Splošni pogoji in določila zavarovanja Nokia Phone Insurance – avgust 2019

Polica je veljavna za določeno šest- (6), dvanajst (12) ali štiriindvajsetmesečno (24) obdobje, odvisno od izbranega izdelka. Zavarovatelj vam bo najmanj 3 mesece pred potekom določenega obdobja poslal obvestilo o preklicu, razen če je bila polica odpovedana predčasno v skladu s pogoji te police.

 1. Pomembne informacije

  Če je bila vaša zavarovana oprema nenamerno poškodovana v obdobju veljavnosti police, bo družba Atlas Insurance PCC Limited v imenu podjetja Gemini Cell (»Atlas Gemini«) po lastni presoji ter ob upoštevanju spodaj navedenih definicij, izključitev in pogojev popravila vašo zavarovano opremo ali jo zamenjala z nadomestno opremo, ki bo zagotavljala enakovredno delovanje. Nadomestna oprema je lahko nova ali obnovljena.

 2. Kje in kdaj

  Kritje za vašo zavarovano opremo je veljavno v celotnem obdobju veljavnosti police, in sicer tako v državi vašega stalnega prebivališča, kot je navedeno v potrdilu o polici, kot tudi pri začasni uporabi zavarovane opreme v tujini.

 3. Definicije (v abecednem vrstnem redu):

  1. HMD je:
   HMD Global Oy, finsko podjetje, ki proizvaja mobilne telefone in ima izključne pravice za blagovno znamko Nokia za mobilne telefone.
  2. Malomarnost je:
   neizpolnitev dolžnosti skrbnega ravnanja, ki bi jo razumno preudarna oseba izpolnila v podobnih okoliščinah.
  3. Nadomestna oprema je:
   opreme, ki jo zavarovatelj plača za zamenjavo vaše zavarovane opreme. Nadomestna oprema je načeloma enaka mobilnemu telefonu zavarovanca (z izjemo barve). Če enaka oprema ni več razumno na voljo skrbniku, bo zavarovanec prejel nadomestno opremo, ki je po mnenju skrbnika, enakovredna zavarovani opremi, registrirani pri skrbniku. Nadomestna oprema je vedno nova ali obnovljena oprema.
  4. Nakupna cena je:
   nakupna vrednost zavarovane opreme z DDV-jem in brez kakršnih koli popustov, ki jih je odobril prodajalec, kot je navedeno na vaši zavarovalni polici.
  5. Nenadzorovan je:
   stanje, kadar vi ali druga oseba, starejša od 18 let, ki ste ji zaupali svojo zavarovano opremo, nima popolnega pregleda nad opremo ali ni v položaju, v katerem bi lahko nepooblaščenim osebam preprečila odstranitev vaše zavarovane opreme.
  6. Nenamerna poškodba/poškodba je:
   poškodba, ki nastane zaradi nenadnega dogodka, ki ima zunanji vpliv na vašo zavarovano opremo in povzroči poškodbo zaradi padca, udarca in/ali vlage, zaradi česar vaša zavarovana oprema ne deluje več pravilno in popolno, kar vključuje tudi poškodbe, ki so jih povzročile tretje osebe med uporabo opreme brez vašega dovoljenja.
  7. Pripomočki so:
   vsi pripomočki, ki ste jih kupili s svojo zavarovano opremo, i izjemo avtomobilskih kompletov, materiala za namestitev ter prenosov programske opreme in vsebine.
  8. Skrbnik je:
   Aftersales Group B.V. Aftersales je podjetje, ustanovljeno v skladu z nizozemskim pravom, ki ima svoj registriran sedež na naslovu 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nizozemska. Podjetje je registrirano pri nizozemskem nadzornem organu AFM (nizozemski organ za finančne trge) pod številko 12042867. Podjetje ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti v Sloveniji v skladu s pravico do opravljanja storitev. Skrbnik lahko svoje odgovornosti (ali del svojih) odgovornosti prenese na izbrane (lokalne) zunanje izvajalce.
  9. Terorizem je:
   vsako dejanje, vključno z uporabo sile ali grožnjo glede uporabe sile, vendar ne omejeno nanjo, osebe ali skupine oseb, ki delujejo same oziroma v imenu ali v povezavi s katero koli organizacijo ali vlado, ki je zavezana političnim, verskim, ideološkim ali podobnim namenom, z namenom vplivanja na vlado ali ustrahovanja prebivalstva ali dela prebivalstva.
  10. Tretja oseba je:
   vsaka oseba, ki ni zavarovanec/-ka, zakonec ali partner/-ka, predniki ali potomci, zastopniki zavarovane osebe, če je zavarovanec pravna oseba, ter vse druge osebe, ki niso imele dovoljenja zavarovanca za uporabo zavarovane opreme.
  11. Vi/vaš/imetnik police je:
   imetnik police, ki je naveden na potrdilu o polici, vendar pod pogojem, da ima stalno prebivališče v Sloveniji in je starejši od 18 let.
  12. Virus je:
   med drugim trojanski konj, črv oziroma kateri koli drug program ali programska oprema, ki neposredno ali posredno preprečuje pravilno delovanje vaše zavarovane opreme.
  13. Zavarovana oprema/oprema je:
   zavarovana naprava Nokia, ki je na podlagi številke IMEI ali serijske številke v 14 dneh od nakupa pri skrbniku registrirana kot nova, in pripomočki, kupljeni hkrati z napravo. Zavarovana oprema s povezano serijsko številko in/ali povezana serijska številka je opisana na vaši zavarovalni polici.
 4. Obseg kritja

  Nokia Phone Insurance zagotavlja kritje za:

  1. Krajo z vlomom ali nasiljem –
   vaša zavarovana oprema in pripomočki bodo zamenjani z nadomestno opremo, ki bo zagotavljala enakovredno delovanje.
  2. Nenamerno poškodbo –
   vaša zavarovana oprema bo popravljena ali zamenjan z nadomestno opremo, ki bo zagotavljala enakovredno delovanje.
  3. Pripomočki –
   največja vrednost v skupnem znesku 150,00 € za pripomočke, ki so se poškodovali hkrati z zavarovano opremo.
  4. Kritje po vsem svetu –
   kritje je veljavno tudi za začasno bivanje v tujini.
 5. Kaj je izvzeto iz kritja

  Atlas Gemini ne prevzema odgovornosti za:

  1. Splošno – velja za vse oblike poškodb in kraje
   1. Plačati morate odbitno franšizo na podlagi vrednosti zavarovane opreme:

    Blagovna znamka opreme Odbitna franšiza
    < 250,00 € 29,00 €
    251,00 € < 500,00 € 49,00 €
    > 500,00 € 69,00 €
   2. Stroške katerega koli zahtevka po prvem uspešno razrešenem zahtevku, če je vaša zavarovalna doba šest (6) ali dvanajst (12) mesecev in stroške katerega koli zahtevka po drugem uspešno razrešenem zahtevku, če je vaša zavarovalna doba štiriindvajset (24) mesecev.
   3. Stroške, povezane z nezmožnostjo uporabe vaše zavarovane opreme, stroške ponovne povezave, kakršne koli stroške naročnine ali katere koli druge stroške, ki niso neposredni stroški popravila ali zamenjave vaše zavarovane opreme.
   4. Kakršno koli krajo ali izgubo opreme.
   5. Poškodbo zunanjih nosilcev podatkov, kot so trakovi, filmi, diski, DVD-ji, kartice SD in programska oprema.
   6. Stroške obnovitve podatkov tako na notranjih kot tudi zunanjih nosilcih podatkov.
   7. Stroške, za katere je odgovoren proizvajalec, dobavitelj ali distributer v skladu z zakonskimi garancijskimi obveznostmi.
   8. Poškodbe, ki nastanejo pri čiščenju, popravilu ali spreminjanju brez predhodnega dovoljenja skrbnika ali med zadržanjem ali zasegom na zahtevo vladne agencije, vključno s policijo, oziroma so posledica teh dejanj.
   9. Poškodbo ali izgubo zavarovane opreme zaradi požara.
  2. Poškodba
   1. Kozmetično poškodbo zavarovane opreme, kot so praske ali udrtine, ki ne vplivajo na običajno delovanje.
   2. Nobene stroške, povezane z obdelovanjem, popravilom in/ali čiščenjem, ki jo izvede zavarovanec sam in/ali servisna delavnica, ki je družba HMD ni odobrila, zaradi katerega je zavarovanec izgubil pravico do pravne garancije.
   3. Poškodbo zavarovane opreme, ki nastane zaradi uporabe slabših delov (deli, ki niso novi ali originalni deli družbe Nokia) med spreminjanjem in/ali popravilom zavarovane opreme, ki ga je izvedel zavarovanec sam in/ali servisna delavnica, ki je družba HMD ni odobrila.
   4. Programsko opremo ter okvarjene lučke, cevi, trakove, baterije, kartice SIM, antene, komplet tonerja, komplet bobna, tiskalno glavo in drugo opremo, ki se zaradi njihove narave in uporabe redno ter hitro obrabijo in/ali začnejo slabše delovati.
   5. Nobene poškodbe zavarovane opreme, ki so posledica malomarnosti.
   6. Poškodbe pripomočkov, razen če so se poškodovali pri istem dogodku, v katerem se je nenamerno poškodovala tudi zavarovana oprema.
   7. Nobene poškodbe zavarovane opreme, ki nastanejo zaradi fizične obrabe, amortizacije, žuželk, mrčesa, plesni oziroma okoljskih ali podnebnih razmer.
   8. Nobene poškodbe zavarovane opreme, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za uporabnika ter navodil za povezavo, namestitev in vzdrževanje, ki so navedena v uporabniškem priročniku proizvajalca.
   9. Nobene poškodbe zavarovane opreme, ki so nastale zaradi virusa.
   10. Nobene poškodbe, ki so nastale zaradi namena zavarovanca.
 6. Naši pogoji

  1. Zavarovalna doba ali obdobje veljavnosti police

   Polica je veljavna za določeno šest- (6), dvanajst (12) ali štiriindvajsetmesečno (24) obdobje, odvisno od izbranega izdelka. Zavarovatelj vam bo najmanj 3 mesece pred potekom določenega obdobja poslal obvestilo o preklicu, razen če je bila polica odpovedana predčasno v skladu s pogoji te police ali kot je opredeljeno v točki h. Če je zavarovatelj prejel celotno premijo za obdobje veljavnosti police, začne zavarovanje veljati na datum uspešne prijave za to zavarovanje, vendar pod pogojem, da ta datum ni poznejši od 14 koledarskih dni po nakupu zavarovane opreme v popolnoma novem stanju in da zavarovana oprema ni poškodovana oziroma izgubljena ali ukradena. Začetni datum in določeno obdobje veljavnosti police sta navedena na zavarovalni polici.

   Zavarovatelj vnaprej pobere celotno premijo tega zavarovanja.

  2. Način plačila

   Atlas Gemini lahko po svoji lastni presoji:

   1. popravi ali zamenja zavarovano opremo (z nadomestno opremo) in pripomočke (v maloprodajni vrednosti do 150,00 €) ali
   2. plača zavarovancu denarni znesek, ki je enak stroškom, ki bi jih podjetje Atlas Gemini imelo, če bi zavarovancu ponudilo nadomestno opremo in pripomočke, katerih delovanje je po mnenju podjetja Atlas Gemini razumno čim bolj podobno delovanju zavarovane opreme.

   Atlas Gemini bo vaš zahtevek obdelal v 10 delovnih dneh po prejemu vseh ustreznih informacij.

   Atlas Gemini bo vaš zahtevek razrešil v 15 delovnih dneh po prejemu vašega zahtevka.

   Izplačani znesek ne bo nikoli višji od nakupne cene.

  3. Skrbna uporaba

   Svojo zavarovano opremo morate z vsemi razumnimi previdnostnimi ukrepi zaščititi pred nenamernimi poškodbami in jo ohranjati v dobrem stanju.

  4. Neresnice

   1. Če ste namerno posredovali nepravilne podatke ali namerno prikrili podatke, za katere bi morali razumno pričakovati, da bi lahko vplivali na oceno tveganja s strani zavarovatelja, lahko zavarovatelj izniči polico, ki ste jo sklenili. Če je vaša polica razglašena za nično in neveljavno iz teh razlogov, vam ne bo povrnjen noben znesek premije.
   2. Če je zavarovanec namerno posredoval nepravilne podatke ali je namerno prikril podatke v zvezi z zahtevkom, ki ga je vložil, lahko zavarovatelj zavrne zahtevek. Vaša polica je veljavna do trenutka, ko jo odpove ena od dveh pogodbenih strank v skladu z določbami v teh splošnih pogojih in določilih.
   3. Atlas Gemini ima pravico do povračila vse stroškov, ki jih je imel v povezavi z zahtevkom (vključno s stroški preiskave in izterjave), če se po izplačilu zahtevka še vedno izkaže, da je bil zahtevek na kakršen koli način goljufiv.
   4. Atlas Gemini lahko goljufiva dejanja prijavi obvesti policijo oziroma vladnim ali regulativnim organom. Atlas Gemini lahko za boj proti goljufijam posreduje podrobnosti goljufivih zahtevkov tudi drugim zavarovateljem in jih med drugim doda na seznam goljufivih zahtevkov, ki so jih ustvarili zavarovanci.
  5. Vložitev zahtevka

   Ko odkrijete nenamerno poškodbo, ki po vašem mnenju izpolnjuje pogoje za kritje v okviru vaše police, morate najkrajšem razumnem roku:

   1. V primeru nenamerne poškodbe, ki jo je povzročila tretja oseba brez vašega soglasja, obvestite skrbnika in policijsko postajo (ali lokalni organ, ki je enakovreden policiji, če bivate v tujini) v 72 urah ali najkrajšem razumnem času po odkritju, če to 72-urno obdobje ni izvedljivo za zavarovanca.
   2. Policijska postaja mora pripraviti uradno prijavo, tudi če bivate v tujini, saj je za obdelavo vašega zahtevka potrebna kopija te uradne prijave. Skrbnika lahko pokličete na številko +386-(0)1-828 0085 ali na številko +386-(0)1-828 0085, če bivate v tujini.V primeru nenamerne poškodbe, ki je zajeta v vašo polico, obvestite skrbnika 14 dneh po odkritju nenamerne poškodbe ali najkrajšem razumnem času, če to ni mogoče. To naredite tako, da pokličete skrbnika na številko +386-(0)1-828 0085 ali na številko +386-(0)1-828 0085, če bivate v tujini.
   3. Če poškodbe ne prijavite v skladu z zgornjimi obveznostmi. lahko Atlas Gemini zmanjša obseg svoje storitve na poškodbo, ki jo je utrpel. Če lahko Atlas Gemini dokaže goljufivi namen, lahko v celoti zavrne izplačilo zavarovanja.
   4. Pogoj za odgovornost podjetja Atlas Gemini je, da mora biti izplačilo vašega zahtevka vedno izvedeno na način, ki ga določi Atlas Gemini. Vašo zavarovano opremo mora zamenjati Atlas Gemini ali servisna delavnica, ki jo je izbral Atlas Gemini. Če ne ravnate skladno s tem, Atlas Gemini ni več odgovoren za izvajanje storitev.
   5. Morda boste morali izpolniti prijavni obrazec ali posredovati dodatne informacije o svojem zahtevku. V primeru kakršnega koli pomanjkljivega sodelovanja z vaše strani lahko pride do zamude pri ocenjevanju vašega zahtevka.
  6. Vaša starost in naslov

   Pri nakupu police morate biti stari najmanj 18 let in med zavarovalno dobo živeti v državi stalnega prebivališča, ki je navedena na vašem potrdilu o polici.

  7. Spremembe zavarovane opreme ali drugih podatkov

   Zavarovanec mora skrbnika pravočasno obvestiti o spremembah podatkov, na katerih temelji ta polica, kot sta naslov in e-poštni naslov zavarovanca. Zavarovano opremo je mogoče spremeniti le, če je naprava nova, pravilno delujoča in nepoškodovana naprava Nokia, podjetje Atlas Gemini pa je bilo prek e-poštnega sporočila, poslanega na naslov [vnesite e-poštni naslov], o spremembi obveščeno v 7 dneh po datumu nakupa. Atlas Gemini si pridržuje pravico, da zahteva predložitev potrdila o nakupu nove naprave. Atlas Gemini ne prevzema odgovornosti za stroške popravila ali zamenjave opreme, ki ni registrirana zavarovana oprema.

  8. Preklic police

   Svojo polico lahko prekličete v 14 dneh po:

   1. dnevu, ko ste prejeli obvestilo o začetku veljavnosti police, ali
   2. dnevu, ko ste prejeli celotne splošne pogoje in določila svoje police, če je ta datum poznejši od datuma, navedenega v odstavku (i).

   Po prejemu vaše zahteve za preklic boste prejeli povračilo za že plačano premijo za zavarovalno dobo po začetku veljavnosti preklica.

   Poleg tega veljajo te določbe:

   1. Vaša polica je samodejno preklicana takoj po uspešni razrešitvi vašega prvega zahtevka, če je vaša zavarovalna doba šest (6) ali dvanajst (12) mesecev. Povrnjen ne bo noben znesek premije. Zavarovatelj vas bo o preklicu obvestil po e-pošti.
   2. Vaša polica je samodejno preklicana po uspešni razrešitvi vašega drugega zahtevka, če je vaša zavarovalna doba štiriindvajset (24) mesecev. Povrnjen ne bo noben znesek premije. Zavarovatelj vas bo o preklicu obvestil po e-pošti.
  9. Spremembe vaše police

   Atlas Gemini lahko kadar koli spremeni pogoje in določila vaše police, vendar pod pogojem, da te spremembe nimajo znatnega vpliva na zavarovanca v skladu z merili razumnosti in pravičnosti.

   Znatne spremembe pogoje in določil vaše police, vključno s premijo, odbitno franšizo, postopki reševanje zahtevka ali pravico do preklica za prihodnja obdobja veljavnosti police, vendar ne omejeno nanje, lahko podjetje Atlas Gemini uvede le, če prejme vaše soglasje za spremenjene pogoje police.

   V primeru znatnih sprememb pogojev in določil vaše police lahko v treh (3) mesecih po prejemu objavljene spremembe prekličete polico. Zavarovatelj mora take spremembe objaviti najmanj tri mesece pred začetkom veljavnosti.

   Če se v takem primeru odločite preklicati polico, vam bo zavarovatelj povrnil morebitne vnaprej plačane premije za preostalo zavarovalno dobo, in sicer od datuma prejema obvestila o preklicu.

  10. Kaj lahko naredite, če niste zadovoljni s podjetjem Atlas Gemini

   Atlas Gemini si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bi vam zagotovil strokovno in zanesljivo storitev. Če pa imate pritožbo v zvezi s to storitvijo, nam jo lahko kadar koli posredujete. V takem primeru vam svetujemo, da pritožbo posredujete družbi Aftersales Group BV, ki deluje v imenu podjetja Atlas Gemini kot skrbnik police. Družbo Aftersales Group lahko pokličete na številko +386-(0)1-828 0085 ali ji pošljete e-poštno sporočilo na naslov eu_support@servify.tech. Poštni naslov družbe Aftersales Group je:

   Adresa poștală a Aftersales Group este:
   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nizozemska

   Skrbnik bo poskusil vašo pritožbo ali težavo razrešiti v 24 urah. Če to ne bo mogoče, bo skrbnik potrdil vašo pritožbo v 5 delovnih dneh od prejema in vam poslal dokončni odgovor v 2 tednih.

   V malo verjetnem primeru, da ne boste zadovoljni z odgovorom skrbnika, lahko pritožbo posredujete družbi Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) na naslov 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Če po vključitvi teh subjektov vaša pritožba še vedno ne bo zadovoljivo razrešena, lahko za pregled primera prosite to organizacijo:

   Office of the Arbiter for Financial Services, 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta, Tel.: +356 21249245 (plačati morate stroške mednarodnih klicev),e-pošta: complaint.info@financialarbiter.org.mt; spletno mesto: www.financialarbiter.org.mt. Urad arbitra bo vaš primer sprejel le, če imate dokončen pisni odgovor podjetja Atlas Gemini ali če niste prejeli tega dokončnega odgovora v 15 dneh.

   Lahko za zaprosite za izvensodno poravnavo prek:
   Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ, Železna cesta 14, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, Tel.: 00386 1 3009381, e-pošta: irps@zav-zdruzenje.si.

   Evropska komisija ponuja rešitev za spletno reševanje sporov za potrošnike, ki imajo pritožbo v zvezi z izdelkom ali storitvijo, kupljeno v spletu. Če boste svojo pritožbo poslali na ta način, bo posredovana neodvisni organizaciji za reševanje pritožb, ki bo dokončno v celoti razrešila zadevo v spletu in se odzvala v 90 dneh. Internetni naslov za to rešitev za spletno reševanje sporov je: https://ec.europa.eu/consumers/odr. V pritožbi morate vedno navesti naš e-poštni naslov eu_support@servify.tech. Upoštevajte, da lahko ta neodvisna organizacija za reševanje pritožb vašo pritožbo obravnava šele, ko sami izkoristimo priložnost, da poiščemo rešitev.

   Obstoj ali uporaba omenjenih postopkov reševanja pritožb ne vpliva na vašo pravico potrošnika do sprožitve pravnega postopka.

  11. Zahteve in želje

   Vaše zavarovanje izpolnjuje zahteve in želje osebe, ki želi svojo zavarovano opremo zaščititi pred nevarnostjo poškodbe.

  12. Vaš zavarovatelj in klavzula o odgovornosti

   To zavarovanje sklepa Atlas Insurance PCC Limited, ki posluje v okviru svojega podjetja Gemini Cell (»zavarovatelj«).

   Atlas Insurance PCC Ltd je podjetje, ustanovljeno v skladu z malteškim pravom, ki ima svoj registriran sedež na naslovu 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC ima dovoljenje malteškega organa za finančne storitve z registriranim sedežem na naslovu Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta, tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Podjetje posluje v Sloveniji v skladu s pravico do opravljanja storitev in je pri agenciji za zavarovalni nadzor registrirana pod številko 439406.

   Atlas za to zavarovanje deluje v imenu podjetja Gemini Cell, zaščitenega celično strukturiranega podjetja, ki je bilo ustanovljeno v skladu z veljavnimi določbami o zaščiteni celično strukturirani družbi in je v lasti družbe Aftersales Group BV.

   Atlas lahko ustvari eno ali več zaščitenih celično strukturiranih podjetij za namen ločevanja in zaščite sredstev celično strukturirane družbe (kapitala). Sredstva podjetja Gemini Cell so nato zaščitena pred odgovornostmi in izgubami drugih celično strukturiranih podjetij družbe Atlas in same temeljne družbe Atlas. S sprejemom teh pogojev in določil soglašate, da:

   1. lahko samo vi vložite zahtevek v okviru tega zavarovanja, in
   2. so vaše pravice in zahtevki, ki izhajajo iz te police, v prvi vrsti poravnani iz sredstev podjetja Gemini Cell, ki so na voljo za poravnano terjatev, ko je vaš zahtevek registriran pri podjetju Atlas Gemini, in
   3. bodo sredstva, ki niso sredstva celično strukturirane družbe Atlas, za izpolnitev katerih koli odgovornosti podjetja Gemini Cell uporabljena šele, ko bodo izčrpana sredstva podjetja Gemini Cell, in
   4. ni mogoče vložiti zahtevka za sredstva drugih zaščitenih celično strukturiranih podjetij družbe Atlas.

   Tako je kapital vašega zavarovatelja Atlas Gemini vedno zaščiten pred morebitnimi izpadi v osnovnih dejavnostih družbe Atlas ali enega od drugih zaščitenih celično strukturiranih podjetij. Vendar pa je nadaljnje poslovanje v malo verjetnem primeru izpada v podjetju Atlas Gemini dodatno zagotovljeno s sredstvi, ki niso sredstva celično strukturirane družbe Atlas.

   S sklenitvijo tega zavarovanja potrjujete in soglašate, da to zavarovanje sklepate s podjetjem Atlas Gemini in da ste seznanjeni z določbami uredb PCC, ki veljajo za Atlas Insurance PCC Limited in Gemini Cell.

   Poleg tega se strinjate in soglašate, da to klavzulo o pogojih in določilih ureja malteško pravo, skladno s katerimi se tudi razlagajo, ter da imajo malteška sodišča izključno pristojnost za vse spore v zvezi z njimi. Jamčite, da lahko v skladu z veljavno zakonodajo izberete to pravo in pristojnost, ki ureja to klavzulo o zavarovanju. Glavni razlog, da je Atlas Gemini sklenil to zavarovanje z vami je vaše soglasje, da to klavzulo ureja malteško pravo in da so zanjo pristojna malteška sodišča, ter vaše zagotovilo, da lahko v skladu z veljavno zakonodajo izberete to pravo.

  13. Komunikacija

   Vsa komunikacija med vami in podjetjem Atlas Gemini in/ali skrbnikom poteka prek e-poštnega naslova ali poštnega naslova, ki ste ga navedli pri registraciji police. Naš e-poštni naslov je eu_support@servify.tech , naša telefonska številka pa +386-(0)1-828 0085.

  14. Varstvo vaših osebnih podatkov

   Atlas Gemini je upravljavec vaših osebnih podatkov, ki so shranjeni pri nas. Atlas Gemini in skrbnik (mi) bosta podatke, ki jih posredujete, uporabljala samo za ustvarjanje vaše police ter morda med vložitvijo zahtevka za upravljanje police, storitve za stranke, zahtevke in preprečevanje goljufij, vključno z morebitnim posredovanjem vaših podatkov drugim zavarovateljem in regulativnim organom, ter preverjanje vaših podatkov na podlagi podatkov tretjih oseb, do katerih imamo zakonit dostop. V te namene lahko razkrijemo podatke svojim pridruženim podjetjem, ponudnikom storitev, zastopnikom in dobaviteljem.

   Potrjujete, da ste vse podatke tretjih oseb, ki ste nam jih morda posredovali v povezavi z registracijo in izvajanjem vaše police, posredovali s soglasjem te tretje osebe. Soglašate tudi s prejemanjem sporočil podjetja Atlas Gemini v zvezi z varstvom teh podatkov v imenu te tretje osebe.

   Vaše podatke hranimo le toliko časa, da lahko izpolnimo vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz te police, razen če je v skladu z zahtevami zakonodaje potrebno daljše obdobje hrambe.

   Svoje osebne podatke si lahko ogledate in prosite podjetje Atlas Gemini, da posodobi ali popravi ustrezne podatke oziroma odstrani te osebne podatke iz svojih evidenc, če jih ne potrebuje več za zgoraj opredeljene namene. Te in druge pravice, ki izhajajo iz pravilnika o zasebnosti podjetja Atlas Gemini, lahko uveljavite tako, da pišete naši uradni osebi za zaščito podatkov. Svojo pisno zahtevo lahko pošljete na naslov: The Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta ali po e-pošti na naslov dpo@atlas.com.mt. Vendar upoštevajte, da so lahko nekateri osebni podatki na podlagi uredbe GDPR EU in/ali druge veljavne zakonodaje in predpisov izvzeti iz teh zahtev za dostop, popravek ali izbris.

   Če po vašem mnenju podjetje Atlas Gemini vaših osebnih podatkov ne obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o varstvu podatkov, lahko vložite pritožbo pri podjetju Atlas Gemini in/ali uradu pooblaščenca za varstvo informacij in podatkov tako, da kliknete to povezavo https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Če si želite ogledati naš celoten pravilnik o zasebnosti in se bolje seznaniti s tem, kako upravljamo vaše podatke, obiščite spletno mesto https://www.atlas.com.mt /legal/data protection/. Naš pravilnik lahko občasno spremenimo, da zagotovimo nadaljnjo skladnost s spremembami zakonodaje, predpisov in smernic glede varstva podatkov.

  15. Veljavna zakonodaja in pristojna sodišča

   Za to polico se uporablja pravo Slovenije, za reševanje sporov, povezanih s pravicami, ki izhajajo iz police, pa so pristojna slovenska sodišča, z izjemo tistega, kar je opisano v členu l. Za spore v zvezi z zaščiteno zgradbo celice podjetja Atlas se uporablja pravo Malte.

   To polico sklepa Atlas Insurance PCC Ltd, ki posluje v okviru svojega podjetja Gemini Cell. Atlas Insurance PCC Ltd je podjetje, ustanovljeno v skladu z malteškim pravom, ki ima svoj registriran sedež na naslovu 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC ima dovoljenje malteškega organa za finančne storitve z registriranim sedežem na naslovu Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).