Nokia Phone Insurance Plus vispārējie noteikumi un nosacījumi, 2019. gada augusts

Tiek piemērots fiksēts polises darbības periods — seši (6), divpadsmit (12) vai divdesmit četri (24) mēneši — atkarībā no izvēlētā produkta. Ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms fiksētā perioda beigām jūs saņemsit atcelšanas paziņojumu no Apdrošinātāja, ja vien polises darbība nebūs izbeigta iepriekš saskaņā ar šīs polises noteikumiem.

 1. Svarīga informācija

  Ja jūsu Apdrošinātais aprīkojums tiks nozagts vai gūs Nejaušus bojājumus polises darbības periodā, Atlas Insurance PCC Limited saskaņā ar uzņēmuma vienību Gemini (“Atlas Gemini”) pēc saviem ieskatiem un ņemot vērā tālāk norādītās definīcijas, izņēmumus un nosacījumus, nodrošinās jūsu Apdrošinātā aprīkojuma remontu vai aizstāšanu ar Aizstājējaprīkojumu, kam ir līdzvērtīgas funkcijas. Aizstājējaprīkojums var būt jauns vai atjaunots.

 2. Vieta un laiks

  Jūsu Apdrošinātajam aprīkojumam ir spēkā segums visa polises perioda laikā gan Jūsu mītnes valstī, kas norādīta polises sertifikātā, gan gadījumos, ja īslaicīgi ņemat Apdrošināto aprīkojumu līdzi uz ārzemēm.

 3. Definīcijas:

  1. Administrators:
   Aftersales Group B.V. Aftersales ir akciju sabiedrība, kura darbojas saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem un kuras juridiskā adrese ir 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nīderlande. Uzņēmums ir reģistrēts Nīderlandes uzraudzības iestādē AFM (Autoriteit Financiële Markten) ar numuru 12042867. Uzņēmums ir pilnvarots darbību veikšanai Latvijas Republikā saskaņā ar pakalpojumu nodrošināšanas brīvību. Administrators var izmantot atsevišķu (vietējo) trešo personu ārpakalpojumus, nodrošinot savu pienākumu (vai daļu no tiem) izpildi.
  2. Aizstājējaprīkojums:
   Apdrošinātāja apmaksāts Aprīkojums Jūsu Apdrošinātā aprīkojuma aizstāšanai. Principā Aizstājējaprīkojums ir vienība, kas ir identiska apdrošinātā mobilajam tālrunim (izņemot krāsu). Ja Administratoram vairs pamatoti nav pieejams identisks aprīkojums, apdrošinātā persona saņems Aizstājējaprīkojumu, kas, pēc Administratora ieskatiem, ir līdzvērtīgs Administratora sistēmā reģistrētajam Apdrošinātajam aprīkojumam. Aizstājējaprīkojums vienmēr ir jauns vai atjaunots aprīkojums.
  3. Apdrošinātais aprīkojums/Aprīkojums:
   Apdrošinātā Nokia ierīce, kas saskaņā ar IMEI numuru vai sērijas numuru ir reģistrēta Administratora sistēmā kā jauna 14 dienu laikā pēc iegādes, kā arī vienlaikus iegādātie Piederumi. Apdrošinātais aprīkojums ar saistīto sērijas numuru un/vai saistīto sērijas numuru ir aprakstīts Jūsu polises grafikā.
  4. Bez uzraudzības:
   gadījums, kad Jūs vai cita 18 gadu vecumu sasniegusi persona, kurai esat uzticējis savu Apdrošināto aprīkojumu, nevar pilnīgi pārredzēt Apdrošināto aprīkojumu vai neatrodas tādā stāvoklī, lai varētu novērst Jūsu Apdrošinātā aprīkojuma aiznešanu, ko veic nepilnvarotas personas.
  5. HMD:
   HMD Global Oy, Somijas mobilo tālruņu uzņēmums, kam ir ekskluzīvas tiesības uz Nokia zīmola izmantošanu mobilajiem tālruņiem.
  6. Iegādes cena:
   Apdrošinātā aprīkojuma iegādes vērtība, ieskaitot PVN, bet izņemot pārdevēja piešķirtās atlaides, kā norādīts Jūsu polises grafikā.
  7. Jūs/Polises turētājs:
   polises sertifikātā minētais Polises turētājs, ja viņš/viņa dzīvo Latvijas Republikā un ir sasniedzis/-usi 18 gadu vecumu.
  8. Nejaušs bojājums/Bojājums:
   Bojājums piepeša notikuma rezultātā, kuram ir ārēja iedarbība uz Jūsu Apdrošināto aprīkojumu un kura dēļ noticis kritiena, trieciena un/vai mitruma izraisīts Bojājums, kā dēļ Jūsu Apdrošinātais aprīkojums vairs nedarbojas pareizi un pilnvērtīgi, tostarp Bojājumi, ko izraisījušas Trešās personas bez Jūsu atļaujas.
  9. Nolaidība:
   tādas piesardzības neizrādīšana, kādu līdzīgos apstākļos izrādītu saprātīgi apdomīga persona.
  10. Paķeršana:
   Apdrošinātā aprīkojuma zādzība, ko veikusi Trešā persona un kas nozīmē Apdrošinātā aprīkojuma nevardarbīgu paņemšanu apdrošinātā klātbūtnē, ja Apdrošinātais aprīkojums bijis novietots līdz 2 metru rādiusā no apdrošinātā.
  11. Piederumi:
   Visi Piederumi, kas iegādāti kopā ar Apdrošināto aprīkojumu, izņemot automašīnu komplektus, uzstādīšanas materiālus, programmatūru un lejupielādētu saturu.
  12. Terorisms:
   jebkura rīcība, tostarp, bet ne tikai spēka lietošana vai draudi lietot spēku, ko veic persona vai personu grupa, kas rīkojas atsevišķi vai jebkādas tādas organizācijas vai valdības vārdā vai saistībā ar to, kam ir politiski, reliģiski, ideoloģiski vai līdzīgi nolūki, lai ietekmētu valdību vai iebiedētu iedzīvotājus vai iedzīvotāju daļu.
  13. Trešā persona:
   visas personas, kas nav apdrošinātais, viņa/viņas laulātais vai dzīvesbiedrs, viņa/viņas vecāki vai pēcnācēji, viņa/viņas pārstāvji, ja apdrošinātais ir juridiska persona, kā arī visas citas personas, kas nav saņēmušas no apdrošinātā atļauju lietot Apdrošināto aprīkojumu.
  14. Vīruss:
   tostarp, bet ne tikai — Trojas zirgi, tārpi un jebkura cita programma vai programmatūra, kas tieši vai netieši novērš Jūsu Apdrošinātā aprīkojuma pienācīgu darbību.
  15. Zādzība no kabatas:
   krāpnieciska Trešās personas darbība, kurā ietilpst Apdrošinātā aprīkojuma izņemšana no Zādzības laikā apdrošinātā nēsātās somas vai apģērba kabatas, neizmantojot fizisku vardarbību.
  16. Zādzība vai nozagšana:
   Jūsu Apdrošinātā aprīkojuma aiznešana, ko īsteno zināmas vai nezināmas personas ar nolūku nelikumīgi un neatgriezeniski liegt Jums Apdrošinātā aprīkojuma īpašumtiesības.
 4. Kas ietilpst apdrošināšanas segumā

  Nokia Phone Insurance Plus sniedz apdrošināšanas segumu tālāk minēto apstākļu gadījumā.

  1. Zādzība, pirms kuras notikusi vardarbīga ielaušanās vai vardarbība, —
   Jūsu Apdrošinātais aprīkojums un Piederumi tiks aizstāti ar līdzvērtīgas funkcionalitātes Aizstājējaprīkojumu.
  2. Nejauši bojājumi —
   Jūsu Apdrošinātais aprīkojums tiks remontēts vai aizstāts ar Aizstājējaprīkojumu, kuram ir līdzvērtīgas funkcijas.
  3. Piederumi —
   ne vairāk kā 150,00 € (kopā) par Piederumiem, kuriem radušies Bojājumi vai kuri Nozagti vienlaikus ar Apdrošināto aprīkojumu.
  4. Vispasaules segums —
   segums ir spēkā arī gadījumos, kad īslaicīgi uzturaties ārzemēs.
 5. Kas neietilpst apdrošināšanas segumā

  Atlas Gemini neuzņemas saistības par tālāk minēto.

  1. Vispārēji — attiecas uz visiem bojājumu un zādzību veidiem.
   1. Tiek piemērots pašrisks atbilstoši Apdrošinātā aprīkojuma vērtībai.

    Aprīkojuma iegādes cenaPašrisks
    <250 €- 29 €
    251–500 € 49 €
    >500 € 69 €
   2. Izmaksas, kas saistītas ar pieteikumu pēc pirmā sekmīgā pieteikuma, ja Jūsu Apdrošināšanas periods ir seši (6) mēneši vai divpadsmit (12) mēneši, un izmaksas, kas saistītas ar pieteikumu pēc otrā sekmīgā pieteikuma, ja Jūsu Apdrošināšanas periods ir divdesmit četri (24) mēneši.
   3. Izmaksas, kas radušās saistībā ar nespēju lietot Apdrošināto aprīkojumu, izmaksas par atkārtota savienojuma izveidi, jebkāda veida abonēšanas izmaksas vai citas izmaksas, kas nav tiešas izmaksas par Jūsu Apdrošinātā aprīkojuma remontēšanu vai aizstāšanu.
   4. Apdrošinātā aprīkojuma zaudējums, pazušana vai Bojājumi, kuru cēlonis ir Zādzība, pirms kuras nav notikusi vardarbīga iekļūšana un/vai vardarbība (vardarbības draudi), vai kas radušies zaudējuma vai piesavināšanās rezultātā. Iekļauti arī tādi incidenti kā Atstāšana bez uzraudzības vai pazaudēšana, kā arī Zādzības no kabatas vai Paķeršanas rezultāts.
   5. Ārējo datu nesēju (lentes, filmas, diski, DVD, SD kartes un programmatūra) bojājumi.
   6. Izmaksas par datu atgūšanu no iekšējiem un ārējiem datu nesējiem.
   7. Izmaksas, par kurām saistības jāuzņemas ražotājam, piegādātājam vai izplatītājam saskaņā ar juridiskajiem garantijas pienākumiem.
   8. Zādzība vai Bojājumi, kas radušies tīrīšanas, remonta vai modificēšanas laikā vai šī procesa rezultātā bez iepriekšējas Administratora atļaujas, vai valsts iestādes, tostarp policijas, īstenotas konfiskācijas vai aizturēšanas laikā.
   9. Izlaupīšanas vai konfiskācijas rezultātā radusies Zādzība vai Bojājumi, ko tieši vai netieši izraisījis:
    1. karš, iebrukums, ārvalstu agresija (neatkarīgi no tā, vai ir pieteikts karš), pilsoņu karš, dumpis, revolūcija, sacelšanās, militārā vai nelikumīgā ceļā iegūta vara, nacionalizācija, piesavināšanās, tiesas prasība, konfiskācija vai iznīcināšana, ko veikusi valdība vai valsts institūcija;
    2. jonizējoša radiācija vai cita veida kodolpiesārņojums;
    3. triecienviļņi, ko izraisa lidaparātu vai citu lidojošu objektu kustība ar skaņas vai virsskaņas ātrumu;
    4. terorisms neatkarīgi no citiem cēloņiem vai notikumiem, kas vienlaikus vai kādā citā secībā papildina bojājumus.
   10. Apdrošinātā aprīkojuma bojājumi vai zaudējums pēc ugunsgrēka.
  2. Zādzība
   1. Apdrošinātā aprīkojuma zādzība, par kuru netiek ziņots Administratoram un vietējai policijai 72 stundu laikā vai tik drīz, cik pamatoti iespējams pēc atklāšanas, ja apdrošinātajam nav iespējams izpildīt noteikumu par 72 stundu periodu. Ir nepieciešams oficiāls policijas ziņojums.
   2. Zādzība no transportlīdzekļa, izņemot gadījumu, kad automašīna bijusi pilnīgi aizslēgta, Apdrošinātais aprīkojums ticis glabāts cimdu nodalījumā vai bagāžas nodalījumā un ir redzamas pēdas, kas liecina par ielaušanos transportlīdzeklī.
   3. Apdrošinātā aprīkojuma zādzība no telpām, izņemot gadījumu, kad telpa bijusi aizslēgta un nav bijusi brīvi pieejama apmeklētājiem Zādzības laikā, turklāt ir redzamas pēdas, kas par to liecina.
   4. Bez uzraudzības atstāta Apdrošinātā aprīkojuma Zādzība.
   5. Zādzība no kabatas vai Paķeršana.
   6. Nolaidības izraisīta zādzība.
  3. Bojājumi
   1. Apdrošinātā aprīkojuma kosmētiski bojājumi, piemēram, skrāpējumi un iespiedumi, kas neietekmē normālu funkcionēšanu.
   2. Visas remonta izmaksas par apstrādi, remontu un/vai tīrīšanu, ko veicis pats apdrošinātais un/vai HMD neatzīta remontdarbnīca un kā rezultātā ir zaudētas apdrošinātā tiesības uz likumā noteikto garantiju.
   3. Apdrošinātā aprīkojuma bojājumi, ko izraisījusi sliktākas kvalitātes daļu (tādu, kas nav jaunas un/vai nav oriģinālās Nokia daļas) lietošana Apdrošinātā ekipējuma modificēšanas un/vai remonta laikā, ja to darījis pats apdrošinātais un/vai HMD neapstiprināta remontdarbnīca.
   4. Programmatūra un bojātas lampas, elektronu lampas, lentes, akumulatori, SIM kartes, antenas, tonera komplekts, cilindru komplekta drukas galviņa un cits aprīkojums, kas savas būtības un lietošanas dēļ tiek pakļauts regulāram un straujam nodilumam un/vai bojājumiem.
   5. Apdrošinātā aprīkojuma bojājumi, kas radušies Nolaidības dēļ.
   6. Piederumu bojājumi, ja vien tie nav bojāti saistībā ar notikumu, kas izraisījis Apdrošinātā aprīkojuma Nejaušos bojājumus vai Zādzību.
   7. Apdrošinātā aprīkojuma Bojājumi, ko izraisījis nodilums, novecošana, kukaiņi, grauzēji, pelējums vai atmosfēras vai klimata apstākļi.
   8. Apdrošinātā aprīkojuma bojājumi, kas izraisīti, neievērojot lietotāja norādījumus, savienojuma izveides, uzstādīšanas un apkopes norādījumus, kas aprakstīti ražotāja izsniegtajā lietotāja pamācībā.
   9. Vīrusa izraisīts Apdrošinātā aprīkojuma Bojājums.
   10. Bojājums, ko apdrošinātais izraisījis ar nolūku.
 6. Mūsu nosacījumi

  1. Apdrošināšanas periods

   Tiek piemērots fiksēts apdrošināšanas periods — seši (6), divpadsmit (12) vai divdesmit četri (24) mēneši — atkarībā no izvēlētā produkta. Ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms fiksētā perioda beigām Jūs saņemsit atcelšanas paziņojumu no Apdrošinātāja par apdrošināšanas perioda beigām, ja vien polises darbība nebūs izbeigta iepriekš saskaņā ar šīs polises noteikumiem, kas izklāstīti apakšpunktā h. Ja Apdrošinātājs ir saņēmis visu prēmiju par polises periodu, apdrošināšana stājas spēkā datumā, kad esat sekmīgi reģistrējies šai Apdrošināšanai, ja šis datums nav vēlāks kā 14 kalendārās dienas pēc Apdrošinātā aprīkojuma iegādes pilnīgi jaunā stāvoklī un ja Apdrošinātais aprīkojums nav bojāts, pazaudēts vai nozagts. Sākuma datums un fiksētais Apdrošināšanas periods ir norādīts polises grafikā.
   Šai apdrošināšanai piemērojamo prēmiju uzreiz pilnā apmērā iekasē Administrators Apdrošinātāja vārdā.

  2. Maksāšanas metode

   Atlas Gemini pēc saviem ieskatiem var veikt tālāk minētās darbības.

   1. Remontēt Apdrošināto aprīkojumu un Piederumus (ja mazumtirdzniecības vērtība nepārsniedz 150,00 €) vai aizstāt (ar Aizstājējaprīkojumu).
   2. Izmaksāt apdrošinātajam tādu summu, kas ir līdzvērtīga uzņēmuma Atlas Gemini izmaksām, lai nodrošinātu apdrošinātajam Aizstājējaprīkojumu un Piederumus, kuru funkcijas saprātīgā apmērā ir iespējami tuvas Apdrošinātajam aprīkojumam, pēc uzņēmuma Atlas Gemini ieskatiem.

   Izmaksātā summa nekādā gadījumā nepārsniegs Iegādes cenu.

  3. Rūpīga lietošana

   Jūsu pienākums ir ievērot saprātīgu piesardzību, lai aizsargātu Apdrošināto Aprīkojumu pret Nejaušiem bojājumiem un Zādzību un saglabātu to labā stāvoklī.

  4. Patiesības noklusēšana
   1. Ja esat tīši vai rupjas nolaidības dēļ norādījis neatbilstošu informāciju vai tīši noklusējis informāciju, kas, cik Jums pamatoti varētu būt zināms, varētu ietekmēt Apdrošinātāja veikto riska izvērtēšanu, Apdrošinātājs var nolemt anulēt polisi, kamēr to noformējat. Ja Jūsu polise tiek atzīta par spēkā neesošu saskaņā ar šo iemeslu, prēmija netiek atmaksāta.
   2. Ja apdrošinātais tīši vai rupjas nolaidības dēļ norādījis neatbilstošu informāciju vai tīši noklusējis informāciju saistībā ar apdrošinātā iesniegtu pieteikumu, Apdrošinātājs var pieteikumu noraidīt. Jūsu polise ir spēkā līdz brīdim, kad to atceļ viena no abām pusēm saskaņā ar šo Vispārējo noteikumu un nosacījumu normām.
   3. Uzņēmumam Atlas Gemini ir tiesības pieprasīt atmaksāt visas izmaksas, kas radušās saistībā ar pieprasījumu (tostarp izmeklēšanas un iekasēšanas izmaksas), ja pēc pieteikuma apmaksas tiek noskaidrots, ka pieteikums bijis jebkādā veidā krāpniecisks.
   4. Atlas Gemini var informēt policiju, valdību vai uzraudzības iestādes par krāpnieciskām darbībām. Atlas Gemini var arī atklāt detalizētu informāciju par krāpnieciskiem pieteikumiem citiem apdrošinātājiem, tostarp ievietot tos apdrošinātāju izveidotā krāpniecisko pieteikumu sarakstā, kas radīts cīņai pret krāpniecību.
  5. Ziņošana par pieteikumu

   Pēc tādu Nejaušu bojājumu vai Zādzības konstatēšanas, ko uzskatāt par savas polises segumam atbilstošu, cik drīz vien pamatoti iespējams, Jums ir jāveic tālāk norādītās darbības.

   1. Ja ir notikusi Zādzība vai tīši Bojājumi, ko izraisījusi Trešā persona bez Jūsu atļaujas, informējiet Administratoru un policiju (vai, ja uzturaties ārzemēs, policijai līdzvērtīgu vietējo institūciju) 72 stundu laikā vai tik drīz pēc konstatēšanas, cik vien pamatoti iespējams, ja apdrošinātajam nav iespējams to izdarīt 72 stundu laikā.
   2. Policijai jāsagatavo oficiāls ziņojums pat tad, ja uzturaties ārzemēs, jo ir nepieciešama šī oficiālā ziņojuma kopija, lai Jūsu pieteikums tiktu izskatīts. Ja ir radušies Nejauši bojājumi, uz kuriem attiecas Jūsu polises segums, varat sazināties ar administratoru pa tālruni +371-(0)67-853918 vai (ja zvanāt no ārzemēm) +371-(0)67-853918 ; informējiet Administratoru 14 dienu laikā pēc Nejaušo bojājumu konstatēšanas vai, ja tas nav iespējams, tik drīz, cik pamatoti iespējams. Lai to paveiktu, zvaniet Administratoram pa tālruni +371-(0)67-853918vai (ja zvanāt no ārzemēm) +371-(0)67-853918.
   3. Ja neziņosit par Bojājumiem saskaņā ar iepriekš norādītajām saistībām, Atlas Gemini var samazināt apkopes apmēru līdz tā ciestajiem Bojājumu apmēriem. Ja Atlas Gemini var pierādīt krāpniecisku nolūku, uzņēmums var atteikt pilnu apdrošināšanas nodrošināšanu.
   4. Uzņēmuma Atlas Gemini saistību nosacījumos ietilpst nosacījums, ka Jūsu pieteikuma apmaksa vienmēr notiek saskaņā ar uzņēmuma Atlas Gemini norādīto metodi. Jūsu Apdrošinātā aprīkojuma nomaiņa jāveic uzņēmumam Atlas Gemini vai šī uzņēmuma izvēlētai remontdarbnīcai. Ja Jūs nerīkojaties atbilstoši šim nosacījumam, uzņēmumam Atlas Gemini vairs nav saistību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu.
   5. Tiklīdz ziņojat par Apdrošinātā aprīkojuma Zādzību, uzņēmuma Atlas Gemini ir tiesības pieprasīt, lai Jūsu operators ievieto Apdrošināto aprīkojumu melnajā sarakstā.
   6. Iespējams, Jums tiks lūgts aizpildīt pieteikuma veidlapu vai norādīt papildinformāciju par savu pieteikumu. Jūsu atteikšanās sadarboties var aizkavēt Jūsu pieteikuma izskatīšanu.
  6. Jūsu vecums un adrese

   Polises iegādes brīdī Jums jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu un politikas periodā jāuzturas savā mītnes valstī, kas norādīta polises sertifikātā.

  7. Apdrošinātā aprīkojuma vai citas informācijas izmaiņas

   Apdrošinātajam savlaicīgi jāinformē Administrators par izmaiņām informācijā, kas ir šīs polises pamatā, piemēram, Apdrošinātā adrese un e-pasta adrese. Apdrošinātās ierīces izmaiņas ir iespējamas tikai gadījumā, ja ierīce ir jauna, pareizi funkcionējoša un nebojāta Nokia ierīce un uzņēmums Atlas Gemini ir informēts par izmaiņām 7 dienu laikā kopš iegādes, izmantojot tālruni +371-(0)67-853918. Atlas Gemini patur tiesības pieprasīt jaunās ierīces iegādes apliecinājumu. Atlas Gemini neuzņemas saistības par tāda aprīkojuma remontēšanu vai aizstāšanu, kas nav reģistrētais Apdrošinātais aprīkojums.

  8. Polises atcelšana

   Jums ir tiesības atcelt polisi 14 dienu laikā pēc:

   1. dienas, kad saņēmāt informāciju par polises stāšanos spēkā;
   2. dienas, kad saņēmāt polises pilnos vispārējos noteikumus un nosacījumus, ja šis datums ir vēlāks par punktā (i) minēto datumu.

   Pēc atcelšanas pieprasījuma saņemšanas tiks atmaksāta jau samaksātā prēmija par Polises periodu pēc brīža, kas stājas spēkā atcelšana.

   Ir spēkā arī tālāk minētais.

   1. Jūsu polises darbība tiek automātiski izbeigta uzreiz pēc Jūsu pirmā sekmīgā pieteikuma apmierināšanas, ja Apdrošināšanas periods ir seši (6) vai divpadsmit (12) mēneši. Prēmijas netiek atmaksātas. Apdrošinātājs pa e-pastu informēs Jūs par atcelšanu.
   2. Jūsu polises darbība tiek automātiski izbeigta pēc Jūsu otrā sekmīgā pieteikuma apmierināšanas, ja Apdrošināšanas periods ir divdesmit četri (24) mēneši. Prēmijas netiek atmaksātas. Apdrošinātājs pa e-pastu informēs Jūs par atcelšanu.
  9. Jūsu polises izmaiņas

   Atlas Gemini var ieviest Jūsu polises noteikumu un nosacījumu izmaiņas, tostarp, bet ne tikai saistībā ar prēmiju, pašrisku, pieteikumu procedūrām vai atcelšanas tiesībām nākamajiem polises periodiem, tikai pēc tam, kad tas ir saņēmis Jūsu piekrišanu polises nosacījumu izmaiņām.

   Ja tiek mainīti polises noteikumi un nosacījumi, Jums ir tiesības pārtraukt polisi trīs (3) mēnešu laikā pēc tam, kad saņemat informāciju par izmaiņām. Apdrošinātājam jāpaziņo par šādām izmaiņām vismaz trīs mēnešus pirms izmaiņu stāšanās spēkā.

   Ja šādā gadījumā nolemjat pārtraukt polisi, Apdrošinātājs atmaksās visas iepriekš samaksātās prēmijas par atlikušo apdrošināšanas periodu, sākot ar atcelšanas paziņojuma datumu.

  10. Ko darīt, ja neesat apmierināts ar Atlas Gemini

   Atlas Gemini darīs visu iespējamo, lai sniegtu Jums profesionālu un uzticamu pakalpojumu. Tomēr, ja Jums ir sūdzības par šo pakalpojumu, jebkurā laikā varat par to ziņot mums. Šajā gadījumā iesakām Jums paziņot par sūdzību uzņēmumam Aftersales Group BV, kas rīkojas uzņēmuma Atlas Gemini vārdā kā polises Administrators. Lai sazinātos ar Aftersales Group, zvaniet uz +371-(0)67-853918 vai sūtiet e-pasta ziņojumu uz eu_support@servify.tech. Aftersales Group pasta adrese:
   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nīderlande

   Administrators centīsies atrisināt Jūsu sūdzību vai problēmu 24 stundu laikā. Ja tas nebūs iespējams, Administrators apstiprinās Jūsu sūdzību 5 darba dienu laikā pēc saņemšanas un sniegs galīgu atbildi 2 nedēļu laikā.

   Maz ticamā gadījumā, ja Administratora atbilde tiek uzskatīta par neapmierinošu, sūdzību var iesniegt uzņēmumam Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) 47-50 Ta’Xbiex Seafront, Ta’Xbiex XBX 1021, Malta.

   Ja pēc šo struktūrvienību iesaistīšanas Jūsu sūdzība vēl joprojām nav atbilstoši atrisināta, varat lūgt šīs lietas pārskatīšanu šādai organizācijai:

   Office of the Arbiter for Financial Services, 1e Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta, tālr. +356 21249245 (tiek piemērots ārvalstu zvanu tarifs).

   E-pasta adrese: complaint.info@financialarbiter.org.mt. Tīmekļa vietne: www.financialarbiter.org.mt.

   Lai šķīrējtiesneša birojs varētu pieņemt Jūsu pieteikumu, Jūsu rīcībā ir jābūt galīgai rakstiskai atbildei no Atlas Gemini vai arī informācijai, ka neesat šādu galīgu atbildi saņēmis 15 dienu laikā.

   Eiropas Komisijai ir tiešsaistes strīdu izšķiršanas komisija, paredzēta Patērētājiem, kuriem ir sūdzības par tiešsaistē iegādātu produktu vai pakalpojumu. Ja izvēlaties iesniegt savu sūdzību šādā veidā, tā tiks pārsūtīta neatkarīgai sūdzību organizācijai, kas risinās jautājumu tikai tiešsaistē un atbildēs 90 dienu laikā. Tiešsaistes strīdu izšķiršanas komisijas interneta adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lūdzu, noteikti norādiet mūsu e-pasta adresi eu_support@servify.tech. Ņemiet vērā, ka šī neatkarīgā sūdzību izskatīšanas organizācija var apsvērt Jūsu sūdzību tikai pēc tam, kad mums ir bijusi izdevība panākt risinājumu.

   Minēto sūdzību procedūru esamība vai izmantošana neietekmē Jūsu kā klienta tiesības sākt tiesvedību.

  11. Prasības un vēlmes

   Jūsu apdrošināšana atbilst tādas personas prasībām un vēlmēm, kura vēlas aizsargāt savu Apdrošināto aprīkojumu pret Zādzības un Bojājumu risku.

  12. Jūsu apdrošinātājs un saistību klauzula

   Šīs apdrošināšanas saistības uzņemas Atlas Insurance PCC Ltd, darbojoties ar vienības Gemini starpniecību (“Apdrošinātājs”).

   Atlas Insurance PCC Ltd. ir akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Maltas tiesību aktiem; tās juridiskā adrese ir 47-50 Ta’XbiexSeafront,Ta’XbiexXBXˆ 1021, Malta. Uzņēmumu Atlas Insurance PCC ir pilnvarojusi iestāde Maltese Financial Services Authority, Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta, tālr.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Uzņēmums ir pilnvarots darbību veikšanai Latvijas Republikā saskaņā ar pakalpojumu nodrošināšanas brīvību un ir reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

   Saistībā ar šo apdrošināšanu Atlas rīkojas savas vienības Gemini vārdā; tā ir aizsargāta vienība, kas izveidota saskaņā ar piemērojamiem aizsargāto vienību uzņēmumu noteikumiem un pieder uzņēmumam Aftersales Group BV.

   Atlas var izveidot vienu vai vairākas aizsargātas vienības, lai nošķirtu un aizsargātu vienību aktīvus (kapitālu). Vienības Gemini aktīvi ir aizsargāti no citu Atlas vienību un Atlas pamata uzņēmējdarbības saistībām un zaudējumiem. Pieņemot šos noteikumus un nosacījumus, Jūs piekrītat:

   1. ka Jums ir tikai tiesības iesniegt pieprasījumu saskaņā ar šo apdrošināšanu; ka
   2. Jūsu tiesības un pieteikumi, kas izriet no šīs politikas, primāri tiek īstenoti, izmantojot vienības Gemini aktīvus, kas ir pieejami pieteikumu apmierināšanai, kad tiek reģistrēts Jūsu pieteikums uzņēmumam Atlas Gemini; ka
   3. tikai tad, kad vienības Gemini aktīvi būs iztērēti, tiks izmantoti ar vienību nesaistītie Atlas aktīvi, lai dzēstu vienības Gemini saistības; ka
   4. nevar vērst prasību pret citu Atlas aizsargāto vienību aktīviem.

   Tādējādi Jūsu Apdrošinātāja jeb Atlas Gemini kapitāls vienmēr ir aizsargāts no iespējamiem deficītiem saistībā ar Atlas vai kādas citas aizsargātās vienības pamatdarbībām. Savukārt maz ticamā gadījumā, ja rodas deficīts uzņēmumā Atlas Gemini, nepārtrauktību sekundāri garantē Atlas aktīvi, kas nav saistīti ar vienībām.

   Noslēdzot šo apdrošināšanas līgumu, Jūs atzīstat un piekrītat, ka šis apdrošināšanas līgums tiek slēgts ar Atlas Gemini un Jūs esat informēts par PCC regulu noteikumiem, kas tiek piemēroti uzņēmumam Atlas Insurance PCC Limited un vienībai Gemini.

   Jūs arī pieņemat un piekrītat, ka šo noteikumu un nosacījumu klauzulu pārvalda un tulko saskaņā ar Maltas tiesību aktiem un jebkādi strīdi saistībā ar to ir jāiesniedz tikai Maltas tiesu jurisdikcijā. Jūs apliecināt, ka saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem Jums ir atļauts izvēlēties šādus tiesību aktus un forumu šīs apdrošināšanas klauzulas pārvaldīšanai. Jūsu piekrišana tam, ka šo klauzulu pārvalda Maltas tiesību akti un uz tiem attiecas Maltas tiesu jurisdikcija, un Jūsu apliecinājums, ka saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir atļauts izvēlēties šādu tiesību aktu šīs klauzulas pārvaldīšanai, ir būtisks nosacījums, lai Atlas Gemini piekristu noslēgt šo apdrošināšanu.

  13. Saziņa

   Visa saziņa starp Jums un uzņēmumu Atlas Gemini un/vai Administratoru, no vienas puses, tiek veikta, izmantojot e-pasta adresi vai pasta adresi, ko norādījāt polises reģistrēšanas laikā. Mūsu e-pasta adrese: eu_support@servify. Mūsu tālruņa numurs: +371-(0)67-853918.

  14. Jūsu personas datu aizsardzība

   Atlas Gemini ir to Jūsu personas datu pārzinis, kas tiek glabāti pie mums. Atlas Gemini un Administrators (Mēs) izmantos tikai informāciju, ko norādījāt savas polises izveides nolūkā un, iespējams, arī ziņošanai par pieteikumu; šī informācija tiks izmantota polises administrēšanai, klientu apkalpošanai, pieteikumiem un krāpniecības novēršanai; pastāv arī iespēja, ka Jūsu dati tiks pārsūtīti citiem apdrošinātājiem un uzraugošām iestādēm, kā arī, lai verificētu Jūsu datus, izmantojot trešo personu datus, kuriem mēs varam likumīgi piekļūt. Šādā nolūkā mēs varam atklāt datus mūsu apakšuzņēmumiem, pakalpojumu nodrošinātājiem, aģentiem un piegādātājiem.

   Līdz ar šo Jūs apliecināt, ka visi no trešās personas iegūti dati, ko esat mums norādījis saskaņā ar Jūsu polises reģistrēšanu un izpildi, ir nodrošināti ar šīs trešās personas piekrišanu. Jūs arī piekrītat saņemt ziņas saistībā ar šo datu aizsardzību no uzņēmuma Atlas Gemini šīs trešās personas vārdā.

   Mēs glabājam Jūsu datus tikai tik ilgi, kas nepieciešams, lai izpildītu visas no šīs polises izrietošās saistības, ja vien nav nepieciešams ilgāks glabāšanas periods saskaņā ar juridiskām prasībām.

   Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un pieprasīt, lai uzņēmums Atlas Gemini atjaunina vai labo atbilstošo informāciju vai arī noņem šos personas datus no mūsu arhīva, ja tie vairs nav nepieciešami iepriekš minētajiem nolūkiem. Jūs varat īstenot šīs un citas tiesības, kas izriet no Atlas Gemini konfidencialitātes politikas, sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. Varat sūtīt savu pieprasījumu vēstulē uz adresi The Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021, Malta, vai sūtīt e-pasta ziņojumu uz dpo@atlas.com.mt. Tomēr ņemiet vērā, ka uz noteikta veida personas informāciju var tikt attiecināts izņēmums attiecībā uz šādiem piekļuves, labošanas vai dzēšanas pieprasījumiem saskaņā ar ES VDAR un/vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem un regulām.

   Ja uzskatāt, ka uzņēmuma Atlas Gemini īstenotā personas datu apstrāde netiek veikta atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem un regulām, varat iesniegt sūdzību uzņēmumam Atlas Gemini un/vai Informācijas un datu aizsardzības komisāra birojam, noklikšķinot uz šīs saites https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Ja vēlaties skatīt mūsu pilno konfidencialitātes politiku un gūt labāku priekšstatu par to, kā pārvaldām Jūsu datus, skatiet lapu https://www.atlas.com.mt /legal/data protection/. Ņemiet vērā, ka mūsu politikā var tikt veiktas izmaiņas, lai arī turpmāk nodrošinātu atbilstību izmaiņām, kas skar tiesību aktus, regulas un vadlīnijas par datu aizsardzību.

  15. Piemērojamie tiesību akti un kompetentās tiesas

   Šai polisei tiek piemēroti Latvijas tiesību akti, un strīdi, kas saistīti ar tiesībām, kas izriet no šīs polises, tiek iesniegti Apvienotās Karalistes tiesām un tribunāliem, izņemot gadījumu, kas aprakstīts I punktā. Ja rodas strīds saistībā ar Atlas aizsargāto vienību, tiek piemēroti Maltas tiesību akti.

   Šīs polises saistības uzņemas Atlas Insurance PCC Ltd, darbojoties ar vienības Gemini uzņēmuma starpniecību. Atlas Insurance PCC Ltd. ir akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Maltas tiesību aktiem; tās juridiskā adrese ir 47-50 Ta’XbiexSeafront,Ta’XbiexXBXˆ 1021, Malta. Uzņēmumu Atlas Insurance PCC ir pilnvarojusi iestāde Maltese Financial Services Authority, Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, tālr.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).