Algemene Voorwaarden Nokia Care Plus August 2019

Een vaste polisperiode van zes (6), twaalf (12) of vierentwintig (24) maanden is van toepassing, afhankelijk van het product dat u hebt geselecteerd. Uiterlijk 3 maanden voordat de vaste periode verstrijkt, ontvangt u een beëindiging van de verzekeraar, tenzij de polis eerder werd beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze polis.

 1. Belangrijke informatie

  Als uw apparatuur is gestolen of per ongeluk beschadigd is geraakt tijdens de verzekerde periode dan zal Atlas Insurance PCC Limited vanuit haar Gemini Cell (“Atlas Gemini”), met inachtneming van de volgende definities, uitsluitingen en voorwaarden, naar eigen inzicht uw verzekerde apparatuur laten repareren of vervangen door een vervangend apparaat met gelijkwaardige functionaliteit. Een vervangend apparaat kan zowel nieuw als gereviseerd zijn.

 2. Waar en wanneer

  Uw verzekerde apparatuur is gedekt gedurende de hele verzekerde periode, zowel in het land waar u woont welke vermeld staat op uw polisblad, als wanneer u het verzekerde apparaat tijdelijk mee naar het buitenland neemt.

 3. Definities:

  1. Aankoopprijs betekent:
   de aankoopwaarde van de Verzekerde Apparatuur, inclusief BTW maar exclusief eventuele kortingen verleend door de verkoper, zoals vermeld op uw polisblad.
  2. Accessories betekent:
   ieder accessoire dat gelijktijdig is aangeschaft met uw verzekerde apparatuur, met uitzondering van car kits, installatie materiaal, software en content downloads.
  3. Administrator betekent:
   Aftersales Group B.V. is een besloten vennootschap en gevestigd te Achter de Tolbrug 151, 5211 SM, ‘s-Hertogenbosch, Nederland. Aftersales Group B.V is een erkende verzekeringstussenpersoon in Nederland, geautoriseerd en gereguleerd door de AFM met registratienummer 12042867. De Administrator kan (een deel van zijn) verantwoordelijkheden uitbesteden aan geselecteerde (lokale) derde partijen.
  4. Derde(n) betekent:
   Elke andere persoon dan de verzekerde, zijn/haar echtgeno(o)te of partner, zijn ascendenten of descendenten, zijn/haar vertegenwoordigers indien de verzekerde een rechtspersoon is, als ook iedere andere persoon die geen toestemming van de verzekerde had om de verzekerde apparatuur te gebruiken.
  5. Diefstal of gestolen betekent:
   het wegnemen van uw verzekerde apparatuur door personen, bekend of onbekend, met de bedoeling u onrechtmatig en permanent het eigendom van uw verzekerde apparatuur te ontnemen.
  6. HMD betekent:
   HMD Global Oy, een Fins bedrijf dat zich toelegt op mobiele telefonie en dat de exclusieve rechten bezit op het merk Nokia voor mobiele telefoons.
  7. Nalatigheid betekent:
   verzuim om de zorg uit te oefenen die een redelijk verstandig persoon in soortgelijke omstandigheden zou uitoefenen.
  8. Onbeheerd betekent:
   wanneer u, of een andere persoon ouder dan 18 jaar waaraan u uw apparatuur heeft toevertrouwd, niet het volle zicht hebt op uw verzekerde apparatuur of niet in een positie bent om te voorkomen dat onbevoegden uw verzekerde apparatuur wegnemen.
  9. Ongeval schade/schade betekent:
   schade als gevolg van een plotseling van buitenaf op uw verzekerde apparaat inwerkende gebeurtenis met als gevolg val-, stoot- en/of vochtschade, waardoor uw verzekerde apparaat niet meer correct en volledig functioneert, inclusief schade toegebracht door derden zonder uw toestemming.
  10. Terrorisme betekent:
   iedere handeling, inclusief maar niet beperkt tot, het gebruik van geweld of de dreiging met geweld, van een persoon of groep van personen die alleen handelen of handelen namens of in verband met enige organisatie of regering die zich committeert aan politieke, religieuze, ideologische of soortgelijke doeleinden, met als doelstelling om een regering te beïnvloeden of om de bevolking of een deel van de bevolking angst aan te jagen.
  11. U/Uw/ Polishouder betekent:
   de polishouder zoals vermeld op het polisblad, mits hij/zij woonachting is in Nederland en ouder is dan 18 jaar.
  12. Vervangende apparatuur betekent:
   apparatuur die door de verzekeraar wordt uitgekeerd ter vervanging van uw verzekerde apparatuur. Vervangende apparatuur is in eerste instantie identiek aan de verzekerde apparatuur (met uitzondering van kleur). Indien identieke apparatuur voor administrateur redelijkerwijs niet meer verkrijgbaar is, en die gelijkwaardig is aan de verzekerde apparatuur welke is geregistreerd bij de administrateur. Een vervangende telefoon is altijd nieuwe of gereviseerde apparatuur.
  13. Verzekerde apparaat/apparatuur betekent:
   de verzekerde Nokia-apparuur welke op basis van het IMEI-nummer of serienummer uiterlijk binnen 14 dagen na aankoop als nieuw is geregistreerd bij de administrateur, alsmede gelijktijdig gekochte accessoires. De verzekerde apparatuur met bijbehorend serienummer en/of bijbehorend serienummer staat vermeld op uw polisblad.
  14. Virus betekent:
   onder meer, maar niet uitsluitend, Trojan Horses, Worms of ieder ander programma of software dat er direct of indirect voor zorgt dat uw verzekerde apparatuur niet meer volledig functioneert.
 4. Wat wordt gedekt

  Nokia Care PLus biedt dekking voor:

  1. Ongeval schade –
   Uw verzekerde apparatuur zullen worden gerepareerd of vervangen door vervangende apparatuur van gelijke functionaliteit.
  2. Accessories –
   Tot een maximale waarde van € 150 in totaal voor accessoires beschadigd op hetzelfde moment als de verzekerde apparatuur.
  3. Wereldwijde dekking –
   De dekking geldt ook tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland.
 5. Wat wordt niet gedekt

  Atlas Gemini is niet aansprakelijk voor:

  1. Algemeen –Van toepassing op alle vormen van schade en diefstal;
   1. Een eigen risico is van toepassing op basis van de waarde van de Verzekerde apparatuur:

    Waarde Eigen Risico
    < € 250,- € 29,-
    € 251,- < € 500 € 49,-
    > € 500,- € 69,-
   2. Kosten van een claim na de eerste succesvolle claim wanneer uw verzekeringsperiode zes (6) maanden of twaalf (12) maanden is en de kosten van een claim na de tweede succesvolle claim wanneer uw verzekeringsperiode vierentwintig (24) maanden is.
   3. Kosten ontstaan door het verlies van gebruik van uw verzekerde apparatuur, kosten voor heraansluiting, abonnementskosten van welke aard dan ook, of enige andere kosten dan de directe kosten voor de reparatie of vervanging van uw verzekerde apparatuur.
   4. Kosten van enige vorm van diefstal of verlies.
   5. Schade aan externe gegevensdragers, zoals tapes, films, schijven, dvd’s, SD Kaarten en software.
   6. De herstelkosten van datagegevens op zowel interne als externe gegevensdragers.
   7. Kosten waarvoor de fabrikant, leverancier of distributeur aansprakelijk is in overeenstemming met hun standaard contractuele verplichtingen, waaronder de wettelijke garantie verplichtingen.
   8. Schade ontstaan tijdens of als gevolg van het proces van reiniging, reparatie, of aanpassing zonder vooraf gegeven toestemming van de administrateur of tijdens inbeslagneming of detentie op bevel van een overheidsinstantie, waaronder de politie.
   9. Schade die direct of indirect veroorzaakt is door:
    1. Oorlog, invasie, buitenlandse vijandigheden (ongeacht of de oorlog is verklaard of niet), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of onrechtmatig verkregen macht, nationalisatie, confiscatie,vordering, inbeslagname of vernietiging door de overheid of een overheidsinstantie;
    2. Ioniserende straling of enige vorm van nucleaire besmetting;
    3. Schokgolven veroorzaakt door vliegtuigen of andere vliegende voorwerpen die zich voortbewegen met sonische of supersonische snelheden;
    4. Terrorisme, ongeacht andere oorzaken of gebeurtenissen die gelijktijdig of in enige andere volgorde bijdragen tot de schade.
  2. Schade
   1. Cosmetische schade aan verzekerde apparatuur, zoals krassen, schrammen en deuken, die de normale functionaliteit niet beïnvloeden.
   2. Reparatiekosten door het verlies van wettelijke garantie ontstaan door bewerking, reparatie en/of reiniging door de verzekerde en/of door een niet door HMD erkend reparatiebedrijf.
   3. Schade aan de verzekerde apparatuur veroorzaakt door het gebruik van inferieure onderdelen (geen nieuwe en / of geen originele Nokia-onderdelen) tijdens bewerking en / of reparatie van de verzekerde apparatuur door de verzekerde zelf en / of door een niet door HMD erkend reparatiebedrijf
   4. Software en defecte lampen, buizen, tapes, batterijen, SIM-kaarten, antennes, toner kit, drumstel, printkop en andere uitrusting die vanwege hun aard en gebruik zijn onderworpen aan regelmatige en snelle slijtage en / ofverslechtering.
   5. Schade aan verzekerde apparatuur die is ontstaan als gevolg van nalatigheid zoals beschreven in de definities die van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden.
   6. Schade aan accessoires, tenzij deze beschadigd is geraakt door dezelfde gebeurtenis die ook de ongeval schade aan het verzekerde apparaat heeft veroorzaakt.
   7. Enige schade aan het verzekerde apparaat veroorzaakt door slijtage, waardevermindering, insecten, ongedierte, schimmel of atmosferische of klimatologische omstandigheden.
   8. Schade aan de verzekerde apparatuur veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruikersinstructies, de aansluit-, installatie- en onderhoudsinstructies zoals beschreven in de gebruikershandleiding van de fabrikant.
   9. Enige schade aan het apparaat veroorzaakt door een virus.
   10. Schade die met opzet door de verzekerde is veroorzaakt.
   11. Schade of verlies van de verzekerde apparatuur na een brand.
 6. Onze Voorwaarden

  1. Verzekeringsperiode of polis periode

   Een vaste polisperiode van zes (6), twaalf (12) of vierentwintig (24) maanden is van toepassing, afhankelijk van het product dat u hebt geselecteerd. Uiterlijk 3 maanden voordat de vaste periode verstrijkt, ontvangt u een beëindiging van de verzekeraar, tenzij de polis eerder werd beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze polis, zoals beschreven bij sub h. Op voorwaarde dat de totale premie voor de polisperiode door de verzekeraar is geïnd, start de verzekering op de datum dat u zich succesvol voor deze verzekering heeft geregistreerd, op voorwaarde dat deze datum uiterlijk 14 kalenderdagen na de aankoop van de verzekerde apparatuur in nieuwe staat is en op voorwaarde dat het apparaat niet is beschadigd of verloren of gestolen is. De startdatum en de vaste verzekeringsperiode staan ​​vermeld op het polisblad.

   De premie die op deze verzekering van toepassing is, wordt vooraf volledig door de verzekeraar geïnd.

  2. Wijze van uitkering

   Atlas Gemini kan naar eigen goeddunken overgaan tot:

   1. reparatie of vervanging van de verzekerde apparatuur (door vervangende apparatuur) en accessoires (met een winkelwaarde van maximaal €150); of,
   2. om aan verzekerde een geldbedrag uit te keren gelijk aan de kosten die Atlas Gemini zou moeten maken om de verzekerde te voorzien van vervangende apparatuur met accessoires, met functionaliteiten die redelijkerwijs zo dicht mogelijk in de buurt komen van de verzekerde apparatuur, naar oordeel van Atlas Gemini.

   Het uitgekeerde bedrag zal nooit hoger zijn dan de aankoopprijs

  3. Zorgvuldig gebruik

   U bent verplicht om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om uw verzekerde apparatuur te beschermen tegen ongeval schade en diefstal en te laten verkeren in een goede staat van onderhoud.

  4. Het niet vertellen van de waarheid

   1. Als u opzettelijk onjuiste informatie hebt verstrekt of opzettelijk informatie hebt achtergehouden waarvan u redelijkerwijs moet weten dat dit de risicobeoordeling door de verzekeraar kan beïnvloeden, kan de verzekeraar besluiten de polis te annuleren. Als uw polis op deze gronden nietig wordt verklaard, wordt er geen premie terugbetaald.
   2. Indien de verzekerde opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt of opzettelijk informatie heeft achtergehouden met betrekking tot een door de verzekerde gemelde claim, kan de verzekeraar de claim weigeren. Uw polis blijft geldig tot het moment dat het wordt geannuleerd door een van de twee partijen in overeenstemming met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
   3. Atlas Gemini heeft het recht om alle gemaakte kosten inzake een claim (inclusief onderzoeks- en invorderingskosten) van u terug te vorderen indien na uitkering van de claim alsnog blijkt dat de claim openigerlei wijze frauduleus was.
   4. Atlas Gemini kan de politie, overheid of regelgevende instanties op de hoogte brengen van frauduleus handelen. Atlas Gemini kan ook de details van de frauduleuze claims met andere verzekeraars delen, onder meer door ze te plaatsen op een lijst van frauduleuze claims die door verzekeraars in het leven is geroepen om fraude te bestrijden.
  5. Het melden van een claim

   Zo snel als redelijkerwijs mogelijk na het ontdekken van ongeval schade of diefstal die volgens u in aanmerking komen voor dekking onder uw polis moet u:

   1. In het geval van opzettelijke schade, toegebracht door een derde zonder uw toestemming, de administrateur en de politie (of als u in het buitenland verblijft, de lokale equivalent van de politie) binnen 72 uur na de ontdekking op de hoogte brengen. Als de periode van 72 uur niet haalbaar is voor de verzekerde dient dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk alsnog gedaan te worden.
   2. De politie moet een proces verbaal opmaken, ook als u in het buitenland verblijft omdat een kopie van dit proces verbaal vereist is voor het beoordelen van uw claim. U kunt contact opnemen met de administrateur door te bellen naar +31-(0)20-797 1716 of, als u vanuit het buitenland belt +31-(0)20-797 1716.
   3. In geval van ongeval schade die onder uw polis valt, dient u de administrateur binnen 14 dagen na ontdekking van de ongeval schade op de hoogte te brengen. Indien dit niet mogelijk is binnen 14 dagen, dient de verzekerde dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk alsnog te melden. U kunt dit doen door de administarteur te bellen op +31-(0)20-797 1716 of, als u vanuit het buitenland belt, +31-(0)20-797 1716;
   4. Als u de schade niet meldt in overeenstemming met de bovenstaande verplichtingen, kan Atlas Gemini haar service verminderen tot de omvang van de geleden schade. Als Atlas Gemini frauduleuze bedoelingen kan aantonen, kan het de volledige claim weigeren.
   5. Het is een voorwaarde voor de aansprakelijkheid van Atlas Gemini dat uitkering van uw claim altijd plaatsvindt op de door Atlas Gemini aangegeven methode. Uw verzekerde apparaat moet worden vervangen door Atlas Gemini of worden gerepareerd door een door Atlas Gemini geselecteerde reparateur. Als u zich hier niet aan houdt vervalt iedere aansprakelijkheid van Atlas Gemini.
   6. U kan worden gevraagd om een aanvraagformulier in te vullen of aanvullende informatie inzake uw claim te verstrekken. Indien u hier niet aan mee werkt kan dit de beoordeling van uw claim vertragen.
  6. Uw leeftijd en waar u woont

   U moet minstens 18 jaar oud zijn op het moment van de aankoop van uw polis en tijdens de polisperiode woonachtig zijn in het land zoals vermeld op uw polisblad.

  7. Wijziging van verzekerde apparatuur of andere geregistreerde gegevens

   Verzekerde is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aan administrateur doorgeven van wijzigingen van de gegevens op basis waarvan deze polis tot stand is gekomen, zoals het adres en e-mailadres van de verzekerde. Wijziging van het verzekerde apparaat is alleen dan mogelijk indien het een nieuw, goed functionerend en onbeschadigd apparaat betreft en de wijziging binnen 7 dagen, na aanschafdatum aan Atlas Gemini is doorgegeven d.m.v. een e-mail naar eu_support@servify.tech. Atlas Gemini behoudt zich het recht om het aankoopbewijs van het nieuwe apparaat op te vragen. Atlas Gemini is niet aansprakelijk voor de kosten voor het repareren of vervangen van apparatuur anders dan de geregistreerde verzekerde apparatuur.

  8. Annuleren van uw polis

   U heeft het recht om uw polis te annuleren binnen 14 dagen na:

   1. De dag dat u geinformeerd bent dat uw polis is gestart of;
   2. De dag waarop u de volledige algemene voorwaarden van uw polis heeft ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek tot annulering, zal reeds betaalde premie voor de verzekerinsgperiode aan u worden geretourneerd.

   Verder geldt het volgende:

   1. Uw polis wordt automatisch beëindigd onmiddellijk na het voltooien van uw eerste succesvolle claim als uw verzekeringsperiode zes (6) maanden of twaalf (12) maanden is. Er worden geen premies terugbetaald.
   2. De verzekeraar zal u per e-mail op de hoogte stellen van de beëindiging. the cancellation by e-mail.
   3. Uw polis wordt automatisch beëindigd onmiddellijk na het voltooien van uw eerste succesvolle claim als uw verzekeringsperiode zes (6) of twaalf (12) is, of na een tweede succesvolle claim als uw verzekeringsperiode vierentwintig (24) maanden is. Er worden geen premies terugbetaald. De verzekeraar zal u per e-mail op de hoogte stellen van de beëindiging.
  9. Wijzigingen van uw polis

   Atlas Gemini kan de algemene voorwaarden van uw polis op elk moment wijzigen voor zover deze geen materiële gevolgen hebben op de verzekerde volgens de criteria van redelijkheid en billijkheid. Aanzienlijke wijzigingen in de algemene voorwaarden van uw polis, imet inbegrip van maar niet beperkt tot de premie, eigen risico, claim procedures of recht tot annulering voor toekomstige verzekerde perioden, kunnen alleen door Atlas Gemini worden doorgevoerd nadat de polishouder akkoord is gegaan met de gewijzigde polis voorwaarden.

   In het geval van substantiële wijzigingen in de algemene voorwaarden van uw polis, heeft u het recht om de polis te annuleren binnen drie (3) maanden na ontvangst van de aangekondigde wijziging. Dergelijke wijzigingen moeten ten minste drie maanden voordat ze van kracht worden door de Verzekeraar worden aangekondigd.

   Als u in dat geval besluit de polis te annuleren, zal de verzekeraar de vooraf betaalde premies voor de resterende verzekeringsperiode terugbetalen.

  10. Wat te doen als u niet tevreden bent met Atlas Gemini

   Atlas Gemini zal al het mogelijke doen om u van een perfecte, professionele en betrouwbare service te voorzien. Indien u onverhoopt een klacht heeft over deze service kunt u deze altijd bij ons melden. In dat geval adviseren wij u om de klacht te mendel bij Aftersales Group BV, die handelt in naam van Atlas Gemini als administrateur van de polis. U kunt opnemen met Aftersales Group via de telefoon op +31-(0)20-797 1716, of per e-mail naar eu_support@servify.tech. Het postadres van Aftersales Group is:
   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch
   Nederland

   De administrateur zal proberen om uw klacht of probleem binnen 24 uur op te lossen. Als dit niet mogelijk is zullen zij uw klacht bevestigen binnen 5 werkdagen na ontvangst en zorgen voor een definitief antwoord binnen 2 weken.

   In het onwaarschijnlijke geval dat de reactie van de administrateur onbevredigend wordt gevonden, kan de klacht worden gemeld aan Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Als na inschakeling van deze instanties uw klacht nog immer onbevredigend is verholpen dan kunt u de volgende organisatie vragen de zaak te herzien: De Arbiter voor Financiële Diensten, 1e Verdieping, St Calcedoniusplein,
   Floriana FRN 1530, Malta, Tel +356 21249245 (overzeese belkosten van toepassing),
   E-mail: klacht.info@financialarbiter.org.mt;
   Web: www.financialarbiter.org.mt.

   Het kantoor van de Arbiter verwacht dat u een definitief schriftelijk antwoord van Atlas Gemini krijgt voordat zij uw zaak kunnen accepteren. Houdt u er dus rekening mee dat u dit eerst in bezit moet hebben voordat u de Arbiter kunt benaderen.

   De Europese Commissie heeft een online geschillencommissie voorconsumenten die een klacht hebben over een product of dienst die online is aangeschaft. Als u ervoor kiest om uw klacht op deze wijze in te dienen, wordt deze doorgestuurd naar een onafhankelijke klachtenorganisatie die de zaak uiteindelijk volledig online zal behandelen en komt binnen 90 dagen zal reageren. Het webadres voor deze online geschillencommissie is: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Gelieve ook altijd ons e-mailadres eu_support@servify.techte vermelden. Houd er rekening meer dat deze onafhankelijke klachtenorganisatie uw klacht alleen in behandeling kan nemen, nadat wij de gelegenheid hebben gekregen om tot een oplossing te komen.

   Bovenstaande klachtenprocedure heeft geen invloed op uw recht om uw klacht in te dienen bij een bevoegde Nederlandse rechtbank en gerechtshof.

  11. Behoeften en wensen

   Uw verzekering voldoet aan de behoeften en wensen van een persoon die zijn of haar verzekerde apparatuur wenst te beschermen tegen het risico van diefstal en beschadiging.

  12. Uw verzekeraar en de aansprakelijkheid clausule

   Deze verzekering wordt onderschreven door Atlas Insurance PCC Limited, vanuit haar Gemini Cell (“Atlas Gemini”).

   Atlas Insurance PCC Ltd is een vennootschap naar Maltese wetgeving met maatschappelijke zetel te 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC is geautoriseerd door de Maltese Financial Services Authority, Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, Tel .: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).

   Voor deze verzekering, handelt Atlas vanuit haar Gemini Cell, een beschermde cel die is opgericht binnen de geldende Protected Cell Company regelgeving en eigendom is van Aftersales Group BV. Atlas Insurance PCC Limited is gevestigd op 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Atlas kan één of meer beschermde cellen creëren ten behoeve van het scheiden en beschermen van cellulaire activa (kapitaal). De activa van de Gemini Cell zijn dan beschermd tegen de verplichtingen en verliezen van de andere Atlas cellen en van die van het kernactiviteiten van Atlas zelf. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord:

   1. dat u slechts recht heeft om een claim onder deze verzekering te maken; en
   2. dat uw rechten en aanspraken die voortkomen uit deze polis in de eerste plaats worden afgewikkeld uit de activa van Gemini Cell die beschikbaar zijn voor de afwikkeling van claims op het moment dat uw aanspraak op Atlas Gemini is aangemeld; en
   3. dat alleen in het geval dat de activa van Gemini Cell’s zijn uitgeput, Atlas’ niet-cellulaire activa worden gebruikt om eventuele verplichtingen van de Gemini Cell te voldoen; en
   4. dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op de activa van een andere beschermde Cel van Atlas

   Op deze manier wordt het kapitaal van uw verzekeraar Atlas Gemini te allen tijde beschermt tegen mogelijke tekorten bij de kernactiviteiten van Atlas of bij één van de andere beschermde cellen. Omgekeerd, in het onwaarschijnlijke geval van een tekort bij Atlas Gemini, wordt continuïteit secundair gewaarborgd door de niet-cellulaire activa van Atlas.

   Door het aangaan van deze verzekering, erkent en aanvaardt u dat deze verzekering wordt onderschreven vanuit Atlas Gemini en dat u zich bewust bent van de bepalingen van het PCC Regulations zoals hierboven vermeld, die gelden voor Atlas Insurance PCC Limited en de Atlas Gemini Cell. Verder gaat u er mee akkoord dat deze clausule (l.) van de algemene voorwaarden valt onder het Maltezer recht en dat enig geschil ten aanzien van deze clausule moet worden voorgelegd aan het Maltezer gerechtshof. U garandeert dat u vrij bent in de recht- en forum keuze ten aanzien van geschillen die voortkomen uit deze clausule van uw polis. Uw acceptatie van deze clausule en uw vrijheid van recht- en forum keuze ten aanzien van geschillen die voortkomen uit deze clausule zijn van substantieel belang voor Atlas bij het tot stand komen van deze polis.

   Deze verzekering wordt aangeboden door Aftersales Group BV die handelt in opdracht van Atlas Gemini. Aftersales Group BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Achter de Tolbrug 151, 5211 SM ‘s-Hertogenbosch, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55498833, en is een erkende verzekeringstussenpersoon in Nederland, geautoriseerd en gereguleerd door de AFM met registratienummer 12042867.

  13. Communicatie

   Alle communicatie tussen u en Atlas Gemini en/of administrateur enerzijds verloopt via e-mail. Atlas Gemini en/of de administrateur maken hiertoe gebruik van het e-mailadres of het post adres dat door u is verstrekt tijdens de registratie van de polis. Ons e-mail adres is: eu_support@servify.tech en ons telefoonnummer is +31-(0)20-797 1716.

  14. Uw rechten
   Uw rechten als klant om juridische stappen te ondernemen blijven onaangetast door het bestaan of het gebruik van genoemde klachtenprocedures.
  15. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

   Atlas Gemini is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens die door ons worden opgeslagen. Atlas Gemini en de administrateur (wij) zullen de informatie die door u wordt verstrekt alleen gebruiken voor de registratie van uw polis en mogelijk tijdens het melden van een claim voor polis administratie, klantenservice, claimafhandeling en fraudepreventie, waaronder het delen van gegevens aan andere verzekeraars en regelgevende instanties om uw gegevens te verifieren op basis van gegevens van derden waartoe we wettelijke toegang hebben. Voor deze doeleinden kunnen we gegevens bekendmaken aan onze aan dochterondernemingen, service providers, agenten en leveranciers.

   U bevestigt hierbij dat indien u gegevens van een andere persoon heeft verstrekt in verband met de registratie en uitvoering van deze polis dat deze andere persoon u heeft benoemd om namens deze persoon op te treden en dat deze persoon heeft ingestemd met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

   U stemt er ook mee in om mededelingen omtrent de bescherming van deze gegevens namens deze persoon te ontvangen van Atlas Gemini.

   We bewaren uw gegevens alleen voor de periode die nodig is om aan al onze verplichtingen, die voortvloeien uit deze polis, te voldoen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist is.

   U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en Atlas Gemini te verzoeken de betreffende informatie bij te werken of te corrigeren of om deze persoonlijke gegevens uit onze administratie te verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden. U kunt deze en andere rechten die voortvloeien uit het privacybeleid van Atlas Gemini uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt uw verzoek per brief sturen naar: De functionaris voor gegevensbescherming, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta of per e-mail naar dpo@atlas.com.mt. Houd er echter rekening mee dat bepaalde persoonlijke informatie kan worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering op basis van de EU AVG en / of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

   Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Atlas Gemini niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij Atlas Gemini en / of het kantoor van de Information and Data Protection Commissioner d.m.v. volgende link. https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Raadpleeg https://www.atlas.com.mt / legal / data protection / als u ons volledige privacybeleid wilt inzien om een beter inzicht te krijgen in hoe wij uw gegevens beheren. Houd er rekening mee dat ons beleid onderworpen is aan incidentele wijzigingen om te blijven voldoen aan veranderende wetten, voorschriften en richtlijnen voor gegevensbescherming.

  16. Welke wetten zijn van toepassing

   Op deze polis is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van hetgeen beschreven in artikel l. Indien er een geschil ontstaat inzake de beschermde cel constructie van Atlas dan is Maltees recht van toepassing.