Bendrosios draudimo „Nokia Phone Insurance Plus“ sąlygos, galiojančios nuo 2019 m. rugpjūčio

Atsižvelgiant į jūsų pasirinktą produktą, taikomas fiksuotas šešių (6), dvylikos (12) arba dvidešimt keturių (24) mėnesių draudimo laikotarpis. Likus bent 3 mėnesiams iki nustatyto laikotarpio pabaigos gausite iš Draudiko pranešimą apie draudimo nutraukimą, nebent jis būtų nutrauktas anksčiau, kaip nurodyta draudimo liudijimo sąlygose.

 1. Svarbi informacija

  Jei jūsų Apdrausta įranga draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu būtų Pavogta arba Netyčia apgadinta, bendrovė „Atlas Insurance PCC Limited“, veikianti per savo subjektą „Gemini Cell“ („Atlas Gemini“), savo nuožiūra, tinkamai laikydamasi visų apibrėžimų, išimčių ir sąlygų, suremontuos jūsų Apdraustą įrangą arba pakeis ją lygiavertes funkcijas turinčia pakaitine įranga. Pakaitinė įranga gali būti nauja arba atnaujinta.

 2. Galiojimo teritorija ir laikotarpis

  Jūsų Apdrausta įranga yra laikoma apdrausta visą draudimo galiojimo laikotarpį jūsų gyvenamojoje šalyje, nurodytoje jūsų draudimo liudijime, ir laikinai išvykus su Apdrausta įranga į užsienį, bet ne ilgiau kaip 60 dienų.

 3. Apibrėžimai (abėcėlės tvarka)

  1. Administratorius –
   įmonė „Aftersales Group B.V.“. „Aftersales“ yra pagal Nyderlandų įstatymus įsteigta bendrovė, buveinės adresas 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nyderlandai. Bendrovė yra įregistruota Nyderlandų priežiūros institucijos AFM (Nyderlandų finansų rinkų tarnybos), registracijos numeris 12042867. Bendrovei suteikta teisė vykdyti veiklą Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis laisve teikti paslaugas. Administratorius gali perduoti savo atsakomybę (arba jos dalį) pasirinktoms (vietinėms) trečiosioms šalims.
  2. Apdrausta įranga / Įranga –
   apdraustas „Nokia“ įrenginys, kurį pagal IMEI numerį arba serijos numerį Administratorius užregistruoja per 14 dienų nuo įsigijimo kaip naują įrangą, taip pat tuo pačiu metu įsigyti Priedai. Apdrausta įranga su susietu serijos numeriu ir (arba) susietu serijos numeriu yra nurodyta jūsų draudimo liudijimo apraše.
  3. Apiplėšimas –
   trečiosios šalies įvykdyta Apdraustos įrangos Vagystė, kurios metu Apdrausta Įranga yra paimama be prievartos Draudėjo akivaizdoje, kai Apdrausta įranga yra ne daugiau kaip 2 (dviejų) metrų spinduliu nuo Draudėjo.
  4. Aplaidumas –
   nesugebėjimas tinkamai pasirūpinti įranga, kaip tai padarytų apdairus žmogus tokiomis pačiomis aplinkybėmis.
  5. HMD –
   Suomijos mobiliųjų telefonų įmonė „HMD Global Oy“, turinti išimtines teises į mobiliųjų telefonų prekių ženklą „Nokia“.
  6. Įsigijimo kaina –
   apdraustos įrangos įsigijimo vertė su PVM, bet neįskaitant pardavimo vietoje suteiktų nuolaidų, kaip nurodyta jūsų draudimo liudijime.
  7. Netyčinė (atsitiktinė) žala / apgadinimas –
   žala dėl staigaus įvykio, turinčio išorinį poveikį jūsų Apdraustai įrangai, kurio pasekmė yra kritimas, smūgis ir (arba) apgadinimas dėl drėgmės poveikio, dėl kurio jūsų Apdrausta įranga nebeveikia tinkamai arba visiškai, įskaitant žalą, kurią padarė trečiosios šalys, neturėdamos jūsų leidimo.
  8. Jūs / draudėjas –
   draudimo liudijime nurodytas draudėjas, gyvenantis Lietuvos Respublikoje ir vyresnis nei 18 metų.
  9. Kišenvagystė –
   dtrečiosios šalies padaryta nesąžininga veika, kai Apdrausta įranga yra pagrobiama iš Draudėjo rankinės ar drabužių, dėvimų Vagystės metu, kišenės be fizinio smurto.
  10. Pakaitinė įranga –
   įranga, už kurią sumokėjo Draudikas ir kuria keičiama jūsų Apdrausta įranga. Pakaitinė įranga iš esmės yra identiška draudėjo mobiliajam telefonui (išskyrus spalvą). Jei identiška įranga Administratoriui nebeprieinama, Draudėjui bus suteikta Pakaitinė įranga, kuri, Administratoriaus nuomone, prilygsta Administratoriaus užregistruotai Apdraustai įrangai. Pakaitinė įranga visuomet yra nauja arba atnaujinta įranga.
  11. Palikimas be priežiūros –
   kai jūs ar kitas vyresnis nei 18 metų asmuo, kuriam patikėjote savo Apdraustą įrangą, nematote / nemato Apdraustos įrangos savo matomumo zonoje arba negalite / negali sutrukdyti teisės neturintiems asmenims pasisavinti jūsų Apdraustos įrangos.
  12. Priedai –
   kiekvienas priedas, įsigytas kartu su jūsų Apdrausta įranga, išskyrus rinkinius, skirtus montuoti automobilyje, tvirtinimo medžiagas, programinę įrangą ir atsisiunčiamą turinį.
  13. Terorizmas –
   bet koks veiksmas, įskaitant jėgos panaudojimą ar grasinimą panaudoti jėgą (bet tuo neapsiribojant), atliekamas vieno asmens ar asmenų grupės, veikiančios atskirai arba organizacijos ar vyriausybės vardu politiniais, religiniais, ideologiniais ar panašiais tikslais, siekiančios paveikti vyriausybę arba išgąsdinti visuomenę arba jos dalį.
  14. Trečioji šalis –
   bet kuris asmuo, išskyrus draudėją, jo sutuoktinį (-ę) ar partnerį (-ę), jo (jos) tėvus ir protėvius ar palikuonis, jo (jos) atstovus, jei draudėjas yra juridinis asmuo, taip pat bet kuris kitas asmuo, neturintis draudėjo leidimo naudotis Apdrausta įranga.
  15. Vagystė / pavogta –
   jūsų Apdraustos įrangos pasisavinimas žinomų ar nežinomų asmenų, siekiančių neteisėtai ir visam laikui atimti iš jūsų nuosavybės teisę į jūsų Apdraustą įrangą.
  16. Virusas –
   Trojos arklys, kirminas ir bet kuri kita programa ar programinė įranga, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai trukdo jūsų Apdraustai įrangai veikti tinkamai.
 4. Kam taikomas draudimas

  Draudimas „Nokia Phone Insurance Plus“ apima:

  1. vagystę su įsibrovimu arba panaudojant smurtą – jūsų Apdrausta įranga ir priedai bus pakeisti lygiavertes funkcijas turinčia Pakaitine įranga.
  2. atsitiktinius apgadinimus –
   jūsų Apdrausta įranga bus suremontuota arba pakeista lygiavertes funkcijas turinčia Pakaitine įranga;
  3. priedus –
   daugiausia iki 150,00 EUR visiems priedams bendrai, jei priedai yra apgadinti arba pavogti tuo pačiu metu kaip ir Apdrausta įranga;
  4. galiojimą visame pasaulyje –
   užsienyje draudimas galioja laikinai, t. y. ne ilgiau kaip 60 dienų.
 5. Kam draudimas netaikomas

  „Atlas Gemini“ neprisiima atsakomybės už:

  1. bendrai – bet kokio apgadinimo ar vagystės atveju:
   1. franšizė taikoma atsižvelgiant į Apdraustos įrangos vertę:

    Įrangos vertėFranšizė
    < 250 EUR 29 EUR
    251–500 EUR 49 EUR
    > 500 EUR 69 EUR
   2. išlaidas pateikus paraišką po to, kai yra patenkinta pirmoji paraiška, jei jūsų draudimo galiojimo laikotarpis yra šeši (6) mėnesiai arba dvylika (12) mėnesių, ir išlaidas pateikus paraišką po to, kai yra patenkinta antroji paraiška, jei jūsų draudimo galiojimo laikotarpis yra dvidešimt keturi (24) mėnesiai;
   3. išlaidas, patirtos praradus galimybę naudotis jūsų Apdrausta įranga, bet kokias išlaidas už pakartotinį prisijungimą, abonementą ar bet kokias kitas išlaidas, tiesiogiai nesusijusias su jūsų Apdraustos įrangos taisymu ar keitimu.
   4. Apdraustos įrangos praradimą, dingimą ar Apgadinimą dėl vagystės be įsibrovimo ir (arba) smurto (grasinimo smurtu), dėl praradimo ar pasisavinimo, įskaitant tokius įvykius, kaip Palikimas be priežiūros ar pametimas, taip pat kišenvagystę ir apiplėšimą;
   5. žalą išorinėms duomenų laikmenoms, tokioms kaip juostos, filmai, diskai, DVD, SD kortelės ir programinė įranga;
   6. duomenų vidinėse ir išorinėse laikmenose atkūrimo išlaidas;
   7. mokesčius, už kuriuos gamintojas, tiekėjas ar platintojas yra atsakingas pagal teisinius garantinius įsipareigojimus;
   8. Vagystę arba Apgadinimą valant, taisant ar modifikuojant neturint tam išankstinio Administratoriaus leidimo arba konfiskavimas ar areštas vyriausybinės institucijos, įskaitant policiją, nurodymu;
   9. Vagystę apiplėšiant ar areštą arba Apgadinimą, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai sukėlė:
    1. karas, invazija, kitos šalies karo veiksmai (nepriklausomai nuo to, ar karas buvo paskelbtas ar ne), pilietinis karas, maištas, revoliucija, sukilimas, karinis perversmas ar neteisėtas valdžios perėmimas, nacionalizavimas, konfiskavimas, ieškinys, konfiskavimas ar sunaikinimas vyriausybės ar bet kurios kitos valdžios institucijos nurodymu;
    2. jonizuojančioji spinduliuotė ar bet kokia branduolinės taršos forma;
    3. smūginės bangos, kurias sukelia orlaiviai ar kiti skraidantys objektai, judantys garsiniu ar viršgarsiniu greičiu;
    4. terorizmas, neatsižvelgiant į kitas priežastis ar įvykius, kurie sukelia žalą kartu ar bet kokia kita tvarka;
   10. Apdraustos įrangos apgadinimą ar praradimą dėl gaisro.
  2. vagystę
   1. Apdraustos įrangos vagystę, apie kurią nepranešama Administratoriui ir vietos policijai per 72 valandas arba kuo greičiau, kai tik ji nustatoma, jei Draudėjas negali laikytis nuostatos dėl 72 valandų laikotarpio. Policija turi surašyti oficialų protokolą;
   2. vagystę iš transporto priemonės, išskyrus atvejus, kai automobilis buvo užrakintas, Apdrausta įranga buvo laikoma pirštinių skyrelyje arba bagažinėje ir yra aptiktų įsilaužimo į transporto priemonę pėdsakų;
   3. Apdraustos įrangos vagystę iš bet kokios patalpos, išskyrus atvejus, kai tokia patalpa buvo užrakinta ir vagystės metu nebuvo laisvai prieinama bei tai galima įrodyti;
   4. be Priežiūros paliktos Apdraustos įrangos vagystę;
   5. kišenvagystę ar apiplėšimą;
   6. vagystę dėl Aplaidumo;
  3. Žala
   1. smulkius Apdraustos įrangos pažeidimus, pvz., įbrėžimus ar įlenkimus, kurie neturi įtakos jo įprastam funkcionavimui;
   2. remonto išlaidas, patirtas dėl paties draudėjo ir (arba) HMD nepripažintų remonto dirbtuvių atlikto tvarkymo, taisymo ir (arba) valymo, kurio pagrindu draudėjas praranda teisę į garantiją;
   3. Apdraustos įrangos apgadinimą naudojant netinkamas dalis (ne naujas ir (arba) ne originalias „Nokia“ dalis), modifikuojant ir (arba) remontuojant apdraustą įrangą, kai tai atliekama paties Draudėjo ir (arba) HMD nepripažintose remonto dirbtuvėse;
   4. programinę įrangą ir sugedusias lemputes, vamzdelius, juostas, baterijas, SIM korteles, antenas, rašalo kasetes, spausdinimo galvutes ir kitą įrangą, kuri dėl savo pobūdžio ir naudojimo reguliariai bei greitai susidėvi;
   5. Apdraustos įrangos apgadinimą dėl Aplaidumo;
   6. Priedams padarytą žalą, nebent jie būtų apgadinti per tą patį įvykį, kurio metu taip pat Atsitiktinai apgadinta arba Pavogta Apdrausta įranga;
   7. Apdraustos įrangos Apgadinimą dėl susidėvėjimo, vabzdžių, parazitų, pelėsių ar atmosferinių sąlygų;
   8. Apdraustos įrangos apgadinimą dėl naudojimo, prijungimo, diegimo ar priežiūros instrukcijų, aprašytų gamintojo tiekiamame naudotojo vadove, nesilaikymo;
   9. Apdraustos įrangos apgadinimą dėl Viruso;
   10. Apgadinimą tyčiniais draudėjo veiksmais.
 6. Mūsų sąlygos

  1. Draudimo galiojimo laikotarpis

   Atsižvelgiant į jūsų pasirinktą produktą, taikomas fiksuotas šešių (6), dvylikos (12) arba dvidešimt keturių (24) mėnesių draudimo laikotarpis. Likus bent 3 mėnesiams iki nustatyto laikotarpio pabaigos gausite iš Draudiko pranešimą apie draudimo nutraukimą, nebent jis būtų nutrauktas anksčiau, kaip nurodyta draudimo liudijimo sąlygų h. punkte. Draudiko vardu veikiančiam Administratoriui gavus visą įmoką už draudimo laikotarpį, draudimas įsigalioja nuo draudimo užregistravimo dienos, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo naujos Apdraustos įrangos įsigijimo dienos su sąlyga, kad Apdrausta Įranga nebuvo apgadinta, prarasta arba Pavogta. Draudimo galiojimo pradžios data ir fiksuotas draudimo laikotarpis yra nurodyti liudijimo apraše.
   Šiam draudimui taikoma įmoka turi būti iš anksto sumokėta Draudiko vardu veikiančiam Administratoriui.

  2. Paraiškos patenkinimo būdas

   „Atlas Gemini“ gali savo nuožiūra per 30 dienų nuo visos informacijos, reikalingos jūsų paraiškai patvirtinti, gavimo, atlikti šiuos veiksmus:

   1. suremontuoti ar pakeisti Apdraustą įrangą (Pakaitine įranga) ir Priedus (kurių mažmeninė vertė neviršija 150,00 EUR) arba
   2. sumokėti Draudėjui sumą, lygią išlaidoms, kurias „Atlas Gemini“ patirtų suteikdama Draudėjui Pakaitinę įrangą ir Priedus, kurie, „Atlas Gemini“ manymu, atitinka Apdraustą įrangą.

   Mokama suma niekada nebus didesnė už įsigijimo kainą.

  3. Atsargus naudojimas

   Jūs įsipareigojate imtis visų pagrįstų atsargumo priemonių, kad apsaugotumėte savo Apdraustą įrangą nuo Atsitiktinės žalos, Vagystės ir ją tinkamai prižiūrėtumėte.

  4. Tiesos slėpimas
   1. Jei sąmoningai pateiksite neteisingą informaciją arba tyčia nesuteiksite informacijos, kuri turėtų būti jums žinoma, tai gali turėti įtakos Draudiko atliekamam rizikos vertinimui ir Draudikas gali nuspręsti anuliuoti draudimą. Jei draudimas būtų paskelbtas negaliojančiu dėl tokių priežasčių, jūsų draudimo įmoka nebus grąžinta.
   2. Jei draudėjas sąmoningai pateiktų neteisingą informaciją arba tyčia nesuteiktų informacijos, susijusios su jo paraiška, Draudikas gali atsisakyti patenkinti tokią paraišką. Jūsų draudimo liudijimas galioja tol, kol viena iš dviejų šalių jo neatšauks, kaip numatyta šiose Bendrosiose sąlygose.
   3. „Atlas Gemini“ turi teisę susigrąžinti visas su jūsų paraiška susijusias išlaidas (įskaitant nagrinėjimą ir įmokų surinkimą), jei patenkinus paraišką vis tiek paaiškėja, kad paraiška buvo apgaulinga.
   4. Apie nesąžiningus veiksmus „Atlas Gemini“ gali pranešti policijai, vyriausybei ar kitoms reguliavimo institucijoms. „Atlas Gemini“ taip pat gali pasidalyti informacija apie apgaulingas paraiškas su kitais draudikais ir įtraukti jas į apgaulingų paraiškų sąrašą, kurį draudikai tvarko siekdami kovoti su sukčiavimu.
  5. Paraiškos teikimas

   Aptikę Atsitiktinę žalą arba Vagystę, kurią, jūsų manymu, apima jūsų draudimas, jūs turite kuo greičiau:

   1. Vagystės arba Tyčinės žalos, kurią Trečioji šalis padarė neturėdama jūsų leidimo, atveju turite pranešti apie tai administratoriui ir kreiptis į policiją (arba atitinkamą instituciją, jei esate užsienyje) per 72 valandas arba kuo greičiau, kai tik toks atvejis nustatomas, jei Draudėjas negali laikytis nuostatos dėl 72 valandų laikotarpio.
   2. Policija privalo parengti oficialų protokolą, net jei esate užsienyje, nes jūsų paraiškai nagrinėti būtina tokio oficialaus protokolo kopija. Atsitiktinės žalos atveju, kuriam taikomas šis draudimas, su administratoriumi galite susisiekti skambindami numeriu +370-(0)520-48200 arba, jei esate užsienyje, numeriu +370-(0)520-48200. Į administratorių kreipkitės per 14 dienų nuo Atsitiktinės žalos nustatymo arba, jei tai neįmanoma, kuo greičiau. Su Administratoriumi galite susisiekti skambindami numeriu +370-(0)520-48200 arba, jei esate užsienyje, numeriu +370-(0)520-48200.
   3. Jei nepranešite apie Žalą, kaip nurodyta pirmiau, „Atlas Gemini“ gali sumažinti savo teikiamų paslaugų apimtį tiek, kiek pati bendrovė patirs dėl to žalos. Jei „Atlas Gemini“ turės įrodymų dėl nesąžiningų ketinimų, ji galės atsisakyti visų draudimo sąlygų.
   4. „Atlas Gemini“ įsipareigoja patenkinti jūsų paraišką „Atlas Gemini“ nurodytu būdu. Apdraustą įrangą turi pakeisti „Atlas Gemini“ arba tai gali būti padaryta „Atlas Gemini“ pasirinktose remonto dirbtuvėse. Jei su tuo nesutiksite, „Atlas Gemini“ nebebus atsakinga už tokių paslaugų suteikimą.
   5. Jums pranešus apie Apdraustos įrangos Vagystę, „Atlas Gemini“ turi teisę reikalauti, kad jūsų operatorius įtrauktų Apdraustą įrangą į juodąjį sąrašą.
   6. Jūsų gali būti paprašyta užpildyti paraiškos formą arba pateikti papildomos informacijos apie jūsų paraišką. Jei bendradarbiausite nepakankamai, jūsų paraiškos nagrinėjimo laikotarpis gali būti ilgesnis.
  6. Jūsų amžius ir adresas

   Įsigydami draudimą, jūs turite būti ne jaunesni kaip 18 metų ir draudimo galiojimo laikotarpiu gyventi šalyje, nurodytoje jūsų draudimo liudijime.

  7. Apdraustos įrangos ar kitos informacijos pakeitimai

   Draudėjas privalo laiku pranešti Administratoriui apie draudimo liudijime nurodytos informacijos, pvz., draudėjo adreso ir el. pašto adreso, pakeitimus. Apdraustos įrangos keitimas galimas tik tuo atveju, jei „Nokia“ įrenginys yra naujas, tinkamai veikia ir nėra pažeistas, o apie keitimą „Atlas Gemini“ buvo pranešta per 7 dienas nuo įsigijimo datos, el. paštu support_eu@servify.tech. „Atlas Gemini“ pasilieka teisę reikalauti pateikti naujo įrenginio įsigijimo kvitą. „Atlas Gemini“ neatsako už kitokios nei nurodyta Apdrausta įranga taisymo ar keitimo išlaidas.

  8. Draudimo atšaukimas

   Jūs turite teisę atšaukti savo draudimą per 14 dienų nuo:

   1. dienos, kurią jums buvo pranešta, kad jūsų draudimas įsigalioja, arba
   2. dienos, kurią gavote visas bendrąsias savo draudimo sąlygas, jei ši diena yra vėlesnė nei (i) punkte minėta diena.

   Gavus jūsų atšaukimo prašymą, jums bus grąžinta jau sumokėta įmoka už draudimo laikotarpį po atšaukimo įsigaliojimo.

   Be to, taikytinos šios nuostatos:

   1. jei draudimo laikotarpis yra šeši (6) mėnesiai arba dvylika (12) mėnesių, draudimas bus nedelsiant automatiškai atšauktas patenkinus jūsų pirmąją paraišką. Draudimo įmokos nėra grąžinamos. Apie atšaukimą Draudikas informuos jus el. paštu.
   2. Jei draudimo laikotarpis yra dvidešimt keturi (24) mėnesiai, draudimas bus nedelsiant automatiškai atšauktas patenkinus jūsų antrąją paraišką. Draudimo įmokos nėra grąžinamos. Apie atšaukimą Draudikas informuos jus el. paštu.
  9. Draudimo sąlygų keitimas

   „Atlas Gemini“ gali bet kuriuo metu pakeisti jūsų draudimo sąlygas, jei vadovaujantis protingumo ir sąžiningumo kriterijais tokie pakeitimai neturės esminio neigiamo poveikio Draudėjui.

   Esminius jūsų draudimo sąlygų pakeitimus, susijusius su įmokomis, franšize, paraiškų nagrinėjimo tvarka ar teise atšaukti draudimą, bet tuo neapsiribojant, kurie įsigalios būsimiems draudimo laikotarpiams, „Atlas Gemini“ gali įgyvendinti tik gavusi jūsų sutikimą dėl draudimo sąlygų keitimo.

   Esminio draudimo sąlygų pakeitimo atveju jūs turite teisę atšaukti draudimą per tris (3) mėnesius nuo pranešimo apie pakeitimą gavimo dienos. Apie tokius pakeitimus Draudikas privalo pranešti likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki jų įsigaliojimo.

   Jei tokiu atveju nuspręstumėte anuliuoti draudimą, Draudikas grąžins visas įmokas, sumokėtas už likusį draudimo laikotarpį nuo pranešimo apie draudimo sutarties nutraukimą pateikimo dienos.

  10. Ką daryti, jei „Atlas Gemini“ paslaugos jūsų netenkina

   „Atlas Gemini“ padarys viską, kas įmanoma, kad paslaugos jums būtų teikiamos profesionaliai ir patikimai. Tačiau, jei turėtumėte nusiskundimų dėl paslaugų, jūs visuomet galite kreiptis į mus. Tokiu atveju patartina teikti skundą bendrovei „Aftersales Group BV“, veikiančiai „Atlas Gemini“ vardu kaip draudimo Administratorius. Su „Aftersales Group“ galite susisiekti skambindami numeriu +370-(0)520-48200 arba el. pašto adresu eu_support@servify.tech. „Aftersales Group“ pašto adresas yra
   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nyderlandai

   Administratorius pasistengs išspręsti jūsų skundą ar problemą per 24 valandas. Jei tai nebus įmanoma, Administratorius patvirtins jūsų skundą per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir pateiks galutinį atsakymą per 2 savaites.

   Tuo atveju, jei Administratoriaus atsakymas būtų nepatenkinamas, skundą galima pateikti adresu Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Jei įsitraukus šiems subjektams jūsų skundas vis tiek nebūtų tinkamai išspręstas, galite kreiptis su savo skundu į šią organizaciją:

   Office of the Arbiter for Financial Services, 1e Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta, tel. +356 21249245 (taikomi mokesčiai skambučiams iš užsienio),

   el. pašto adresas complaint.info@financialarbiter.org.mt, interneto svetainė www.financialarbiter.org.mt.

   Prieš priimdamas jūsų skundą, Arbitro biuras pageidaus, kad gautumėte iš „Atlas Gemini“ galutinį rašytinį atsakymą, nebent negautumėte jo 15 dienų laikotarpiu.

   Europos Komisija turi elektroninio ginčų sprendimo įrankį vartotojams, kurie turi nusiskundimų dėl internetu įsigyto produkto ar paslaugos. Jei nuspręsite pateikti savo skundą tokiu būdu, jis bus perduotas nepriklausomai skundų nagrinėjimo organizacijai, kuri galutinai išspręs jūsų klausimą elektroniniu būdu ir atsakys jums per 90 dienų. Šio elektroninio ginčų sprendimo įrankio adresas yra https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nepamirškite visada nurodyti mūsų el. pašto adreso eu_support@servify.tech. Atminkite, kad ši nepriklausoma skundų nagrinėjimo organizacija nagrinės jūsų skundą tik po to, kai mes pasinaudosime galimybe ieškoti sprendimo.

   Minėta skundų teikimo tvarka ir naudojimasis ja neturi įtakos jūsų turimoms kliento teisėms imtis teisinių veiksmų.

  11. Reikalavimai ir pageidavimai

   Jūsų draudimas atitinka asmens, norinčio apsaugoti apdraustą įrangą nuo Vagystės ir Apgadinimo rizikos, reikalavimus ir pageidavimus.

  12. Jūsų draudikas ir atsakomybės nuostata

   Šį draudimą jums suteikia bendrovė „Atlas Insurance PCC Limited“, veikianti per savo subjektą „Gemini Cell“ („Draudiką“).

   „Atlas Insurance PCC Ltd“ yra pagal Maltos įstatymus įsteigta įmonė, buveinės adresas 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. „Atlas Insurance PCC“ yra užregistruota Maltos finansinių paslaugų priežiūros institucijos, adresas Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta, tel. +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Bendrovė vykdo veiklą Lietuvos Respublikoje ir yra užregistruota Lietuvos banko.

   Sudarydama šią draudimo sutartį, bendrovė „Atlas“ veikia per „Gemini Cell“ – pagal galiojančius bendrovių, kurias sudaro teisiškai nesavarankiški subjektai, reglamentus įsteigtą subjektą, priklausantį „Aftersales Group BV“.

   Kad atskirtų ir apsaugotų savo turtą (kapitalą), „Atlas“ gali įsteigti vieną ar daugiau teisiškai nesavarankiškų subjektų. Taip „Gemini Cell“ turtas yra apsaugotas nuo kitų „Atlas“ subjektų ir pagrindinės „Atlas“ bendrovės įsipareigojimų ar nuostolių. Sutikdami su šiomis bendrosiomis sąlygomis, jūs patvirtinate, kad:

   1. tik jūs turite teisę pateikti paraišką pagal šio draudimo sąlygas; ir
   2. jūsų teisės ir reikalavimai pagal šią draudimo sutartį pirmiausia bus tenkinami iš „Gemini Cell“ turto, kuris yra numatytas jūsų paraiškoms, registruojamoms bendrovės „Atlas Gemini“, tenkinti; ir
   3. tik tuomet, kai visas „Gemini Cell“ turtas bus panaudotas, „Gemini Cell“ įsipareigojimams įvykdyti bus naudojamas kitas „Atlas“ teisiškai nesavarankiškiems subjektams nepriklausantis turtas; ir
   4. paraiška negali būti tenkinama iš kito „Atlas“ teisiškai nesavarankiško subjekto turto.

   Taip jūsų draudiko „Atlas Gemini“ kapitalas bus visą laiką apsaugotas nuo galimų nuostolių pagrindinės „Atlas“ bendrovės ar vieno iš kitų teisiškai nesavarankiškų subjektų veikloje. Ir atvirkščiai, mažai tikėtinos nuostolingos „Atlas Gemini“ veiklos atveju jos tęstinumą garantuos „Atlas“ teisiškai nesavarankiškiems subjektams nepriklausantis turtas.

   Sudarydami šią draudimo sutartį jūs pripažįstate ir sutinkate, kad ši draudimo sutartis yra sudaroma su „Atlas Gemini“ ir kad jūs esate susipažinę su galiojančiais bendrovių, kurias sudaro teisiškai nesavarankiški subjektai, reglamentais, taikomais „Atlas Insurance PCC Limited“ ir „Gemini Cell“.

   Be to, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad ši nuostata turi būti aiškinama ir interpretuojama pagal Maltos įstatymus ir kad visi su ja susiję ginčai priklausys išimtinei Maltos teismų jurisdikcijai. Jūs patvirtinate, kad pagal taikomus įstatymus yra leidžiama pasirinkti minėtą šią draudimo nuostatą reglamentuojančią teisę ir teismo vietą. Jūsų sutikimas, kad ši nuostata būtų reglamentuojama Maltos įstatymų ir kad būtų taikoma Maltos teismų jurisdikcija, taip pat jūsų pripažinimas, kad pagal taikytinus įstatymus leidžiama pasirinkti tokią teisę, reglamentuojančią šią nuostatą, yra esminė priežastis, kodėl „Atlas Gemini“ sutiko sudaryti šią draudimo sutartį.

  13. Bendravimas

   „Atlas Gemini“ ir (arba) Administratoriaus korespondencija jums bus siunčiama el. pašto arba pašto adresu, kurį nurodėte registruodami šį draudimą. Mūsų el. pašto adresas yra eu_support@servify, o telefono numeris +370-(0)520-48200.

  14. Jūsų asmeninių duomenų apsauga

   „Atlas Gemini“ yra jūsų duomenų, kuriuos mes saugome, valdytojas. „Atlas Gemini“ ir Administratorius („mes“) jūsų pateiktą informaciją naudos tik jūsų draudimo sutarčiai parengti ir galbūt paraiškos nagrinėjimo metu draudimo administravimo, kliento aptarnavimo, apgavikiškų reikalavimų ir sukčiavimo prevencijos tikslais, įskaitant galimą jūsų duomenų perdavimą kitiems draudikams ir reguliavimo institucijoms, taip pat siekdamas patikrinti jūsų duomenis pagal trečiųjų šalių duomenis, prie kurių mes turime teisėtą prieigą. Šiais tikslais mes galime atskleisti jūsų duomenis savo dukterinėms įmonėms, paslaugų teikėjams, agentams ir tiekėjams.

   Jūs patvirtinate, kad visi duomenys iš trečiųjų asmenų, kuriuos galbūt pateikėte mums ir kurie yra susiję su jūsų draudimo registravimu bei vykdymu, buvo pateikti gavus tokių trečiųjų asmenų sutikimą. Jūs taip pat sutinkate gauti pranešimus dėl šių duomenų apsaugos iš „Atlas Gemini“ tokių trečiųjų asmenų vardu.

   Mes saugome jūsų duomenis tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas siekiant įvykdyti visus mūsų įsipareigojimus, susijusius su šiuo draudimu, nebent pagal įstatymus būtų reikalaujamas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis.

   Jūs turite teisę pasiekti savo asmeninius duomenis ir prašyti „Atlas Gemini“ atnaujinti ar pataisyti tokią informaciją arba pašalinti jūsų asmeninius duomenis iš mūsų įrašų, jei jie nebereikalingi pirmiau nurodytais tikslais. Jūs galite naudotis šiomis ir kitomis teisėmis, kylančiomis iš „Atlas Gemini“ privatumo politikos, susisiekę su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu. Savo užklausą galite pateikti adresu The Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta, arba el. pašto adresu dpo@atlas.com.mt. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad prieiga prie tam tikros asmeninės informacijos gali būti neleistina, ji negali būti taisoma ar ištrinama, kaip numatyta ES BDAR ir (arba) kituose galiojančiuose įstatymuose ir teisės aktuose.

   Jei manote, kad „Atlas Gemini“ tvarko jūsų asmens duomenis ne pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir teisės aktus, jūs galite pateikti skundą „Atlas Gemini“ ir (arba) Informacijos ir duomenų apsaugos komisaro biurui spustelėję šią nuorodą https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Norėdami peržiūrėti visą mūsų privatumo politiką ir geriau suprasti, kaip mes tvarkome jūsų duomenis, žr. https://www.atlas.com.mt /legal/data protection/. Atkreipkite dėmesį, kad siekiant atitikti besikeičiančius įstatymus, reglamentus ir duomenų apsaugos gaires, mūsų politika kartais gali būti keičiama.

  15. Kokie įstatymai taikomi ir kurie teismai turi kompetenciją

   Šiai draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos teisė, o ginčai dėl teisių, kylančių iš šios draudimo sutarties, yra perduodami spręsti JK teismams ir tribunolams, išskyrus tuos, kurie yra aprašyti I straipsnyje. Kilus ginčui dėl „Atlas“ ir jos teisiškai nesavarankiškų subjektų darinio, bus taikoma Maltos teisė.

   Šią draudimo sutartį jūs sudarote su bendrove „Atlas Insurance PCC Ltd“, veikiančia per savo subjektą „Gemini Cell“. „Atlas Insurance PCC Ltd“ yra pagal Maltos įstatymus įsteigta įmonė, buveinės adresas 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. „Atlas Insurance PCC“ yra užregistruota Maltos finansinių paslaugų priežiūros institucijos, adresas Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, tel. +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).