Allmänna villkor för Nokia Insurance Plus augusti 2019

En fast policyperiod på sex (6) eller tolv (12) månader gäller, beroende på vilken produkt du har valt. Minst 3 månader innan den fasta perioden löper ut får du en uppsägning från försäkringsgivaren om inte policyn har sagts upp tidigare i enlighet med villkoren för den här policyn.

 1. Viktig information

  Om din utrustning blir stulen eller oavsiktligt skadad under policyperioden kommer Atlas Insurance PCC Limited, som agerar från Gemini Cell (”Atlas Gemini”), att efter eget gottfinnande och i enlighet med följande definitioner, undantag och villkor reparera utrustningen eller ersätta den med en ersättningsenhet med likvärdiga funktioner. En ersättningsenhet kan vara ny eller renoverad.

 2. Var och när

  Din försäkrade utrustning täcks under hela policyperioden, både i ditt bosättningsland (som anges i försäkringsbeviset) och när du tillfälligt tar med dig utrustningen utomlands.

 3. Definitioner (i alfabetisk ordning):

  1. Administratör innebär:
   Aftersales Group B.V. Aftersales är ett aktiebolag under nederländsk lag med huvudkontor på 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nederländerna. Företaget är registrerat hos den nederländska tillsynsmyndigheten AFM (Nederländernas finansregleringsmyndighet) under nummer 12042867. Företaget har behörighet att bedriva verksamhet i Sverige under friheten att tillhandahålla tjänster och är registrerat hos Finansinspektionen. Administratören kan outsourca (delar av sitt) ansvar till utvalda (lokala) tredje parter.
  2. Du/din/försäkringstagare innebär:
   Försäkringstagaren som anges i försäkringsbeviset, förutsatt att han/hon bor i Sverige och är minst 18 år.
  3. Ersättningsutrustning innebär:
   Utrustning som försäkringsgivaren betalar för och som ersätter den försäkrade utrustningen. Ersättningsutrustningen är i princip identisk med den försäkrade personens mobiltelefon (med undantag för färgen). Om administratören inte längre har rimlig tillgång till identisk utrustning får den försäkrade personen ersättningsutrustning som administratören anser är likvärdig med den försäkrade utrustningen som är registrerad hos administratören. Ersättningsutrustningen är alltid ny eller renoverad utrustning.
  4. Fickstöld innebär:
   En olaglig handling som utförs av en tredje part och består i att ta den försäkrade utrustningenur fickan på en väska eller ett klädesplagg som den försäkrade personen bär vid tiden för stölden, utan fysiskt våld.
  5. Försäkrad utrustning/utrustning innebär:
   Den försäkrade Nokia-enheten som, baserat på IMEI-numret eller serienumret, registreras som ny hos administratören inom 14 dagar från inköpet samt tillbehör som köptes samtidigt. Den försäkrade utrustningen med associerat IMEI-nummer och/eller serienummer beskrivs i din policyförteckning.
  6. Grov oaktsamhet innebär:
   Underlåtenhet att iaktta den försiktighet som rimligtvis bör iakttas i liknande situationer, inklusive men inte begränsat till att lämna enheten utan tillsyn på en plats som allmänheten har fri tillgång till, inklusive men inte begränsat till barer, restauranger och kollektivtrafik, att använda enheten i extrema väderförhållanden eller att använda enheten medan man ägnar sig åt vattensporter eller extremsporter.
  7. HMD innebär:
   HMD Global Oy är ett finskt mobiltelefonföretag som har ensamrätt till varumärket Nokia för mobiltelefoner.
  8. Inköpspris innebär:
   Inköpspriset för den försäkrade utrustningen inklusive moms men exklusive eventuella rabatter som säljaren gett, i enlighet med vad som anges i policyförteckningen.
  9. Oavsiktlig skada/skada innebär:
   Skador till följd av en plötslig händelse som har en yttre effekt på den försäkrade utrustningen och leder till ett fall, en stöt och/eller fuktskador med resultatet att den försäkrade utrustningen inte längre fungerar korrekt eller fullständigt, inklusive skador som orsakas av tredje part utan ditt tillstånd.
  10. Snappa till sig innebär:
   Stöld av den försäkrade utrustningen av en tredje part som består i att utan våld ta den försäkrade utrustningen inför den försäkrade personen när den försäkrade enheten har placerats inom en radie på upp till 2 (två) meter från den försäkrade personen.
  11. Stöld eller stulen innebär:
   Att kända eller okända personer avlägsnar den försäkrade utrustningen i syfte att olagligt eller permanent beröva dig äganderätten till den försäkrade utrustningen.
  12. Tillbehör innebär:
   Alla tillbehör som köptes tillsammans med den försäkrade utrustningen, med undantag för bilkit, installationsmaterial, programvara och nedladdat innehåll.
  13. Terrorism innebär:
   Alla handlingar, inklusive men inte begränsat till användning av våld eller hot om våld, av en person eller en grupp personer som agerar på egen hand eller åt eller i anknytning till en organisation eller myndighet, som begås i politiska, religiösa, ideologiska eller liknande syften med målet att påverka en regering eller skrämma befolkningen eller en del av befolkningen.
  14. Tredje part innebär:
   Alla andra personer än den försäkrade personen, hans/hennes make/maka eller partner, hans/hennes släktingar i rakt uppstigande eller nedstigande led, hans/hennes representanter om den försäkrade personen är en juridisk person, samt eventuella andra personer som inte har tillstånd av den försäkrade personen att använda den försäkrade utrustningen.
  15. Utan tillsyn innebär:
   När du eller en annan person som är 18 år eller äldre och som du har anförtrott din utrustning inte har full uppsikt över den försäkrade utrustningen eller inte kan förhindra att obehöriga personer avlägsnar utrustningen.
  16. Virus innebär:
   Bland annat men inte endast trojanska hästar, maskar och andra program eller programvaror som direkt eller indirekt förhindrar att den försäkrade utrustningen fungerar som den ska.
 4. Vad försäkringen täcker

  Nokia Insurance Plus erbjuder försäkringsskydd mot följande:

  1. Stöld som föregås av intrång och/eller våld –
   den försäkrade utrustningen och tillbehören ersätts med ersättningsutrustning med likvärdig funktion.
  2. Oavsiktlig skada –
   den försäkrade utrustningen repareras eller byts ut mot ersättningsutrustning med likvärdig funktion.
  3. Tillbehör –
   upp till en sammanlagd summa på max 150,00 euro för tillbehör som skadades eller blev stulna samtidigt som den försäkrade utrustningen.
  4. Globalt skydd –
   försäkringsskyddet gäller även under tillfällig vistelse utomlands.
  5. Maximal betalningsskyldighet
   Maximal betalningsskyldighet för försäkringsgivaren är begränsad till det ursprungliga inköpspriset för utrustningen minus tillämplig självrisk.
  6. Undantag från försäkringsskydd och orsaker till att skadeersättningen sjunker
   Atlas Gemini ansvarar inte för, eller kan sänka skadeersättningen som annars skulle utgå för, följande:
 5. Allmänt – gäller alla typer av skador och stöld

  1. En självrisk tillämpas utifrån värdet på den försäkrade utrustningen:
   1. Utrustningens pris Självrisk
    < 250 SEK 300 SEK
    251–500 SEK500 SEK
    > 500 SEK 750 SEK
   2. Kostnader som uppstår till följd av oförmåga att använda utrustningen, kostnader för återinkoppling, alla typer av abonnemangsavgifter eller andra kostnader än direkta kostnader för reparation eller ersättning av den försäkrade utrustningen.
   3. Försäkrad utrustning som går förlorad, blir borttappad eller skadad till följd av stöld som inte föregås av intrång och/eller (hot om) våld eller till följd av förlust eller förskingring. Detta gäller även incidenter som att utrustningen lämnas utan tillsyn eller tappas bort samt om detta är följden av fickstöld eller att någon snappar till sig utrustningen.
   4. Skador på externa datalagringsenheter, som band, filmer, diskenheter, DVD-skivor, SD-kort och programvara.
   5. Kostnaden för att återställa data, på både interna och externa datalagringsenheter.
   6. Kostnader som tillverkaren, leverantören eller distributören ansvarar för i enlighet med juridiska garantikrav.
   7. Stöld eller skador som uppstår under eller som resultat av rengöring, reparation eller modifiering utan föregående tillstånd från administratören eller under utmätning eller kvarhållande på order av ett statligt organ, inklusive polisen.
   8. Stöld genom plundring eller utmätning, eller skador som orsakas direkt eller indirekt av något av följande:
    1. Krig, terrorism, fientligheter från annat land (oavsett om krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt, militärt eller olagligt maktövertagande, nationalisering, beslag, inmutning, utmätning eller förstörelse av ett statligt organ.
    2. Joniserande strålning eller någon typ av nukleär kontaminering.
    3. Stötvågor som orsakas av flygplan eller andra flygande föremål som rör sig vid ljudets hastighet eller överljudshastighet.
    4. Terrorism, oavsett andra orsaker eller händelser som samtidigt eller på något annat sätt bidrar till skadan.
  2. Stöld
   1. Stöld av försäkrad utrustning ska rapporteras till administratören och lokal polis inom 72 timmar, eller så fort som rimligen är möjligt efter att stölden har upptäckts om tidsperioden på 72 timmar inte är rimlig för den försäkrade personen. En officiell rapport måste upprättas av polisen. Om ett anspråk rapporteras efter den angivna tidsperioden och detta orsakar en förlust för försäkringsgivaren ska denna förlust räknas av från skadeersättningen som annars skulle betalas ut till den försäkrade personen.
   2. Stöld från ett fordon, om inte fordonet var helt låst, den försäkrade utrustningen förvarades i handskfacket eller bagageutrymmet och det finns bevis på inbrott i fordonet.
   3. Stöld av försäkrad utrustning från ett rum, om inte rummet var låst med ett lås och inte var fritt tillgängligt för allmänheten vid tidpunkten för stölden och det finns bevis på detta.
   4. Stöld av försäkrad utrustning som har lämnats utan tillsyn.
   5. Fickstöld eller att någon snappar till sig utrustningen.
   6. Stöld som orsakas av oaktsamhet.
  3. Skador
   1. Kosmetiska skador på den försäkrade utrustningen, som repor och bucklor, som inte påverkar normal funktion.
   2. Eventuella reparationskostnader på grund av att garantin inte gäller till följd av förfarande, reparation och/eller rengöring som utförts av den försäkrade personen själv och/eller en verkstad som inte auktoriserats HMD.
   3. Skador på den försäkrade utrustningen som orsakas av användning av sämre delar (inte nya och/eller inte Nokias originaldelar) under modifiering och/eller reparation av den försäkrade utrustningen som utförts av den försäkrade personen själv och/eller en verkstad som inte auktoriserats HMD.
   4. Programvara och defekta lampor, rör, band, batterier, SIM-kort, antenner, tonerkit, trumset, skrivarhuvuden och annan utrustning som, på grund av dess natur och användning, utsätts för normalt och snabbt slitage och/eller försämring.
   5. Alla skador på den försäkrade utrustningen som har uppstått till följd av grov oaktsamhet i enlighet med vad som beskrivs i de definitioner som gäller dessa allmänna villkor.
   6. Skador på tillbehör om dessa inte skadas under samma händelse där den försäkrade utrustningen blev oavsiktligt skadad eller stulen.
   7. Eventuella skador på utrustningen som orsakas av slitage, värdeminskning, insekter, skadedjur, mögel, atmosfäriska förhållanden eller klimatförhållanden.
   8. Eventuella skador på utrustningen som orsakas av virus.
   9. Alla skador som medvetet orsakas av den försäkrade personen.
   10. Skada eller förlust av försäkrad utrustning efter brand.
 6. Våra villkor

  1. Försäkringsperiod eller policyperiod

   En fast policyperiod på sex (6) eller tolv (12) månader gäller, beroende på vilken produkt du har valt. Minst 3 månader innan den fasta perioden löper ut får du en uppsägning från försäkringsgivaren om inte policyn har sagts upp tidigare i enlighet med villkoren för den här policyn, så som anges i delavsnitt h. Förutsatt att hela premien för policyperioden har inkasserats av försäkringsgivaren börjar försäkringen att gälla det datum du har registrerat för försäkringen, förutsatt att detta datum inte är mer än 14 kalenderdagar efter inköpet av den försäkrade utrustningen i nyskick och förutsatt att enheten inte är skadad eller har tappats bort eller blivit stulen. Startdatumet för den fasta försäkringsperioden anges i försäkringsförteckningen.

   Hela premien för försäkringen inkasseras av försäkringsgivaren i förskott.

  2. Betalningssätt

   Atlas Gemini kan, efter eget gottfinnande, göra något av följande:

   1. Reparera eller byta ut den försäkrade utrustningen (mot ersättningsutrustning) och tillbehören (med ett detaljhandelsvärde på max 150,00 euro).
   2. Betala den försäkrade personen en summa som motsvarar kostnaden som Atlas Gemini skulle ha ådragit sig om man hade gett den försäkrade personen ersättningsutrustning och tillbehör med funktioner som ligger så nära den försäkrade enheten som möjligt, enligt Atlas Geminis åsikt.

   Summan som betalas ut är aldrig högre än inköpspriset.

  3. Omsorgsfull användning

   Du är skyldig att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda den försäkrade utrustningen mot oavsiktliga skador och stöld samt hålla den i gott skick.

  4. Underlåtenhet att tala sanning

   1. Om du avsiktligt har uppgett felaktig information eller undanhållit information som du rimligen borde veta kan påverka försäkringsgivarens riskbedömning kan försäkringsgivaren besluta att upphäva policyn när du ansöker om den. Om din policy har förklarats ogiltig av dessa orsaker återbetalas inte premien för tiden då försäkringen har varit giltig.
   2. Om den försäkrade personen avsiktligt har uppgett felaktig information eller undanhållit information om ett anspråk som den försäkrade personen har rapporterat kan försäkringsgivaren avslå anspråket. Din policy fortsätter att gälla tills den sägs upp av en av de två parterna i enlighet med villkoren i dessa allmänna villkor.
   3. Atlas Gemini har rätt att kräva tillbaka alla kostnader som uppstår i samband med ett anspråk (inklusive kostnader för utredning och indrivning) om det efter utbetalning visar sig att anspråket var bedrägligt på något sätt.
   4. Atlas Gemini kan komma att informera polis, myndigheter eller tillsynsmyndigheter om bedrägeri. Atlas Gemini kan även komma att dela uppgifterna om bedrägliga anspråk med andra försäkringsgivare, däribland genom att lägga till dem i en lista med bedrägliga anspråk som tagits fram av försäkringsbolag för att bekämpa bedrägeri.
  5. Rapportera ett anspråk

   Så fort som rimligen är möjligt efter att du upptäckt oavsiktliga skador eller stöld som du anser täcks av din policy måste du göra följande:

   1. Vid stöld eller avsiktlig skada som orsakas av tredje part utan ditt tillstånd ska du meddela administratören och polisen (eller, om du vistas utomlands, den lokala motsvarigheten till polisen), helst inom 72 timmar eller så fort som rimligen är möjligt efter upptäckten om tidsperioden på 72 timmar inte är rimlig för den försäkrade personen. Om du rapporterar anspråket senare kan detta leda till en lägre skadeersättning från försäkringsgivaren, i enlighet med vad som anges i paragraf 2.a.
   2. Polisen måste upprätta en officiell rapport, även om du vistas utomlands, eftersom en kopia av den officiella rapporten krävs för att bedöma ditt anspråk. Du kan kontakta administratören genom att ringa 08-5576 9570 eller, om du ringer från utlandet, genom att ringa +46-(0)8-5576 9570.
   3. Vid oavsiktliga skador som täcks av din policy ska du informera administratören, helst inom 14 dagar efter att du upptäckt de oavsiktliga skadorna eller, om detta inte är möjligt, så fort som rimligen är möjligt. Du kan göra detta genom att ringa administratören på 08-5576 9570 eller, om du ringer från utlandet, på +46-(0)8-5576 9570. Om ett anspråk rapporteras efter den angivna tidsperioden och detta orsakar en förlust för försäkringsgivaren ska denna förlust räknas av från skadeersättningen som annars skulle betalas ut till den försäkrade personen.
   4. Om du inte rapporterar skadorna i enlighet med ovanstående krav kan Atlas Gemini begränsa sin service i den utsträckning detta leder till skador. Om Atlas Gemini kan bevisa bedrägligt uppsåt kan man vägra att tillhandahålla det kompletta försäkringsskyddet.
   5. Det är ett villkor för Atlas Geminis betalningsskyldighet att betalning av ditt anspråk alltid sker i enlighet med det betalningssätt som Atlas Gemini anger. Den försäkrade utrustningen måste ersättas av Atlas Gemini eller av en verkstad som valts av Atlas Gemini. Om du inte följer detta förfaller eventuell betalningsskyldighet som faller på Atlas Gemini.
   6. Så fort du rapporterar stölden av den försäkrade utrustningen har Atlas Gemini rätt att begära att din operatör svartlistar utrustningen.
   7. Du kan ombes fylla i ett ansökningsformulär eller uppge ytterligare information om ditt anspråk. Om du inte samarbetar kan detta fördröja bedömningen av ditt anspråk.
  6. Din ålder och adress

   Du måste vara 18 år eller äldre när du köper försäkringen och bo i det bosättningsland som anges i försäkringsbeviset under policyperioden.

  7. Byte av den försäkrade utrustningen eller ändring av annan information

   Den försäkrade personen måste meddela administratören i god tid om informationen som policyn baseras på, som den försäkrade personens adress eller e-postadress, ändras. Det går bara att byta den försäkrade utrustningen om enheten är ny, fungerar som den ska och inte är skadad, och om Atlas Gemini har informerats om bytet inom 7 dagar från inköpsdatumet genom ett e-postmeddelande till eu_support@servify.tech. Atlas Gemini förbehåller sig rätten att begära att inköpskvittot för den nya enheten visas upp. Atlas Gemini tar inte ansvar för kostnader för reparation eller byte av annan utrustning än den registrerade försäkrade utrustningen.

  8. Uppsägning av policyn

   Du har rätt att säga upp policyn inom 14 dagar efter:

   1. den dag då du meddelades om att policyn har börjat gälla eller
   2. den dag då du fick de fullständiga villkoren för din policy

   När begäran om uppsägning har tagits emot återbetalas den premie som redan betalats för policyperioden efter att uppsägningen träder i kraft.

  9. Vad kan du göra om du inte är nöjd med Atlas Gemini?

   Atlas Gemini gör allt man kan för att erbjuda dig en professionell och pålitlig tjänst. Om du ändå har klagomål på tjänsten kan du alltid rapportera det till oss. I dessa fall rekommenderar vi att du rapporterar ditt klagomål till Aftersales Group BV, som agerar å Atlas Geminis vägnar som policyadministratör. Du kan kontakta Aftersales Group genom att ringa 08-5576 9570 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till eu_support@servify.tech. Aftersales Groups postadress är:
   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nederländerna

   Administratören försöker åtgärda ditt klagomål eller problem inom 24 timmar. Om detta inte är möjligt bekräftar administratören ditt klagomål inom 5 arbetsdagar från det att det mottas och tillhandahåller ett slutgiltigt svar inom 2 veckor.

   Om administratörens svar mot förmodan inte är tillfredsställande kan klagomålet rapporteras till Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) 47–50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Om ditt klagomål fortfarande inte har åtgärdats efter att dessa enheter har meddelats kan du be följande organisation att granska ärendet: Office of the Arbiter for Financial Services, 1e Floor, St Calcedonius Square,
   Floriana FRN 1530, Malta, Tel +356 21249245 (utlandstaxa gäller),
   e-post complaint.info@financialarbiter.org.mt, webb www.financialarbiter.org.mt.

   Skiljedomarkontoret förväntar sig ett slutgiltigt skriftligt svar från Atlas Gemini, eller har misslyckats med att få ett sådant definitivt svar inom 15 dagar, innan de kan ta sig an ärendet, så tänk på att du måste ha det innan du kan kontakta skiljedomaren.

   Europeiska kommissionen erbjuder en webbaserad tvistlösning för konsumenter som har klagomål om en produkt eller tjänst som de har köpt online. Om du väljer att skicka in ett klagomål på detta sätt skickas det vidare till en oberoende klagomålsorganisation som hanterar ärendet helt online och återkommer inom 90 dagar. Du hittar den webbaserade tvistlösningen på följande webbadress: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Tänk på att alltid ange vår e-postadress eu_support@servify.tech. Observera att denna oberoende klagomålsorganisation bara kan överväga ditt klagomål efter att vi har fått möjlighet att komma fram till en lösning.

   Om du vill ha hjälp med en fråga av en oberoende part kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få hjälp, telefonnummer: 08-508 860 00, webbplats: www.arn.se.

   Du kan även få gratis hjälp och rådgivning via Konsumenternas Försäkringsbyrå, på följande adress: Konsumenternas Försäkringsbyrå, box 24215, 104 51 Stockholm, telefon: 0200-22 58 00, webbplats: www.konsumenternas.se.

   Ovanstående klagomålsförfarande påverkar inte din rätt att skicka in ditt klagomål till behöriga svenska domstolar och nämnder.

  10. Krav och önskemål

   Din försäkring uppfyller kraven och önskemålen hos en person som vill skydda sin försäkrade utrustning mot riskerna med stöld och skador.

  11. Din försäkringsgivare och klausulen om rättsligt ansvar

   Denna försäkring garanteras av Atlas Insurance PCC Limited, från dess cellbolag Gemini Cell (”försäkringsgivare”).

   Atlas Insurance PCC Ltd är ett aktiebolag under maltesisk lag med huvudkontor på 47–50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC har godkänts av Maltas Financial Services Authority (myndighet för finansiella tjänster), Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Företaget har behörighet att bedriva verksamhet i Belgien under friheten att tillhandahålla tjänster och är registrerat hos Belgiens centralbank under nummer 2856 (NBB – Berlaimontlaan 14, 1000 Bryssel, www.nbb.be). Atlas Insurance PCC Ltd handlar under friheten att tillhandahålla tjänster i Sverige och är registrerat hos Finansinspektionen.

   För denna försäkrings syfte agerar Atlas från Gemini Cell, en skyddad cell som upprättats i enlighet med gällande lagar för PCC-bolag (Protected Cell Company) och ägs av Aftersales Group BV. Atlas Insurance PCC Ltd har huvudkontor på 47–50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Atlas kan skapa en eller flera skyddade celler i syfte att separera och skydda tillgångar (kapital) i dessa celler. Gemini Cells tillgångar är därmed skyddade mot Atlas andra cellers samt Atlas kärnverksamhets rättsliga ansvar och förluster. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att:

   1. du endast har rätt att lämna in ett ersättningsanspråk under denna försäkring och att
   2. dina rättigheter och de anspråk som uppstår utifrån denna policy i första hand regleras med hjälp av Gemini Cells tillgångar, som är tillgängliga för reglering av anspråk när ditt anspråk till Atlas Gemini har registrerats och att
   3. Atlas tillgångar som inte ligger i celler endast ska användas för att betala Gemini Cells skulder när Gemini Cells tillgångar är slut och att
   4. ett anspråk inte kan göras mot tillgångar i Atlas andra skyddade celler.

   På så sätt är försäkringsgivaren Atlas Geminis tillgångar alltid skyddade mot eventuella underskott i Atlas kärnverksamhet eller verksamheten i en av de andra skyddade cellerna. Omvänt, om Atlas Gemini mot förmodan drabbas av ett underskott, så garanteras kontinuitet sekundärt av Atlas tillgångar som inte ligger i celler.

   Genom att ingå detta försäkringsavtal godkänner och samtycker du till att det ingås med Atlas Gemini och intygar att du är medveten om villkoren i PCC-reglerna och som gäller Atlas Insurance PCC Limited och Gemini Cell. Du samtycker även till att denna klausul (l.) i de allmänna villkor styrs av och tolkas i enlighet med maltesisk lag och att eventuella tvister som uppstår i samband med den måste rapporteras till maltesiska domstolar. Du intygar att du, under gällande lag, har rätt att välja lag och forum som ska styra denna klausul i försäkringen. Ditt samtycke till att denna klausul ska styras av maltesisk lag och lyda under de maltesiska domstolarna och din försäkran om att du enligt lag har rätt att välja lag som ska styra klausulen är en avgörande anledning till att Atlas Gemini har samtyckt till att ingå detta försäkringsavtal.

   Försäkringen erbjuds av Aftersales Group BV, som agerar å Atlas Geminis vägnar.

   Aftersales Group BV är ett privat bolag med begränsat ansvar med huvudkontor på Achter de Tolbrug 151, 5211 SM ‘s-Hertogenbosch, Nederländerna, registrerat hos handelskammaren under nummer 55498833, och ett försäkringsbolag som erkänns i Nederländerna, godkänt och reglerat av AFM med registreringsnummer 12042867. Aftersales Group BV är även registrerat i Belgien som ett försäkringsbolag aktivt under friheten att tillhandahålla tjänster under nummer 12042867. För tjänster gentemot svenska försäkrade personer är Aftersales Group BV registrerat hos Finansinspektionen.

  12. Kommunikation

   All kommunikation mellan dig och Atlas Gemini och/eller administratören sker via den e-postadress eller postadress som du uppgav när du registrerade policyn. Vår e-postadress är eu_support@servify.tech och vårt telefonnummer är 08-5576 9570.

  13. Dina rättigheter

   Dina rättigheter som kund att vidta rättsliga åtgärder påverkas inte av att klagomålsprocesserna ovan finns eller används.

  14. Skydd av personuppgifter

   Atlas Gemini är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi har i vår ägo. Atlas Gemini och administratören (vi) använder endast informationen du uppger för att upprätta din policy och eventuellt vid rapportering av ett anspråk, för policyadministration, kundtjänst, anspråk och förebyggande av bedrägeri, inklusive eventuell överföring av dina uppgifter till andra försäkringsgivare och reglerande myndigheter, samt verifiering av dina uppgifter med utgångspunkt i uppgifter från tredje part som vi har rättslig tillgång till. I dessa syften kan vi avslöja uppgifter för våra dotterbolag, tjänsteleverantörer, agenter och leverantörer.

   Vi sparar bara dina uppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i enlighet med denna policy, om inte en längre kvarhållandeperiod krävs enligt lag.

   Du har rätt att komma åt dina personuppgifter och be Atlas Gemini att uppdatera eller korrigera informationen i fråga eller radera dessa personuppgifter från vårt register om de inte längre krävs för de syften som anges ovan. Du kan utöva dessa och andra rättigheter som uppstår ur Atlas Geminis sekretesspolicy genom att kontakta vårt personuppgiftsombud. Du kan skicka din begäran via brev till: The Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48–50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta. Du kan även skicka den via e-post till dpo@atlas.com.mt. Observera dock att vissa personuppgifter kan vara undantagna begäranden om åtkomst, korrigering eller radering baserat på EU:s dataskyddsförordning GDPR och/eller andra tillämpliga lagar och förordningar.

   Om du anser att Atlas Geminis behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd kan du lämna in ett klagomål till Atlas Gemini och/eller dataskyddskommissionärens kontor genom att klicka på den här länken https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Om du vill läsa hela vår sekretesspolicy och få en bättre förståelse för hur vi hanterar dina uppgifter hittar du den här https://www.atlas.com.mt /legal/data protection/. Observera att vår policy kan ändras då och då för att fortsätta följa föränderliga lagar, förordningar och riktlinjer för dataskydd.

  15. Vilka lagar som gäller och vilka domstolar som är behöriga

   Svensk lag gäller denna policy och tvister som rör rättigheterna som uppstår till följd av policyn rapporteras till svenska domstolar och nämnder, med undantag för vad som anges i paragraf l. Om en tvist om Atlas upplägg med skyddade cellbolag uppstår gäller maltesisk lag.

   Denna försäkring garanteras av Atlas Insurance PCC Ltd, som agerar från Gemini Cell Company. Atlas Insurance PCC Ltd är ett aktiebolag under maltesisk lag med huvudkontor på 47–50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC har godkänts av Maltas Financial Services Authority (myndighet för finansiella tjänster), Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).