Ogólne warunki ubezpieczenia telefonu Nokia Phone Insurance Plus — sierpień 2019 r.

Ustalony okres obowiązywania polisy wynosi sześć (6), dwanaście (12) lub dwadzieścia cztery (24) miesiące, w zależności od wybranego produktu.

 1. Postanowienia ogólne. Przedmiot ubezpieczenia.

  1. Zgodnie z Ogólnymi warunkami Ubezpieczenia Nokia Insurance z sierpnia 2019 r. Atlas Insurance PCC Limited, jako spółka prawa maltańskiego, powiązana z Gemini Cell (zwana dalej „Atlas Gemini” lub „Ubezpieczycielem”), w zakresie działalności ubezpieczeniowej prowadzonej w Polsce na podstawie przepisów dotyczących swobody świadczenia usług zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi i podmiotami prawnymi z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z tej polisy jest Ubezpieczony sprzęt.
  3. Jeśli Twój Ubezpieczony sprzęt został Przypadkowo uszkodzony w okresie obowiązywania polisy, Atlas Gemini, z zachowaniem należytej zgodności z następującymi definicjami, wyłączeniami i warunkami, pokryje koszty naprawy Ubezpieczonego sprzęt lub jego wymiany na Sprzęt zastępczy o równoważnej funkcjonalności. Sprzęt zastępczy może być nowy lub regenerowany.
 2. Gdzie i kiedy

  Ubezpieczony sprzęt jest objęty ochroną ubezpieczeniową przez cały okres obowiązywania polisy na terenie całego świata.

 3. Definicje (w kolejności alfabetycznej):

  1. Administrator:
   Aftersales Group B.V. Aftersales jest spółką prawa holenderskiego z siedzibą pod adresem 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Holandia. Spółka została wpisana do rejestru prowadzonego przez holenderski organ nadzoru AFM (Holenderski Organ do Rynków Finansowych) pod numerem 12042867. Spółka jest uprawniona do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług. Administrator może zlecać wykonywanie swoich obowiązków (lub ich części) wybranym (lokalnym) stronom trzecim.
  2. Akcesoria:
   każde Akcesorium zakupione wraz z Ubezpieczonym sprzętem, z wyjątkiem zestawów samochodowych, materiałów do montażu, oprogramowania i treści do pobrania.
  3. Bez nadzoru:
   sytuacja, w której Ty lub inna osoba w wieku powyżej 18 lat, której powierzyłaś/-eś swój Ubezpieczony sprzęt, nie widzi Ubezpieczonego sprzętu w pełni lub nie jest w stanie zapobiec zabraniu Ubezpieczonego sprzętu przez osoby nieupoważnione.
  4. Cena zakupu:
   wartość zakupu Ubezpieczonego sprzętu, z podatkiem VAT, ale bez rabatów udzielonych przez sprzedawcę, zgodnie ze specyfikacją warunków polisy. Cena zakupu podana w specyfikacji warunków polisy stanowi sumę ubezpieczenia.
  5. HMD:
   HMD Global Oy, fiński operator telefonii komórkowej, który ma wyłączne prawa do marki Nokia w zakresie telefonów komórkowych.
  6. Kradzież kieszonkowa:
   nielegalny czyn popełniony przez Osobę trzecią polegający na wyjęciu Ubezpieczonego sprzętu z kieszeni torby lub z odzieży noszonej przez ubezpieczonego na sobie w czasie Kradzieży bez użycia przemocy fizycznej.
  7. Kradzież lub Skradziony:
   zabranie Ubezpieczonego sprzętu przez znane lub nieznane osoby w celu bezprawnego i stałego wejścia w posiadanie Ubezpieczonego sprzętu.
  8. Osoba trzecia:
   każda osoba inna niż ubezpieczony, jego współmałżonek lub partner życiowy, jego wstępni lub zstępni, jego przedstawiciele, jeżeli ubezpieczony jest osobą prawną, a także każda inna osoba, która nie miała zgody ubezpieczonego na korzystanie z Ubezpieczonego sprzętu.
  9. Przechwycenie:
   Kradzież Ubezpieczonego sprzętu przez Osobę trzecią polegającą na zabraniu, bez użycia przemocy, Ubezpieczonego sprzętu w obecności Ubezpieczonego, gdy Ubezpieczony sprzęt znajdował się w promieniu do 2 (dwóch) metrów od Ubezpieczonego.
  10. Przypadkowe uszkodzenie/Uszkodzenie:
   uszkodzenie w wyniku nagłego zdarzenia, które ma zewnętrzny wpływ na Twój Ubezpieczony sprzęt, powodując upadek, uderzenie i/lub uszkodzenia spowodowane wilgocią, w wyniku czego Twój Ubezpieczony sprzęt przestaje prawidłowo i kompletnie działać, w tym Uszkodzenie spowodowane przez Osoby trzecie bez Twojej zgody.
  11. Sprzęt zastępczy:
   Sprzęt opłacony przez Ubezpieczyciela w celu wymiany Ubezpieczonego sprzętu. Zasadniczo Sprzęt zastępczy jest identyczny z telefonem komórkowym ubezpieczonego (z wyjątkiem koloru). W przypadku gdy Administrator nie dysponuje już praktycznie identycznym sprzętem, osoba ubezpieczona otrzyma Sprzęt zastępczy, który, w opinii Administratora, stanowi odpowiednik Ubezpieczonego sprzętu zarejestrowanego u Administratora. Sprzęt zastępczy to zawsze sprzęt nowy lub regenerowany.
  12. Terroryzm:
   : każdy czyn, w szczególności użycie siły lub groźby użycia siły, dokonywany przez osobę lub grupę osób działających niezależnie lub w imieniu jakiejkolwiek organizacji bądź rządu (lub w powiązaniu z taką organizacją bądź rządem) dążących do realizacji celów politycznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych w celu wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia ludności bądź części ludności.
  13. Ubezpieczający:
   osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, lub osoba prawna będąca stroną umowy ubezpieczenia, która zawiera z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na rzecz innych osób. Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki ubezpieczeniowej.
  14. Ubezpieczony:
   osoba fizyczna lub prawna będąca beneficjentem ochrony ubezpieczeniowej zapewnionej przez Ubezpieczyciela, uprawniona do skorzystania z odszkodowania lub innych usług świadczonych przez Ubezpieczyciela na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.
  15. Ubezpieczony sprzęt/Sprzęt:
   ubezpieczone urządzenie firmy Nokia, które na podstawie numeru IMEI lub numeru seryjnego, zostaje zarejestrowane u Administratora jako nowe w ciągu 14 dni od zakupu, wraz z Akcesoriami zakupionymi w tym samym czasie. Ubezpieczony sprzęt wraz z powiązanym numerem seryjnym i/lub powiązany numer seryjny opisano w specyfikacji warunków polisy.
  16. Ubezpieczyciel lub Atlas Gemini:
   Atlas Insurance PCC Ltd, spółka prawa maltańskiego z siedzibą pod adresem 47-50 Ta „Xbiex Seafront, Ta” Xbiex XBX 1021, Malta. Spółka Atlas Insurance PCC Ltd posiada zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Maltański Urząd Regulacji Rynków Finansowych (the Malta Financial Services Authority) z siedzibą pod adresem Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, tel. +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Spółka jest uprawniona do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług.
  17. Wirus:
   m.in. konie trojańskie, robaki i inne programy lub oprogramowanie, które bezpośrednio lub pośrednio uniemożliwiają prawidłowe działanie Ubezpieczonego sprzętu.
 4. Zakres ubezpieczenia

  W ramach ubezpieczenia Nokia Phone Insurance Plus zapewniana jest ochrona ubezpieczeniowa na wypadek:

  1. Kradzieży poprzedzonej wtargnięciem siłą lub przemocą —
   Ubezpieczony sprzęt i Akcesoria zostaną wymienione na Sprzęt zastępczy o równoważnej funkcjonalności.
  2. Przypadkowego uszkodzenia —
   Ubezpieczony sprzęt zostanie naprawiony lub wymieniony na Sprzęt zastępczy o równoważnej funkcjonalności.
  3. Akcesoria —
   łącznie do maksymalnej kwoty 150,00 EUR za Akcesoria, które zostały Uszkodzone lub Ukradzione w tym samym czasie, co Ubezpieczony sprzęt.
  4. Ogólnoświatowa ochrona ubezpieczeniowa —
   ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie.
 5. Wyłączenia z zakresu ubezpieczenia

  Atlas Gemini nie ponosi odpowiedzialności za poniższe:

  1. Ogólne —dotyczy wszystkich form uszkodzeń i kradzieży:
   1. Obowiązuje wkład własny ustalany na podstawie Ceny zakupu Ubezpieczonego sprzętu:

    Cena sprzętuWkład własny
    < 250 EUR 29 EUR
    251 EUR < 500 EUR49 EUR
    > 500 EUR 69 EUR
   2. Koszty wszelkich roszczeń po pierwszym skutecznym roszczeniu, jeśli Okres ubezpieczenia wynosi sześć (6) miesięcy lub dwanaście (12) miesięcy, oraz koszty wszelkich roszczeń po drugim skutecznym roszczeniu, jeśli Okres ubezpieczenia wynosi dwadzieścia cztery (24) miesiące.
   3. Koszty poniesione wskutek niemożności użytkowania Ubezpieczonego sprzętu, koszty ponownego podłączenia, wszelkie koszty abonamentu lub wszelkie koszty niebędące bezpośrednimi kosztami naprawy lub wymiany Ubezpieczonego sprzętu.
   4. Utrata, zniknięcie lub Uszkodzenie Ubezpieczonego sprzętu w wyniku Kradzieży nie poprzedzonej wtargnięciem siłą i/lub przemocą (lub groźbą jej użycia), albo w wyniku zgubienia bądź sprzeniewierzenia. Powyższe dotyczy również incydentów takich jak pozostawienie Bez nadzoru lub zgubienie, a także gdy powyższe wynika z Kradzieży kieszonkowej lub Przechwycenia.
   5. Uszkodzenie zewnętrznych nośników danych, takich jak taśmy, błony fotograficzne, dyski, płyty DVD, karty SD i oprogramowanie.
   6. Koszty odzyskania danych z wewnętrznych i zewnętrznych nośników danych.
   7. Koszty, za które, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z gwarancji prawnej, odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub dystrybutor
   8. Kradzież dokonana lub Uszkodzenia powstałe podczas bądź w wyniku procesu czyszczenia, naprawy lub modyfikacji bez uprzedniej zgody Administratora bądź podczas zajęcia lub zatrzymania na podstawie nakazu organu rządowego, w tym policji.
   9. Kradzież w wyniku grabieży lub zajęcie bądź Uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez:
    1. wojnę, inwazję, działania wojenne za granicą (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana czy nie), wojnę domową, bunt, rewolucję, powstanie zbrojne, władzę wojskową lub uzyskaną niezgodnie z prawem, nacjonalizację, konfiskatę, roszczenie, zajęcie lub zniszczenie przez rząd lub organ rządowy,
    2. promieniowanie jonizujące lub skażenie promieniotwórcze w dowolnej postaci,
    3. fale uderzeniowe wywołane przez samolot lub inne latające obiekty poruszające się z prędkością dźwiękową lub naddźwiękową,
    4. Terroryzm, niezależnie od innych przyczyn lub zdarzeń, które przyczyniają się do powstania szkód równocześnie lub w innej dowolnej kolejności.
   10. Uszkodzenie lub utrata ubezpieczonego sprzętu na skutek pożaru.
  2. Kradzież
   1. Kradzież z pojazdu, chyba że samochód był całkowicie zamknięty, Ubezpieczony sprzęt był schowany w schowku w desce rozdzielczej lub w bagażniku i widać wyraźne ślady włamania do pojazdu.
   2. Kradzież Ubezpieczonego sprzętu z dowolnego pomieszczenia, chyba że to pomieszczenie było zamknięte na zamek i w czasie Kradzieży nie było ogólnodostępne.
   3. Kradzież Ubezpieczonego sprzętu pozostawionego Bez nadzoru.
   4. Kradzież kieszonkowa lub Przechwycenie.
   5. Kradzież spowodowana rażącym niedbalstwem.
  3. Uszkodzenie:
   1. Powierzchowne Uszkodzenia Ubezpieczonego sprzętu, np. rysy i wgniecenia, które nie mają wpływu na normalne działanie.
   2. Wszelkie koszty napraw poniesione z tytułu modyfikowania, naprawy i/lub czyszczenia przez samego ubezpieczonego i/lub przez punkt serwisowy nieautoryzowany przez HMD, z wyniku czego ubezpieczony utracił prawo do gwarancji prawnej.
   3. Uszkodzenia Ubezpieczonego sprzętu na skutek użycia części gorszej jakości (nie nowych lub nieoryginalnych części firmy Nokia) podczas modyfikacji i/lub naprawy Ubezpieczonego sprzętu przez samego Ubezpieczonego i/lub punkt serwisowy nieautoryzowany przez firmę HMD.
   4. Oprogramowanie i wadliwe lampy, przewody, taśmy, akumulatory, karty SIM, anteny, tonery, zespół wałka, głowica drukująca i inne urządzenia, które, ze względu na swój charakter i zastosowanie, ulegają systematycznemu i szybkiemu zużyciu i/lub pogorszeniu stanu technicznego.
   5. Wszelkie Uszkodzenia Ubezpieczonego sprzętu, które powstały w wyniku rażącego niedbalstwa.
   6. Uszkodzenia Akcesoriów, chyba że zostaną one uszkodzone w wyniku tego samego zdarzenia, które spowodowało również Przypadkowe uszkodzenie lub Kradzież Ubezpieczonego sprzętu.
   7. Wszelkie Uszkodzenia Ubezpieczonego sprzętu wynikające z zużycia, pogorszenia stanu technicznego, działania owadów, szkodników lub pleśni bądź oddziaływania warunków atmosferycznych lub klimatycznych.
   8. Wszelkie Uszkodzenia Ubezpieczonego sprzętu wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, a także instrukcji podłączenia, montażu i konserwacji podanych w instrukcji obsługi producenta.
   9. Wszelkie Uszkodzenia Ubezpieczonego sprzętu spowodowane przez Wirusa.
   10. Wszelkie Uszkodzenia spowodowane celowo przez ubezpieczonego.
 6. Okres ubezpieczenia lub okres obowiązywania Polisy

  1. Ustalony okres obowiązywania polisy wynosi sześć (6), dwanaście (12) lub dwadzieścia cztery (24) miesiące, w zależności od wybranego produktu. O ile Ubezpieczyciel pobrał całkowitą kwotę składki ubezpieczeniowej za okres obowiązywania polisy, ubezpieczenie zaczyna obowiązywać w dniu zakończonego pomyślnie zgłoszenia Ubezpieczającego do niniejszego Ubezpieczenia, pod warunkiem, że data ta przypada nie później niż 14 dni kalendarzowych po zakupie fabrycznie nowego Ubezpieczonego sprzętu i pod warunkiem, że Ubezpieczony sprzęt nie jest uszkodzony, ani nie został zgubiony bądź Skradziony. Data rozpoczęcia obowiązywania ubezpieczenia i ustalony Okres ubezpieczenia są określone w specyfikacji warunków polisy.
  2. Polisa wygasa:
   1. w dniu określonym w specyfikacji warunków polisy jako koniec okresu obowiązywania polisy,
   2. w dniu wyczerpania całej sumy ubezpieczenia wskutek wypłacenia odszkodowań z tytułu roszczeń,
   3. w dniu wystąpienia pierwszego Przypadkowego uszkodzenia objętego polisą, jeśli Okres ubezpieczenia wynosi sześć (6) miesięcy lub dwanaście (12) miesięcy, oraz w dniu wystąpienia drugiego Przypadkowego uszkodzenia objętego polisą, jeśli Okres ubezpieczenia wynosi dwadzieścia cztery (24) miesiące,
   4. w dniu wystąpienia Kradzieży lub Przypadkowego uszkodzenia skutkującego wymianą Ubezpieczonego sprzętu,
   5. w dniu odstąpienia od polisy przez Ubezpieczającego.
 7. Składka ubezpieczeniowa
  1. Składka ubezpieczeniowa jest obliczana na podstawie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i taryfy ubezpieczeniowej obowiązującej w dniu wystawienia polisy. Wysokość składki i warunki jej płatności są określone w specyfikacji warunków polisy.
  2. Składka ubezpieczeniowa mająca zastosowanie w przypadku tego ubezpieczenia jest pobierana przez Ubezpieczyciela w całości z góry.
  3. W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie wcześniej niż przewidziano w specyfikacji warunków polisy, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu odpowiednią część składki za okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana.
 8. Odszkodowanie
  1. Atlas Gemini może:
   1. zorganizować naprawę i pokryć jej koszty lub dokonać wymiany Ubezpieczonego sprzętu (na Sprzęt zastępczy) i Akcesoriów (o wartości detalicznej do 150,00 EUR) za zgodą Ubezpieczonego lub
   2. zapłacić Ubezpieczonemu kwotę równą wysokości kosztów, które trzeba by ponieść w celu naprawy Ubezpieczonego sprzętu lub zapewnienia Ubezpieczonemu Sprzętu zastępczego i Akcesoriów o funkcjonalności możliwie jak najbardziej zbliżonej do funkcjonalności Ubezpieczonego sprzętu.
  2. Wypłacona kwota nigdy nie przekroczy Ceny zakupu (sumy ubezpieczenia).
  3. W przypadku gdy koszty naprawy przekroczą Cenę zakupu, Ubezpieczyciel pokryje te koszty lub zapłaci Ubezpieczonemu kwotę wymaganą w celu zapewnienia Ubezpieczonemu Sprzętu zastępczego i Akcesoriów. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli okaże się, że Ubezpieczonego sprzętu nie można naprawić.
 9. Obowiązki Stron
  1. Ostrożne użytkowanie

   Ubezpieczony jest zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków ostrożności w celu ochrony Ubezpieczonego sprzętu przed Przypadkowym uszkodzeniem oraz utrzymywania go w dobrym stanie technicznym.

  2. Zgłoszenie roszczenia

   W jak najszybszym możliwym terminie po odkryciu Przypadkowego uszkodzenia lub Kradzieży objętych ochroną ubezpieczeniową z tytułu polisy, Ubezpieczony ma obowiązek podjąć poniższe działania:

   1. W razie Przypadkowego uszkodzenia objętego ubezpieczeniem, powiadomić Administratora o tym fakcie w terminie 14 dni od odkrycia Przypadkowego uszkodzenia lub, jeśli nie jest to możliwe, w jak najszybszym możliwym terminie, dzwoniąc do Administratora pod numer +48-(0)22-300 3816 lub, w przypadku połączenia z zagranicy, pod numer +48-(0)22-300 3816.
   2. W razie Kradzieży objętej ochroną ubezpieczeniową z tytułu polisy, powiadomić Administratora o tym fakcie w terminie 72 godzin od odkrycia Kradzieży, dzwoniąc do Administratora pod numer +48-(0)22-300 3816 lub, w przypadku połączenia z zagranicy, pod numer +48-(0)22-300 3816.
   3. W przypadku nieprzestrzegania powyższych obowiązków, np. w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, Ubezpieczyciel może proporcjonalnie zmniejszyć kwotę odszkodowania, jeżeli dane naruszenie zobowiązania przyczyniło się do zwiększenia zakresu szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub roszczenia.
   4. W przypadku Kradzieży Ubezpieczony jest również zobowiązany do zgłoszenia Kradzieży Policji w jak najszybszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 72 godzin od odkrycia Kradzieży. Ubezpieczony jest zobowiązany do przekazania Ubezpieczycielowi raportu policyjnego lub do upoważnienia Ubezpieczyciela do otrzymania takiego raportu bezpośrednio od Policji.
   5. Ubezpieczony może zostać poproszony o wypełnienie formularza wniosku lub o podanie dodatkowych informacji na temat roszczenia. Brak współpracy z jego strony może opóźnić ocenę zgłoszonego roszczenia.
  3. Składka ubezpieczeniowa

   Ubezpieczający ma obowiązek opłacania składki z tytułu Ubezpieczenia należnej zgodnie z wystawioną polisą.

  4. Ankieta

   Ubezpieczający jest zobowiązany do udzielenia prawdziwych odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące wszelkich okoliczności, o które jest pytany, przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający działa za pośrednictwem przedstawiciela, obowiązek ten dotyczy również przedstawiciela i dotyczy znanych mu okoliczności. W przypadku gdy Ubezpieczyciel zawarł umowę ubezpieczenia pomimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na określone pytania, pominięte okoliczności uznaje się za nieistotne.

  5. Polisa zawarta na korzyść innej osoby

   W przypadku wystawienia polisy na korzyść osoby trzeciej (Ubezpieczony nie jest Ubezpieczającym) Ubezpieczający jest zobowiązany do przedstawienia Ubezpieczonemu Ogólnych warunków ubezpieczenia oraz Ogólnych informacji dotyczących postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia przed wyrażeniem zgody przez Ubezpieczonego na przystąpienie do umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający jest zwolniony z tego obowiązku, jeżeli Ubezpieczony poda swój adres e-mail, wyrażając zgodę na przekazanie mu tych dokumentów przez Ubezpieczyciela drogą elektroniczną lub na innym trwałym nośniku. Tego rodzaju zgodę można jednak wyrazić tylko wtedy, gdy po otrzymaniu dokumentów Ubezpieczony ma możliwość przechowywania ich w niezmienionej postaci przez okres odpowiedni do celów, dla których dokumenty te są wykorzystywane.

  6. Zmiany dotyczące Ubezpieczonego sprzętu lub innych informacji
   1. Obie strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się o zmianach informacji, na których opiera się niniejsza polisa, takich jak adres zamieszkania i adres e-mail.
   2. Zmiana Ubezpieczonego sprzętu jest możliwa tylko wtedy, gdy urządzenie jest nowym, prawidłowo działającym i nieuszkodzonym urządzeniem firmy Nokia i zgłoszono zmianę firmie Atlas Gemini w terminie 7 dni od daty zakupu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres eu_support@servify.tech. Atlas Gemini zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia dowodu zakupu nowego urządzenia. Atlas Gemini nie ponosi odpowiedzialności za koszty naprawy lub wymiany sprzętu niebędącego zarejestrowanym Ubezpieczonym sprzętem.
 10. Podanie nieprawdziwych informacji — istotny powód dla Ubezpieczyciela do rozwiązania polisy

  W przypadku gdy Ubezpieczający celowo podał nieprawdziwe informacje lub umyślnie nie udostępnił informacji, które zasadniczo powinny być mu znane i które mogą mieć wpływ na ocenę ryzyka przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel może podjąć decyzję o rozwiązaniu polisy.

 11. Odstąpienie od polisy
  1. Jeśli polisa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od polisy w terminie 30 dni lub, w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli, najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający będący konsumentem nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o prawie do odstąpienia od umowy. W celu odstąpienia od polisy Ubezpieczający musi złożyć pisemne oświadczenie, które można złożyć u Administratora lub wysłać mu je pocztą. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane pocztą w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zostało ono złożone terminowo.
  2. Jeżeli polisa jest zawierana przez Ubezpieczającego będącego konsumentem w formie umowy zawieranej na odległość, konsument, który zawiera umowę ubezpieczenia na odległość, może odstąpić od takiej umowy bez podania przyczyny, składając wypowiedzenie na piśmie, w terminie 30 dni od zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji określonej w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 134), jeżeli ta data przypada później. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli wypowiedzenie zostanie wysłane w tym terminie. W przypadku odstąpienia od umowy uznaje się, że nie została ona zawarta, a konsument zostanie zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wszelkie rzeczy dostarczone przez strony zostaną zwrócone w terminie 30 dni:
   1. od dnia odstąpienia od umowy w przypadku zwrotu dokonywanego przez konsumenta, lub
   2. od dnia odbioru powiadomienia o odstąpieniu od umowy w przypadku zwrotu dokonywanego przez sprzedawcę. W przypadku gdy rozpoczęto świadczenie usług za zgodą konsumenta przed upływem terminów określonych powyżej, Ubezpieczyciel może zażądać zapłaty wynagrodzenia (składki ubezpieczeniowej) za faktycznie wykonaną usługę.
 12. Postępowanie w przypadku niezadowolenia z usług Atlas Gemini — reklamacje
  1. Każda osoba fizyczna będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, osobą uprawnioną na mocy umowy ubezpieczenia lub osobą wnioskującą o ochronę ubezpieczeniową jest uprawniona do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Ubezpieczyciela. Reklamację można złożyć:
   1. w formie pisemnej — osobiście, składając pismo dotyczące reklamacji w spółce Aftersales Group BV, która występuje w imieniu Atlas Gemini jako Administrator polisy. Reklamację można również przesłać pocztą. Adres do korespondencji spółki Aftersales Group:
    Achter de Tolbrug 151
    5211 SM ’s-Hertogenbosch, Holandia
   2. ustnie — telefonicznie pod numerem +48-(0)22-300 3816 lub osobiście, w którym to przypadku reklamacja zostanie zarejestrowana podczas wizyty klienta w miejscu podanym w pkt 1) powyżej, lub
   3. wysyłając wiadomość e-mail na adres eu_support@servify.tech.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Ubezpieczyciela w maksymalnym terminie 15 dni od ich odbioru.
  3. W bardziej złożonych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może potrwać 60 dni. W bardziej złożonych przypadkach zgłaszający reklamację zostanie poinformowany w terminie 15 dni od otrzymania reklamacji, że jego reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 60 dni.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na piśmie lub na innym trwałym nośniku. Na żądanie zgłaszającego reklamację odpowiedź może zostać wysłana pocztą elektroniczną.
  5. W przypadku gdy Ubezpieczający nadal nie będzie usatysfakcjonowany po udzieleniu odpowiedzi przez Administratora lub wobec jej braku, może złożyć skargę dotyczącą działań Ubezpieczyciela do:
   1. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), lokalnych rzeczników konsumentów lub innych organów odpowiedzialnych za ochronę interesów klientów instytucji finansowych lub
   2. maltańskiego Biura Arbitra ds. Usług Finansowych (Office of the Arbiter for Financial Services), adres: 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta, tel. +356 21249245 (obowiązują opłaty za połączenia międzynarodowe), e-mail: complaint.info@financialarbiter.org.mt, www.financialarbiter.org.mt.

   Aby Biuro Arbitra mogło przyjąć daną sprawę do rozpatrzenia, zgłaszający reklamację musi otrzymać ostateczną pisemną odpowiedź Atlas Gemini lub nie otrzymać takiej ostatecznej odpowiedzi w terminie 15 dni. Biuro odrzuci sprawę, która została już rozstrzygnięta przez inny sąd lub trybunał.

  6. Osoby opisane w § 12 ust. 1 powyżej mogą składać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych, agentów ubezpieczeniowych i dodatkowych agentów ubezpieczeniowych oferujących produkty ubezpieczeniowe co najmniej dwóch ubezpieczycieli w sposób ustalony przez danych pośredników ubezpieczeniowych.
  7. Każdy konsument zamieszkały w UE powinien pamiętać, że, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), utworzono internetową platformę alternatywnych metod rozstrzygania sporów, która stanowi pozasądową metodę rozstrzygania wszelkich sporów związanych z umowami dotyczącymi sprzedaży i świadczenia usług zawieranymi internetowo, i sporów wynikających z takich umów. W rezultacie każdy europejski konsument może skorzystać z takiej platformy w celu rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej z Właścicielem internetowo. Platforma jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 13. Korespondencja
  1. Bez uszczerbku dla postanowień poniższego ust. 2 wszelkie oświadczenia i powiadomienia należy składać na piśmie i przesyłać pocztą.
  2. Bez uszczerbku dla postanowień powyższego § 11 Strony polisy mogą uzgodnić, że wszelka korespondencja między nimi będzie przesyłana na adresy e-mail lub adresy pocztowe przez nie podane.
  3. Ubezpieczyciel i klauzula odpowiedzialności

   Niniejsze ubezpieczenie jest gwarantowane przez spółkę Atlas Insurance PCC Limited powiązaną z Gemini Cell („Ubezpieczyciel”)

   Atlas Insurance PCC Ltd jest spółką prawa maltańskiego z siedzibą pod adresem 47-50 Ta „Xbiex Seafront, Ta” Xbiex XBX 1021, Malta. Spółka Atlas Insurance PCC Ltd posiada zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Maltański Urząd Regulacji Rynków Finansowych (the Malta Financial Services Authority) z siedzibą pod adresem Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, tel. +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Spółka prowadzi działalność w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług i jest wpisana do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem 439406.

   W przypadku niniejszego ubezpieczenia Atlas prowadzi działalność w odniesieniu do swojej spółki Gemini Cell, spółki typu protected cell, która została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spółek typu protected cell i stanowi własność spółki Aftersales Group BV.

   Atlas może utworzyć jedną lub więcej spółek typu protected cell w celu wydzielenia i ochrony aktywów (kapitału) takich spółek. Aktywa Gemini Cell są wtedy chronione przed zobowiązaniami i stratami innych spółek typu protected cell spółki Atlas oraz z tytułu samej podstawowej działalności spółki Atlas. Akceptując niniejsze warunki, zgadzasz się:

   1. że jesteś uprawniona/-y do zgłoszenia roszczenia wyłącznie z tytułu niniejszego ubezpieczenia oraz
   2. że Twoje prawa i roszczenia wynikające z niniejszej polisy są rozpatrywane głównie przy uwzględnieniu aktywów Gemini Cell dostępnych w celu zaspokojenia roszczeń w chwili zgłoszenia Twojego roszczenie wobec Atlas Gemini oraz
   3. że inne aktywa Atlas zostaną wykorzystane w celu pokrycia jakichkolwiek zobowiązań Gemini Cell dopiero po wyczerpaniu aktywów Gemini Cell, oraz
   4. że nie można wnosić roszczeń, które miałyby być zaspokajane z aktywów innych spółek typu protected cell spółki Atlas.

   W ten sposób kapitał Ubezpieczyciela, tj. spółki Atlas Gemini, jest zawsze chroniony w przypadku ewentualnych niedoborów w ramach podstawowej działalności spółki Atlas lub w jednej z jej pozostałych spółek typu protected cell. I odwrotnie, w mało prawdopodobnym przypadku niedoboru w Atlas Gemini ciągłość jest gwarantowana dodatkowo dzięki aktywom spółki Atlas niebędącym w posiadaniu jej spółek typu protected cell.

   Zawierając niniejszą umowę ubezpieczenia potwierdzasz i zgadzasz się, że niniejsze ubezpieczenie jest zawierane ze spółką Atlas Gemini, i że znasz przepisy dotyczące spółek typu protected cell (PCC), które mają zastosowanie do spółek Atlas Insurance PCC Limited i Gemini Cell.

   Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że niniejsza klauzula warunków będzie podlegać przepisom prawa maltańskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowana, a wszelkie spory z nią związane będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów maltańskich. Oświadczasz, że, zgodnie z obowiązującym prawem, możesz wybrać takie prawo i sąd właściwy, którym niniejsza klauzula umowy ubezpieczenia będzie podlegać. Twoja zgoda na to, aby niniejsza klauzula podlegała prawu maltańskiemu i jurysdykcji sądów maltańskich, a także Twoje oświadczenie, że zgodnie z obowiązującym prawem wybór takiego prawa dla niniejszej klauzuli jest dozwolony, stanowi istotny powód, dla którego spółka Atlas Gemini wyraziła zgodę na zawarcie niniejszej umowy ubezpieczenia.

 14. Ochrona danych osobowych

  Spółka Atlas Gemini jest administratorem Twoich danych osobowych, które są przez nią przechowywane. Atlas Gemini i Administrator („My”) będą wykorzystywać informacje przekazane przez Ciebie wyłącznie w celu przygotowania Twojej Polisy i ewentualnie w toku zgłaszania roszczenia w celu zarządzania polisą, obsługi klienta, zapobiegania roszczeniom i oszustwom, m.in. mogą ewentualnie przekazywać Twoje dane innym ubezpieczycielom i organom nadzoru, jak również w celu weryfikacji Twoich danych na podstawie danych uzyskanych od osób trzecich, do których mamy dostęp prawny. W tych celach możemy ujawniać dane naszym spółkom zależnym, usługodawcom, przedstawicielom i dostawcom.

  Niniejszym potwierdzasz, że wszystkie dane uzyskane od osoby trzeciej, które mogłaś/-eś nam przekazać w związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia i zawarciem Twojej Polisy, zostały przekazane za zgodą takiej osoby trzeciej. Ponadto wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Atlas Gemini w imieniu takiej osoby trzeciej powiadomień dotyczących ochrony tych danych.

  Przechowujemy Twoje dane tylko przez okres wymagany do wypełnienia wszystkich naszych zobowiązań wynikających z niniejszej polisy, chyba że zgodnie z prawem wymagany jest dłuższy okres ich przechowywania.

  Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania od Atlas Gemini aktualizacji lub poprawienia takich danych, bądź usunięcia takich danych osobowych z naszej dokumentacji, jeśli nie jest to już niezbędne do wyżej wymienionych celów. Możesz skorzystać z tych i innych praw wynikających z polityki prywatności spółki Atlas Gemini, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych. Możesz wysłać swój wniosek listownie na adres: The Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta, lub pocztą elektroniczną na adres dpo@atlas.com.mt. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niektórych danych osobowych możliwość składania takich wniosków o dostęp, korektę lub usunięcie danych może być wyłączona na mocy unijnego rozporządzenia RODO i/lub innych obowiązujących przepisów.

  Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Atlas Gemini jest niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, możesz złożyć skargę do Atlas Gemini i/lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/153. Jeśli chcesz zapoznać się z całą naszą polityką prywatności, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób zarządzamy Twoimi danymi, przejdź na stronę: https://www.atlas.com.mt /legal/data protection/. Należy pamiętać, że nasza polityka podlega okresowym zmianom w celu zapewnienia ciągłości przestrzegania zmieniających się przepisów i wytycznych dotyczących ochrony danych.

 15. Prawo właściwe, właściwe sądy i inne metody rozstrzygania sporów
  1. Niniejsza polisa podlega prawu polskiemu.
  2. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą polisą mogą być rozstrzygane przez sąd państwowy właściwy na zasadach ogólnych lub właściwy dla:
   1. miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej na podstawie umowy ubezpieczenia,
   2. miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy osoby uprawnionej na podstawie umowy ubezpieczenia.
  3. Spory między Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innymi osobami uprawnionymi na podstawie umowy ubezpieczenia będącymi osobami fizycznymi a Ubezpieczycielem mogą być również rozstrzygane w drodze pozasądowego rozwiązywania sporów przez Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) upoważnionego do pozasądowego rozstrzygania sporów na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 16. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Nokia Insurance Plus z sierpnia 2019 r. zostały przyjęte podczas posiedzenia zarządu spółki Atlas Insurance PCC Limited w dniu grudnia 2019 r. i zarejestrowane jako uchwała zarządu nr 02582019 Ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 05-08- 2019 r.