Általános Szerződési Feltételek a Nokia Phone Insurance Plus, 2019. augusztus

A választott terméktől függően a biztosítási időszak rögzített hat (6), tizenkét (12) vagy huszonnégy (24) hónapos időtartamra vonatkozik. A Biztosító a rögzített időtartam lejárta előtt legkésőbb 3 hónappal megküldi Önnek a megszüntetési értesítést, hacsak a biztosítás korábban a jelen kötvény feltételeivel összhangban meg nem szűnt.

 1. Fontos információk

  Ha a Biztosított Eszközt a biztosítási időszak során eltulajdonították vagy Véletlen Kárt szenvedett, az Atlas Insurance PCC Limited vállalat a Gemini fiókján („Atlas Gemini”) keresztül az alábbi meghatározások, kizárások és feltételek megfelelő betartása mellett a Biztosított Eszközt saját belátása szerint megjavíttatja vagy azonos funkcionalitású Csereeszközre cserélteti. A Csereeszköz lehet új vagy felújított eszköz.

 2. Helybeli és időbeli korlátozások

  A Biztosított Eszköz a biztosítási időszak teljes időtartama alatt biztosítva van az Ön biztosítási kötvényen feltüntetett lakóhelye szerinti ország területén, illetve akkor is, ha Ön ideiglenesen külföldre viszi a Biztosított Eszközt.

 3. Meghatározások (ábécésorrendben):

  1. Adminisztrátor:
   Aftersales Group B.V. Az Aftersales vállalat a holland jog szerint bejegyzett társaság, amelynek székhelye: 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Hollandia. A vállalatot a holland pénzügyi felügyelet, az AFM (Netherlands Authority for the Financial Markets) a 12042867-es számon jegyzi. A vállalat a szabad szolgáltatásbiztosítás hatálya alatt jogosult az Magyarország tevékenységet folytatni. Az Adminisztrátor a kötelezettségeit (részben vagy egészben) választott (helyi) harmadik feleknek kiszervezheti.
  2. Biztosítási Kötvény:
   Az Ön és a Biztosító között létrejött biztosítási megállapodás, amely tartalmazza az Ön adatainak, a hatálybalépés dátumának, a kockázatviselés kezdetének, a biztosítási időszaknak, az önrészeknek és a többletköltségeknek, a biztosítási díjnak és a fizetés esedékességének meghatározását és igazolását.
  3. Biztosítási szerződés (kötvény):
   A biztosítási szerződés a Biztosító és Ön között kötött biztosítási megállapodás, amely a Kötvényt, a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az összes egyéb, megfelelően aláírt jóváhagyást és módosítást foglalja magában.
  4. Biztosítási törvény:
   A biztosítási üzletágról szóló, 2014. évi LXXXVIII. törvény.
  5. Biztosító:
   A kötvényt a máltai jog szerint bejegyzett Atlas Insurance PCC társaság (székhely: 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Málta) jegyzi. Az Atlas Insurance PCC a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján nyújtja a szolgáltatásait.
  6. Biztosított Eszköz/Eszköz:
   A biztosított Nokia készülék, amelyet az IMEI- vagy sorozatszáma alapján az Adminisztrátor a vásárlást követő 14 napon belül új eszközként regisztrált, valamint a vele együtt vásárolt Tartozékok. A Biztosított Eszköz a kapcsolódó IMEI-számmal és/vagy a kapcsolódó sorozatszámmal együtt a biztosítási kötvényen van feltüntetve.
  7. Csereeszköz:
   A Biztosított Eszköz cseréjére szolgáló, a Biztosító által fizetett eszköz. A Csereeszköz alapesetben a Biztosított mobiltelefonjával (a szín kivételével) mindenben megegyezik. Amennyiben az Adminisztrátor azonos eszközt észszerűen elvárható módon már nem tud beszerezni, a Biztosított személy az Adminisztrátor által a nála regisztrált Biztosított Eszközzel egyenértékűnek ítélt Csereeszközt is kaphat. A Csereeszköz minden esetben új vagy felújított eszköz.
  8. Ellopott vagy eltulajdonított:
   A Biztosított Eszköz ismert vagy ismeretlen személyek általi elvétele azzal a szándékkal, hogy ennek keretében Önt a Biztosított Eszköz tulajdonjogától törvénytelenül és véglegesen megfosszák.
  9. Elrablás:
   A Biztosított Eszköz Harmadik Fél által való eltulajdonítása, amely a Biztosított Eszköz a biztosított személy jelenlétében, erőszak nélküli eltulajdonítása, amennyiben a Biztosított Eszköz a biztosított 2 (két) méteres körzetében van elhelyezve.
  10. Felügyelet nélkül hagyott:
   Amikor Ön vagy bármely olyan 18 évnél idősebb személy, akire a Biztosított Eszközt bízta, nem lát rá teljes mértékben a Biztosított Eszközre, vagy nincs abban a helyzetben, hogy megakadályozza, hogy illetéktelen személyek a Biztosított Eszközt elvegyék.
  11. Globális fedezet:
   A biztosítás a lakóhelye szerinti ország területén, valamint ideiglenes külföldi tartózkodás esetén érvényes.
  12. Gondatlanság:
   Az észszerű mértékben körültekintő személyek által a hasonló helyzetekben elvárható gondosság gyakorlásának mellőzése.
  13. Harmadik Fél:
   A Biztosítotton, a Biztosított házastársán vagy élettársán, felmenőin és leszármazottain, illetve képviselőin (amennyiben a Biztosított jogi személy) kívül bármely más személy, valamint minden olyan személy, aki nem rendelkezett a Biztosított engedélyével a Biztosított Eszköz használatára.
  14. HMD:
   A Nokia mobiltelefon-márka használatára kizárólagos jogokkal rendelkező finn HMD Global Oy mobiltelefon-gyártó társaság.
  15. Ideiglenes külföldi tartózkodás:
   Amikor Ön a lakóhelye szerinti ország területén kívül tartózkodik, amely időszaknak a hossza nem haladja meg a 3 egymást követő hónapot.
  16. Igénylés:
   Az Ön mint Kötvénybirtokos/Biztosított által a biztosítás igényléséhez benyújtott igénylőűrlap, valamint az összes vonatkozó információ és dokumentum.
  17. Kockázatviselés kezdete:
   A biztosítási kockázatviselés a Kötvényen megjelölt napon, vagy ilyen dátum hiányában a szerződés hatályba lépésének napján kezdődik.
  18. Ön/Öné/Kötvénybirtokos:
   A kötvényen feltüntetett Kötvénybirtokos, amennyiben az Magyarország területén él, és elmúlt 18 éves.
  19. Tartozékok:
   A Biztosított Eszközzel együtt vásárolt minden Tartozék, kivéve a járműbeli készleteket és rögzített tartókat, valamint a letöltött szoftvereket és tartalmakat.
  20. Terrorizmus:
   Bármely olyan cselekedet – nem kizárólagosan ideértve a következőkben felsorolt cselekedeteket –, amelyek során egy személy vagy személyek egy csoportja önmagában vagy valamely szervezet vagy kormány nevében vagy vele kapcsolatban politikai, vallási, ideológiai vagy hasonló célokkal erőszak használatához vagy erővel való fenyegetéshez folyamodik azzal a szándékkal, hogy valamely kormányt befolyásoljon vagy a népességet, illetve annak valamely részét megfélemlítse.
  21. Vásárláskori ár:
   A Biztosított Eszköz a kötvényen feltüntetett vásárláskori értéke áfával együtt, de az értékesítő által megadott esetleges kedvezmények nélkül.
  22. Véletlen Kár/Kár:
   A Biztosított Eszközre külső hatással lévő olyan hirtelen esemény okozta Kár, amely leesést, ütési és/vagy beázási Kárt okoz, amelynek eredményeként a Biztosított Eszköz a továbbiakban nem működik megfelelően és teljes mértékben, ideértve a Harmadik Felek által az Ön engedélye nélkül okozott Károkat is.
  23. Vírus:
   Nem kizárólagosan a trójai falovak, a férgek és bármely más program vagy szoftver, amely közvetlenül vagy közvetve akadályozza a Biztosított Eszköz megfelelő működését.
  24. Zsebmetszés:
   Harmadik Fél által elkövetett csalárd cselekmény, amelynek során a Harmadik Fél fizikai erőszak nélkül elveszi a Biztosított Eszközt a Biztosított által az eltulajdonítás idején viselt táska vagy ruhadarab zsebéből.
 4. Mire terjed ki a biztosítás?

  A Nokia Phone Insurance Plus biztosítás fedezete a következő esetekre terjed ki:

  1. Erőszakos behatolást/vagy erőszakos cselekedeteket követő eltulajdonítás –
   A Biztosított Eszközt és a Tartozékokat azonos funkcionalitású Csereeszközökkel pótoljuk.
  2. Véletlen kár –
   A Biztosított Eszközt megjavíttatjuk vagy azonos funkcionalitású Csereeszközre cseréljük.
  3. Tartozékok –
   A Biztosított Eszközzel egy időben károsodott vagy eltulajdonított Tartozékok esetén összesen legfeljebb 150,00 euró értékre terjed ki.
 5. Mire nem terjed ki a biztosítás?

  Az Atlas Gemini nem felelős a következőkért:

  1. Általános –Mindennemű kár és eltulajdonítás esetén;
   1. A Biztosított Eszköz értéke alapján többletdíj merülhet fel:

    Eszköz értéktartományaTöbbletdíj
    250 euró alatt 29 euró
    251 és 500 euró között49 euró
    500 euró felett 69 euró
   2. Bármely kárigény költsége az első sikeres kárigényt követően, ha a biztosítási időtartam hat (6) vagy tizenkét (12) hónap, vagy a második sikeres kárigényt követően, ha a biztosítási időtartam huszonnégy (24) hónap.
   3. A Biztosított Eszköz használatra való alkalmatlanságából eredő költségek, az újracsatlakozás költségei, bármely előfizetési költség, valamint a Biztosított Eszköz javításának vagy cseréjének közvetlen költségein kívül minden egyéb költség.
   4. A Biztosított Eszköz nem Lopás következtében vagy erőszakos behatolást és/vagy erőszakot (vagy erőszakkal való fenyegetést) követő, illetve elvesztés vagy hűtlen kezelés következtében való elvesztése, eltűnése vagy Károsodása esetén. Ide tartozik a felügyelet nélkül hagyás vagy elvesztés, valamint a zsebmetszés vagy elrablás eredményeképpen bekövetkező elvesztés.
   5. A külső adathordozók, például szalagok, filmek, lemezek, DVD-k, SD-kártyák és szoftverek károsodása.
   6. A belső és külső adathordozókon lévő adatok helyreállításának költségei.
   7. Az olyan költségek, amelyekért a jótállásra vonatkozó törvényi kötelezettségek értelmében a gyártó, a beszállító vagy a forgalmazó felel.
   8. Az Adminisztrátor előzetes engedélye nélkül végzett tisztítási, javítási vagy módosítási tevékenységek során fellépő, illetve a valamely állami hivatal, például a rendőrség általi lefoglalás vagy elkobzás során keletkezett Károk, illetve Eltulajdonítás.
   9. Fosztogatás vagy lefoglalás útján való Eltulajdonítás, vagy a következők által közvetlenül vagy közvetve okozott Károk:
    1. háború, invázió, ellenséges idegen tevékenységek (a hadüzenet megtörténtétől függetlenül), polgárháború, lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy jogellenes hatalomátvétel, államosítás, a kormány vagy valamely kormányhivatal általi elkobzás, lefoglalás vagy megsemmisítés;
    2. ionizáló sugárzás vagy bármilyen nukleáris szennyezés;
    3. a hangsebességgel vagy gyorsabban mozgó repülőgépek és egyéb repülő tárgyak által keltett lökéshullámok;
    4. terrorizmus, függetlenül attól, hogy valamely más ok vagy esemény egyidejűleg vagy bármely más minőségben hozzájárult-e a kárhoz.
   10. A Biztosított Eszköz tűzeset okozta bármely típusú károsodása, eltulajdonítása vagy elvesztése.
  2. Eltulajdonítás vagy Lopás
   1. A Biztosított Eszköz az Adminisztrátornak és a helyi rendőrségnek 72 órán belül vagy – amennyiben a biztosított számára ez nem megoldható – az észlelést követő észszerűen elvárható legrövidebb időn belül be nem jelentett Eltulajdonítása. Az esetről a rendőrségen hivatalos jegyzőkönyvet kell felvenni.
   2. Járműből való Eltulajdonítás, kivéve, ha a jármű teljesen le volt zárva, a Biztosított Eszköz a kesztyűtartóban vagy a csomagtartóban volt elhelyezve, és a járműbe való behatolásnak bizonyítható nyomai vannak.
   3. A Biztosított Eszköz bármely helyiségből való Eltulajdonítása, kivéve, ha a helyiség zárral le volt zárva, és az eltulajdonítás idején a nyilvánosság számára nem volt szabadon hozzáférhető, és ennek bizonyítható nyomai vannak.
   4. A felügyelet nélkül hagyott Biztosított Eszköz Eltulajdonítása.
   5. Zsebmetszés vagy elrablás.
   6. Gondatlanságból eredő Eltulajdonítás.
  3. Kár
   1. A Biztosított Eszköz esztétikai sérülései (például karcolások és horpadások), amelyek a rendes működésére nincsenek kihatással.
   2. A maga a Biztosított vagy egy, a HMD által el nem ismert szerviz által végzett kezelés, javítás és/vagy tisztítás költségei, amelyek a Biztosított a törvényes jótállásra vonatkozó jogainak elvesztéséhez vezettek.
   3. A Biztosított Eszközök maga a Biztosított vagy egy, a HMD által el nem ismert szerviz által végzett módosítása és/vagy javítása során rossz minőségű alkatrészek (nem új és/vagy nem eredeti Nokia alkatrészek) használata által okozott Károsodás.
   4. Szoftverek, valamint hibás lámpák, csövek, szalagok, elemek, SIM-kártyák, antennák, festékkészletek, dobkészletek, nyomtatófejek és egyéb olyan eszközök, amelyek jellegük és felhasználásuk miatt ki vannak téve a rendes és gyors kopásnak és/vagy elhasználódásnak.
   5. A Biztosított Eszköz Gondatlanság okozta bármilyen Károsodása.
   6. A Tartozékokon keletkezett károk, kivéve, ha azok nem a Biztosított Eszközön bekövetkezett Véletlen Kárt vagy Lopást okozó azonos esemény során keletkeztek.
   7. A Biztosított Eszköz kopás és elhasználódás, amortizáció, rovarok, kártevők, penész, illetve légköri vagy éghajlati viszonyok okozta bármilyen Károsodása.
   8. A Biztosított Eszköz a gyártói felhasználói útmutatóban leírt használati, csatlakoztatási, üzembehelyezési és karbantartási utasítások be nem tartása okozta bármilyen Károsodása.
   9. A Biztosított Eszköz Vírus okozta bármely Károsodása.
   10. A biztosított által szándékosan okozott bármilyen Kár.
 6. Feltételek

  1. A szerződés megkötése

   A biztosítási szerződés Ön és a Biztosító között jön létre, az Ön által a Biztosítóhoz benyújtott igénylés alapján. Az igénylés a szerződés szerves részét képezi. Amennyiben a Biztosított magánszemély, a szerződés akkor is hatályba lép, ha a Biztosító az igénylésre a kézhezvételétől számított 15 napon belül nem válaszol, feltéve, hogy az igénylés a Biztosító vonatkozó jogszabályi információkat és alkalmazandó díjszabást tartalmazó saját formanyomtatványán lett benyújtva. Ebben az esetben a szerződés az igénylésben foglalt feltételekkel a kockázatértékelési időszak lejártát követő napon lép hatályba, de visszamenőlegesen attól a naptól kezdve, amikor az igénylést a Biztosítóhoz vagy annak képviselőjéhez benyújtották. Amennyiben a Biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül hatályba lépő szerződés az Általános Szerződési Feltételektől eltér, a Biztosító 15 napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő módosítására. Amennyiben a Kötvénybirtokos/Biztosított nem fogadja el a javaslatot, vagy 15 napon belül nem válaszol, a Biztosító a módosítási javaslat megtagadásától vagy kézhezvételétől számított 15 napon belül 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja a szerződést.

   Amennyiben a szerződéskötés nem írásban történik, a Biztosító egy dokumentumot köteles kiállítani a biztosítási fedezet fennállásának igazolására. Amennyiben ez a dokumentum az igényléstől eltér, és Ön a dokumentum kézhezvételekor az eltéréseket haladéktalanul nem kifogásolja meg, a szerződés a dokumentum tartalmával összhangban lép hatályba. Ez a rendelkezés a jelentős eltérésekre vonatkozik, amennyiben a Biztosító az ilyen eltérésekről írásban kifejezetten értesítette Önt a dokumentum kézbesítésekor; amennyiben ilyen értesítés nem történt, a szerződés az igényléssel összhangban lép hatályba. Ön abban az esetben is kérheti az igazoló dokumentum kiállítását, ha a szerződés más módon lépett hatályba.

   Ön köteles a kért információkat a legjobb tudomása szerint megadni, és a Vállalat által megküldött dokumentumokban szereplő összes kérdést megválaszolni, továbbá a kockázatbecslés és a felelősségvállalás hatálya szempontjából minden olyan releváns körülményt jelezni, amelyekről tudomása van, illetve kellene, hogy legyen. A kérdések megválaszolatlanul hagyása nem minősül az információszolgáltatási kötelezettség megsértésének.

   Amennyiben a Biztosítási Időszak során megváltoznak azok a körülmények, amelyek alapján a Biztosító a jelen Kötvényt kiállította, Önnek bármely ilyen változásról az információk megszerzését követő legrövidebb időn belül a Biztosítót írásban értesítenie kell.

   Amennyiben az információátadási és a körülmények változásának jelentésére vonatkozó kötelezettségét megsérti, a Biztosító ennek következtében mentesül a kötelezettségei alól, kivéve, ha az át nem adott információk vagy be nem jelentett körülmények a szerződés megkötésekor a Biztosító számára bizonyíthatóan ismertek voltak, illetve nem járultak hozzá ahhoz az eseményhez, amelyre a jelen Kötvény vonatkozik. Az információátadási kötelezettség a Kötvénybirtokosra és a Biztosítottra (amennyiben a kettő különbözik) egyaránt vonatkozik; egyikük sem mentesül a felelősség alól, amennyiben nem tudott valamely olyan körülményről vagy változásról, amelyet a másik nem adott át vagy jelzett a Biztosítónak, bár tudnia kellett volna a körülményről vagy változásról, és köteles lett volna azt átadni vagy jelenteni.

  2. Biztosítási Időtartam vagy Biztosítási Időszak

   A szerződés meghatározott (rögzített) biztosítási időtartamra jön létre, amint az a Kötvényen is szerepel. A választott terméktől függően a biztosítási időszak rögzített hat (6), tizenkét (12) vagy huszonnégy (24) hónapos időtartamra vonatkozik. A Biztosító a rögzített időtartam lejárta előtt legkésőbb 3 hónappal megküldi Önnek a megszüntetési értesítést, hacsak a biztosítás korábban a jelen kötvény feltételeivel összhangban, a h) szakaszban foglaltaknak megfelelően meg nem szűnt. Amennyiben a Biztosító a biztosítási időszakra vonatkozó teljes biztosítási díjat beszedte, a biztosítási időszak azon a napon kezdődik, amikor Ön a Biztosításra sikeresen regisztrált, feltéve, hogy ez a Biztosított Eszköz vadonatúj állapotban való megvásárlása után legfeljebb 14 naptári nappal bekövetkezik, és a Biztosított Eszköz nem sérült, illetve nem veszett vagy lopták el. A kockázatviselés kezdete és a Biztosítási Időtartam a biztosítási kötvényen szerepel.

  3. A biztosítási díj megfizetése

   E biztosítás esetében a biztosítási díj teljes összegét előre kell megfizetni a Biztosítónak. A biztosítási díj megfizetésének elmulasztása esetén a Biztosító írásbeli fizetési felszólítást küld a késedelembe esett Biztosítottnak, amelyben megjelöli a lehetséges jogi következményeket, valamint a felszólítás elküldésének dátumától számított 30 nappal kiterjeszti a fizetési határidőt. Ha a Biztosított a fizetési kötelezettségét a kiterjesztett határidőig sem teljesíti, a szerződés az eredeti határidővel visszamenőlegesen megszűnik, kivéve, ha a Biztosító a fizetési igény jogi eljárás keretében történő érvényesítése mellett dönt.
   A biztosítási díj megfizetése az online regisztrációs eljárás keretében történik, és a megszokott online fizetési módok használatával lehetséges. A biztosítási díjat euróban kell megfizetni.

  4. A kárigény kifizetésének módja

   Az Atlas Gemini saját belátása szerint a következőket teheti:

   1. megjavíttathatja vagy kicseréltetheti (egy Csereeszközzel) a Biztosított Eszközt és a Tartozékokat (legfeljebb 150,00 euró kiskereskedelmi értékben), vagy
   2. kifizetheti a Biztosított számára azt az összeget, amelybe a saját belátása szerint az Atlas Gemininek az került volna, hogy észszerű keretek között a Biztosított számára a Biztosított Eszközzel közel azonos funkcionalitású között Csereeszközt és Tartozékokat biztosítson.

   A kifizetett összeg soha nem lehet magasabb a vásárláskori árnál.

   A Biztosító a kárigény megítéléséhez szükséges, legutoljára beérkezett dokumentum kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles gondoskodni a javításról, illetve kifizetni a kártérítést, ha:

   1. a Biztosított betartotta a jelen biztosítás feltételeiben foglalt előírásokat (különös tekintettel a bejelentési kötelezettségre),
   2. az igény teljesítése alól a Biztosító nem mentesül,
   3. és nem érvényes rá kizárás.

   A kártérítés kifizetése által a Biztosító mentesül a kárigénnyel vagy annak bármely következményével kapcsolatos mindennemű további kötelezettségek alól. A Biztosító minden kárigény esetében a kártérítést általános forgalmi adóval (áfa) együtt fizeti meg a javításhoz vagy a keletkezett károk következményeinek elhárításához szükséges szolgáltatásokért (például az áfaköteles anyagok, javítások, felújítások és hasonló szolgáltatások költségek tekintetében), amennyiben a kárigényt alátámasztó számlán fel van tüntetve a felszámított áfa értéke, illetve az áfa értékének kiszámításához szükséges információk.

  5. Az adatok biztonsági mentése:

   Ha a Biztosító az Eszköze megjavítása mellett dönt, a javításra küldött Biztosított Eszközökről a bizalmasság megőrzése céljából minden adat törölve lesz a hivatalos Szervizközpontok által végzett bármely beavatkozást megelőzően. Sem a Biztosító, sem a Szervizközpont nem vonható felelősségre az adatok bármely módon történő elvesztése miatt, és nem vállalnak felelősséget az Ön SIM-kártyájáért, memóriakártyájáért, illetve bármely más adathordozójáért vagy tulajdonáért, amely nem lett megfelelően eltávolítva a Biztosított Eszközből annak javításra való beküldése előtt. Önt terheli a felelősség, hogy a Biztosított Eszközön lévő adatokat a Biztosított Eszköz javításra való beküldését megelőzően megfelelően kezelje, azokról biztonsági másolatot készítsen, vagy egyéb módszerrel védelemmel lássa el azokat az elvesztésük, sérülésük vagy megsemmisülésük ellen.

  6. Gondos használat (veszteségmegelőzés)

   Ön köteles minden észszerű óvintézkedést megtenni a Biztosított Eszköz a Véletlen Károk és a Lopás elleni védelme és jó állapotban való megőrzése érdekében. Az ilyen óvintézkedések során Ön köteles úgy eljárni, amint az az adott helyzetben általánosságban elvárható. Amennyiben Ön szándékos kárt okoz, vagy pedig súlyosan gondatlanul jár el, amelynek következményeképpen kár keletkezik, vagy a Biztosító kötelezettségeivel kapcsolatos lényeges körülmények nem lesznek felderíthetőek, a Biztosító mentesül a kártérítés kifizetését illető kötelezettsége alól.

  7. Az igazság elhallgatása
   1. Amennyiben Ön szándékosan helytelen információkat közölt, vagy pedig szándékosan elmulasztotta olyan információk közlését, amelyek befolyásolhatják a Biztosító által végzett kockázatfelmérést, és amelyek Ön általi ismerete észszerűen elvárható, a Biztosító dönthet a szerződés érvénytelenítése mellett annak megkötése során. Ha a Biztosító az Ön szerződését ilyen okból semmisnek nyilvánítja, nem kerül sor a biztosítási díj visszafizetésére.
   2. Ha a Biztosított szándékosan helytelen információkat közölt, vagy pedig szándékosan elmulasztotta a Biztosított által bejelentett kárigényre vonatkozó információk közlését, a Biztosító elutasíthatja a kárigényt. A szerződés addig marad érvényben, amíg valamelyik fél meg nem szünteti azt a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.
   3. Az Atlas Gemininek jogában áll visszaigényelni az egyes kárigényekkel kapcsolatosan felmerült költségeket (beleértve a vizsgálat és a termékbegyűjtés költségeit), amennyiben a kárigény teljesítését követően a kárigényt illetően bármilyen visszaélés gyanítható.
   4. Az Atlas Gemini értesítheti a rendőrséget, a kormányzatot vagy a felügyeleti hatóságokat a visszaélésnek minősülő cselekedetekről. Az Atlas Gemini emellett a helyi jogszabályok által engedélyezett mértékben megoszthatja a jogtalan követelések részleteit más biztosítókkal, többek között felveheti a biztosítók által a visszaélések kiszűrése érdekében létrehozott jogtalan követelési listára.
  8. Kárigény bejelentése

   A megítélése szerint a biztosítása hatálya alá tartozó Véletlen Kár vagy Lopás észlelését követően Ön az észszerűen elvárható legrövidebb idő alatt köteles:

   1. Lopás vagy valamely Harmadik Fél által az Ön engedélye nélkül okozott szándékos Károkozás esetén az Adminisztrátort és a rendőrséget (vagy amennyiben külföldön tartózkodik, a rendőrségnek megfelelő helyi erőt) 72 órán belül vagy – amennyiben a biztosított számára ez nem megoldható – az észlelést követően az észszerűen elvárható legrövidebb időn belül értesíteni.
   2. A rendőrségnek hivatalos jegyzőkönyvet kell felvennie, még az Ön külföldi tartózkodása esetén is, mivel a jegyzőkönyv a kárigény elbírálásához elengedhetetlenül szükséges. Az Adminisztrátort a +36-(0)1-6555328 -as telefonszámon, illetve külföldről intézett hívás esetében a +36-(0)1-6555328 -as telefonszámon érheti el a szerződése által fedezett Véletlen Kár bekövetkezte esetén. Az Adminisztrátort a Véletlen Kár észlelését követő 14 napon belül, illetve ha ez nem megvalósítható, az észszerűen elvárható legrövidebb időn belül értesíteni.
   3. Ha nem jelenti be a Kárt a fenti kötelezettségeknek megfelelően, az Atlas Gemini az elszenvedett Kár mértékének megfelelően csökkentheti az általa nyújtott szolgáltatásokat. Amennyiben az Atlas Gemini be tudja bizonyítani a kárigénnyel kapcsolatos visszaélést, jogában áll a teljes biztosítási szerződés teljesítését elutasítani.
   4. Az Atlas Gemini felelősségvállalásának feltétele, hogy a kárigény kifizetése minden esetben az Atlas Gemini által meghatározott módon történjen. A Biztosított Eszköz cseréjét az Atlas Gemininek vagy az általa kiválasztott szerviznek kell elvégeznie. Amennyiben Ön ennek nem tesz eleget, az Atlas Gemini a szolgáltatások nyújtása alól mentesül.
   5. Amint Ön a Biztosított Eszköz Eltulajdonítását bejelenti, az Atlas Gemini jogosult a mobilszolgáltatójánál annak tiltólistára helyezését kérni.
   6. A Biztosító megkérheti Önt egy bejelentési űrlap kitöltésére, vagy a kárigényével kapcsolatos további információk közlésére. Amennyiben Ön nem megfelelően működik együtt, ez a kárigény felmérésének késedelmét okozhatja.

   A Biztosító a kártérítés kifizetésének előfeltételeként kérheti a biztosítási esemény megtörténtének ellenőrzéséhez vagy a nyújtandó kártérítés mértékének meghatározásához szükséges dokumentumok benyújtását. Mindazonáltal a Biztosító nem hajthatja végre olyan kártérítés kifizetését, amely a jelzett biztosítási eseménnyel kapcsolatban esetleg indított szabálysértési eljárás végleges döntés általi kimenetelének, és/vagy büntetőjogi eljárás bíróság által hozott végleges, jogilag kötelező erejű döntés vagy végleges, de nem kötelező erejű döntés általi kimenetelének függvénye, illetve ügyészségi vagy vizsgálóhatósági, feltételes ügyészség általi felfüggesztést illető, vagy pedig békéltetési eljárásra való felterjesztés és/vagy az eljárás megszüntetése céljából hozott határozat függvénye, amellyel kapcsolatban további jogorvoslat lehetősége nem áll fenn.

   Bármely olyan esemény bekövetkezte esetén, amelynek nyomán a Kötvény rendelkezései értelmében Véletlen Kár miatti kárigény keletkezik vagy keletkezhet, a Biztosító megkérheti Önt, hogy 15 munkanapon belül benyújtson, illetve a kézhezvételüket követően a Biztosító felé azonnal továbbítson minden kapcsolódó dokumentumot, nem kizárólagosan, de különös tekintettel a Biztosított Eszköz vásárlását igazoló dokumentumokra.

   Bármely olyan esemény bekövetkezte esetén, amelynek nyomán a Kötvény rendelkezései értelmében Lopás miatti kárigény keletkezik vagy keletkezhet, a Biztosító megkérheti Önt, hogy 15 munkanapon belül benyújtson, illetve a kézhezvételüket követően a Biztosító felé azonnal továbbítson minden kapcsolódó dokumentumot, nem kizárólagosan, de különös tekintettel a következőkre:

   1. a Lopásról készült hivatalos rendőrségi feljelentés;
   2. a Biztosított Eszköz vásárlását igazoló dokumentum.
  9. Az Ön életkora és lakcíme

   A biztosítási kötvény megvásárlásakor Önnek legalább 18 éves korúnak kell lennie, és a biztosítási időszakban a lakóhelyének a biztosítási Kötvényen feltüntetett országban kell lennie.

  10. A Biztosított Eszközt vagy más adatokat érintő változások

   A Biztosítottnak időben értesítenie kell az Adminisztrátort a jelen szerződés alapját képező adatokat, mint például a Biztosított lakcímét vagy e-mail-címét érintő változásokról. A Biztosított Eszközzel kapcsolatos változás csak olyan esetben megengedett, ha az eszköz egy új, megfelelően működő és sértetlen Nokia eszköz, és a változásról az Atlas Gemini a vásárlás napját követő 7 napon belül e-mailben vagy a +36-(0)1-6555328-as telefonszámon értesítést kap. Az Atlas Gemini fenntartja a jogot, hogy az új eszköz megvásárlásáról igazolást kérjen. Az Atlas Gemini a regisztrált Biztosított Eszközön kívül semmilyen eszköz javítási vagy csereköltségeit nem köteles megfizetni.

  11. A biztosítási szerződés megszűnése

   A biztosítási szerződést Önnek 14 napon belül jogában áll megszüntetni:

   1. azt a napot követően, hogy a szerződés hatályba lépéséről értesítve lett, vagy
   2. azt a napot követően, hogy a szerződéssel kapcsolatos feltételeket teljeskörűen megkapta, amennyiben ez a nap az (i) bekezdésben hivatkozott nap utáni.

   A biztosítási szerződés megszüntetéséhez forduljon az Atlas Gemini nevében Adminisztrátorként eljáró Aftersales Group BV vállalathoz e-mail útján az eu_support@servify.tech, vagy postai úton az Achter de Tolbrug 151 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Hollandia címen.

   Ezenkívül a következő feltételek vannak érvényben:

   1. A biztosítás az első sikeres kárigényének teljesítését követően automatikusan lejár, ha a biztosítási időtartam hat (6) vagy tizenkét (12) hónap. A biztosítási díjat nem kapja vissza. Az Adminisztrátor a megszüntetésről e-mail útján értesíti.
   2. A biztosítás a második sikeres kárigénye teljesítését követően automatikusan lejár, ha a biztosítási időtartam huszonnégy (24) hónap. A biztosítási díjat nem kapja vissza. A Biztosító a megszüntetésről e-mail útján értesíti.

   A megszüntetés az azt megelőző biztosítási eseményekkel (károkkal és elvesztésekkel) kapcsolatos, folyamatban vagy függőben lévő kárigényekre nincs hatással.

  12. Elévülési idő

   A biztosítási szerződéssel kapcsolatban felmerülő kárigények 2 év alatt évülnek el. Az elévülési idő a kárigény felmerülésével kezdődik.

  13. A biztosítási szerződés módosítása

   Az Ön biztosításának szerződési feltételeit érintő jelentős változások, nem kizárólagosan ideértve a biztosítási díj, a többletköltség és az igénylési folyamat, valamint az elkövetkező biztosítási időszakokra vonatkozó lemondásra vonatkozó jog változásait, csak akkor léptethetők életbe, ha az Atlas Gemini megkapja az Ön hozzájárulását a módosított szerződési feltételekhez.

   Az Ön biztosításának szerződési feltételeit érintő jelentős változás esetén Önnek jogában áll felbontani a szerződést a módosítás kézhezvételétől számított három (3) hónapos felmondási idővel. Az ilyen változásokat a Biztosítónak az életbe lépésük előtt legalább három hónappal be kell jelentenie.

   Amennyiben ilyen esetben Ön a biztosítás felmondása mellett dönt, a Biztosítónak vissza kell fizetnie a felmondás időpontjának bejelentésétől számítva a biztosítás hátralévő részére vonatkozó, előre kifizetett összeget.

   Ha a Biztosító csak a szerződés megkötése után szerez tudomást a jelen biztosítás szempontjából lényeges körülmények változásáról, vagy ha ezen változások növelhetik a veszteség előfordulásának kockázatát, a Biztosító 15 napon belül írásbeli javaslatot tehet a biztosítás módosítására – különös tekintettel az Ön által fizetendő biztosítási díj összegére vonatkozóan –, amelynek hatálya a módosult körülmények fennállásának napjától, de az aktuális biztosítási időszak kezdeténél nem korábban kezdődik. Ha Ön nem fogadja el a Biztosító módosítási javaslatát, vagy 15 napon belül nem válaszol, akkor a biztosítás a javaslatot követő 30. napon megszűnik, amennyiben Ön erről a javaslat keretében előzetes figyelmeztetést kapott.

   Amennyiben az új körülmények a veszteség lehetőségét olyan mértékben megnövelik, hogy a Biztosító ezek tudatában biztosan nem kötötte volna meg a biztosítást, a Biztosító az ezen körülmények megismerésétől számított 15 napon belül 30 napos határidővel felmondhatja a biztosítást. A biztosítás megszüntetése esetén a Biztosító jogosult a biztosítási díj azon részére, amely a kockázatviselés végének napjáig esedékes.

  14. Mi a teendő, ha Ön nem elégedett az Atlas Gemini szolgáltatásaival? (panaszok)

   Az Atlas Gemini mindent elkövet, hogy megbízható és szakmailag kiváló szolgáltatást nyújtson Önnek. Amennyiben azonban panasz merülne fel ezzel a szolgáltatással kapcsolatban, azt bármikor jelezheti nekünk. Ebben az esetben azt tanácsoljuk, hogy panaszával forduljon az Atlas Gemini nevében Adminisztrátorként és panaszkezelőként eljáró Aftersales Group BV vállalathoz. Az Aftersales Group az Ön nyelvén (magyarul) nyújt segítséget a következő telefonszámon: +36-(0)1-6555328, illetve e-mail-címen: eu_support@servify.tech. Az Aftersales Group postacíme:
   Achter de Tolbrug 151 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Hollandia.

   Az Adminisztrátor mindent megtesz a panasz vagy probléma 24 órán belüli megoldása érdekében. Amennyiben ez nem lehetséges, az Adminisztrátor a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül visszaigazolja a panaszt, és 14 napon belül érdemben meg is válaszolja azt.

   Abban a kevésbé valószínű esetben, ha az Adminisztrátor válasza nem bizonyul kielégítőnek, a panasz továbbítható az Atlas Insurance PCC Limited (Gemini fiók) részére (postacím: 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Málta, e-mail-cím: Insure@atlas.com.mt). A Biztosítónak a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül, írásban kell megválaszolnia a panaszt.

   Amennyiben az Ön panasza a fenti jogi személyek bevonását követően sem oldódik meg kielégítően, az ügy felülvizsgálatát a következő szervezetnél kérvényezheti:

   Fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál (Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ) (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; központi levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, postafiók: 777) a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó, 2013. évi CXXXIX. törvényben foglalt fogyasztóvédelmi előírások megsértése esetén, vagy bíróságra viheti az ügyet a szerződés megkötésére, érvényességére, jogi hatásaira és megszűnésére vagy megsértésére, valamint a jogi következményekre vonatkozóan, illetve fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez is (levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP, postafiók: 172, tel.: +36 80 203 776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu) segítségért, feltéve, ha a fogyasztó a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásaihoz kapcsolódó szabályok szerint fogyasztónak minősül. Az Atlas Gemini nem készített általános benyújtandó nyilatkozatot a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásainak és döntéseinek vonatkozásában.

   A Magyar Nemzeti Bank által lefolytatandó fogyasztóvédelmi felülvizsgálati eljárás kérvényezésére szolgáló űrlap (a pénzügyi fogyasztók védelmére szolgáló beadvány) a https://www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-kerelem-az-mnbhez-20180904.pdf hivatkozáson vagy a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatán érhető el (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.); a Pénzügyi Békéltető Testület közbenjárásáért folyamodó nyomtatvány pedig letölthető a https://www.mnb.hu/letoltes/150-fogyasztoi-kerelem-2.pdf hivatkozáson, illetve beszerezhető személyesen a testületnél (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.). Emellett a fogyasztónak minősülő ügyfél kérheti azt is, hogy az Atlas Gemini díjmentesen küldje el számára ezeket az űrlapokat (erre az esetre az Aftersales levelezési címe: Achter de Tolbrug 151 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Hollandia, e-mail: eu_support@servify.tech).

   Ezenfelül a következő panaszkezelő hatóság és fórum szintén rendelkezésre áll:

   Office of the Arbiter for Financial Services (Málta pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó békéltetőszervezete), 1e Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Málta, Tel +356 21249245 (a hívásra külföldi díjszabás érvényes), e-mail: complaint.info@financialarbiter.org.mt; webhely: www.financialarbiter.org.mt.Ahhoz, hogy a békéltetőtestület be tudja fogadni az ügyet, Önnek rendelkeznie kell az Atlas Gemini kifejezett írásbeli válaszával, vagy igazolnia kell, hogy 15 napon belül nem kapott ilyen választ.

   Az Európai Bizottság online vitarendezési bizottságot tart fenn azon Fogyasztók számára, akiknek internetes vásárlás során beszerzett termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban van panaszuk. Ha Ön ezt a megoldást választja, panasza egy független panaszkezelő szervezethez kerül, amely azt teljes mértékben az interneten keresztül fogja kezelni, és 90 napon belül választ küld. Az online vitarendezési bizottság internetes címe: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ne feledje, hogy e-mail-címünket mindig meg kell adnia: eu_support@servify.tech. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a független panaszkezelő testület csak akkor foglalkozhat az Ön ügyével, ha nekünk már volt lehetőségünk megoldást találni a problémára.

   Ügyfélként Ön az említett panaszkezelési módszerek megléte vagy igénybevétele mellett sem veszíti el az ügy jogi útra terelésének lehetőségét.

   Panaszkezelési szabályzatunk a következő webhelyen érhető el: [website]

  15. Az Ön biztosítója és a felelősségre vonatkozó záradék

   A biztosítást az Atlas Insurance PCC Limited jegyzi a vállalat Gemini fiókja nevében („Biztosító”).

   Az Atlas Insurance PCC Ltd. a máltai jog szerint bejegyzett társaság, amelynek székhelye: 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Málta. Az Atlas Insurance PCC jogosultságát a máltai pénzügyi felügyelet (Maltese Financial Services Authority) biztosítja, amelynek címe: Notabile Road, Attard BKR 3000, Málta, tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). A vállalat az Magyarországon a szabad szolgáltatásbiztosítás hatálya alatt jogosult szolgáltatást nyújtani, és a Magyar Nemzeti Banknál hatóság a K8804953-os számon jegyzi.

   A jelen biztosítás esetében az Atlas a Gemini fiók képviseletében jár el, amely a védett fiókvállalatokra vonatkozó szabályok értelmében létrehozott védett fiók, és a tulajdonosa az Aftersales Group BV.

   Az Atlas egy vagy több védett fiókot is létrehozhat a fiókeszközök (tőke) szétválasztása és védelme érdekében. A Gemini fiók eszközei védve vannak az Atlas többi fiókját, illetve fő tevékenységét érintő kötelezettségekkel és veszteségekkel szemben. A jelen szerződési feltételek elfogadásával Ön jóváhagyja a következőket:

   1. a biztosítást illetően egyedül Ön élhet panasszal; és
   2. az Ön jelen szerződésből fakadó jogai és követelései elsődlegesen a Gemini fiók azon eszközeire irányulnak, amelyek az igények rendezéséhez rendelkezésre állnak az Atlas Gemini felé intézett igény bejegyzésekor; és
   3. az Atlas fiókon kívüli eszközei csak abban az esetben használhatók a Gemini fiók kötelezettségeinek kielégítésére, ha a Gemini fiók eszközei már kimerültek; és
   4. az Atlas másik védett fiókjának eszközeire nem lehet igényt benyújtani.

   Ily módon az Ön Biztosítója, az Atlas Gemini tőkéje minden körülmények között védve van az Atlas alaptevékenységei vagy más védett fiókjai esetében bekövetkező összes lehetséges, az eszközállományt érintő elégtelenséggel szemben. Fordított esetben pedig, ha az Atlas Gemininél lép fel elégtelenség az eszközállományt illetően (bár erre kevés az esély), a folytonosságot másodlagosan az Atlas nem fiókalapú eszközei biztosítják.

   A biztosítás megkötésével Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezt a biztosítást az Atlas Gemini jegyzi, Ön pedig tisztában van a PCC (Protected Cell Company) típusú vállalatokra vonatkozó szabályozás rendelkezéseivel, amelyek az Atlas Insurance PCC Limited és a Gemini fiók esetében egyaránt érvényesek.

   Tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a szerződési feltételek jelen záradékának érvényességére és értelmezésére a máltai jogszabályok vonatkoznak, és bármilyen kapcsolódó vitás kérdésben kizárólag máltai bíróság lehet illetékes. Ön a vonatkozó jogszabályok szerint garantálja, hogy jogában áll ezt a jogi környezetet választani a biztosítás jelen záradékának alapjául. Az Ön beleegyezése, amellyel elfogadja, hogy a jelen záradékra a máltai jog és a máltai bíróságok rendelkezései vonatkoznak, illetve az Ön állítása, miszerint törvény szerint lehetséges, hogy a nevezett jogszabályok vonatkozzanak erre a záradékra, együttesen jelentik az érdemi alapot arra, hogy az Atlas Gemini jóváhagyta a jelen biztosítás megkötését.

  16. Kommunikáció

   Az Ön és az Atlas Gemini és/vagy az Adminisztrátor között folytatott összes kommunikáció az Ön által a biztosítás megkötése során megadott e-mail-címen vagy postacímen keresztül történik. E-mail-címünk: eu_support@servify.tech, telefonszámunk pedig: +36-(0)1-6555328.

  17. A személyes adatok és a titkos biztosítási adatok védelme

   Az Atlas Gemini a kezelője az Ön nálunk tárolt, személyes adatainak. Az Atlas Gemini és az Adminisztrátor (a továbbiakban többes szám első személlyel jelölve) az Ön által megadott információkat kizárólag az Ön biztosításának létrehozásához fogja felhasználni, valamint esetleges kárigény benyújtásakor a biztosítási adminisztráció, az ügyfélszolgálat, a kárigények és a csalásmegelőzés céljából, amibe beletartozik az Ön adatainak lehetséges továbbítása is más biztosítók, illetve a hatóságok részére az adatok általunk jogszerűen elérhető, külső féltől származó információk alapján történő igazolása céljából. Ilyen célból kiadhatunk adatokat a leányvállalatainknak, szolgáltatóinknak, ügynökeinknek és beszállítóinknak.

   Ön ezennel kijelenti, hogy az Ön által a Biztosítás megkötése kapcsán közölt, esetlegesen külső féltől származó adatokat az érintett fél beleegyezésével adta meg. A külső fél nevében elfogadja továbbá, hogy ezen adatok védelmét illetően az Atlas Gemini tájékoztatást küld Önnek.

   Adatait csak addig tároljuk, amíg eleget kell tennünk a jelen biztosítási szerződésből eredő összes kötelezettségünknek, hacsak jogszabály nem rendelkezik az adatok hosszabb megőrzéséről.

   A személyes adat olyan információ vagy következtetés, amely egy bizonyos (beazonosított vagy beazonosítható) természetes személyhez köthető. A Biztosító birtokában lévő összes olyan információ, amely a személyes körülményekre (beleértve a személyes adatokat is), a pénzügyi helyzetre és a Kötvénybirtokos vagy a Biztosított üzleti ügyeire vonatkozik, illetve a Biztosítóval létrejött biztosítási szerződések biztosítási titoknak minősülnek.

   A Biztosító a biztosítási szerződés megkötésével, regisztrációjával és fenntartásával, valamint a biztosítási nyereség biztosításával kapcsolatos személyes adatokat kezeli. A Biztosítási Törvény értelmében a Biztosító ezen célok mentén az érintett személy kifejezett engedélye nélkül is kezelheti a megszerzett adatokat. Ez a felhatalmazás kizárólag a speciális adatnak nem minősülő személyes adatokra vonatkozik.

   Az adatszolgáltatás önkéntes, az ajánlattétel során szükséges személyes adatok megadása azonban elengedhetetlen a biztosítási szerződés megkötéséhez, továbbá az igény bejelentése során szükséges személyes adatok megadása nélkülözhetetlen az igény elbírálása és kezelése szempontjából.

   Adatkezelési időszak: A Biztosító a személyes (és speciális) adatokat a biztosítási szerződés fennállása alatt, illetve mindaddig jogosult kezelni, amíg bármilyen igény kielégítése a Biztosító részéről vagy részére függőben van. A Biztosító egy meg nem kötött biztosítási megállapodáshoz kapcsolódóan is kezelheti a személyes adatokat mindaddig, amíg bármilyen igény a megállapodás megkötésének meghiúsulása miatti kielégítése a Biztosító részéről vagy részére függőben van.

   A Biztosító külső adminisztrátorokat is bevonhat a biztosítási szolgáltatások nyújtása céljából, amennyiben a szakértelmük szükséges ezen szolgáltatások biztosításához, vagy ha a Biztosító ugyan képes ugyanolyan minőségű szolgáltatást nyújtani, a külső adminisztrátorok bevonása azonban alacsonyabb költségeket és jobb árszintet eredményez. A (kiszervezett) külső adminisztrátorok kezelik és feldolgozzák a személyes adatokat, és törvény által előírt kötelezettségük az ilyen természetű adatok védelme. A kiszervezett tevékenységek tekintetében a külső adminisztrátorok minősülnek a Biztosító adatfeldolgozójának, és ők felelősek a kiszervezett tevékenység elvégzéséért, így felhatalmazással rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a biztosítási titoknak minősülő ügyféladatokat a Biztosító kifejezett engedélye nélkül kezeljék.

   Hacsak a jogszabályok másképp nem rendelkeznek, a Biztosító csak az érintett személy vagy törvényes képviselője által adott írásos beleegyezés birtokában adhatja át külső félnek az adott személy személyes (és speciális), illetve biztosítási titoknak minősülő adatait. A kiszervezett tevékenységek esetében a Biztosító átadhatja ezeket az adatokat más olyan vállalatnak, amely szerződéses kapcsolatban áll a Biztosítóval, és megfelel azoknak a törvényeknek és szabályoknak, amelyek titoktartási kötelezettséget írnak elő a biztosítási titkok vonatkozásában. Az adatok továbbíthatók az Európai Gazdasági Térség országai között.

   A biztosítási titkokra vonatkozó titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a hatóságokra és a Biztosítási Törvényben meghatározott személyekre, illetve esetekre. Ezek név szerint a következőket jelentik:

   1. a Magyar Nemzeti Bank (mint felügyeleti szerv), amikor hivatalos minőségben jár el;
   2. a nyomozóhatóság és az ügyészség a nyomozás elrendelését követően;
   3. a bűnügyekben, civil ügyekben és peren kívüli megegyezésben eljáró, valamint a közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálatát végző bíróság, beleértve a bíróság által kirendelt szakértőket, továbbá a bírósági végrehajtás keretében kijelölt, független bírósági végrehajtót, a természetes személyek adósságkezelő eljárásában érintett legnagyobb hitelezőt, a Családi Csődvédelmi Szolgálatot, a családi vagyonfelügyelőt, valamint a bíróságot;
   4. a közjegyzők, beleértve a hagyatéki ügyekben általuk kirendelt szakértőket;
   5. az adóhatóság olyan adózási ügyekben, amelyek keretében a Biztosító törvényi kötelezettsége bizonyos információkat átadni az adóhatóság kérésére és/vagy ha a biztosítási szerződés keretében adóköteles kifizetés történik;
   6. a hivatalos minőségében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat;
   7. a hivatalos minőségében eljáró magyar Gazdasági Versenyhivatal;
   8. a hivatalos minőségében eljáró gyámügyi hatóság;
   9. az egészségügyről szóló, 1997. évi CLIV. törvény 108. szakaszának 2. pontjában meghatározott egészségügyi hatóság;
   10. a titkosszolgálati eszközök használatára és titkos nyomozás lefolytatására felhatalmazott szervek, ha az egyéb konkrét jogszabályokban foglalt feltételek biztosítottak ehhez;
   11. a viszontbiztosítási és együttes biztosítási szolgáltatók, amennyiben van ilyen;
   12. a biztosítási kötvényeket nyilvántartó iroda, amely a központi biztosításiszerződés-nyilvántartást kezeli, a Biztosítási Törvény által meghatározott módon átadott adatokra vonatkozóan;
   13. a fogadó biztosítási vállalat az olyan biztosítási szerződésekre vonatkozóan, amelyek átadása portfólióátviteli megállapodás keretében történt, a megfelelő megállapodás szerint;
   14. a megegyezéshez és a kártérítési igények érvényesítéséhez szükséges információkra, valamint ezek megfelelő átadására való tekintettel a kártérítési alapot és/vagy a kárigénygarancia-alapot működtető testület, a nemzeti hivatal, a kapcsolattartó, az információs központ, a kárrendezési szervezet, a kárrendezési megbízottak és a kárrendezési korrekciós megbízottak, illetve a felelős fél, amennyiben hozzáférésre tart igényt – gyakorolva az önrendelkezés jogát – a balesetben részt vevő másik jármű baleseti jelentésben szereplő adataihoz a megállapodás céljából;
   15. a kiszervezett szolgáltatás biztosítója, a kiszervezési szerződések keretében biztosított adatokra vonatkozóan;
   16. harmadik országbeli biztosítóvállalatok, biztosításközvetítők és tanácsadók a saját ágazatuk vonatkozásában, amennyiben megfelelnek a magyar törvényekben foglalt követelményeknek az egyes adatokra vonatkozóan, és a biztosítóvállalatnak otthont adó harmadik ország rendelkezik olyan adatvédelmi szabályozással, amely megfelel a magyar törvények szerinti előírásoknak;
   17. az alapvető jogokért felelős biztos, ha hivatalos minőségében jár el;
   18. az adatvédelemért és az információszabadságért felelős nemzeti hatóság, ha hivatalos minőségében jár el;
   19. a biztosítási vállalat a kockázati besorolási rendszer és a kockázati besorolás ügyében, valamint a kártérítési előtörténet és a kockázati besorolás vonatkozásában az olyan esetek kapcsán, amelyek meghatározása a veszteségek megállapítását szolgáló részletes szabályzatot tartalmazó rendeletben található;
    ha írásbeli kérelem érkezik egy, az a)–j), n) vagy s) bekezdésben megjelölt testület vagy személy részéről az ügyfél nevének vagy a biztosítási szerződés leírásának, a kért adatok típusának és az adatigénylés céljának, illetve alapjának feltüntetésével, kivéve ha a p)–s) bekezdésben hivatkozott testületek vagy személyek számára csak a kért adat típusát, illetve a kérvényezés célját és alapját kötelező feltüntetni. Az adatigénylést lehetővé tevő jogszabályi rendelkezés feltüntetése a cél és a jogalap igazolásának tekintendő.
    A Biztosító által az adóhatóság számára teljesített bejelentés, amelyet (i) az adóügyi és egyéb pénzügyi kötelezettségeket érintő nemzetközi adminisztratív együttműködés (International Administrative Cooperation in Matters of Taxation and Other Compulsory Payments, a továbbiakban IACA) 2013. évi XXXVII. törvényének 43/B–43/C szakaszában foglalt kötelezettségek indokolnak, ami összhangban áll a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a nemzetközi adószabályok betartását és az FATCA bevezetését, illetve bizonyos kapcsolódó törvények módosítását célzó megállapodás (a továbbiakban FATCA-törvény) kihirdetésének 2014. évi XIX. törvényével, valamint amelyet (ii) a CRS-egyezménnyel összhangban az IACA 43/H szakasza indokol, nem tekinthető a biztosításai titok megsértésének.
    A Biztosító felszólítást kaphat arra vonatkozóan, hogy haladéktalanul szolgáltasson ki információkat a nyomozóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy az ügyészég írásbeli kérésére, illetve abban az esetben, ha egy biztosítási tranzakcióval kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy köthető a következők valamelyikéhez:

    1. illegális kábítószerek használata, új, pszichoaktív anyagok illegális birtoklása, terrorcselekmények, robbanószerek vagy robbanóanyagok bűnügyi céllal történő használata, fegyverek és lőszerek bűnügyi céllal történő használata, pénzmosás vagy bármilyen, bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény, illetve a Büntető Törvénykönyv 1978. évi, 2013. június 30-ig hatályos törvényének IV. fejezete szerinti bűncselekmények,
    2. törvénybe ütköző kábítószer-kereskedelem, kábítószerek birtoklása, a kábítószer-használat ösztönzése, a kábítószerek gyártásának vagy előállításának segítése, új, pszichoaktív anyagok illegális birtoklása, terrorcselekmények, terrorcselekmény jelentésének elmulasztása, a terrorizmus finanszírozása, robbanószerek vagy robbanóanyagok törvényellenes céllal történő használata, fegyverek és lőszerek bűnügyi céllal történő használata, pénzmosás vagy bármilyen, bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény, illetve a 2013. június 30-tól hatályos büntető törvénykönyv 2013. évi C. törvénye szerinti bűncselekmények.

    A biztosítási titoktartás kötelezettsége nem érvényes azokban az esetekben, amikor a Biztosítónak az értesítési kötelezettség értelmében kell eljárnia az Európai Unió korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvénye szerint a likvid eszközök és az egyéb pénzügyi érdekek vonatkozásában.

    A megalapozott felülvizsgálat esetén a felülvizsgálati eljárás során a pénzügyi csoport vezető tagjának kiadott csoportvizsgálati jelentés nem képezi a biztosítási és üzleti titkokra vonatkozó titoktartási kötelezettség megsértését.

    A biztosítási titkok megtartásának kötelezettsége alól kivételt képeznek a következő helyzetek:

    1. a magyar bűnügyi hatóságok írásbeli kérelmet nyújtanak be a biztosítási titoknak minősülő információkra vonatkozóan egy biztosítóvállalathoz annak érdekében, hogy eleget tehessenek egy külföldi bűnüldözési hatóság írásbeli kérésének egy nemzetközi megállapodás értelmében;
    2. ha a nemzeti pénzügyi hírszerző egység írásbeli kérelmet nyújt be a finanszírozási vagy kereskedelmi titoknak minősülő információkra egy biztosítóvállalathoz, élve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni védekezés és küzdelem jegyében hozott törvény által biztosított jogával, vagy egy külföldi pénzügyi hírszerző egység írásbeli kérésének kielégítése céljából.

    A következők nem tekinthetők a biztosítási titoktartás megsértésének:

    1. olyan összefoglalók kiadása, amelyek alapján az ügyfelek és/vagy a vállalkozásuk jellemzői nem beazonosíthatók;
    2. a fiókirodák esetében a külföldi bejegyzésű vállalat bejelentett székhelyének (központi iroda) otthont adó ország felügyeleti hatósága részére történő adatküldés, amennyiben ez az adatátvitel összhangban van a magyar és a külföldi felügyeleti szervek közötti megállapodásban foglaltakkal;
    3. a személyes adatokon kívüli egyéb információk továbbítása a miniszternek jogalkotási célra, illetve megvalósíthatósági tanulmányok készítéséhez kapcsolódóan;
    4. a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletére vonatkozó, 2013. évi LXXXIII. törvény rendelkezései értelmében kiadott adatok.

    A törvényi kötelezettségek jegyében, vagy a szerződéses vállalások teljesítése érdekében, a vonatkozó törvényi szabályozásnak vagy az érvényes szerződésnek megfelelő szolgáltatás nyújtásához, illetve a biztosítási csalás megelőzése érdekében a biztosítótársaságoknak (a „kérvényező biztosítótársaság”) – a kockázati csoportok érdekeinek védelme céljából – jogukban áll kérelmet benyújtani egy másik biztosítótársasághoz (a „felkért biztosítótársaság”) a felkért biztosítótársaság által feldolgozott adatokra vonatkozóan, az érintett biztosítási termékek egyedi jellemzőinek figyelembevételével. A kérvényező biztosítótársaságnak a biztosítási fedezet fennállása alatt legalább egy alkalommal értesítenie kell az érintett ügyfelet a kérelem benyújtásáról, annak esetleges teljesítéséről és a tárgyát képező adatokról.

    A Biztosítótól kérhető információ a személyes adatok kezelésével és gyűjtésével kapcsolatban, illetve ezen adatok törlése vagy zárolása is kérelmezhető. A törvény által biztosított lehetőségek szerint be lehet nyújtani tiltakozást a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Az ilyen adatokhoz fűződő jogokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”) 13–17. és 30. cikke szabályozza. Az Adatvédelmi Törvény 6. szakaszának (5). cikke értelmében a Biztosító kezelheti a rögzített adatokat – hacsak a törvény másképp nem rendelkezik – jogi kötelezettségei teljesítése céljából, illetve a saját vagy egy külső fél jogos érdekeinek érvényre juttatása céljából (amennyiben ennek az érdeknek az érvényesítése arányos a személyes adatok védelmére vonatkozó jog korlátozásával), további beleegyezés nélkül, illetve az ilyen beleegyezés visszavonása után is. Az érintett személy kérése alapján a Biztosító a következő információkat adhatja ki:

    1. az általa kezelt adatok;
    2. a kijelölt adatfeldolgozó által feldolgozott adatok;
    3. az adatok forrása;
    4. az adatkezelés célja;
    5. az adatkezelés jogalapja;
    6. az adatkezelés időtartama;
    7. az adatfeldolgozó neve, címe (bejegyzett székhely), adatkezeléshez kapcsolódó gyakorlata;
    8. adatok átadása esetén – ki és milyen alapon kaphatja meg az érintett adatokat.

    Önnek jogában áll hozzáférni a saját személyes adataihoz, és megkérni az Atlas Geminit a kérdéses információk frissítésére vagy javítására, illetve az érintett személyes adat a nyilvántartásunkból történő teljes eltávolítására, amennyiben arra a fentebb részletezett célok vonatkozásában már nem lesz szükség. Ezeket a jogokat és az Atlas Gemini adatvédelmi szabályzata alapján érvényes többi jogot úgy gyakorolhatja, ha adatvédelmi felelősünkhöz fordul segítségért. A kérelmet levélben küldheti el a következő címre: The Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Málta, vagy e-mailben a dpo@atlas.com.mt e-mail-címre. Ezzel együtt vegye figyelembe, hogy bizonyos személyes információk az EU GDPR és/vagy egyéb vonatkozó törvénye és szabályozása értelmében kívül esnek a hozzáférhető, javítható vagy módosítható adatok körén.

    Amennyiben úgy gondolja, hogy az Atlas Gemini nem a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően dolgozza fel az Ön személyes adatait, a következő hivatkozásra kattintva panaszt nyújthat be az Atlas Gemini részére és/vagy az információ- és adatvédelmi biztos irodájához: https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.

    A személyes adatokra vonatkozó törvények bárminemű megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért a vonatkozó, adatvédelemmel és információszabadsággal foglalkozó nemzeti hatósághoz lehet fordulni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), Magyar Nemzeti Bank (mint felügyeleti hatóság) (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; postacím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.; telefon: +36-1-489-9100), valamint az illetékes bíróságokhoz.

    Ha meg szeretné tekinteni a teljes adatvédelmi szabályzatunkat, hogy pontosabb képet kaphasson arról, hogyan kezeljük az Ön adatait, kérjük, látogasson el a következő webhelyre: https://www.atlas.com.mt/legal/data-protection/. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a változó törvényeknek, szabályozásoknak és előírásoknak megfelelően alkalmanként a szabályzat is módosulhat.

   20. Melyek a vonatkozó törvények és az illetékes bíróságok?

    A jelen biztosítási szerződésre Magyarország törvényei vonatkoznak. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szereplő kérdések esetében a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvénye, a biztosítási üzletágról szóló, 2014. évi LXXXVIII. törvény („Biztosítási Törvény”), a jelen biztosítási kötvényre és a Biztosító tevékenységére vonatkozó egyéb jogi rendelkezések, továbbá (indokolt esetben) az Európai Unió nem-életbiztosításokra vonatkozó irányelvei érvényesek.

    A jelen biztosítási szerződésből származó jogokkal kapcsolatos igények és vitás kérdések, különösen a megszüntetés, érvényesség, teljesítés, érvényesíthetőség vagy értelmezés vonatkozásában a magyar bíróságok és törvényszékek az illetékesek, kivéve „Az Ön biztosítója és a felelősségre vonatkozó záradék” szakaszban leírtak esetében, vagyis ha a vita az Atlas cégformájával (PCC) kapcsolatos, amely esetben a máltai jog van érvényben.

   21. Nem minősül tanácsadásnak

    A Biztosító nem nyújt Biztosítási tanácsadást a jelen biztosítási termékkel és kötvénnyel kapcsolatban. A Biztosító a szerződéskötést megelőző tájékoztatás keretében rendelkezésre bocsátja a Biztosítási termékkel kapcsolatos tájékoztató dokumentumot.

   22. Közvetítői eljárás a Biztosító nevében

    A jelen biztosítási kötvény vonatkozásában a Biztosító az Adminisztrátort jelölte meg közvetítőként, aki jogosult elfogadni a biztosítási díjat, és felhatalmazással rendelkezik a Biztosítótól igényelt kifizetés Biztosítottnak történő átadására. Az ilyen szolgáltatásokért az Adminisztrátor jutalék formájában kapja meg a fizetését a Biztosítótól.

    Az Atlas Insurance PCC Ltd. vállalati információi:

    Név: Atlas Insurance PCC Ltd.
    Jogi forma: korlátolt felelősségű, védett fiók
    Székhely: 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Málta
    Cégjegyzékszám: C 5601
    Nyilvántartásba vételi hatóság: Máltai cégnyilvántartás
    Felügyeleti szerv: Máltai pénzügyi felügyelet
    A felügyeleti hatóság székhelye: Notabile Road, Attard BKR 3000, Málta (tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).
    A helyi fogyasztóvédelmi hatóság: Magyar Nemzeti Bank
    A helyi fogyasztóvédelmi hatóság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Magyarország

    Az éves jelentés közzététele: Az Atlas Insurance PCC Ltd. a fizetőképességről és pénzügyi állapotról szóló éves jelentését minden évben április 9-ig bezárólag közzéteszi a vállalat webhelyén.