενων τμημάτων. Αντίστοιχα, στην απίθανη περίπτωση διατάραξης της δραστηριότητας της Atlas Gemini, η συνέχεια εξασφαλίζεται επικουρικά από τα περιουσιακά στοιχεία της Atlas που δεν είναι ενταγμένα σε προστατευόμενα τμήματα.

   Συνάπτοντας την παρούσα ασφάλιση, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται με την Atlas Gemini και ότι γνωρίζετε τους Κανονισμούς σε σχέση με τις Εταιρείες με προστατευόμενα τμήματα (Protected Cell Companies), οι οποίοι ισχύουν για την Atlas Insurance PCC Limited και την Gemini Cell.

   Περαιτέρω, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι αυτή η ρήτρα των όρων και προϋποθέσεων διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας και για τυχόν διαφορές σε σχέση με αυτή αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Μάλτας. Εγγυάστε ότι, δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου, επιτρέπεται να επιλέξετε το ανωτέρω δίκαιο και δικαιοδοσία, προκειμένου να διέπουν αυτή τη ρήτρα της ασφάλισης. Η συμφωνία σας ότι η παρούσα ρήτρα διέπεται από το δίκαιο της Μάλτας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Μάλτας και η δήλωσή σας ότι επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο να επιλέξετε ότι το εν λόγω δίκαιο θα διέπει αυτή τη ρήτρα αποτελεί ουσιώδη λόγο για τον οποίο η Atlas Gemini συμφώνησε να συνάψει την παρούσα ασφάλιση.

  13. Επικοινωνία

   Κάθε επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και την Atlas Gemini ή/και τον Διαχειριστή θα πραγματοποιείται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της ταχυδρομικής διεύθυνσης, τις οποίες παρείχατε κατά την καταχώριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας είναι: eu_support@servify. Ο αριθμός τηλεφώνου μας είναι +30-(0)21-1199 2945.

  14. Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

   Η Atlas Gemini είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς. Η Atlas Gemini και ο Διαχειριστής (εμείς) χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς μόνο για τη δημιουργία του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας και πιθανόν κατά τη διάρκεια αναφοράς μιας απαίτησης για τη διαχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, την εξυπηρέτηση πελατών και την πρόληψη απάτης, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής διαβίβασης των Δεδομένων σας σε άλλους ασφαλιστές και ρυθμιστικές αρχές και για την επιβεβαίωση των δεδομένων σας βάσει δεδομένων τρίτων μερών στα οποία έχουμε νόμιμη πρόσβαση. Για τους σκοπούς αυτούς ενδέχεται να κοινοποιούμε δεδομένα σε θυγατρικές, παρόχους υπηρεσιών, αντιπροσώπους και προμηθευτές μας.

   Με το παρόν επιβεβαιώνετε ότι όλα τα δεδομένα τρίτου προσώπου που ενδέχεται να έχετε παράσχει σε εμάς σε σχέση με την καταχώριση και εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας έχουν παρασχεθεί με τη συναίνεση του εν λόγω τρίτου προσώπου. Συμφωνείτε επίσης να λαμβάνετε επικοινωνίες σε σχέση με την προστασία των εν λόγω δεδομένων από την Atlas Gemini για λογαριασμό του εν λόγω τρίτου προσώπου.

   Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον νόμο.

   Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας και να ζητήσετε από την Atlas Gemini να ενημερώσει ή να διορθώσει τις σχετικές πληροφορίες ή να αφαιρέσει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα από τα αρχεία μας, εάν δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά και άλλα δικαιώματα που προκύπτουν από την πολιτική απορρήτου της Atlas Gemini και τον ΓΚΠΔ της ΕΕ επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας. Μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας με επιστολή στη διεύθυνση: The Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@atlas.com.mt. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ορισμένες προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να εξαιρούνται από τα εν λόγω αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής βάσει του ΓΚΠΔ της ΕΕ ή/και άλλων εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών.

   Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Atlas Gemini δεν είναι σύμφωνη με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Atlas Gemini ή/και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάνοντας κλικ στον παρόντα σύνδεσμοhttps://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL. Εάν θέλετε να δείτε την πλήρη πολιτική απορρήτου μας για να αποκτήσετε μια καλύτερη κατανόηση σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.atlas.com.mt /legal/data protection/. Σημειώστε ότι η πολιτική μας υπόκειται σε περιστασιακές αλλαγές για να συμμορφώνεται διαρκώς με τους μεταβαλλόμενους νόμους, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των δεδομένων.

  15. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται και ποια δικαστήρια είναι αρμόδια

   Στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και οι διαφορές που σχετίζονται με τα δικαιώματα που προκύπτουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραπέμπονται στα ελληνικά δικαστήρια και δικαιοδοτικά όργανα.

   Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναλαμβάνεται από την Atlas Insurance PCC Ltd, που ενεργεί από την Εταιρεία προστατευόμενων τμημάτων της Gemini Cell Company. Η Atlas Insurance PCC Ltd είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας με έδρα στη διεύθυνση 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Η Atlas Insurance PCC είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας, Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, Τηλ.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).