Všeobecné zmluvné podmienky pre poistenie Nokia Phone Insurance Plus august 2019

Pevne stanovené obdobie poistenia je šesť (6), dvanásť (12) alebo dvadsaťštyri (24) mesiacov v závislosti od produktu, ktorý ste si vybrali. Minimálne 3 mesiace pred uplynutím pevne stanoveného obdobia dostanete od poisťovateľa oznámenie o zrušení, ak nebolo poistenie ukončené skôr v súlade so zmluvnými podmienkami tohto poistenia.

 1. Dôležité informácie

  Ak došlo počas obdobia poistenia k náhodnému poškodeniu alebo odcudzeniu vášho poisteného zariadenia, spoločnosť Atlas Insurance PCC Limited prostredníctvom svojho podniku Gemini Cell (ďalej ako „Atlas Gemini“) na základe vlastného uváženia a náležitým prešetrením nasledujúcich vymedzení, výluk a podmienok rozhodne o oprave vášho poisteného zariadenia alebo jeho výmene za náhradné zariadenie s rovnakými funkciami. Náhradné zariadenie môže byť nové alebo opravené.

 2. Kde a kedy

  Na poistené zariadenie sa poistné krytie vzťahuje počas celého obdobia poistenia ako vo vašej krajine pobytu uvedenej na osvedčení o poistení, tak aj v prípade dočasného vycestovania s poisteným zariadením.

 3. Vymedzenie pojmov (v abecednom poradí):

  1. Bez dohľadu znamená:
   Keď nemáte vy alebo iná osoba staršia ako 18 rokov, ktorej ste poistené zariadenie zverili, úplný výhľad na poistené zariadenie a/alebo nie ste v pozícii zabrániť neoprávneným osobám vziať poistené zariadenie.
  2. HMD znamená:
   HMD Global Oy, fínska spoločnosť pôsobiaca v oblasti mobilných telefónov s výhradnými právami na mobilné telefóny značky Nokia.
  3. Kúpna cena znamená:
   Kúpna cena poisteného zariadenia vrátane DPH a bez akýchkoľvek zliav poskytnutých predajcom, ako sa uvádza v pláne poistenia.
  4. Náhodné poškodenie/poškodenie znamená:
   Poškodenie v dôsledku náhlej udalosti s externým vplyvom na poistené zariadenie, ktorého výsledkom je poškodenie pádom, nárazom a/alebo vlhkosťou spojené so stratou správneho alebo úplného fungovania poisteného zariadenia vrátane poškodenia spôsobeného tretími stranami bez vášho povolenia.
  5. Náhradné zariadenie znamená:
   Zariadenie, ktoré hradí poisťovateľ, určené na výmenu poisteného zariadenia. Náhradné zariadenie je v podstate totožné s mobilným telefónom poistenca (s výnimkou farby). Ak už nie je rovnaké zariadenie správcovi voľne k dispozícii, poistená osoba dostane náhradné zariadenie, ktoré je podľa správcu rovnocenné poistenému zariadeniu registrovanému u správcu. Náhradné zariadenie je vždy nové alebo opravené zariadenie.
  6. Odcudzenie alebo ukradnuté znamená:
   Zobratie poisteného zariadenia známou alebo neznámou osobou s cieľom zbaviť vás nezákonne a trvale vlastníctva poisteného zariadenia.
  7. Poistené zariadenie/zariadenie znamená:
   Poistené zariadenie Nokia, ktoré je na základe čísla IMEI alebo sériového čísla registrované u správcu ako nové do 14 dní od jeho zakúpenia, ako aj príslušenstvo zakúpené v rovnakom čase. Poistené zariadenie s priradeným číslom IMEI a/alebo priradeným sériovým číslom je opísané v pláne poistenia.
  8. Príslušenstvo znamená:
   Každé príslušenstvo zakúpené spolu s poisteným zariadením okrem súprav do vozidla, inštalačných prvkov, softvéru a stiahnutého obsahu.
  9. Schmatnutie znamená:
   Krádež poisteného zariadenia treťou stranou, ktorá poistené zariadenie bez násilia vezme v prítomnosti poistenca, keď je poistené zariadenie vo vzdialenosti do 2 (dvoch) metrov od poistenca.
  10. Správca znamená:
   Aftersales Group B.V. Spoločnosť Aftersales je spoločnosť založená podľa holandského práva s registrovaným sídlom na adrese 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Holandsko. Spoločnosť je registrovaná v holandskom dozornom orgáne AFM (holandský Úrad pre finančné trhy) pod číslom 12042867. Spoločnosť je oprávnená pôsobiť na Slovensku na základe slobody poskytovania služieb. Správca môže zveriť svoje povinnosti (alebo ich časť) vybraným (miestnym) tretím stranám.
  11. Terorizmus znamená:
   Každý úkon okrem iného vrátane použitia sily alebo hrozby použitia sily osobou alebo skupinou osôb konajúcich samostatne alebo v mene akejkoľvek organizácie alebo vlády alebo v spolupráci s ňou, ktorý je zasvätený politickému, náboženskému, ideologickému alebo podobnému účelu a ktorého cieľom je ovplyvniť vládu alebo zastrašiť obyvateľstvo alebo jeho časť.
  12. Tretia strana znamená:
   Každá osoba iná ako poistenec, jeho/jej manžel/manželka alebo partner/partnerka, jeho/jej predkovia alebo potomkovia, jeho/jej zástupcovia, ak je poistenec právnická osoba, ako aj každá ďalšia osoba, ktorá nemala povolenie poistenca používať poistené zariadenie.
  13. Ukradnutie z vrecka znamená:
   Podvodné konanie tretej strany, ktorá poistené zariadenie bez fyzického násilia vyberie z vrecka tašky alebo odevu, ktoré poistenec nosí alebo má oblečené v čase krádeže.
  14. Vírus znamená:
   Každá jiná osoba než pojištěná osoba, její partner, její předchůdci nebo nástupci, její zástupci, pokud je pojištěná osoba právnickou osobou, a rovněž každá další osoba, která neměla svolení pojištěné osoby používat pojištěné zařízení.Okrem iného trójsky kôň, červ a iný program alebo softvér, ktorý priamo alebo nepriamo bráni správnemu fungovaniu poisteného zariadenia.
  15. Vy/váš/poistenec znamená:
   Poistenec uvedený v osvedčení o poistení za predpokladu, že žije na Slovensku a je starší ako 18 rokov.
  16. Zanedbanie znamená:
   Nepostačujúca úroveň starostlivosti, ktorú by za rovnakých okolností poskytol primerane opatrný človek.
 4. Čo je zahrnuté

  Poistné krytie Nokia Phone Insurance Plus sa vzťahuje na nasledovné:

  1. Náhodné poškodenie –
   Poistené zariadenie bude opravené alebo vymenené za náhradné zariadenie s rovnakými funkciami.
  2. Príslušenstvo –
   Do maximálnej celkovej hodnoty 150,00 EUR za príslušenstvo poškodené v tom istom čase ako poistené zariadenie.
  3. Celosvetové krytie –
   Poistné krytie sa uplatňuje aj počas dočasného pobytu v zahraničí.
 5. Čo je zahrnuté

  Poistné krytie Nokia Insurance Plus sa vzťahuje na nasledovné:

  1. Odcudzenie, ktorému predchádza násilné vniknutie alebo násilie –
   Poistené zariadenie a príslušenstvo bude vymenené za náhradné zariadenie s rovnakými funkciami.
  2. PNáhodné poškodenie – Poistené zariadenie bude opravené alebo vymenené za náhradné zariadenie s rovnakými funkciami.
  3. Príslušenstvo –
   Do maximálnej celkovej hodnoty 150,00 EUR za príslušenstvo poškodené alebo odcudzené v tom istom čase ako poistené zariadenie.
  4. Celosvetové krytie –
   Poistné krytie sa uplatňuje aj počas dočasného pobytu v zahraničí.
 6. Čo nie je kryté

  Spoločnosť Atlas Gemini nezodpovedá za:

  1. Vo všeobecnosti –Platí pre všetky formy poškodenia a odcudzenia;
   1. Na základe hodnoty poisteného zariadenia sa uplatňuje poplatok za prevýšenie:

    Cena zariadeniaPoplatok za prevýšenie
    < 250,00 EUR 29,00 EUR
    251,00 < 500,00 EUR49,00 EUR
    500,00 EUR 69,00 EUR
   2. Náklady na akýkoľvek nárok po prvom úspešnom nároku, ak je obdobie vášho poistenia šesť (6) alebo dvanásť (12) mesiacov, a náklady na akýkoľvek nárok po druhom úspešnom nároku, ak je obdobie vášho poistenia dvadsaťštyri (24) mesiacov.
   3. Náklady vzniknuté v dôsledku straty použiteľnosti poisteného zariadenia, náklady za opätovné pripojenie, náklady za akékoľvek odbery a iné náklady ako priame náklady na opravu alebo výmenu poisteného zariadenia.
   4. Stratu, zmiznutie alebo poškodenie poisteného zariadenia v dôsledku odcudzenia, ktorému nepredchádzalo násilné vniknutie a/ani násilie alebo jeho hrozba, alebo v dôsledku straty alebo sprenevery. To zahŕňa situácie, ako sú ponechanie poisteného zariadenia bez dozoru alebo jeho strata, ako aj v dôsledku ukradnutia z vrecka alebo schmatnutia.
   5. Poškodenie externých dátových nosičov, ako sú pásky, filmy, disky, DVD, SD karty a softvér.
   6. Náklady za obnovenie údajov na interných aj externých dátových nosičoch.
   7. Náklady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo distribútor v súlade so zákonnými záručnými záväzkami.
   8. Odcudzenie alebo poškodenie vyplývajúce z alebo počas procesu čistenia, opravy alebo úpravy bez predchádzajúceho súhlasu správcu alebo počas zabavenia alebo zadržania na základe príkazu vládneho orgánu vrátane polície.
   9. Odcudzenie v dôsledku rabovania alebo zhabania alebo poškodenie, ktoré priamo alebo nepriamo zapríčinili:
    1. vojna, invázia, zahraničné nepriateľské akcie (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola vyhlásená vojna), občianska vojna, vzbura, revolúcia, povstanie, vojensky alebo neprávom uzurpovaná moc, znárodnenie, konfiškácia, nárokovanie, zabavenie alebo zničenie vládnym orgánom alebo vládnou agentúrou,
    2. ionizujúce žiarenie alebo akákoľvek forma jadrovej kontaminácie,
    3. nárazové vlny spôsobené lietadlami alebo iným lietajúcimi objektmi, ktoré sa pohybujú zvukovou alebo nadzvukovou rýchlosťou,
    4. terorizmus bez ohľadu na iné príčiny alebo udalosti, ktoré súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí prispeli k poškodeniu.
   10. Poškodenie alebo strata Zariadenia v dôsledku požiaru.
  2. Odcudzenie
   1. Odcudzenie poisteného zariadenia, ktoré nebolo nahlásené správcovi a miestnej polícii do 72 hodín od zistenia, alebo hneď ako to bolo oprávnene možné, ak nie je obdobie 72 hodín pre poistenca splniteľné. Na polícii musí byť spísané oficiálne oznámenie.
   2. Odcudzenie z vozidla, ak toto vozidlo nebolo plne zamknuté, poistené zariadenie odložené v odkladacej skrinke alebo batožinovom priestore a existujú preukázateľné stopy po vniknutí do vozidla.
   3. Odcudzenie poisteného zariadenia z akejkoľvek miestnosti, ak táto miestnosť nebola uzamknutá pomocou zámku a poistené zariadenie nebolo v čase odcudzenia voľne prístupné verejnosti, čo je možné preukázateľne podložiť.
   4. Odcudzenie poisteného zariadenia, ktoré bolo ponechané bez dozoru.
   5. Ukradnutie z vrecka alebo schmatnutie.
   6. Odcudzenie v dôsledku nedbanlivosti.
  3. Poškodenie
   1. Kozmetické poškodenie poisteného zariadenia, ako sú škrabance alebo preliačiny, ktoré nemajú vplyv na bežné funkcie.
   2. Akékoľvek náklady na opravy vzniknuté za spracúvanie, opravu a/alebo čistenie samotným poistencom a/alebo servisom, ktorý nie je uznaný spoločnosťou HMD, v dôsledku čoho poistencovi zanikol nárok na zákonnú záruku.
   3. Poškodenie poisteného zariadenia spôsobené použitím subštandardných náhradných dielov (iných ako nových a/alebo originálnych náhradných dielov značky Nokia) počas úpravy a/alebo opravy poisteného zariadenia samotným poistencom a/alebo servisom, ktorý nie je uznaný spoločnosťou HMD.
   4. Softvér alebo chybné žiarovky, elektrónky, pásky, batérie, SIM karty, antény, súprava tonerov, tlačová hlava a ďalšie vybavenie, ktoré vo svojej podstate a používaním podlieha bežnému a rýchlemu opotrebovania a/alebo zničeniu.
   5. Akékoľvek poškodenie poisteného zariadenia, ktoré vzniklo v dôsledku nedbanlivosti.
   6. Poškodenie príslušenstva, ak k poškodeniu nedošlo v rámci udalosti, kedy bolo náhodne poškodené poistené zariadenie.
   7. Poškodenie poisteného zariadenia v dôsledku opotrebenia, odpisu, hmyzu, škodcov, plesní alebo atmosférických alebo klimatických podmienok.
   8. Akékoľvek poškodenie poisteného zariadenia spôsobené nedodržiavaním pokynov pre používateľa, pokynov na pripojenie, inštaláciu alebo údržbu, ako je opísané v návode pre používateľa od výrobcu.
   9. Akékoľvek poškodenie poisteného zariadenia spôsobené vírusmi.
   10. Akékoľvek poškodenie, ktoré poistenec spôsobil úmyselne.
   11. Poškodenie alebo strata poisteného zariadenia v dôsledku požiaru.
 7. Naše podmienky

  1. Obdobie poistenia alebo zmluvné obdobie

   Pevne stanovené obdobie poistenia je šesť (6), dvanásť (12) alebo dvadsaťštyri (24) mesiacov v závislosti od produktu, ktorý ste si vybrali. Minimálne 3 mesiace pred uplynutím pevne stanoveného obdobia dostanete od poisťovateľa oznámenie o zrušení, ak nebolo poistenie ukončené skôr v súlade so zmluvnými podmienkami tohto poistenia, ako je uvedené v odseku h. Za predpokladu, že poisťovateľ prijal celkovú čiastku poistného za obdobie poistenia, začína poistenie platiť dňom, kedy ste sa úspešne zaregistrovali na toto poistenie, ak je tento dátum maximálne 14 kalendárnych dní od dátumu zakúpenia poisteného zariadenia v úplne novom stave a ak nie je poistené zariadenie poškodené alebo odcudzené. Dátum začiatku platnosti a pevne stanovené obdobie poistenia sú uvedené v pláne poistenia.
   Poistné týkajúce sa tohto poistenia bude v plnej výške vopred vyplatené poisťovateľovi,

  2. Spôsob platby

   Spoločnosť Atlas Gemini môže na základe vlastného uváženia pristúpiť k nasledovnému:

   1. opraviť alebo vymeniť poistené zariadenie (za náhradné zariadenie) a príslušenstvo (s maloobchodnou hodnotou do 150,00 EUR) alebo
   2. vyplatiť poistencovi čiastku rovnajúcu sa nákladom, ktoré by spoločnosti Atlas Gemini vznikli v súvislosti s poskytnutím poistencovi náhradného zariadenia a príslušenstva s funkciami, ktoré sa primerane čo najviac približujú poistenému zariadeniu, podľa uváženia spoločnosti Atlas Gemini.

   Vyplatená čiastka nebude nikdy prevyšovať kúpnu cenu.

  3. Starostlivé používanie

   Musíte prijať všetky primerané opatrenia na ochranu svojho poisteného zariadenia pred náhodným poškodením a odcudzením a udržiavať ho v dobrom stave.

  4. Nepravdivé vyhlásenia
   1. Ak ste vy alebo poistenec úmyselne poskytli nesprávne alebo neúplné odpovede na písomné otázky poisťovateľa, pričom by sa poisťovateľ v prípade získania správnych a úplných odpovedí rozhodol poistnú zmluvu neuzavrieť, môže poisťovateľ odstúpiť od zmluvy (poistnej zmluvy) počas plynutia obdobia poistenia. Ak poisťovateľ z tohto dôvodu odstúpi od poistnej zmluvy, vráti sa vám čiastka za zostávajúce obdobie poistenia.
   2. Ak ste vy alebo poistenec v čase uzatvorenia poistenia úmyselne poskytli nesprávne alebo neúplné odpovede, v dôsledku čoho poisťovateľ v čase uzatvorenia poistenia nemohol identifikovať okolnosti týkajúce sa uzatvorenia poistnej zmluvy a tieto ako také viedli k poistnej udalosti, poisťovateľ môže zamietnuť nárok. Takéto zamietnutie zruší platnosť vášho poistenia.
   3. Ak poistenec úmyselne poskytol nesprávne informácie alebo úmyselne zatajil informácie týkajúce sa nahláseného nároku poistencom a takéto konanie malo podstatný vplyv na vznik alebo výšku nároku, poisťovateľ môže obmedziť jeho plnenie v súlade s vplyvom takéhoto konania na záväzok poisťovateľa poskytnúť krytie. Poistenie zostáva platné až do chvíle jeho zrušenia jednou zo zmluvných strán v súlade s ustanoveniami v týchto všeobecných zmluvných podmienkach.
   4. Spoločnosť Atlas Gemini má právo vymáhať všetky náklady vzniknuté v spojení s nárokom (vrátane nákladov na vyšetrenie a vyzdvihnutie), ak sa stále zdá, že išlo v prípade nároku o podvod.
   5. Spoločnosť Atlas Gemini môže upovedomiť o podvodných činoch policajné, vládne a regulačné orgány. Spoločnosť Atlas Gemini rovnako môže poskytnúť informácie o podvodných nárokoch ostatným poisťovateľom v rozsahu stanovenom v zákone č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve.
  5. Nahlásenie nároku

   Po zistení náhodného poškodenia alebo odcudzenia, pri ktorom sa domnievate, že sa naň vzťahuje poistné krytie, v primeranom čase:

   1. v prípade odcudzenia alebo úmyselného poškodenia spôsobeného treťou stranou bez vášho súhlasu informujte správcu a políciu (alebo ak ste v zahraničí, miestnu políciu) do 72 hodín alebo hneď ako to bude primerane možné po zistení, ak nie je obdobie 72 hodín pre poistenca splniteľné.
   2. Polícia musí pripraviť oficiálne oznámenie, dokonca aj keď ste v zahraničí, pretože potrebujeme kópiu tohto oficiálneho oznámenia na posúdenie nároku. Správcu môžete kontaktovať na čísle +421-(0)2-3332 9178 alebo +421-(0)2-3332 9178 , ak ste v zahraničí. V prípade náhodného poškodenia, na ktoré sa vzťahuje poistné krytie, informujte správcu do 14 dní od zistenia náhodného poškodenia alebo hneď ako to bude možné, ak nie je toto obdobie splniteľné. Môžete tak spraviť zavolaním správcovi na číslo +421-(0)2-3332 9178 alebo na číslo +421-(0)2-3332 9178 , ak voláte zo zahraničia.
   3. Ak poškodenie nenahlásite v súlade s vyššie uvedenými povinnosťami, spoločnosť Atlas Gemini môže obmedziť svoje služby v rozsahu poškodenia, ktoré jej v dôsledku toho vzniklo. Ak dokáže spoločnosť Atlas Gemini preukázať podvodný úmysel, bude môcť zamietnuť plnenie poistenia v plnom rozsahu.
   4. Podmienkou zodpovednosti spoločnosti Atlas Gemini je, že vyplatenie vášho nároku sa vždy uskutoční spôsobom, ktorý určí spoločnosť Atlas Gemini. Poistené zariadenie môže byť buď vymenené spoločnosťou Atlas Gemini, alebo servisným strediskom stanoveným spoločnosťou Atlas Gemini. Ak s tým nesúhlasíte, spoločnosť Atlas Gemini nebude viac zodpovedná za plnenie služieb.
   5. Spoločnosť Atlas Gemini má právo ihneď po nahlásení odcudzenia poisteného zariadenia požiadať vášho operátora o zaradenie poisteného zariadenia na čiernu listinu.
   6. Môžete byť požiadaný o vyplnenie formulára žiadosti alebo poskytnutie ďalších informácií o vašom nároku. Akýkoľvek nedostatok spolupráce z vašej strany môže oddialiť posúdenie vášho nároku.
  6. Váš vek a adresa

   V čase zakúpenia poistenia musíte mať minimálne 18 rokov a počas celého obdobia poistenia musíte žiť v krajine pobytu uvedenej na osvedčení o poistení.

  7. Zmeny poisteného zariadenia a ďalších informácií

   Poistenec musí správcovi včas oznámiť zmeny týkajúce sa informácií, na základe ktorých bolo uzatvorené toto poistenie, ako sú adresa a e-mailová adresa poistenca. Zmena poisteného zariadenia je možná, len ak ide o nové zariadenie Nokia, ktoré správne funguje a nie je poškodené, a zmena je oznámená spoločnosti Atlas Gemini do 7 dní od dňa nákupu, a to zaslaním e-mailu na eu_support@servify.tech. Spoločnosť Atlas Gemini si vyhradzuje právo požiadať o predloženie dokladu o zakúpení nového zariadenia. Spoločnosť Atlas Gemini nezodpovedá za náklady na opravu alebo výmenu zariadenia iného ako registrovaného poisteného zariadenia.

  8. Zrušenie poistenia

   Máte právo na zrušenie svojho poistenia do 14 dní odo dňa:

   1. kedy ste boli informovaný o nadobudnutí účinnosti poistenia alebo
   2. kedy ste dostali úplné všeobecné zmluvné podmienky k vášmu poisteniu, ak tento deň nastúpil po dni uvedenom v odseku (i).

   Po prijatí vašej žiadosti o zrušení a po nadobudnutí účinnosti zrušenia vám bude vrátená platba poistného za obdobie poistenia.

   Okrem toho platí nasledovné:

   1. Vaše poistenie je automaticky zrušené ihneď po naplnení prvého úspešného nároku, ak je obdobie vášho poistenia šesť (6) alebo dvanásť (12) mesiacov. Nebude vám vrátená žiadna čiastka poistného. Poisťovateľ vás bude o zrušení informovať e-mailom.
   2. Vaše poistenie je automaticky zrušené ihneď po naplnení druhého úspešného nároku, ak je obdobie vášho poistenia dvadsaťštyri (24) mesiacov. Nebude vám vrátená žiadna čiastka poistného. Poisťovateľ vás bude o zrušení informovať e-mailom.
  9. Zmeny týkajúce sa poistenia

   Spoločnosť Atlas Gemini môže kedykoľvek zmeniť zmluvné podmienky vášho poistenia, ak tieto zmeny podstatne neovplyvnia poistenca podľa kritérií primeranosti a spravodlivosti.

   Podstatné zmeny zmluvných podmienok vášho poistenia okrem iného vrátane poistného, prevýšenia, postupov nároku alebo práva na zrušenie pre budúce obdobia poistenia môže spoločnosť Atlas Gemini zaviesť, len ak získala váš súhlas so zmenenými podmienkami poistenia.

   V prípade podstatných zmien zmluvných podmienok vášho poistenia máte právo na zrušenie poistenia do troch (3) mesiacov po prijatí oznámenia o zmene. Takéto zmeny vám musí poisťovateľ oznámiť minimálne tri mesiace pred ich nadobudnutím platnosti.

   Ak sa v takomto prípade rozhodnete zrušiť poistenie, poisťovateľ vám vráti čiastku poistného vzťahujúcu sa na zvyšné obdobie poistenia od chvíle oznámenia o zrušení.

  10. Ako postupovať, ak vás služby spoločnosti Atlas Gemini neuspokojili

   Spoločnosť Atlas Gemini vynakladá maximálne úsilie, aby vám poskytovala profesionálne a spoľahlivé služby. Ak však máte sťažnosť týkajúcu sa tejto služby, kedykoľvek nám ju môžete nahlásiť. V takomto prípade vám odporúčame, aby ste sťažnosť nahlásili spoločnosti Aftersales Group BV, ktorá koná v mene spoločnosti Atlas Gemini ako správca poistenia. Spoločnosť Aftersales Group môžete kontaktovať telefonicky na čísle +421-(0)2-3332 9178 alebo zaslaním e-mailu na adresu eu_support@servify.tech. Poštová adresa spoločnosti Aftersales Group je:
   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, Holandsko

   Správca sa vynasnaží vašu sťažnosť alebo problém vyriešiť do 24 hodín. Ak to nie je možné, správca vašu sťažnosť potvrdí do 5 pracovných dní od jej prijatia a do 2 týždňov vám poskytne definitívnu odpoveď.

   V nepravdepodobnom prípade, že vám odpoveď správcu nepostačuje, sťažnosť môžete nahlásiť spoločnosti Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) na adrese 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Ak nie je sťažnosť vyriešená k vašej spokojnosti ani po oslovení týchto subjektov, o posúdenie prípadu môžete požiadať nasledujúcu organizáciu:

   Úrad arbitra pre finančné služby, 1e Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta, tel.: +356 21249245 (účtujú sa poplatky za medzinárodné hovory),

   e-mail: complaint.info@financialarbiter.org.mt, webové sídlo: www.financialarbiter.org.mt.

   Na prijatie vášho prípadu od vás úrad arbitra očakáva, že budete mať definitívnu písomnú odpoveď spoločnosti Atlas Gemini alebo že takúto definitívnu odpoveď nedostanete ani po 15 dňoch.

   Európska komisia má platformu pre riešenie sporov online pre spotrebiteľov, ktorí majú sťažnosť na produkt alebo službu zakúpenú online. Ak sa rozhodnete svoju sťažnosť podať týmto spôsobom, dostane ju nezávislá organizácia na riešenie sťažností, ktorá celú záležitosť vyrieši online a odpovie vám do 90 dní. Internetová adresa pre túto platformu pre riešenie sporov online je: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nezabudnite vždy uviesť našu e-mailovú adresu eu_support@servify.tech. Vezmite na vedomie, že táto nezávislá organizácia na riešenie sťažností môže vašu sťažnosť spracovať, len ak sme mali príležitosť vyriešiť ju aj u nás.

   Existencia alebo využitie uvedených postupov na podanie sťažnosti vôbec neovplyvňujú vaše spotrebiteľské práva podniknúť právne kroky.

  11. Požiadavky a priania

   Vaše poistenie spĺňa požiadavky a želania osoby, ktorá chce chrániť svoje poistené vybavenie pred rizikom poškodenia alebo odcudzenia.

  12. Poisťovateľ a ustanovenie o zodpovednosti

   Toto poistenie uzatvára spoločnosť Atlas Insurance PCC Limited prostredníctvom svojho podniku Gemini Cell (ďalej ako „poisťovateľ“).

   Spoločnosť Atlas Insurance PCC Ltd je spoločnosť založená podľa maltského práva s registrovaným sídlom na adrese 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Spoločnosť Atlas Insurance PCC je schválená maltským úradom pre finančné služby (Maltese Financial Services Authority), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta, tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Spoločnosť na Slovensku pôsobí na základe slobody poskytovania služieb a je registrovaná v Národnej banke Slovenska pod číslom.

   Na účely tohto poistenia koná spoločnosť Atlas prostredníctvom svojho podniku Gemini Cell, podniku s rozdeleným majetkom založeného podľa platných nariadení o podnikoch a spoločnostiach s rozdeleným majetkom vo vlastníctve spoločnosti Aftersales Group BV.

   Spoločnosť Atlas môže vytvoriť jeden alebo viacero podnikov s rozdeleným majetkom na účely oddelenia a ochrany majetku jednotlivých podnikov (kapitál). Majetok podniku Gemini Cell je tak chránený voči zodpovednosti a stratám ostatných podnikov spoločnosti Atlas a samotnej základnej spoločnosti Atlas. Prijatím týchto zmluvných podmienok súhlasíte, že:

   1. máte právo na vytvorenie nároku len na základe tohto poistenia, a
   2. vaše práva a nároky vyplývajúce z tohto poistenia sú vyrovnané predovšetkým z majetku podniku Gemini Cell, ktorý je k dispozícii na vyrovnanie nárokov, keď spoločnosť Atlas Gemini registruje váš nárok, a
   3. na naplnenie pohľadávok podniku Gemini Cell bude použitý majetok iný ako z podnikov s rozdeleným majetkom spoločnosti Atlas len po vyčerpaní majetku podniku Gemini Cell a
   4. nárok nemôže byť vytvorený na majetok iného podniku s rozdeleným majetkom spoločnosti Atlas.

   Týmto spôsobom je kapitál poisťovateľa, spoločnosti Atlas Gemini, vždy chránený pred možnými stratami základných obchodných činností spoločnosti Atlas alebo iného z podnikov s rozdeleným majetkom. Naopak, v nepravdepodobnom prípade straty v spoločnosti Atlas Gemini je sekundárne zaručené pokračovanie majetkom iným ako z podnikov s rozdeleným majetkom spoločnosti Atlas.

   Uzavretím tohto poistenia potvrdzujete a súhlasíte, že sa toto poistenie uzatvára so spoločnosťou Atlas Gemini a že poznáte ustanovenia nariadení o podnikoch s rozdeleným majetkom, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť Atlas Insurance PCC Limited a podnik Gemini Cell.

   Ďalej prijímate a súhlasíte, že sa toto ustanovenie zmluvných podmienok riadi a vykladá v súlade s maltským právom a že budú všetky spory v tejto súvislosti predložené výlučnej právomoci maltských súdnych orgánov. Zaručujete, že podľa platného práva máte právo výberu takého práva a fóra, ktorým sa bude riadiť toto ustanovenie poistenia. Váš súhlas s tým, že sa bude toto ustanovenie riadiť maltským právom a bude predmetom jurisdikcie maltských súdnych orgánov, ako aj vaše stanovisko, že podľa platného práva je povolené vybrať zákon, ktorým sa bude toto ustanovenie riadiť, je hlavný dôvod, prečo spoločnosť Atlas Gemini súhlasila s uzavretím tohto poistenia.

  13. Komunikácia

   Všetka komunikácia medzi vami a spoločnosťou Atlas Gemini a/alebo správcom sa realizuje prostredníctvom e-mailovej adresy alebo poštovej adresy, ktorú ste poskytli pri registrácii poistenia. Naša e-mailová adresa je: eu_support@servify a naše telefónne číslo je +421-(0)2-3332 9178.

  14. Ochrana vašich osobných údajov

   Spoločnosť Atlas Gemini je prevádzkovateľ vašich osobných údajov, ktoré uchovávame. Spoločnosť Atlas Gemini a správca (my) použijeme informácie, ktoré ste nám poskytli, len na vytvorenie vášho poistenia a prípadne počas nahlasovania nároku na účely správy poistenia, poskytovania služieb zákazníkom, predchádzanie nárokom a podvodom vrátane prenosu vašich údajov ostatným poisťovateľom a regulačným orgánom a na overenie vašich údajov na základe údajov od tretích strán, ku ktorým máme zákonný prístup. Na tieto účely môžeme vaše údaje zverejniť našim dcérskym spoločnostiam, poskytovateľom služieb, zástupcom a dodávateľom.

   Týmto potvrdzujete, že všetky údaje o tretej strane, ktoré ste nám mohli poskytnúť v súvislosti s registráciou a výkonom vášho poistenia, nám poskytujete so súhlasom tejto tretej strany. Rovnako v mene tejto tretej strany súhlasíte s dostávaním komunikácie od spoločnosti Atlas Gemini o ochrane týchto údajov.

   Vaše údaje uchovávame len na obdobie potrebné na splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich z tohto poistenia, ak nie je zo zákona potrebné dlhšie obdobie uchovávania.

   Máte právo na prístup k vašim osobných údajom a spoločnosť Atlas Gemini môžete požiadať o aktualizáciu alebo opravu predmetných informácií, ako aj o odstránenie týchto osobných údajov z našich záznamov, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely. Tieto a ďalšie práva vyplývajúce zo zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Atlas Gemini môžete uplatniť kontaktovaním našej zodpovednej osoby. Svoju žiadosť môžete zaslať poštou na adresu: Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta alebo e-mailom na dpo@atlas.com.mt. Vezmite však na vedomie, že niektoré osobné údaje môžu byť z takýchto žiadostí o prístup, opravu alebo vymazanie vyňaté na základe nariadenia GDPR EÚ a/alebo ďalších platných právnych predpisov a nariadení.

   Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou Atlas Gemini nie je v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť spoločnosti Atlas Gemini a/alebo Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo na e-mailovú adresu statny.dozor@pdp.gov.sk. Ak si chcete pozrieť naše úplné zásady ochrany osobných údajov a lepšie pochopiť, ako spravujeme vaše údaje, prejdite na stránku https://www.atlas.com.mt/legal/data protection/. Vezmite na vedomie, že naše zásady môžeme príležitostne meniť s cieľom pokračujúceho súladu s meniacimi sa právnymi predpismi, nariadeniami a usmerneniami o ochrane údajov.

  15. Ktoré právne predpisy platia a ktoré súdne orgány majú právomoc

   Na toto poistenie sa vzťahuje slovenské právo a spory týkajúce sa práv vyplývajúcich z poistenia sa predkladajú slovenským súdnym orgánom s výnimkou sporov opísaných v článku I. V prípade sporu v súvislosti s podnikom s rozdeleným majetkom spoločnosti Atlas platí maltské právo.

   Toto poistenie uzatvára spoločnosť Atlas Insurance PCC Ltd prostredníctvom svojho podniku Gemini Cell. Spoločnosť Atlas Insurance PCC Ltd je spoločnosť založená podľa maltského práva s registrovaným sídlom na adrese 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Spoločnosť Atlas Insurance PCC je schválená maltským úradom pre finančné služby (Maltese Financial Services Authority), Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).